ORDIN nr. 167 din 14 februarie 2001privind certificarea bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituţiile publice cu mai puţin de 25 de posturi
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 22 februarie 2001    Ministrul finanţelor publice,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv şi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data publicării prezentului ordin persoanele fizice, funcţionari publici, înscrise în lista cuprinzând persoanele agreate de Ministerul Finanţelor Publice pentru realizarea certificării bilanţurilor contabile şi a contului de execuţie bugetară ale instituţiilor publice, precum şi cele care vor dobândi calitatea de persoana fizica agreată nu pot exercita activitatea de certificare pe perioada în care sunt funcţionari publici.  +  Articolul 2În termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin structurile proprii de audit intern, vor anunta în mod public organizarea examinării profesionale a persoanelor fizice şi juridice externe în vederea agrearii pentru certificarea bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară ale instituţiilor publice, astfel încât examenul să aibă loc în cel mult 30 de zile lucrătoare de la publicare.  +  Articolul 3Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului pentru înscrierea pe lista cuprinzând persoanele agreate pentru certificarea bilanţului contabil şi contului de execuţie bugetară ale instituţiilor publice, încheierea contractului de prestări de servicii pentru certificare, precum şi cazurile de excludere din aceasta lista sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4La încheierea contractului de prestări de servicii pentru certificarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară instituţia publică solicitanta şi persoana fizica sau juridică agreată vor avea în vedere, la stabilirea tarifului, faptul ca activitatea de certificare reprezintă cel mult 50% din activitatea de auditare pe care ar desfăşura-o un auditor intern dacă ar fi angajat al instituţiei publice respective.  +  Articolul 5Pentru tariful încasat de la instituţiile publice în urma activităţii de certificare a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară obligaţia de a stabili şi de a vira la buget, potrivit legii, impozitul aferent revine persoanei fizice sau juridice agreate care a efectuat certificarea.  +  Articolul 6Certificarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară efectuată la alte instituţii publice de către persoane desemnate din cadrul structurilor de audit intern ale Ministerului Finanţelor Publice este activitate desfăşurată în baza atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea prevederile pct. 9 subpunctele 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 şi 9.6 din cap. VIII al Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.070/2000, prevederile pct. 6.2 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 332/2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1 PROCEDURAde organizare şi desfăşurare a examenului pentru înscriereape lista cuprinzând persoanele agreatepentru certificarea bilanţului contabil şi a contului de execuţiebugetară la instituţiile publice. Încheierea contractului de certificare.Cazurile de excludere a persoanelor fizice şijuridice din lista cuprinzând persoanele agreate1. Organizarea şi desfăşurarea examenuluiDirecţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, anunta în mod public organizarea examinării profesionale a persoanelor fizice şi juridice externe în vederea agrearii.În anunţ se vor preciza: locul, data şi condiţiile de înscriere şi participare la examen, precum şi bibliografia din care se va efectua examinarea candidaţilor.La stabilirea bibliografiei minime obligatorii se va avea în vedere cuprinderea legislaţiei din cel puţin următoarele domenii: auditul intern al instituţiilor publice, activitatea financiar-contabila a instituţiilor publice, finanţe publice, achiziţii publice şi executare silită.Condiţiile de eligibilitate în vederea examinării pentru înscrierea pe lista cuprinzând persoanele agreate sunt următoarele:A. pentru persoane fizice: a) să fie licentiate ale unei facultăţi cu profil economic şi să aibă o vechime în specialitate economică, pe studii superioare, de cel puţin 3 ani, sau să aibă calitatea de expert contabil ori contabil autorizat cu studii medii sau superioare, ori să aibă calitatea de auditor financiar; b) să prezinte cazier juridic din care să rezulte că nu au antecedente penale; c) să facă dovada ca au capacitatea deplina de exerciţiu;B. pentru persoane juridice: a) să aibă prevăzută în statut, ca obiect de activitate exclusiv, activitatea de certificare a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară pentru instituţiile publice sau să fie societate comercială de expertiza contabila care să aibă prevăzută în statut, ca obiect de activitate, şi certificarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară pentru instituţiile publice; b) persoanele fizice, angajate ale persoanelor juridice, care vor efectua certificarea în numele persoanei juridice respective, trebuie să îndeplinească condiţiile de agreare pentru persoanele fizice, menţionate la lit. A; c) să depună la structurile de audit intern de la nivelul direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, documentaţia din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b).La nivelul direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se vor constitui, prin decizie a directorului general, comisii de examinare profesională formate din:- directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - preşedinte;- şeful structurii de audit intern - membru;- directorul care are în subordine serviciul financiar-contabilitate - membru;- directorul direcţiei trezorerie - membru.Secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al serviciului resurse umane.Examinarea profesională se realizează printr-o proba scrisă şi un interviu susţinute pe baza bibliografiei indicate.Aprecierea la proba scrisă se face prin notare cu note de la 1 la 10.Candidatul va fi admis pentru interviu dacă media notelor primite la proba scrisă este cel puţin 8.Proba orala se noteaza cu note de la 1 la 10.Media finala este media mediilor de la proba scrisă şi de la interviu.Pentru a fi considerat admis candidatul trebuie să aibă o medie finala de cel puţin 8.Rezultatele examinării profesionale se comunică în termen de doua zile lucrătoare, prin afişare într-un loc vizibil în mod public, la sediul instituţiei publice care a organizat examinarea.Rezultatul examinării poate fi contestat în termen de doua zile lucrătoare de la data afişării lui. Contestaţiile se depun la secretariatul direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Contestaţiile se soluţionează de către o comisie stabilită prin decizie a directorului general, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora.Modul de soluţionare a contestaţiilor se comunică în scris petentilor. Următoarea cale de atac, şi ultima, este structura de audit intern din centrala Ministerului Finanţelor Publice.Persoanele declarate admise vor fi înscrise pe lista cuprinzând persoanele agreate ce va fi transmisă, în termen de 10 zile lucrătoare, structurii de audit intern din centrala Ministerului Finanţelor Publice.Membrii comisiilor de examinare şi personalul din centrala Ministerului Finanţelor Publice, la cerere, vor fi examinati de către structura de audit intern din centrala Ministerului Finanţelor Publice. Procedura este analoagă, mutatis mutandis, cu cea urmată la nivelul structurilor teritoriale de audit intern.Completarea listei cuprinzând persoanele agreate se efectuează ori de câte ori şefii structurilor teritoriale de audit intern ale Ministerului Finanţelor Publice şi conducerile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, considera necesar şi se efectuează în mod obligatoriu atunci când s-au depus cel puţin 10 cereri prin care se solicita acest lucru. Orice completare a listei cuprinzând persoanele agreate se va transmite structurii de audit intern din centrala Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare.2. Încheierea contractului de certificareInstituţiile publice cu mai puţin de 25 de posturi au obligaţia să solicite certificarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară la structurile de audit intern ale Ministerului Finanţelor Publice.La primirea solicitării structurile de audit intern ale Ministerului Finanţelor Publice procedează mai întâi la verificarea îndeplinirii de către instituţia publică respectiva a condiţiilor de a solicita acest lucru. Dacă instituţia publică solicitanta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, este informată în scris despre aceasta. Dacă instituţia publică solicitanta îndeplineşte condiţiile legale pentru solicitarea certificării externe, atunci se procedează la acceptarea sau respingerea solicitării de efectuare a certificării de către structura de audit intern a Ministerului Finanţelor Publice. Acceptarea sau respingerea solicitării de efectuare a certificării se face pe baza analizei fondului de timp de muncă disponibil, a gradului de acoperire cu sarcini a personalului specializat şi a altor criterii, astfel încât sa nu fie afectată îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare şi în fişa postului. Dacă se ajunge la concluzia ca certificarea poate fi realizată de structura proprie de audit intern, atunci directorul general decide, la propunerea şefului structurii de audit intern, persoana care urmează să efectueze certificarea, anuntand despre aceasta instituţia publică solicitanta. Dacă în urma analizei fondului de timp disponibil se ajunge la concluzia ca structura proprie de audit intern nu poate realiza certificarea solicitată, atunci instituţia publică solicitanta este anunţată despre necesitatea de a consulta lista cuprinzând persoanele agreate de unde poate să aleagă persoana fizica sau juridică în vederea realizării certificării. Persoanele fizice sau juridice agreate, care încheie contract de certificare cu instituţiile publice respective, vor depune o copie de pe acest contract la structurile de audit intern ale Ministerului Finanţelor Publice unde au fost agreate, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheiere. Contractul de certificare este contract de prestări de servicii.3. Cazurile de excludere a persoanelor fizice şi juridice din lista cuprinzând persoanele agreateExcluderea de pe lista cuprinzând persoanele agreate se face în următoarele cazuri: a) la cererea persoanei agreate, înaintată în scris conducătorului structurii de audit intern care a înscris-o pe lista; b) decizia structurii de audit intern luată în urma analizei rapoartelor de certificare întocmite; c) încetarea îndeplinirii oricărei condiţii care a stat la baza agrearii; d) decesul persoanei agreate.Persoanele fizice sau juridice agreate care au întocmit raport de certificare au obligaţia ca în termen de 10 zile lucrătoare să depună o copie de pe acest raport şi la structura de audit intern a Ministerului Finanţelor Publice care le-a agreat.La analiza rapoartelor de certificare se va urmări dacă persoana care a făcut certificarea a respectat atât metodologiile în vigoare privind certificarea bilanţului contabil şi contul de execuţie bugetară, cît şi întreaga legislaţie economico-financiară care are implicaţii asupra certificării bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară.În cazul încetării valabilităţii contractului de certificare înainte de termenul stabilit în contract, părţile contractante vor informa în scris conducătorul structurii de audit intern căruia i-a fost transmisă copia de pe contract, asupra cauzelor care au condus la aceasta. Cu aceasta ocazie instituţia publică respectiva va preciza modul în care înţelege să efectueze în viitor certificarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară.În orice situaţie în care o persoană a fost exclusa de pe lista cuprinzând persoanele agreate, cu excepţia cazului de deces, acea persoana va fi informată în scris despre aceasta, cu precizarea motivelor care au stat la baza excluderii. Decizia de excludere din lista cuprinzând persoanele agreate poate fi contestată, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, la structura de audit intern din centrala Ministerului Finanţelor Publice. Răspunsul la contestaţie se da în termen de 30 de zile lucrătoare.----------