HOTĂRÂRE nr. 237 din 8 februarie 2001pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta şi protecţia turistilor în structuri de primire turistice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 22 februarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la accesul, evidenta şi protecţia turistilor în structuri de primire turistice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Agenţii economici care deţin sau administrează structuri de primire turistice - hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanta, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu funcţie de cazare turistica - au obligaţia să respecte şi să aplice integral prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) refuzul cazarii turistilor în cazul în care exista locuri de cazare disponibile; b) neasigurarea ordinii, liniştii publice şi a bunelor moravuri în structurile de primire turistice; c) neasigurarea securităţii turistilor şi a bunurilor acestora în structurile de primire turistice; d) nerespectarea obligaţiei privind întocmirea fisei de anuntare a sosirii şi plecării şi completarea cărţii de imobil, după caz; e) transmiterea de către personalul structurilor de primire turistice a unor informaţii cu privire la sejurul turistilor, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt solicitate de ofiţerii sau subofiterii Ministerului de Interne; f) cazarea minorilor sub 14 ani care sunt neinsotiti de părinţi sau de reprezentanţii legali, cu excepţia celor aflaţi în drumetie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi; g) permiterea de către personalul structurilor de primire turistice a vizitarii unui turist fără a avea acordul acestuia; h) permiterea de către personalul structurilor de primire turistice a rămânerii peste noapte a unui vizitator al turistului fără ca pentru acesta să fie întocmită fişa de anuntare a sosirii şi plecării sau fără a se completa cartea de imobil, după caz; i) neinformarea de către personalul structurilor de primire turistice a organelor de poliţie cu privire la apariţia unor persoane care au săvârşit infracţiuni şi care au fost date în urmărire, precum şi a altor persoane cunoscute ca traficanti, turbulenti, prostituate, proxeneti etc.; j) efectuarea unor controale în spaţiile de cazare a turistilor în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; k) angajarea de către deţinătorii sau administratorii spaţiilor de cazare a unor persoane neinstruite. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), e), g) şi h); b) cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), f), i), j) şi k).  +  Articolul 4 (1) Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de reprezentanţii împuterniciţi de Ministerul Turismului, precum şi de ofiţerii şi subofiterii de poliţie. (2) În cazul repetarii contravenţiilor sus-menţionate, împuterniciţii Ministerului Turismului pot retrage brevetul de turism al directorului şi/sau certificatul de clasificare a structurii de primire turistice respective.  +  Articolul 5Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 41/1996 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta şi asigurarea securităţii turistilor în structurile de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 13 februarie 1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistru de interne,Ioan Rus  +  AnexăNORMA 08/02/2001