HOTĂRÂRE nr. 240 din 8 februarie 2001privind reorganizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Locato"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 21 februarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Regia Autonomă "Locato" se reorganizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în scopul administrării, păstrării integrităţii şi protejării spaţiilor locative destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, precum şi pentru alte persoane juridice şi fizice străine care îşi desfăşoară activitatea în România. (2) Regia Autonomă "Locato", denumita în continuare regie, este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplineşte faţă de aceasta atribuţiile legale prevăzute pentru ministerul de resort. (3) Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, Str. Polona nr. 9, sectorul 1.  +  Articolul 2Regia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea scopului ei regia administrează bunurile imobile proprietate privată a statului, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Regia este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, prevăzute în anexa nr. 3, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom de aceste bunuri în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Articolul 4 (1) Valoarea patrimoniului net al regiei, stabilită pe baza balanţei contabile la data de 31 decembrie 2000, este de 599.517.154 mii lei. (2) După aprobarea bilanţului contabil pe anul 2000, potrivit legii, eventualele diferenţe vor fi înregistrate în registrul comerţului, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal: a) închirierea spaţiilor de locuit şi cu alta destinaţie decât cea de locuit, precum şi prestarea de servicii, la cerere, în principal pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi personalul acestora, denumite în continuare beneficiari străini, precum şi pentru alte persoane juridice şi fizice străine care îşi desfăşoară activitatea în România; b) închirierea, pe baza unei analize a oportunităţii, către persoane juridice române a spaţiilor locative care nu sunt solicitate de beneficiarii străini, în condiţiile şi la nivelul tarifelor existente pe piaţa; c) dezvoltarea fondului locativ prin executarea de construcţii noi şi extinderea celor existente; d) executarea lucrărilor de reparaţii la bunurile mobile şi imobile închiriate sau proprietate a persoanelor fizice şi juridice străine şi române, la cererea şi în contul acestora, în limita disponibilităţilor materiale, financiare şi de forta de muncă. (2) Detalierea obiectului de activitate al regiei se face prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 6Secretariatul General al Guvernului, în funcţie de interesele statului român, va stabili condiţiile specifice de închiriere în cazurile în care acestea se impun şi, în caz de nevoie, va propune Guvernului măsurile care trebuie luate pentru recuperarea debitelor înregistrate din neplata chiriilor şi a penalitatilor de întârziere de către beneficiarii străini.  +  Articolul 7Regia tine conturi în lei şi în valută şi întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, conform legii.  +  Articolul 8 (1) Conducerea regiei este asigurata de un consiliu de administraţie format din 5 persoane, de un director general şi de un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului de resort. (2) Directorul general are şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie al regiei. (3) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1), este numit de consiliul de administraţie pe criteriul competentei profesionale. (4) Atribuţiile şi competentele consiliului de administraţie şi ale directorului general sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 9Structura organizatorică şi funcţională a regiei se aproba de consiliul de administraţie.  +  Articolul 10 (1) Litigiile de orice fel în care este implicata regia sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii. (2) În litigiile referitoare la dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul privat al statului şi la dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul propriu, în instanţa regia sta în nume propriu. (3) În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul privat al statului pe care le administrează regia are obligaţia sa arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civilă şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Regia răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 107/1992 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Locato", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 17 martie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescu  +  Anexa 1 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Locato"  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regia Autonomă "Locato", denumita în continuare regie, realizează administrarea, păstrarea integrităţii şi protejarea spaţiilor locative destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, denumite în continuare beneficiari străini, precum şi pentru alte persoane juridice şi fizice străine care îşi desfăşoară activitatea în România.  +  Articolul 2 (1) Regia este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară; activitatea acesteia se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament. (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte faţă de regie atribuţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru ministerul de resort.  +  Articolul 3Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, Str. Polona nr. 9, sectorul 1.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 4 (1) Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal: a) închirierea, administrarea, conservarea, întreţinerea spaţiilor de locuit şi cu alta destinaţie decât cea de locuit, precum şi prestarea de servicii în legătură cu acestea, la cerere, în principal pentru beneficiarii străini; b) dezvoltarea fondului locativ prin executarea de construcţii noi şi extinderea celor existente; c) executarea lucrărilor de întreţinere curenta şi periodică, precum şi amenajarea spaţiilor acceptate spre închiriere; d) organizarea administrării imobilelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la hotărâre, folosite în comun de mai mulţi chiriaşi, pentru asigurarea agentului termic, a apei calde menajere, curăţeniei părţilor comune şi a altor servicii, cu recuperarea integrală a cheltuielilor de la locatari prin cote de întreţinere sau chirii; e) executarea lucrărilor de proiectare, consulting, construcţii, reparaţii şi întreţinere, în condiţiile legii, la bunurile mobile şi imobile închiriate sau proprietate a beneficiarilor străini, a persoanelor juridice şi fizice române sau străine, la cererea şi în contul acestora; f) prestarea unor servicii direct sau în calitate de intermediar, la cererea şi în contul beneficiarilor străini, privind înmatricularea şi radierea din circulaţie a autovehiculelor, instruirea în vederea sustinerii examenelor de conducător auto, executarea de tiparituri şi imprimate, asigurarea de combustibil, carburanţi, lubrifianţi şi alte materiale sau produse solicitate; g) exploatarea în regim hotelier a clădirilor aflate în patrimoniul sau; h) desfăşurarea activităţii de intermediere a închirierii spaţiilor locative, în condiţiile legii, cu persoane juridice sau fizice române pentru exploatarea în comun a unor spaţii locative proprietate a acestora, în vederea satisfacerii unor cereri de spaţii ale beneficiarilor străini, precum şi ale unor persoane juridice române; i) valorificarea, în condiţiile legii, prin vânzare către persoane fizice sau juridice române ori străine a materialelor rămase disponibile din activitatea de construcţii-reparaţii. (2) Obiectul de activitate prevăzut la alin. (1) poate fi dezvoltat, cu aprobarea consiliului de administraţie, în scopul utilizării integrale a patrimoniului, a personalului angajat şi cu obligaţia obţinerii de profit.  +  Articolul 5 (1) Spaţiile neacceptate la închiriere de către beneficiarii străini pot face obiectul închirierii către persoane fizice sau juridice române ori străine. În contractele de închiriere se va prevedea posibilitatea rezilierii în cazul în care spaţiile respective sunt solicitate de misiuni diplomatice, oficii consulare ori reprezentante ale organizaţiilor internaţionale interguvernamentale. (2) Spaţiile care nu prezintă interes pentru regie pot fi înstrăinate în condiţiile legii. (3) Regia se poate asocia cu persoane juridice sau fizice române care deţin în proprietate terenuri, pentru construirea de noi spaţii locative pe care să le exploateze în comun, în condiţii de eficienta economică. (4) Pentru completarea fondului locativ, în vederea satisfacerii cerinţelor misiunilor diplomatice şi pentru răscumpărarea caselor ce trebuie predate proprietarilor conform legii privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv, regia poate cumpara, schimba sau rascumpara proprietăţi prin negociere directa. (5) În scopul asigurării măsurilor de securitate a beneficiarilor străini, lucrările de construcţii şi reparaţii la imobile pot fi executate cu firme de specialitate prin încredinţare directa.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile privind întreţinerea şi repararea spaţiilor închiriate sau care urmează să fie închiriate beneficiarilor străini sunt în sarcina regiei, fiind incluse ca element de cheltuieli la stabilirea tarifelor de închiriere. De asemenea, în sarcina regiei sunt şi cheltuielile ocazionate de mutarea locatarilor în vederea eliberării unor spaţii care pot fi închiriate. Lucrările de orice natura, devenite necesare din culpa chiriaşilor, sunt în sarcina acestora. (2) Costul transformărilor şi al amenajărilor la construcţii şi instalaţii, executate la cererea chiriaşilor, precum şi cel al readucerii fondului locativ la starea iniţială vor fi suportate de aceştia.  +  Capitolul 3 Patrimoniul şi structura regiei  +  Articolul 7 (1) Valoarea patrimoniului net al regiei, stabilită pe baza balanţei contabile la data de 31 decembrie 2000, este de 599.517.154 mii lei. (2) După aprobarea bilanţului contabil pe anul 2000, potrivit legii, eventualele diferenţe vor fi înregistrate în registrul comerţului, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului. (3) Pentru realizarea scopului ei regia administrează bunurile imobile proprietate privată a statului, prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre. (4) Regia este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom de aceste bunuri în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Articolul 8Structura organizatorică şi funcţională a regiei se aproba de consiliul de administraţie.  +  Capitolul 4 Conducerea şi gestionarea activităţii regiei  +  Articolul 9 (1) Conducerea regiei este asigurata de un consiliu de administraţie, de un director general şi un director general adjunct numiţi prin ordin al ministrului de resort. (2) Consiliul de administraţie al regiei, constituit şi aprobat potrivit legii, este format din 5 persoane şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare. Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa directorului general. (3) Directorul general are şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie al regiei.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie al regiei este compus din 5 persoane, după cum urmează:- preşedinte - directorul general;- un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor Publice;- un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Externe;- un reprezentant din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 11Membrii consiliului de administraţie se numesc pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului, iar 2 dintre ei pot fi înlocuiţi la fiecare 2 ani.  +  Articolul 12Membrii consiliului de administraţie al regiei şi preşedintele acestuia nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie şi nu pot deţine participatii la societăţi comerciale cu care regia întreţine relaţii de afaceri ori are interese comune.  +  Articolul 13 (1) Drepturile salariale ale directorului general al regiei se stabilesc prin ordin al ministrului de resort. (2) Membrii consiliului de administraţie al regiei îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de unde provin, cu toate drepturile şi obligaţiile decurgând din aceasta calitate; ei sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate cu o indemnizaţie stabilită de consiliul de administraţie, care nu poate depăşi 20% din salariul directorului general.  +  Articolul 14Sunt incompatibile cu calitatea de preşedinte sau de membru al consiliului de administraţie persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhării, distrugere cu intenţie, înşelăciune, gestiune frauduloasă, evaziune fiscală, fals în acte publice sau private, abuz de încredere comis în dăuna avutului public sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, dare de mită, arestare nelegală, cercetare abuzivă şi infracţiuni contra păcii şi omenirii.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie al regiei are următoarele competente, atribuţii şi raspunderi:1. aproba structura organizatorică şi funcţională, statul de funcţii şi numărul de personal ale regiei;2. răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu;3. aproba strategia de restructurare, organizare şi funcţionare a regiei;4. hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează să fie realizate potrivit obiectului sau de activitate; propune, potrivit reglementărilor legale, investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe;5. supune spre aprobare, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale regiei;6. analizează şi aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli, pe bază de balanţa de verificare contabila, şi aproba măsurile pentru desfăşurarea activităţii regiei, în condiţii care să asigure echilibrul bugetului de venituri şi cheltuieli;7. fundamentează planul de cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreţinerea şi conservarea patrimoniului destinat activităţilor de reprezentare şi protocol, în vederea cuprinderii cheltuielilor respective în bugetele instituţiilor beneficiare;8. aproba contractarea de împrumuturi pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;9. numeşte şi revoca personalul de conducere al regiei, prevăzut la art. 8 alin. (3) din hotărâre, şi propune ministerului de resort numirea sau revocarea, după caz, a directorului general adjunct;10. aproba scăzăminte şi pierderi în limita sau peste normele legale în vigoare;11. stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a activelor corporale şi necorporale din patrimoniul regiei;12. organizează şi exercită controlul financiar propriu, conform prevederilor legale;13. aproba achiziţionarea de bunuri imobile (construcţii şi terenuri);14. aproba înstrăinarea (vânzarea) bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul regiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;15. stabileşte preţuri şi tarife pentru produsele şi prestaţiile sale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;16. dispune punerea în aplicare a hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti cu privire la retrocedarea de bunuri şi valori;17. aproba sistemul de salarizare a personalului angajat, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege şi a fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli;18. aproba proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanţii salariaţilor, conform legii;19. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice române ori străine;20. asigura şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului înconjurător;21. aproba scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe;22. aproba programul de lucru al regiei;23. analizează modul de derulare a contractelor încheiate de regie;24. aproba regulamentul de ordine interioară, precum şi normele de protecţie şi securitate a muncii;25. aproba şi ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea şi recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaţilor regiei;26. adopta orice alte hotărâri şi dispune măsuri privind activitatea regiei.  +  Articolul 16Directorul general al regiei are, în principal, următoarele competente şi atribuţii:1. propune consiliului de administraţie numirea şi, după caz, revocarea personalului de conducere al regiei, prevăzut la art. 8 alin. (3) din hotărâre;2. selectioneaza, angajează şi concediază personalul de execuţie, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă;3. negociaza contractul colectiv de muncă şi încheie contractele individuale de muncă;4. asigura conducerea operativă a regiei;5. reprezintă regia în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce angajează regia faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie şi a celor conferite de legislaţia în vigoare;6. coordonează direct activitatea de control financiar intern, de organizare şi salarizare, precum şi cea juridică;7. urmăreşte îndeplinirea hotărârilor consiliului de administraţie;8. exercita orice atribuţii ce îi revin prin regulamentul de ordine interioară, precum şi cele cuprinse în reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 17 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui ori a cel puţin 3 dintre membrii săi. (2) Consiliul de administraţie adopta hotărâri valabile cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor săi.  +  Articolul 18Pentru luarea unor anumite decizii consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza specialişti din diferite sectoare, a căror activitate va fi remunerată prin înţelegerea părţilor, pe bază de contract civil.  +  Articolul 19Directorul general al regiei conduce activitatea curenta a acesteia, reprezintă regia în relaţiile cu autorităţile publice, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.  +  Articolul 20Pe perioada absentei de la serviciu a directorului general atribuţiile acestuia sunt exercitate de directorul general adjunct.  +  Articolul 21După încheierea bilanţului contabil anual şi a contului de profit şi pierderi consiliul de administraţie prezintă Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activităţii desfăşurate de regie în anul precedent şi asupra programului de activitate pe anul în curs.  +  Capitolul 5 Bugetul şi administrarea acestuia. Relaţii financiare  +  Articolul 22 (1) Regia întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, conform modelelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba potrivit legii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 23Operaţiunile de încasări şi plati în lei şi în valută se efectuează de regie prin conturi deschise la bănci şi prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.  +  Capitolul 6 Relaţii comerciale  +  Articolul 24Relaţiile comerciale dintre regie şi terţi se bazează pe raporturi contractuale.  +  Articolul 25Preţurile şi tarifele pentru produsele şi prestările de servicii ofertate de regie se stabilesc, în condiţiile legii, în funcţie de cerere şi oferta, cu aprobarea consiliului de administraţie.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 26Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte prevederi legale care reglementează activitatea regiilor autonome.    ANEXA 2                     Bunurile imobile proprietate privată a                statului administrate de Regia Autonomă "Locato"
  Nr. crt. Adresa şi caracteristicile imobilelor Observaţii Suprafaţa teren -mp-
  1. Aldea Sandu nr.56 imobil 480,00
  2. Alecsandri nr.5 imobil 186,00
  3. Aleea Alexandru nr.1 imobil+garaj 3.270,00
  4. Aleea Alexandru nr.3-5 imobil 1.405,00
  5. Aleea Alexandru nr.37 imobil 1.350,00
  6. Aleea Alexandru nr.41 imobil 554,00
  7. Alex. Petofi nr.47 bloc 208,30
  8. Alexandrescu nr.86 imobil 1.592,00
  9. Ardeleni nr.1,bl.39,ap.18 apartament 11,51
  10. Argentina nr.33,ap.1 apartament 108,60
  11. Arghezi nr.7 imobil+curte+ garaj 935,00
  12. Arghezi nr.9 imobil+curte+ garaj 2.074,75
  13. Armasului nr.14 imobil 802,00
  14. Armasului nr.4 imobil 203,61
  15. Armeneasca nr.35 imobil+curte+ garaj 765,90
  16. Armindenului nr.12 imobil+curte 980,00
  17. Atena nr.2 bis imobil+garaj 373,82
  18. Atena nr.12 imobil 624,90
  19. Atena nr.18 imobil 400,00
  20. Atena nr.20 imobil 632,20
  21. Aviatorilor nr.50 imobil+curte+ garaj 568,00
  22. Aviatorilor nr.72 imobil+garaj proprietate privativă a statului + investiţii proprii e- fectuate de R.A"Locato" 540,00
  23. Aviatorilor nr.88 imobil 1.169,00
  24. Aviatorilor nr.9 imobil+curte+ garaj 432,00
  25. Balcescu nr.16A,ap.5 apartament 20,35
  26. Balcescu nr.22 spaţiu comer- cial 102,40
  27. Balcescu nr.26 imobil 591,40
  28. Batistei nr.13 imobil 1.710,00
  29. Batistei nr.39 imobil+curte+ garaj 1.264,40
  30. Belgrad nr.8 imobil+curte+ garaj 371,20
  31. Biserica Amzei nr.29 spaţiu comer- cial 38,25
  32. Bitolia nr.5 imobil 368,00
  33. Bitolia nr.7-9 imobil+garaj 799,00
  34. Bratianu Ghe. nr.7 imobil+curte 413,00
  35. Bratianu Ghe. nr.28 imobil 501,45
  36. Bucureşti-Ploiesti nr.5 imobil 10.450,00
  37. Burghelea nr.1 imobil+garaj 753,00
  38. Burghelea nr.3 imobil+garaje 1.019,00
  39. Calarasilor nr.79,bl.3 bloc 609,95
  40. Calderon J.L. nr.46 imobil 970,45
  41. Calderon J.L. nr.48 imobil+curte proprietate privată a statului + investiţii proprii e- fectuate de R.A"Locato" 543,00
  42. Calderon J.L. nr.63 imobil+curte+ garaj 923,00
  43. Calotesti nr.1,bl.6 bloc fără ap.1 187,35
  44. Caragiale I.L. nr.32 imobil 1.511,00
  45. Carpaţi nr.7 Constanta imobil+garaj 531,38
  46. Catargiu Lascar nr.11 ap.18 apartament+ garaj 87,71
  47. Catargiu Lascar nr.15 imobil 1.107,55
  48. Catargiu Lascar nr.29 imobil 504,30
  49. Catargiu Lascar nr.39 imobil 1.902,30
  50. Catargiu Lascar nr.50 imobil 789,50
  51. Catargiu Lascar nr.8 imobil 717,00
  52. Campia Turzii nr.32,ap.1 apartament 251,00
  53. Clopotarii Vechi nr.4 imobil+garaj 862,00
  54. Coanda H. nr.9 imobil+curte+ garaj 920,00
  55. Constantinescu Al. nr.46-48 bloc 1.441,15
  56. Constantinescu Al. nr.59 imobil 725,05
  57. Constantinescu Al. nr.61 imobil 719,00
  58. Costinescu N. nr.2 imobil+curte+ garaj 1.987,00
  59. Dacia nr.55 imobil 220,30
  60. Dacia nr.60 imobil+curte+ garaj 783,00
  61. Dacia nr.69 imobil+curte+ garaj 430,00
  62. Dacia nr.75 imobil+curte 492,00
  63. Dacia nr.79 imobil+curte+ garaj 882,00
  64. Dacia 89 imobil 233,00
  65. Delavrancea nr.6A imobil proprietate privată a statului + investiţii proprii e- fectuate de R.A"Locato" 8.298,00
  66. Delavrancea nr.12 teren+imobil în constr. 602,52
  67. Demetriad nr.14 imobil 605,00
  68. Demetriad nr.16 imobil 1.460,00
  69. Dimitrie Orbescu nr.7 imobil+curte+ garaj 343,54
  70. Docentilor nr.10 imobil 440,45
  71. Docentilor nr.20 imobil 512,00
  72. Dorobantilor nr.18 imobil+garaj 678,00
  73. Dorobantilor nr.39,corp A+B+C imobil 3.196,00
  74. Drobeta nr.13 imobil+curte 368,20
  75. Drobeta nr.4-10 imobil+curte 1.377,90
  76. Drossu N. nr.4 B imobil+garaj 706,68
  77. Dumbrava Roşie nr.4 imobil+curte+ garaj 899,00
  78. Eliade Mircea nr.14 imobil 321,60
  79. Eminescu nr.44-48 bloc 1.259,30
  80. Eminescu nr.50-54 bloc 1.259,30
  81. Eminescu nr.56,ap.2 apartament 434,28
  82. Eminescu nr.82-88 imobil+curte+ garaj 1.207,50
  83. Eminescu nr.124 imobil+garaj fără ap.8 şi 15 2.712,86
  84. Eroilor nr.8 imobil+curte 251,80
  85. Filipescu N. nr.42 imobil+curte+ garaj 1.218,50
  86. Gh.Manu nr.3,ap.1-13 bloc 920,00
  87. Gogol nr.4 teren 600,00
  88. Grigorescu E. nr.14 imobil 224,80
  89. Grigorescu E. nr.16 imobil 1.243,00
  90. I.de Hunedoara nr.66,bl.12B bloc fără ap.54, 56,57,59,62 267,94
  91. Icoanei nr.110,ap.1 apartament 20,13
  92. Icoanei nr.110,ap.2 apartament 17,89
  93. Icoanei nr.110,ap.3 apartament 25,61
  94. Icoanei nr.110,ap.5 apartament 17,89
  95. Icoanei nr.110,ap.6 apartament 25,61
  96. Icoanei nr.110,ap.7 apartament 20,13
  97. Icoanei nr.110,ap.11 apartament 17,89
  98. Icoanei nr.110,ap,12 apartament 25,61
  99. Iorga Nicolae nr.11 imobil 1.730,00
  100. Iorga Nicolae nr.22,ap.15 apartament 3,36
  101. Iorga Nicolae nr.36 imobil+garaj 2.090,00
  102. Kiritescu nr.6,bl.3 bloc fără ap.2 429,20
  103. Kiseleff nr.20,ap.3 apartament 172,76
  104. Kiseleff nr.20,ap.6 apartament 172,76
  105. Kiseleff nr.14,ap.4 apartament 132,87
  106. Kiseleff nr.16 imobil 2.695,00
  107. Kiseleff nr.18 imobil+curte 2.317,00
  108. Kiseleff nr.20,ap.2 apartament 73,95
  109. Kiseleff nr.21 imobil+curte+ garaj 5.274,34
  110. Kiseleff nr.24,ap.7 apartament 58,98
  111. Kiseleff nr.45 A imobil+curte+ garaj 8.845,00
  112. Kiseleff nr.45 B imobil+curte+ garaj 6.341,00
  113. Kiseleff nr.55,vila 6 imobil 934,00
  114. Kiseleff nr.55,vila 9 imobil fără ap.2 186,93
  115. Kiseleff nr.55,vila 10 imobil 27,60
  116. Kiseleff nr.57 imobil 2.845,85
  117. Lahovari Alex. nr.5A,ap. 5 apartament 10,93
  118. Lascar V. nr.52 imobil+curte 1.353,00
  119. Londra nr.39,corp A,B imobil 852,60
  120. Magheru Gh. nr.24,sc. B imobil 702,20
  121. Magheru Gh. nr.41 spaţiu comercial 32,97
  122. Marasti nr.4 imobil fără ap. 1 şi 3 326,88
  123. Masarik Thomas nr.29 imobil+curte 380,00
  124. Matei Voievod nr.18,ap.1 apartament+ garaj 366,84
  125. Mendeleev nr.37,ap.18,et.3 apartament 70,03
  126. Michelet nr.8 imobil 1.479,00
  127. Mihalache Ion nr.125,bl.7 bloc 1.536,60
  128. Mintuleasa nr.28 A imobil+curte+ garaj 555,00
  129. Mirea G. nr.10 imobil+curte+ garaj 781,00
  130. Mirea G. nr.11 imobil 953,00
  131. Mirea G. nr.18 imobil 285,60
  132. Modrogan nr.16 imobil 2.019,00
  133. Mora Grigore nr.17,corp imobil A+B+C 617,94
  134. Muzeul Zambaccian nr.15 imobil 1.567,00
  135. Muzeul Zambaccian nr.29 imobil 347,00
  136. Negustori nr.16 imobil+curte+ garaj 1.043,85
  137. Olari nr.23 imobil+curte+ garaj 151,70
  138. Orlando nr.6 imobil 769,00
  139. Orlando nr.8 imobil+garaj 1.872,00
  140. Orlando nr.9 imobil+garaj 671,00
  141. Orlando nr.10 imobil+curte 2.165,00
  142. Pangratti nr.2 imobil 605,00
  143. Pangratti nr.18 imobil 349,00
  144. Paris nr.19-19bis imobil+garaj parţial 642,00
  145. Paris nr.35,corp A+B+C imobil 524,00
  146. Paris nr.37 imobil+curte+ garaj 564,00
  147. Paris nr.45 A imobil fără ap.10 şi ap.4 450,57
  148. Paris nr.47 imobil 1.066,00
  149. Paris nr.55 imobil+garaj 635,49
  150. Paris nr.65 A imobil+curte+ garaj 1.094,00
  151. Pitar Mos nr.10 imobil 392,00
  152. Pitar Mos nr.12,corp A+B+C imobil 1.124,00
  153. Plantelor nr.37 imobil+curte+ garaj 800,00
  154. Polona nr.2 imobil 938,50
  155. Polona nr.1-5 imobil 1.263,70
  156. Polona nr.17 imobil 345,00
  157. Polona nr.35 imobil 1.480,00
  158. Polona nr.4 imobil 2.077,00
  159. Polona nr.8 imobil+garaj 1.772,00
  160. Polona nr.9 imobil 911,30
  161. Praga nr.11 imobil+ împrejmuire 580,00
  162. Praporgescu D. nr.33 imobil+curte+ garaj 445,00
  163. Prezan C. nr.2A,ap.1 apartament 1.784,45
  164. Primaverii nr.28 imobil+curte+ garaj 752,40
  165. Primaverii nr.48 imobil+imobil în constr. proprietate privată a statului + investiţii proprii efectuate de A.R. "Locato" 2.472,00
  166. Privighetorilor nr.1bis teren 151.000,00
  167. P-ta Cantacuzino nr.1 imobil+ împrejmuire 933,00
  168. Quinet Edgar nr.10 bloc 380,87
  169. Rabat nr.18 imobil+ împrejmuire 425,00
  170. Rabat nr.19 imobil 712,00
  171. Rabat nr.21 imobil+garaj 787,00
  172. Racota N. nr.12-14 bloc 1.172,00
  173. Racota N. nr.16-18 bloc 379,07
  174. Româno Alexandru nr.19 imobil+curte 573,00
  175. Rosetti C.A. nr.33 imobil+curte+ garaj 1.785,85
  176. Rosetti C.A. nr.35 imobil+curte 1.967,00
  177. Rosetti M. nr.8 A imobil proprietate privată a statului + investiţii proprii efectuate de R.A. "Locato" 234,70
  178. Russo Alecu nr.13-19 imobil+curte+ garaj 1.808,50
  179. Sf. Ştefan nr.3 imobil+curte+ garaj 587,00
  180. Silvestru nr.4 imobil+curte+ garaj 215,00
  181. Sofia nr.11 imobil+garaj 613,00
  182. Sontu Gh. nr.11 imobil+curte+ garaj 2.940,00
  183. Starostescu nr.3 imobil+garaj 541,00
  184. Starostescu nr.6 imobil+garaj 1.343,00
  185. Tirana nr.1 imobil+curte 775,00
  186. Tokio nr.11 imobil+garaj 215,00
  187. Tuberozelor nr.6 imobil 540,00
  188. Turda nr.116,bl.36, apartament ap.28 8,92
  189. Turda nr.120,bl.38, apartament ap.3 10,60
  190. Turda nr.120,bl.38, apartament ap.36 9,10
  191. Uruguay nr.14 imobil+garaj 917,95
  192. Venezuela nr.10 imobil 955,00
  193. Viitorului nr.14 imobil+curte garaj 313,47
  194. Visarion nr.9A imobil+garaj 104,40
  195. Vlaicu Aurel nr.147,ap.9 apartament 8,23
  196. Vlaicu Aurel nr.147,ap.13 apartament 8,23
  197. Vlaicu Aurel nr.147,ap.14 apartament 6,48
  198. Vlaicu Aurel nr.147,ap.18 apartament 6,48
  199. Vlaicu Aurel nr.147,ap.19 apartament 7,01
  200. Vlaicu Aurel nr.147,ap.20 apartament 6,21
  201. Vlaicu Aurel nr.147,ap.22 apartament 6,48
  202. Vlaicu Aurel nr.147,ap.31 apartament 7,01
  203. Vlaicu Aurel nr.147,ap.47 apartament 6,23
  204. Vlaicu Aurel nr.147,ap.51 apartament 6,69
  205. Vlaicu Aurel nr.147,ap.53 apartament 8,23
  206. Vlaicu Aurel nr.147,ap.54 apartament 6,63
  207. Vlaicu Aurel nr.147,ap.55 apartament 6,69
  208. Vlaicu Aurel nr.147,ap.56 apartament 6,28
  209. Vlaicu Aurel nr.147,ap.58 apartament 6,63
  210. Vlaicu Aurel nr.147,ap.63 apartament 6,69
  211. Vlaicu Aurel nr.147,ap.65 apartament 8,23
  212. Vlaicu Aurel nr.147,ap.81 apartament 8,23
  213. Vlaicu Aurel nr.19 imobil+garaj+ anexe 2.411,00
  214. Washington nr.14A imobil+garaj 358,00
  215. Xenopol Alex. nr.15 imobil 262,00
  216. Zamfirescu D. nr.7 imobil 356,80
  217. Zborului nr.10 imobil+curte 615,00
      ANEXA 3          Bunurile imobile proprietate privată a regiei Autonome "Locato"
  Nr. crt. Adresa şi caracteristicile imobilelor Observaţii Suprafaţa teren - mp -
  1. Aleea Alexandru nr.40 imobil+garaj 684,33
  2. Armindenului nr.8-10 teren 550,00
  3. Aviatorilor nr.50A imobil+curte+ garaj 1.044,00
  4. Cimpineanu Ion nr.16 imobil parţial 245,85
  5. Delavrancea nr.12A teren 629,40
  6. Dorobantilor nr.87 bloc cota indiviză 0,00
  7. Eminescu nr.102-104 bloc 1.028,20
  8. Floreasca nr.202 teren+gard+ anexe 3.995,00
  9. Gorki Maxim nr.36 teren 370,00
  10. Kiseleff nr.17-17B teren 4.255,66
  11. Mircea Voda nr.47 teren+imobil în construcţie 480,00
  12. Primaverii nr.22 imobil+curte 764,71
  13. Primaverii nr.30 teren 781,60
  14. Sc. Floreasca nr.9-11 imobil+garaj 1.517,38
  -------------