HOTĂRÎRE Nr. 596 din 28 septembrie 1992 *** Republicatăprivind înfiinţarea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 29 martie 1996    Notă *) Republicată în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 109 din 22 februarie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996.Hotărârea Guvernului nr. 596 din 28 septembrie 1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 23 octombrie 1992.  +  Articolul 1Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1, este persoana juridică, desfăşoară activitate de interes public naţional, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi este subordonata Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 2Patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" este constituit în baza plasamentului financiar de 5 miliarde lei, efectuat de către Ministerul Finanţelor din echivalentul în lei din credite externe.  +  Articolul 3Rambursarea plasamentului financiar şi a cotei dobinzii acestuia se va efectua din fondul total de dezvoltare, pe o perioadă de 8 ani, începând cu data de 1 ianuarie 1996.Reconstituirea plasamentului către trezoreria statului se va realiza în baza unei convenţii încheiate între Ministerul Finanţelor şi Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala".  +  Articolul 4Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" îl constituie:- producţia poligrafica, activitatea editoriala, tipărirea publicaţiilor periodice şi neperiodice, imprimarea de formulare tipizate şi/sau cu regim special, documente şi tiparituri administrative specifice activităţii financiar-contabile şi de trezorerie, bonuri de tezaur, acţiuni, titluri de stat şi de proprietate, obligaţiuni necesare finanţării deficitului bugetar, cecuri bancare, timbre fiscale, înscrisuri de stat, acte de identitate şi imprimate confidenţiale, alte hârtii de valoare;- producerea, cu titlu de exclusivitate, a unor tiparituri cu caracter special sau de formulare şi documente elaborate de Ministerul Finanţelor;- expertizarea privind autenticitatea hirtiilor de valoare, româneşti şi străine;- difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei autonome prin concesionarea drepturilor de vînzare altor agenţi economici sau prin reţea proprie;- efectuarea operaţiunilor de transport şi a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;- efectuarea de experimentari, studii, prognoze şi norme în domeniul specific de activitate;- organizarea acţiunilor de formare şi perfecţionare profesională în domeniul specific de activitate;- asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a colaborării şi cooperării tehnice, ştiinţifice şi tehnologice în sistem de reprezentare şi/sau prin asociere cu firme din ţara şi din străinătate pentru produsele specifice domeniului poligrafic;- organizarea de licitaţii în domeniu, în ţara şi în străinătate.  +  Articolul 5Activitatea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Conducerea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" se asigura, potrivit legii, de către un consiliu de administraţie compus din 7 persoane, numit prin ordin al ministrului finanţelor. Managerul desemnat, potrivit legii, de către ministrul finanţelor, devine director general şi preşedinte al consiliului de administraţie al regiei autonome prin semnarea contractului de management.  +  Articolul 7Salarizarea personalului regiei autonome se stabileşte, potrivit legii, în funcţie de studii, de competenţa profesională şi de muncă efectiv prestată.  +  Anexa 1 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala"  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" este persoana juridică care desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" este subordonata Ministerului Finanţelor şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament.  +  Articolul 3Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" are sediul central în municipiul Bucureşti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 4Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" îl constituie:- producţia poligrafica, activitatea editoriala, tipărirea publicaţiilor periodice şi neperiodice, imprimarea de formulare tipizate şi/sau cu regim special, documente şi tiparituri administrative specifice activităţii financiar-contabile şi de trezorerie, bonuri de tezaur, acţiuni, titluri de stat şi de proprietate, obligaţiuni necesare finanţării deficitului bugetar, cecuri bancare, timbre fiscale, înscrisuri de stat, acte de identitate şi imprimate confidenţiale, alte hârtii de valoare;- producerea, cu titlu de exclusivitate, a unor tiparituri cu caracter special sau formulare şi documente elaborate de Ministerul Finanţelor;- expertizarea privind autenticitatea hirtiilor de valoare, româneşti şi străine;- difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei autonome prin concesionarea drepturilor de vînzare altor agenţi economici sau prin reţea proprie;- efectuarea operaţiunilor de transport şi a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;- efectuare de experimentari, studii, prognoze şi norme în domeniul specific de activitate;- organizarea acţiunilor de formare şi de perfecţionare profesională în domeniul specific de activitate;- asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a colaborării şi cooperării tehnice, ştiinţifice şi tehnologice, în sistem de reprezentare şi/sau prin asociere cu firme din ţara şi din străinătate, pentru produsele specifice domeniului poligrafic;- organizarea de licitaţii în domeniu, în ţara şi în străinătate.  +  Articolul 5Atribuţiile principale ale regiei autonome în vederea realizării obiectului sau de activitate sunt:- asigura dotarea cu maşini, utilaje şi instalaţii de înaltă tehnicitate şi protecţia contra falsificării producţiei tipografice;- coordonează şi asigură realizarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi de reparare a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor din dotare;- asigura programarea şi urmărirea producţiei contractate, în vederea respectării termenelor contractuale;- realizează importul de maşini, utilaje şi instalaţii pentru retehnologizarea capacităţilor existente, precum şi importul de materii, materiale şi piese de schimb din profilul sau de activitate şi exportul de produse specifice;- urmăreşte şi verifica modul de realizare a lucrărilor de investiţii în vederea respectării proiectelor de execuţie şi asigura condiţiile de punere în funcţiune a noilor maşini, utilaje şi instalaţii;- stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător, precum şi protecţia şi securitatea muncii;- organizează desfăşurarea activităţilor de formare şi de perfecţionare profesională;- asigura elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea de surse de finanţare în lei şi în valută (credite, scrisori de garanţie bancară, acreditive, operaţiuni de leasing şi participarea la şedinţe de licitaţie bancară - fixing);- asigura programarea şi desfăşurarea activităţii economico-financiare, întocmirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, analiza execuţiei acestora şi stabileşte destinaţia veniturilor, conform legislaţiei în vigoare;- organizează valorificarea produselor specifice obiectului de activitate prin reţeaua proprie şi prin alte unităţi, pe bază de convenţii şi de contracte, urmărind modul de îndeplinire a acestora;- poate face parte din organizaţii internaţionale cu caracter profesional, luând parte la congresele, conferinţele şi activităţile organizate de acestea; colaborează cu unităţile similare din străinătate în probleme specifice activităţii regiei autonome;- asigura cooperarea tehnico-economică cu alte regii autonome şi societăţi comerciale din ţara şi firme din străinătate, inclusiv prin asociere, conform legislaţiei în vigoare;- îndeplineşte orice alte atribuţii care au legătură cu realizarea obiectului sau de activitate.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 6Patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" este constituit în baza plasamentului financiar de 5 miliarde lei, efectuat de Ministerul Finanţelor din echivalentul în lei din credite externe.  +  Articolul 7Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" are în administrare bunurile din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă aplica prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul 4 Structura organizatorică  +  Articolul 8Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" are în structura ateliere, compartimente de lucru, servicii şi, în funcţie de necesitatea şi de volumul activităţii, poate înfiinţa unităţi şi filiale sau alte forme de organizare, asigurindu-se prin aceasta realizarea obiectului sau de activitate.Structura organizatorică şi funcţională a Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala", precum şi numărul de personal, inclusiv pentru unităţile din subordine, se stabilesc de către consiliul de administraţie al regiei autonome, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9Consiliul de administraţie al regiei autonome hotărăşte modificarea structurii organizatorice, functionale, precum şi repartizarea patrimoniului între unităţile şi filialele acesteia.Modul de organizare şi de funcţionare a acestora, relaţiile cu regia autonomă şi cu terţii, cît şi relaţiile dintre ele vor fi stabilite prin regulamentele de organizare şi de funcţionare aprobate de consiliul de administraţie al regiei autonome, care acorda, totodată, împuterniciri de reprezentare în domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic şi altele.  +  Articolul 10Managerul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" selecteaza, angajează şi concediază personalul salariat, inclusiv personalul din conducerea unităţilor şi a filialelor din structura, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 11Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" şi din unităţile şi filialele acesteia se stabileşte potrivit legii.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 12Conducerea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" se asigura prin consiliul de administraţie, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, iar managerul desemnat, potrivit Legii nr. 66/1993, de către ministrul finanţelor, devine director general şi preşedinte al consiliului de administraţie al regiei autonome, prin semnarea contractului de management.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului finanţelor şi este compus din 7 persoane.Din Consiliul de administraţiei al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanţelor, un reprezentant al Ministerului de Interne şi un reprezentant al societăţii bancare derulatoare a contului curent. Ceilalţi membri vor fi economişti, jurişti, tehnicieni şi alţi specialişti, salariaţi ai regiei autonome.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 15Potrivit prevederilor legale în vigoare, membrii Consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" nu pot face parte din organele de conducere ale agenţilor economici cu acelaşi obiect de activitate cu care regia autonomă întreţine relaţii contractuale sau are interese contrare.  +  Articolul 16Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie persoanele care au suferit condamnări pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni pedepsite potrivit legii.  +  Articolul 17Atribuţiile consiliului de administraţie sunt următoarele:- aproba structura organizatorică şi funcţională a Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala", numărul de personal, infiintari, desfiintari de unităţi, subunitati, filiale, secţii, ateliere, servicii, compartimente sau alte forme de organizare;- aproba investiţiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, inclusiv investiţiile din surse proprii;- propune, potrivit reglementărilor legale, investiţiile a căror aprobare este de competenţa altor organe;- avizează şi propune bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" în vederea aprobării acestuia de către Guvern; aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale regiei autonome;- în situaţiile în care cheltuielile depăşesc veniturile, dispune promovarea documentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare către organele competente, spre aprobare;- aproba utilizarea fondurilor valutare constituite potrivit legii;- stabileşte împrumuturile pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;- stabileşte, potrivit legii, nivelurile de salarizare a personalului în funcţie de studii şi de muncă efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare;- aproba, potrivit legii, înstrăinarea bunurilor mobile aparţinând regiei autonome;- propune, negociaza şi, după caz, stabileşte preţuri şi tarife pentru produsele şi prestaţiile regiei autonome, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;- aproba documentaţia pentru obţinerea fondului valutar necesar pentru importul de maşini, utilaje, instalaţii şi materiale specifice domeniului de activitate al regiei autonome;- aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din ţara şi din străinătate pentru realizarea în comun de activităţi productive şi de comercializare, potrivit obiectului de activitate al regiei autonome;- adopta, potrivit legii, orice alte hotărâri şi dispune măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala", cu excepţia celor care intră în competenţa altor organe.  +  Articolul 18Consiliul de administraţie se întruneşte în sesiuni ordinare, o dată pe luna sau ori de cîte ori este nevoie, la cererea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 19Pentru realizarea unor studii sau lucrări cu grad mare de complexitate sau care nu fac parte din domeniul de activitate al regiei autonome, dar sunt necesare ocazional, Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" poate atrage specialişti din diferite sectoare, a căror activitate va fi remunerată pe bază de contract civil.  +  Articolul 20După încheierea bilanţului contabil anual şi a contului de profit şi pierderi, consiliul de administraţie prezintă Ministerului Finanţelor un raport asupra activităţii desfăşurate de regia autonomă în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 21Veniturile şi cheltuielile Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar, acesta fiind aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 22Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" întocmeşte anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, în conformitate cu modelele şi cu normele stabilite de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale regiei autonome se aproba de către Ministerul Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 23Din veniturile realizate Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" îşi acoperă toate cheltuielile şi plăţile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.Repartizarea profitului net al regiei autonome se face conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 24Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, în limita competentelor ce-i sunt acordate, stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare şi determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiţii, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 25Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în cursul unui an, când mijloacele regiei autonome nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite de la societăţile comerciale bancare, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 26Operaţiunile de încasări şi plati ale Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" se efectuează prin conturi bancare deschise potrivit reglementărilor legale.Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" poate efectua operaţiuni de încasări în lei şi în valută, potrivit reglementărilor legale, consiliul de administraţie aprobind utilizarea fondurilor valutare constituite potrivit legii.  +  Capitolul 7 Relaţii comerciale  +  Articolul 27Relaţiile comerciale se vor desfăşura pe baze contractuale, în care se vor stipula clauzele speciale de încheiere, execuţie şi răspundere.  +  Articolul 28Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" va practica în raporturile cu terţii preţuri şi tarife ce se vor stabili prin contract, pe bază de negocieri, în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa.  +  Articolul 29Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" poate încheia contracte de vînzare, executare de lucrări, asociere sau prestări de servicii cu întreprinzători români sau străini, în condiţiile legii.  +  Articolul 30Unităţile sau filialele ce se vor înfiinţa în cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" se vor putea asocia cu terţe persoane juridice, având drept scop realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.  +  Articolul 31Regia autonomă poate concesiona altor unităţi, pe bază de contracte, drepturile de vînzare a produselor specifice.  +  Articolul 32Dacă volumul lucrărilor depăşeşte temporar capacitatea de producţie a regiei autonome, se poate subcontracta altor unităţi de profil, potrivit legii, realizarea parţială a acestora, cu excepţia comenzilor care au regim special (formularistica cu regim special, hârtii de valoare etc.).  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 33Pentru asigurarea securităţii tezaurelor de hârtii de valoare şi imprimate, precum şi a tezaurelor de hirtie specială pentru tipărirea hirtiilor de valoare şi a hirtiilor speciale filigranate, a materiilor prime şi materialelor, precum şi pentru preintimpinarea oricăror sustrageri, Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" asigura cu paza militarizata. Accesul persoanelor străine în cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" se va face conform regulamentului propriu aprobat de către consiliul de administraţie şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 34Litigiile de orice fel în care este implicata Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii.  +  Articolul 35Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.--------------