HOTĂRÂRE nr. 352 din 4 aprilie 2001pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 6 aprilie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul 8 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"8. a) asigura organizarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniile sale de activitate; b) iniţiază elaborarea unor studii necesare obiectului sau de activitate, pe baze contractuale, prin unităţile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa; c) validează rezultatele cercetării, proiectării şi studiilor din domeniile sale de activitate şi acţionează pentru valorificarea lor;"2. După alineatul (2) al articolului 4 se introduc alineatele (2^1) şi (2^2) cu următorul cuprins:"(2^1) Se înfiinţează Unitatea de coordonare a implementarii instrumentului structural pentru politici de preaderare (ISPA), în domeniul protecţiei mediului, denumita în continuare Unitatea ISPA , organizată ca direcţie în cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.(2^2) În cadrul autorităţii centrale de mediu se înfiinţează şi funcţionează ca direcţie Unitatea de politici economice de mediu (EPU), sub directa coordonare a ministrului."3. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi este de 212, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."4. Articolul 6 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din unităţile aflate în subordinea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora."5. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."6. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 17/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────────Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwak  +  Anexă    Numărul maxim de posturi = 212,    exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului                     STRUCTURA ORGANIZATORICĂ           a Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului                         ┌────────────┐                         │ MINISTRU │                         └─────┬──────┘ ┌──────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ UNITATEA DE POLITICI ├──┼──┤PURTĂTOR DE CUVÂNT ŞI RELAŢII│ │ ECONOMICE DE MEDIU (EPU) │ │ │ MASS-MEDIA │ └──────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘    ┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐    │ COLEGIUL MINISTERULUI ├──┼──┤CONSILIER DIPLOMATIC │    └───────────────────────┘ │ └─────────────────────┘    ┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐    │ DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ├──┼──┤ AUDIT INTERN │    │ CONTENCIOS │ │ │ │    └───────────────────────┘ │ └─────────────────────┘    ┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐    │ CABINETUL MINISTRULUI ├──┼──┤ CORP DE CONTROL AL │    └───────────────────────┘ │ │ MINISTRULUI │                               │ └─────────────────────┘                               │    ┌───────────────┬──────────┼─────────────────────┬──────────────────┐    │ │ │ │ │ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴───┐ ┌──┴───┐ │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬───┘ └──┬───┘    │ ┌──┐ │ ┌──┐ ├──────┐ │ │ ┌──┐    ├─┤a1│ ├─┤b1│ ┌──┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─────┴──────┐ ├─┤e1│    │ └──┘ │ └──┘ │ C1 │ │C2 │ │ │ │ └──┘    │ ┌──┐ │ ┌──┐ └──┬──┘ └───┘ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ │ ┌──┐    ├─┤a2│ ├─┤b2│ │ ┌───┐ │ D1 │ │ D2 │ ├─┤e2│    │ └──┘ │ └──┘ ├─┤c11│ └─┬──┘ └─┬──┘ │ └──┘    │ ┌──┐ │ ┌──┐ │ └───┘ │ ┌───┐ │ ┌───┐ │ ┌──┐    └─┤a3│ ├─┤b3│ │ ┌───┐ ├─┤d11│ ├─┤d21│ └─┤e3│      └──┘ │ └──┘ ├─┤c12│ │ └───┘ │ └───┘ └──┘                    │ ┌──┐ │ └───┘ │ ┌───┐ │ ┌───┐                    └─┤b4│ │ ┌───┐ ├─┤d12│ └─┤d22│                      └──┘ ├─┤c13│ │ └───┘ └───┘                               │ └───┘ │ ┌───┐                               │ ┌───┐ └─┤d13│                               └─┤c14│ └───┘                                 └───┘    A - SECRETAR DE STAT PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL      a1 - RELAŢII CU PARLAMENTUL       a2 - RELAŢII CU SINDICATE ŞI PATRONATE      a3 - DIRECŢIA RELAŢII PUBLICE    B - SECRETAR DE STAT PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ      b1 - DIRECŢIA DE PROGRAME ŞI PROTECŢIE INTERNAŢIONALE      b2 - DIRECŢIA DE INTEGRARE EUROPEANĂ, RELAŢII INTERNAŢIONALE      b3 - DIRECŢIA DE ARMONIZARE LEGISLATIVĂ      b4 - Unitatea de Coordonare a Implementarii ISPA     C - SECRETAR DE STAT PENTRU APE     C1 - DIRECŢI GENERALĂ DE GOSPODĂRIRE A APELOR      c11 - DIRECŢIA STRATEGII, REGLEMENTĂRI ŞI AUTORIZARI      c12 - DIRECŢIA SINTEZE CADASTRU ŞI RESURSE      c13 - DIRECŢIA APĂRARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR, SISTEM INFORMAŢIONAL,            HIDROMETEOROLOGIC       c14 - DIRECŢIA APELOR MINERALE ŞI GEOTERMALE     C2 - INSPECŢIA DE STAT A APELOR     D - SECRETAR DE STAT PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI     D1 - DIRECŢIA GENERALĂ DE REGLEMENTARE, AUTORIZARE, ATESTARE MEDIU ŞI          GESTIUNE A DEŞEURILOR       d11 - DIRECŢIA GESTIUNE DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE      d12 - DIRECŢIA STRATEGII, POLITICE, REGLEMENTĂRI      d13 - DIRECŢIA DE AUTORIZARE ŞI ATESTARE     D2 - DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIA MEDIULUI     d21 - DIRECŢIA DE CONTROL ECOLOGIC ŞI MONITORING     d22 - DIRECŢIA PROTECŢIE ŞI CONSERVARE A BIODIVERSITATII, ARII PROTEJATE            ŞI ,MONUMENTE ALE NATURII    E - SECRETAR GENERAL       e1 - DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE      e2 - DIRECŢIA ECONOMICĂ      e3 - DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ────────────────