HOTĂRÎRE nr. 531 din 4 septembrie 1992privind realizarea unor măsuri de apărare civilă
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 septembrie 1992    În temeiul prevederilor Constituţiei României, al Legii nr. 2/1978 privind apărarea civilă în România, al Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991 şi al Decretului nr. 430/1978 privind unele măsuri pentru apărarea civilă, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, sînt obligaţi, potrivit legii, să asigure protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale în caz de calamitati şi catastrofe sau pe timp de război.  +  Articolul 2La ministere şi la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (judeţe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti) se organizează state majore, comisii de specialitate şi formaţii de apărare civilă. La oraşe, comune, instituţii publice şi agenţi economici, indiferent de forma de proprietate, se organizează state majore şi formaţii de apărare civilă.  +  Articolul 3Miniştrii, şefii celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, prefectii, primării, directorii şi, respectiv, asimilaţii acestora din instituţii publice şi agenţi economici sînt şefi ai apărării civile din aceste autorităţi şi unităţi avînd ca organe de specialitate state majore de apărare civilă.Statul major de apărare civilă de la judeţ, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov este serviciul public descentralizat al Ministerului Apărării Naţionale din unităţile administrativ-teritoriale respective. Organizarea, funcţionarea, precum şi structura acestui serviciu public se dispune de ministrul apărării naţionale, care este şeful apărării civile în România potrivit art. 7 din Legea nr. 2/1978. Şeful apărării civile în România, cu acordul prefectului, care este şeful apărării civile din judeţ (municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov), numeşte şeful statului major de apărare civilă judeţean (al municipiului Bucureşti).Statul major de apărare civilă din localităţi, instituţii publice şi agenţi economici este aparatul de lucru al şefului apărării civile, iar pe linie de specialitate se subordonează statului major de apărare civilă judeţean (al municipiului Bucureşti).Şefii apărării civile de la judeţe, respectiv prefectii, şi din localităţi, respectiv primării, coordonează realizarea măsurilor de apărare civilă şi la instituţiile publice şi agenţii economici din competenţa administrativ-teritorială.  +  Articolul 4La ministere, la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, municipii, oraşe, instituţii publice şi agenţi economici cu peste 1.000 de salariaţi, precum şi la deţinătorii de surse potenţiale de risc nuclear, chimic sau biologic se prevăd în statele de funcţii ale acestora şi se încadrează şefi de state majore de apărare civilă şi, după caz, şi alt personal tehnic de specialitate, cu acordul Inspectoratului General al Apărării Civile, statelor majore de apărare civilă judeţene şi al municipiului Bucureşti.La comune, instituţii publice şi agenţi economici necuprinsi la alineatul de mai sus, funcţia de şef de stat major de apărare civilă se asigura prin cumul de funcţii.  +  Articolul 5În scopul asigurării protecţiei populaţiei, toate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, precum şi proprietarii de imobile, sînt obligaţi ca, la construcţia unei noi clădiri, sa prevadă adaposturi de apărare civilă. Cheltuielile pentru aceste lucrări se suporta de către proprietarii respectivi. La eliberarea autorizaţiei de construcţie se va obţine obligatoriu şi avizul organelor militare de apărare civilă.  +  Articolul 6Pregătirea populaţiei şi salariaţilor pentru apărarea civilă se executa pe categorii de personal prin aplicaţii, alarmari publice, exercitii, convocări, cursuri cu scoatere din producţie şi alte forme, potrivit instrucţiunilor elaborate de Ministerul Apărării Naţionale.Pregătirea salariaţilor încadraţi în apărarea civilă se desfăşoară în timpul sau, după caz, în afară programului de lucru.  +  Articolul 7Pe timpul pregătirii de apărare civilă cu scoatere din producţie, participanţii primesc salariul şi drepturile băneşti de transport şi cazare de la instituţiile publice şi agenţii economici la care sînt încadraţi, conform legislaţiei în vigoare şi a prevederilor contractului colectiv de muncă.  +  Articolul 8Autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, sînt obligaţi să asigure inzestrarea formatiilor de apărare civilă, mijloacele materiale şi financiare necesare menţinerii în stare operativă şi întreţinerii punctelor de comanda, adaposturilor, sistemelor de înştiinţare-alarmare şi a celorlalte mijloace de apărare civilă proprii, precum şi de la unităţile subordonate.  +  Articolul 9Inzestrarea cu tehnica şi materiale a formatiilor de apărare civilă şi a populaţiei în timp de pace şi război se asigura potrivit normelor elaborate de Ministerul Apărării Naţionale.Pentru asigurarea cu tehnica şi materiale specifice apărării civile, Ministerul Apărării Naţionale avizează planurile de aprovizionare anuale ale ministerelor, celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, agenţilor economici şi instituţiilor publice. Contractarea, aprovizionarea şi plata acestor bunuri se realizează de către beneficiari, iar la judeţe şi localităţi, de către consiliile judeţene şi locale.  +  Articolul 10Fondurile băneşti necesare desfăşurării activităţilor de apărare civilă se asigura astfel: a) pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale de la bugetul de stat şi, respectiv, local, în limita sumelor aprobate; b) pentru instituţiile publice şi agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, prin bugetele proprii.  +  Articolul 11Atribuţiile specifice unor ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale: a) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale urmăreşte modul de realizare a lucrărilor din programul de investiţii pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale, precum şi a măsurilor de asigurare tehnico-materială a activităţilor de apărare civilă; b) Ministerul Industriei stabileşte măsurile de prevenire a accidentelor chimice, nucleare sau biologice, gradul de pericol pentru salariaţi, populaţie şi animale, precum şi modul de intervenţie şi protecţie în aceste situaţii; c) Regia Autonomă de Electricitate "Renel" asigura înştiinţarea autorităţilor publice, alarmarea populaţiei şi stabileşte modul de protecţie şi intervenţie în zonele inundabile, în aval de construcţiile hidrotehnice.Întocmeşte planurile de protecţie şi intervenţie la centralele nuclearo-electrice şi asigura aplicarea măsurilor de securitate şi prevenire a accidentelor nucleare; d) Ministerul Transporturilor asigura evacuarea populaţiei şi bunurilor materiale în caz de calamitati, catastrofe şi de război; stabileşte măsuri de protecţie colectivă a călătorilor aflaţi în mijloacele de transport în comun, staţii de cale ferată, metrou, autogări, aeroporturi şi porturi; e) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului coordonează activitatea de realizare a lucrărilor de apărare civilă la agenţii economici din domeniul sau de activitate şi participarea acestora la salvarea victimelor în caz de calamitati, catastrofe sau de război; f) Ministerul Comunicaţiilor asigura stabilitatea telecomunicatiilor în caz de calamitati, catastrofe sau de război, precum şi legăturile necesare pentru realizarea măsurilor de apărare civilă; g) Ministerul Mediului executa supravegherea meteorologica, hidrologica, de contaminare radioactiva, chimica şi biologica a factorilor de mediu; stabileşte zonele de risc în caz de inundaţii şi alte evenimente hidrotehnice şi meteorologice periculoase, asigura înştiinţarea organelor de apărare civilă locale şi Inspectoratul General al Apărării Civile şi alarmarea populaţiei în aval de baraje sau alte lucrări hidrotehnice, care nu intră în administrarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel".Stabileşte metode şi procedee de decontaminare a apei şi altor factori de mediu, precum şi norme admise pentru întrebuinţarea apei contaminate.  +  Articolul 12Atribuţiile specifice autorităţilor administraţiei publice locale:A. Consiliul Local: a) aproba structura organizatorică de apărare civilă din localitate; b) aproba fondurile destinate pentru apărarea civilă cuprinse în proiectul bugetului local; c) aproba modul de înştiinţare şi alarmare de apărare civilă în localitate cît şi măsurile de protecţie individuală şi colectivă a populaţiei, colectivităţilor de animale şi a bunurilor materiale; d) aproba măsurile ce se propun de şeful apărării civile pentru înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor sau atacurilor din aer; e) hotărăşte participarea populaţiei din localitate la acţiuni de protecţie şi intervenţie şi stabileşte măsuri de interdicţie a circulaţiei şi iluminatului.B. Primarul: a) este şeful apărării civile şi conduce prin statele majore subordonate activitatea de apărare civilă pe plan local; b) propune spre aprobare consiliului local structura organizatorică de apărare civilă din localitate; c) numeşte în funcţie, cu avizul organului militar de apărare civilă judeţean (municipiului Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov), pe şeful statului major de apărare civilă din localitate; stabileşte sediul statului major şi locul punctului de comanda; d) prevede şi asigura în proiectul bugetului local fondurile necesare realizării lucrărilor de investiţii, dotării punctelor de comanda şi adaposturilor, inzestrarii cu tehnica şi materiale a formatiilor de apărare civilă, precum şi realizării celorlalte măsuri de apărare civilă; e) aproba planurile de pregătire a formatiilor de apărare civilă şi propune consiliului local măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de înştiinţare şi alarmare, întreţinerea fondului de adăpostire şi materialelor de apărare civilă; f) conduce activitatea de prevenire şi inlaturare a urmărilor calamităţilor şi catastrofelor, cît şi a atacurilor din aer, în care scop aproba alarmarea şi intervenţia formatiilor de apărare civilă şi, la nevoie, a populaţiei; g) ia măsuri de interzicere a unor activităţi în instituţiile publice şi la agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, care pot provoca pericole pentru viaţa şi sănătatea oamenilor; h) participa la convocări de pregătire, exercitii, aplicaţii şi la alte activităţi organizate de organele militare ale apărării civile; i) urmăreşte aducerea la îndeplinire în mod corect a măsurilor de apărare civilă stabilite de consiliul judeţean sau local.C. Consiliul judeţean: a) adopta proiectul de buget pentru nevoile de apărare civilă; b) aproba lista lucrărilor de investiţii pentru apărarea civilă, dotarea punctelor de comanda şi adaposturilor, planul de inzestrare cu tehnica şi materiale a formatiilor de apărare civilă, cheltuielile pentru alte măsuri de apărare civilă şi asigura fondurile necesare acestora în bugetul judeţului (municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov); c) stabileşte orientări generale privind îmbunătăţirea sistemului de înştiinţare şi alarmare, dezvoltarea fondului de adăpostire şi a bazei materiale de apărare civilă; d) gestionează, depozitează, întreţine şi conserva, prin organele de specialitate tehnica, aparatura şi materialele de apărare civilă din judeţ; e) pune la dispoziţia statelor majore şi formatiilor de apărare civilă judeţene (al municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov) aparatura şi materialele de apărare civilă pentru instrucţie şi intervenţie; f) organizează şi asigura paza, prevenirea incendiilor şi securitatea depozitelor de materiale şi punctelor de comanda judeţene (al municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia); ia măsuri de mascare a punctelor de comanda.D. Preşedintele consiliului judeţean: a) prezintă spre aprobare consiliului judeţean proiectul de buget pentru nevoi de apărare civilă; b) asigura condiţiile pentru aplicarea legilor şi executarea hotărîrilor care privesc activitatea de apărare civilă; c) aproba numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din consiliul judeţean care se ocupa de depozitarea materialelor de apărare civilă, întreţinerea punctelor de comanda şi paza acestora; d) aproba comisia pentru executarea inventarierii, declasarii şi casării bunurilor de apărare civilă din judeţ (municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov).E. Prefectul: a) este şeful apărării civile în judeţ. În acest scop urmăreşte respectarea legii apărării civile, prin organele de specialitate, statele majore de apărare civilă judeţene (al municipiului Bucureşti) la nivelul consiliului judeţean, consiliilor locale, instituţiilor publice şi agenţilor economici indiferent de forma de proprietate; b) urmăreşte aducerea la îndeplinire în mod corect a măsurilor de apărare civilă, stabilite prin lege, de către consiliile judeţene, consiliile locale, primari, instituţiile publice şi agenţii economici; c) aproba schema de apărare civilă a judeţului, planurile anuale cu principalele activităţi, planurile de apărare civilă, planurile de intervenţie pentru calamitati şi catastrofe, planurile de evacuare, planurile de pregătire pentru apărarea civilă şi alte documente elaborate de statul major de apărare civilă judeţean (al municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov), cuprinse în programul principalelor lucrări şi activităţi din unităţile administrativ-teritoriale respective; d) aproba conceptia şi executarea de aplicaţii, exercitii, alarmari publice şi alte activităţi de instruire conduse de statul major de apărare civilă judeţean (al municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov); e) primeşte rapoarte şi propuneri rezultate în urma controalelor executate de statul major de apărare civilă judeţean (al municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov) la localităţi, instituţii publice şi agenţi economici; f) participa la convocări de pregătire, alarmari, exercitii, aplicaţii şi alte activităţi de apărare civilă organizate la nivelul judeţului (municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov); g) conduce nemijlocit acţiunile de inlaturare a urmărilor calamităţilor , catastrofelor sau atacurilor din aer; h) prezintă comisiei administrative a judeţului, respectiv, a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov proiecte de hotărîri cu privire la completarea sistemului de înştiinţare şi alarmare a populaţiei, a fondului de adăpostire, a bazei materiale şi a altor măsuri de protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale, pe baza propunerilor statului major de apărare civilă al unităţilor administrativ-teritoriale respective; i) asigura, prin organele de specialitate, alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei din zonele de risc nuclear, chimic sau biologic sau în aval de barajele hidrotehnice; j) ia măsuri pentru asigurarea statelor majore judeţene (al municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov) cu spaţii pentru puncte de comanda, sedii, sali de pregătire şi depozite de materiale pentru apărarea civilă; k) analizează şi aproba propunerile înaintate la statul major de apărare civilă judeţean (al municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov), de către organele de apărare civilă din judeţ şi localităţi în vederea elaborării unor prognoze pentru prevenirea şi intervenţia în cazul calamităţilor şi catastrofelor; l) aproba lista agenţilor economici şi instituţiilor publice din judeţ (municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov), care organizează formaţii de apărare civilă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 13Atribuţiile specifice instituţiilor publice şi agenţilor economici, indiferent de forma de proprietate sînt: a) organizează şi asigura cu personal, tehnica şi materiale, statele majore şi formatiile de apărare civilă. Asigura măsurile necesare pentru înştiinţarea şi alarmarea organelor de conducere şi salariaţilor, precum şi intervenţia pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor şi atacurilor din aer; b) realizează măsurile de protecţie a salariaţilor şi bunurilor materiale în caz de calamitati, catastrofe şi de război şi pregătirea acestora pe linie de apărare civilă; c) asigura spaţiile tehnice, mijloacele materiale şi financiare necesare activităţilor de apărare civilă.  +  Articolul 14Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 100.000 lei următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni: a) refuzul de a organiza, inzestra şi instrui formatiile de apărare civilă, precum şi de a participa la acţiuni de intervenţie; b) neanuntarea autorităţilor în drept despre producerea calamităţilor sau catastrofelor; depăşirea valorilor admise de contaminare chimica, radioactiva sau biologica; deteriorarea factorilor de mediu; descoperirea muniţiilor rămase neexplodate şi neasigurarea condiţiilor de asanare de către unităţile specializate; c) folosirea mijloacelor şi sistemelor de transmisiuni-alarmare, a tehnicii, aparaturii şi materialelor de apărare civilă în alte scopuri decît cele pentru care sînt destinate; deteriorarea şi neasigurarea menţinerii în permanenta stare de funcţionare a acestora; d) neintretinerea mijloacelor de transmisiuni-alarmare, a spaţiilor de adăpostire şi a tehnicii destinate apărării civile; e) refuzul de a îndeplini măsurile de prevenire şi protecţie a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale sau de a participa la pregătirea de apărare civilă; f) neintocmirea documentelor operative, de planificare, organizare, inzestrare şi conducere, specifice apărării civile.  +  Articolul 15Contravenţiile prevăzute la art. 14 se constata şi se sancţionează, potrivit legii, de împuterniciţi ai Inspectoratului General al Apărării Civile.Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicării, la prefect sau, după caz, Inspectoratului General al Apărării Civile.  +  Articolul 16Ministerul Apărării Naţionale va asigura punerea în aplicare a prezentei hotărîri. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Niculae SpiroiuMinistrul industriei,Dan Constantinescup. Ministrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Victor DumitracheMinistrul comunicaţiilor,Andrei ChiricaMinistrul mediului,Marcian BleahuMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statului şi controlului financiar,Florian Bercea------------------------