ACORD COMERCIAL din 26 aprilie 1976între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Cooperatiste Guyana
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 89 din 21 octombrie 1976    Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Cooperatiste Guyana, denumite în continuare părţi contractante,dorind sa dezvolte şi sa întărească relaţiile economice între cele doua tari pe baza egalităţii în drepturi şi respectării principiilor suveranităţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Părţile contractantre, în conformitate cu legile şi alte reglementări legale în vigoare care guvernează exporturile şi importurile în respectivele lor tari, vor promova şi facilita dezvoltarea comerţului între cele doua tari.  +  Articolul 2Părţile contractante îşi vor acorda reciproc, cu efect imediat şi fără condiţii, tratamentul naţiunii celei mai favorizate în relaţiile lor comerciale.Prevederile acestui articol nu se vor aplica avantajelor, scutirilor şi privilegiilor pe care: a) fiecare parte contractantă le-a acordat sau le va acorda în viitor ţărilor vecine, în scopul facilitării comerţului de frontieră; b) fiecare parte contractantă le-a acordat sau le va acorda în viitor ca urmare a participării sale la zone ale comerţului liber, uniuni vamale sau comunităţi economice; c) fiecare parte contractantă le-a acordat sau le va acorda în viitor, în conformitate cu obligaţiile sale care decurg din convenţii cu privire la comerţul internaţional şi din aranjamentele sale internaţionale cu alte tari situate în aceeaşi zona geografică.  +  Articolul 3Livrările de mărfuri între Republica Socialistă România şi Republica Cooperatista Guyana vor fi efectuate pe bază de liste enunciative de mărfuri, anexate la acest acord, lista A*) reprezentând mărfurile care urmează a fi exportate din Republica Socialistă România şi lista B*) reprezentând mărfurile care vor fi exportate din Republica Cooperatista Guyana. Părţile sînt de acord ca şi alte mărfuri decât cele incluse pe listele anexate la acest acord pot fi, de asemenea, schimbate în conformitate cu prevederile acestui acord. Fiecare parte contractantă se angajează sa acorde fără întîrziere licentele necesare pentru importul şi exportul mărfurilor descrise în listele de mărfuri anexate la acest acord, precum şi pentru importul şi exportul altor mărfuri livrate în conformitate cu prevederile acestui acord.-------------- Notă *) Listele A şi B se comunică prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 4Toate plăţile între Republica Socialistă România şi Republica Cooperatista Guyana care vor rezultă din aplicarea acestui acord vor fi efectuate în orice moneda liber convertibilă sau într-o astfel de modalitate ce ar putea fi convenită în conformitate cu legile, reglementările şi dispoziţiile în vigoare în respectivele tari.  +  Articolul 5Părţile contractante sînt de acord ca preţurile mărfurilor livrate în cadrul acestui acord să se stabilească pe bază de preţuri negociate, care vor fi în concordanta cu cele în vigoare pe piaţa mondială.  +  Articolul 6Livrările de mărfuri între Republica Socialistă România şi Republica Cooperatista Guyana se vor face pe bază de contracte încheiate între organizaţiile de comerţ desemnate de către Republica Socialistă România, în calitatea lor de persoane juridice independente, pe de o parte, şi organizaţiile şi firmele desemnate de către Republica Cooperatista Guyana, pe de altă parte, care vor participa în comerţul exterior prevăzut în acest acord.  +  Articolul 7Fiecare parte contractantă va sprijini cealaltă parte contractantă, organizaţiile şi firmele sale competente la participarea la târguri comerciale şi la organizarea de expoziţii temporare care vor avea loc pe teritoriul fiecărei părţi contractante, în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare în ţările respective.  +  Articolul 8Părţile contractante vor excepta de la taxe vamale şi alte taxe de natura similară următoarele articole, cînd ele sînt importate sau exportate în conformitate şi de acord cu respectivele legi din cele doua tari: a) mostre de mărfuri şi material de reclama necesare în exclusivitate pentru obţinerea de comenzi în scopuri publicitare, cu condiţia ca ele sa nu fie vândute; b) uneltele şi alte articole importate destinate montajului sau reparaţiilor, cu condiţia ca ele să fie returnate şi terminarea asamblarii sau repararii; c) articole destinate pentru încercări şi probe, cu condita ca ele să fie returnate la terminarea încercărilor şi probelor; d) mărfuri şi articole destinate pentru târguri şi expoziţii, cu condiţia ca aceste mărfuri şi articole sa nu fie vândute; e) containere marcate, precum şi materiale importate pentru ambalare, cu condiţia ca ele să fie returnate la expirarea perioadelor fixate.  +  Articolul 9Părţile contractante se obliga sa acorde facilităţile necesare reprezentanţilor lor oficiali, oamenilor de afaceri, precum şi experţilor din ambele tari, care trebuie să calatoreasca în una sau alta dintre cele doua tari pentru îndeplinirea unor activităţi legate de dezvoltarea relaţiilor comerciale între părţile contractante.  +  Articolul 10Navele comerciale ale fiecărei părţi contractante care sosesc, stationeaza sau ies din porturile celeilalte părţi, precum şi incarcatura şi echipajele lor, vor beneficia de tratamentul naţiunii celei mai favorizate acordat navelor celorlalte tari în materie de scutiri şi de plată a impozitelor prevăzute de legile şi reglementările ambelor părţi, în conformitate cu prevederile art. 2 din prezentul acord.Naţionalitatea navelor fiecărei părţi contractante va fi determinata în mod legal, conform cu reglementările fiecărei părţi, iar documentele maritime, precum şi listele echipajelor, emise de autorităţile părţii contractante, vor fi recunoscute de către cealaltă parte.  +  Articolul 11Părţile contractante sînt de acord sa examineze posibilităţile stabilirii de reprezentante comerciale în respectivele capitale, pentru promovarea relaţiilor comerciale între cele doua tari.Înfiinţarea acestor reprezentante comerciale urmează să fie convenită, în scris, pe cai diplomatice normale, la o dată ce va fi convenită de comun acord.Statutul şi privilegiile ce se vor acorda reprezentantelor comerciale vor fi identice cu cele ce se acordă reprezentantelor comerciale ale altor guverne şi se vor baza, în conformitate cu practica internationala, pe principiul reciprocităţii.  +  Articolul 12În scopul asigurării îndeplinirii prevederilor acestui acord, părţile contractante convin sa stabilească o comisie mixtă, formată din reprezentanţii ambelor guverne, care să examineze modul de punere în aplicare a prevederilor acordului comercial, sa exploreze posibilităţile şi mijloacele de dezvoltare în continuare a relaţiilor economice bilaterale şi să prezinte propuneri şi recomandări în acest scop autorităţilor competente din fiecare ţara.Comisia mixtă se va întruni alternativ în capitalele celor două tari, anual sau oricînd se va conveni reciproc de către cele doua părţi.  +  Articolul 13Orice diferend care ar putea sa intervină între părţile contractante în legătură cu interpretarea sau executarea acestui acord comercial se va soluţiona pe calea negocierilor directe între autorităţile competente desemnate de fiecare parte.  +  Articolul 14Prezentul acord va intra în vigoare la data la care va avea loc schimbul de note prin care părţile îşi vor comunică reciproc îndeplinirea formalităţilor legale prevăzute în legislaţia fiecărei tari.Acordul va fi valabil pe o perioadă de 5 ani şi va fi prelungit automat, pe perioade succesive de un an, cu condiţia ca nici una dintre părţile contractante sa nu-l denunţe, în scris, cu 3 luni înainte de expirarea perioadei respective.Prevederile acestui acord vor continua să se aplice după expirarea sa tuturor tranzacţiilor comerciale încheiate înaintea datei expirării acordului, dar neexecutate complet la acea data.Făcut şi semnat la Georgetown la 26 aprilie 1976, în doua exemplare originale în limbile română şi engleza, ambele texte fiind egal autentice.Pentru guvernul Republicii Socialiste România Petrache Danila, ambasadorPentru guvernulRepublicii Cooperatiste GuyanaWinston King,ambasador-------