ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 26 ianuarie 2001privind reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere, a statiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 7 februarie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Rezervoarele, conductele de transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere, staţiile de pompare, celelalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, care au fost trecute în patrimoniul Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanta prin Hotărârea Guvernului nr. 1.200/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie, cu modificările ulterioare, sunt şi rămân în proprietatea publică a statului şi fac parte din domeniul public de interes naţional.  +  Articolul 2 (1) Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta se declara societate comercială de interes strategic, iar interesele statului pentru acţiunile deţinute în capitalul social al acestei societăţi vor fi reprezentate de Ministerul Industriei şi Resurselor. (2) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului va transfera Ministerului Industriei şi Resurselor acţiunile deţinute la Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta, pe bază de protocol.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor art. 1 capitalul social al Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanta va fi redus corespunzător valorii contabile a bunurilor care fac parte din domeniul public de interes naţional, mentinandu-se actuala structura a actionariatului.  +  Articolul 4Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale va desemna, în condiţiile legii, titularul acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a bunurilor prevăzute la art. 1 şi va desfăşura procedura de concesionare.  +  Articolul 5Concesionarul va negocia condiţiile de utilizare a stocurilor de ţiţei şi de produse petroliere, aflate la Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta, cu persoanele juridice care le deţin, cu acordul Ministerului Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 6Până la aprobarea, în condiţiile legii, a acordului petrolier de către Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta va păstra bunurile menţionate la art. 1, cu diligenta unui bun proprietar, şi va asigura utilizarea normală a acestora.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţiipentru Privatizareşi AdministrareaParticipatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul industrieişi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrulfinanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----