HOTĂRÎREA nr. 500 din 28 august 1992cu privire la indexarea şi compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. şi a altor venituri ale populaţiei, cu începere de la 1 septembrie 1992
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 31 august 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ca urmare a creşterii preţurilor şi tarifelor la mărfurile şi serviciile nesubventionate, cu începere de la 1 septembrie 1992 se indexează cu 10,37 la suta pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989. (2) Ca urmare a reducerii subvenţiilor la unele produse şi servicii, pensiile indexate potrivit prevederilor alin. (1) se majorează cu o sumă fixa, reprezentind compensarea cu 100 la suta a creşterii preţurilor şi tarifelor la produsele şi serviciile subvenţionate, astfel: a) 610 lei, pensiile pentru limita de vîrsta cu vechime integrală şi pensiile de invaliditate gradul I; b) 520 lei, pensiile pentru limita de vîrsta cu vechime incompleta şi pensiile de invaliditate gradul II; c) 365 lei, pensiile de invaliditate gradul III.Cuantumul compensatiei pentru pensiile de invaliditate gradul II şi III a fost stabilit în proporţie de 85 la suta, respectiv 60 la suta din compensaţia acordată gradului I de invaliditate, corespunzător ponderii acestor pensii, potrivit legii, în pensia de baza; d) pensiile de urmaş se majorează cu o compensaţie în suma fixa reprezentind 50 la suta, 75 la suta sau 100 la suta din compensaţia de 610 lei, prevăzută la lit. a), după cum sînt în plata unu, doi sau mai mulţi urmaşi.  +  Articolul 2Se majorează cu procentul general de indexare-compensare de 15,74 la suta, care cuprinde atît efectul reducerii subvenţiilor cît şi cel al creşterii preţurilor şi tarifelor produselor şi serviciilor nesubventionate, următoarele venituri: a) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat; b) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; c) ajutoarele sociale care se acordă pe baza legislaţiei de pensii; d) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare; e) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991; f) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; g) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; h) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; i) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi potrivit legii unor familii ori persoane; j) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; k) indemnizaţia lunară pentru fiecare an de detenţie, internare, domiciliu obligatoriu sau strămutare, acordată pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completările ulterioare.  +  Articolul 3Se indexează cu 15,3 la suta, corespunzător coeficientului general de indexare-compensare pentru salariaţi, ajutorul de şomaj şi alocaţia de sprijin pentru persoanele aflate în plata pînă la 1 septembrie 1992.  +  Articolul 4Alocaţia de stat pentru copii se majorează cu 160 lei lunar pentru fiecare copil, corespunzător coeficientului general de indexare-compensare pentru salariaţi.  +  Articolul 5Ajutorul ce se acordă potrivit legii în cazul decesului salariatului sau pensionarului se stabileşte la 12.000 lei, iar în cazul decesului unui membru de familie ori unei persoane dependente social, la 10.000lei.  +  Articolul 6Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează în limita creşterii prognozate a preţurilor la produsele alimentare şi sînt prevăzute la anexa nr. 1.  +  Articolul 7Cuantumurile burselor pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării, potrivit prezentei hotărîri, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Diferenţele de preţ rezultate ca urmare a eliminării subventiei la proteze şi produse ortopedice, acordate potrivit legii, vor fi suportate din fondurile de asigurări sociale, asistenţa socială sau din alte fonduri, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Protecţia socială, în ceea ce priveşte medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu şi alte materiale sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, se asigura conform reglementărilor în vigoare din fondul special pentru sănătate.  +  Articolul 10Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vîrsta de pînă la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza.  +  Articolul 11 (1) Sumele rezultate în urma compensării şi indexării se includ de la 1 septembrie 1992 în drepturile la care se referă, obţinîndu-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele compensării şi indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele rezultate în urma compensării şi indexării, conform prezentei hotărîri, cele reprezentind indexarea şi compensarea prevăzute de hotărîrile Guvernului nr. 219/1991, nr. 579/1991, nr. 780/1991, nr. 20/1992, nr. 150/1992, şi nr. 219/1992, precum şi sumele obţinute ca urmare a majorării pensiilor conform hotărîrilor Guvernului nr. 526/1991 şi nr. 277/1992 nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, alocaţiile de stat pentru copii, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţiile de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice, precum şi dreptul de masa la cantinele de ajutor social. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr. 360/1991, în raport de care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sînt prevăzute în anexa nr. 3. (5) Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie, vor fi majorate în limita a 22,7 la suta, reprezentind creşterea prognozata a preţurilor produselor alimentare pentru aceste unităţi.  +  Articolul 12Se recomanda societăţilor cu capital majoritar privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat -, să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărîre. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:------------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANA PENTRU CONSUMUL COLECTIV, ÎN UNITĂŢILE SOCIALE DE STAT
    Învăţămînt- lei/zi -
    Copii în grădiniţe cu program prelungit166
    Copii în grădiniţe cu program săptămînal186
    Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale228
    Elevi şi tineri din casele de copii203
    Elevi şi tineri din unităţile de ocrotire şi învăţămînt special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor242
    Elevi din şcolile speciale de reeducare166
    Elevi din învăţămîntul primar şi gimnazial166
    Elevi din licee170
    Elevi din şcoli profesionale175
    Elevi din şcolile complementare şi de meserii166
    Elevi din şcoli postliceale179
    Studenţi203
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale242
    Concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene, zonale şi finale, participanţilor la olimpiadele internaţionale203
    Copii în tabere, colonii şi excursii203
    Copii în tabere internaţionale242
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare242
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi122
    Copii nou-născuţi prematuri, în maternităţi, secţii sau compartimente*)39
    Copii 0-3 ani internaţi în unităţi sanitar122
    Copii 3-16 ani internaţi în unităţi sanitare203
    Copii în creşe cu program zilnic122
    Copii în creşe cu program săptămînal186
    Copii în leagăne de copii186
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare320
    Bolnavi în leprozerii407
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare242
    Alocaţia pentru o raţie de 0,500 litri lapte la bucătăriile de lapte22
    Donatori de sînge410
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie816
    Asistenţă socială  
    Cămine de bătrîni şi pensionari186
    Cămine-spital pentru adulţi228
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori242
    Cantine de ajutor social166
           
    Activitate sportivă  
    a)Activitatea sportivă de performanţă:  
    Natura acţiunilor La cantine (exclusiv regia)La restaurant (inclusiv regia)
    competiţii sportive interne pînă la 950pînă la 1.420
    cantonamente, semicantonamente şi tabere pînă la 1.055pînă la 1.580
    competiţii sportive internaţionale, inclusiv mesele oficiale pînă la 1.260pînă la 1.900
    b)Alte acţiuni sportive, altele decît cele de performanţă:  
      - competiţii sportive interne520
      - cantonamente, semicantonamente şi tabere550
      - competiţii sportive internaţionale680
  Notă *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.
   +  Anexa 2 CUANTUMUL BURSELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI DE MERIT CE SE ATRIBUIE ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR
        - lei/lună -
    1.Învăţămînt preuniversitar  
      a)Burse de şcolarizare6.365
      b)Burse de merit1.910
      c)Burse pentru elevii din Republica Moldova8.400
    2.Învăţămînt universitar  
      a)Burse de studii categoria I9.430
      b)Burse de studii categoria a II-a8.155
      c)Burse de studii categoria a III-a6.880
      d)Burse de merit2.545
      e)Burse pentru studenţii din Republica Moldova:  
        -burse de studii10.190
        -burse pentru studii postuniversitare, specializare sau doctorat12.735
      f)Burse pentru studenţii străini, bursieri ai statului român:  
        -burse pentru studenţi10.190
        -burse pentru studii postuniversitare12.735
   +  Anexa 3 PLAFOANE ÎN RAPORT DE CARE SE STABILEŞTE CONTRIBUŢIA PĂRINŢILOR LA ÎNTREŢINEREA COPIILOR ÎN CRESE ŞI GRĂDINIŢE
       
    Plafoane prevăzute prin Hotărîrea Guvernului nr. 360/1991Plafoane indexate de la 1 septembrie 1992
    pînă la 12.000pînă la 38.000
    12.001 - 20.00038.001 - 55.000
    peste 20.000peste 55.000
  ----------------