LEGE nr. 13 din 21 octombrie 1971privind producerea, folosirea şi controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor pentru producţia agricolă vegetala
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 octombrie 1971     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor răspunde de asigurarea cantitativă şi calitativă a seminţelor şi materialului săditor necesar realizării planului anual de producţie agricolă, organizind împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, facultăţile de agricultura, horticultura şi biologie, prin catedrele de specialitate, în cadrul unui sistem unitar, producerea, folosirea şi controlul calităţii acestora.  +  Articolul 2Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, prin institutele de cercetări agricole şi staţiunile experimentale, răspunde de: a) Crearea de soiuri şi hibrizi de plante agricole, cu însuşiri superioare, în stare sa valorifice la maximum potenţialul productiv al solurilor, diferitele condiţii climatice din ţara noastră şi baza tehnica materială cu care este dotată agricultura, astfel:- la cereale şi leguminoase pentru boabe, noile soiuri şi hibrizi trebuie să fie de mare productivitate şi de calitate superioară, sa reactioneze favorabil la îngrăşăminte şi irigaţii, să fie adaptate la lucrări mecanice, rezistente la ger, seceta, boli, daunatori şi mai timpurii;- la culturile tehnice, noile soiuri trebuie să se evidentieze prin producţii mai mari şi cu calităţi industriale ridicate: conţinut mare de zahăr, ulei, substanţa uscata, fibre şi alte asemenea substanţe componente;- la plantele medicinale şi aromatice, noile soiuri trebuie să asigure producţii superioare şi cu conţinut mai mare de substanţa activa, care să satisfacă nevoile industriei prelucratoare;- la culturile furajere se vor crea soiuri productive şi cu un conţinut ridicat de principii nutritive;- la legume şi cartofi se vor obţine soiuri şi hibrizi mai productivi, rezistenti la boli şi daunatori, care să se preteze la recoltare mecanizata, la transport şi depozitare şi să aibă însuşiri nutritive valoroase;- la flori şi alte plante ornamentale, sa creeze soiuri, care să corespundă cerinţelor de infrumusetare a locuinţelor, a spaţiilor verzi şi altor scopuri;- la pomi şi viţă de vie, noile soiuri trebuie să fie mai productive, cu calităţi comerciale şi tehnologice superioare. b) Menţinerea şi îmbunătăţirea potenţialului productiv şi a însuşirilor superioare ale soiurilor şi hibrizilor autohtoni omologati şi a celor din import, introdusi în cultura, în cadrul procesului de producere a seminţelor din categoriile biologice superioare ce se realizează în unităţile proprii, pe baza planului de perspectiva elaborat împreună cu Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor. c) Stabilirea termenelor de reinnoire în producţie a materialului de insamintare, diferenţiat pe specii şi soiuri, în funcţie de baza genetica şi de provenienţă. d) Elaborarea tehnologiilor pentru producerea şi înmulţirea seminţelor şi materialului săditor, în unităţile de cercetare, fermele specializate şi loturile semincere din unităţile agricole de producţie.De asemenea, institutele de cercetări şi staţiunile experimentale agricole răspund de îndrumarea tehnica a producerii seminţelor şi materialului săditor în fermele specializate, organizate în unităţile agricole socialiste din raza lor de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, prin Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor, răspunde de introducerea în producţie a soiurilor şi hibrizilor noi creati sau proveniţi din import, precum şi de scoaterea din cultura a celor mai puţin valorosi.În acest scop, împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice organizează verificarea lor în condiţii experimentale şi de producţie şi răspunde de introducerea şi zonarea pe teritoriu a celor mai valoroase soiuri sau hibrizi, precum şi de proporţia lor în producţie.Atît introducerea cît şi scoaterea din producţie a soiurilor şi hibrizilor se face pe baza unor documente bine fundamentate economic şi tehnic, rezultate din activitatea de cercetare şi producţie.Pe baza verificărilor şi a analizelor privind însuşirile de calitate şi tehnologice, Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor va omologa soiurile şi hibrizii care asigura, în condiţii similare, un spor de producţie de cel puţin 10 la suta, sau prezintă alte însuşiri fiziologice ori calitative superioare faţă de cele mai bune soiuri sau hibrizi cultivati în zona respectiva: rezistenta mai buna la ger, seceta, cadere, boli şi daunatori, conţinut mai mare de zahăr, grasime, proteine, vitamine, substanţa uscata, fibre şi altele asemenea, care se justifica din punct de vedere economic.De asemenea, comisia verifica permanent menţinerea însuşirilor biologice, a potenţialului productiv şi calitativ al soiurilor şi hibrizilor folosiţi în producţie.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, prin Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor, răspunde de ţinerea la zi a registrului de stat al soiurilor şi hibrizilor şi publică anual lista oficială a acestora.  +  Capitolul 2 Producerea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor  +  Articolul 4Se considera saminta şi material săditor, în sensul prezentei legi:- saminta sau orice material de înmulţire a plantelor agricole, ce aparţine unor soiuri sau hibrizi cu însuşiri biologice sau tehnologice valoroase pentru condiţiile din ţara noastră şi care a fost obţinută după o tehnologie specifică soiului şi hibridului ce asigura acestora atît caracterele şi însuşirile iniţiale, cît şi o valoare culturală corespunzătoare;- materialul săditor produs prin altoire sau alte metode de reproducere pe cale vegetativa, ce aparţine unor specii şi soiuri cu însuşiri biologice, productive, tehnologice sau comerciale corespunzătoare.Pentru încadrarea în condiţiile alineatului precedent Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor efectuează certificarea seminţelor şi materialului săditor, prin stabilirea puritatii biologice şi a stării fitosanitare în cimp şi prin determinarea valorii culturale pe cale de analize în laborator.  +  Articolul 5Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, prin institutele de cercetări şi staţiunile experimentale, răspunde de producerea seminţelor şi a materialului săditor, din categoriile biologice superioare: superelita, elita, forme parentale, necesare reînnoirii periodice a seminţelor pe baza planului stabilit de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.  +  Articolul 6Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor răspunde de producerea seminţelor din înmulţirea I şi înmulţirea a II-a care se face în ferme specializate şi pe loturi semincere, organizate în întreprinderi agricole de stat şi cooperative agricole de producţie.Seminţele hibride, precum şi cele de plante tehnice, de legume, de plante furajere, medicinale, cromatice, floricole şi ornamentale, a căror producere necesita spaţii de izolare şi o tehnologie anumită, se vor realiza numai în staţiuni experimentale şi ferme specializate, organizate în unităţi agricole de stat şi cooperative agricole de producţie.De asemenea, împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, răspunde de:- producerea cartofilor de saminta din categoriile biologice superelita, elita, înmulţirea I şi parţial înmulţirea a II-a care se face în unităţi specializate, situate în zone închise, cu cele mai favorabile condiţii pentru obţinerea de material sanatos, liber de viroze;- asigurarea producerii seminţelor de plante furajere necesare pentru îmbunătăţirea pasunilor şi finetelor naturale.  +  Articolul 7Producerea de pomi altoiti, ramuri altoi, puieţi, butaşi portaltoi şi de arbuşti fructiferi, precum şi stoloni de capsuni, se realizează numai în cadrul Institutului de cercetări pentru pomicultura, a staţiunilor experimentale şi unităţilor agricole de stat, care sînt obligate să livreze material săditor de calitate superioară, liber de viroze, din specii, soiuri şi clone valoroase, în structura stabilită prin programul de dezvoltare a pomiculturii.  +  Articolul 8Producerea de vite altoite şi pe rădăcini proprii, de coarde altoi şi butaşi portaltoi, se face astfel:- Institutul de cercetări pentru viticultura şi vinificaţie şi staţiunile experimentale vor produce material săditor elita, din soiuri şi clone, precum şi coarde altoi şi butaşi portaltoi selecţionaţi, pentru înfiinţarea de plantaţii mama.- Unităţile agricole de stat vor inmulti materialul biologic valoros şi vor asigura cantităţile necesare de butaşi portaltoi şi coarde altoi atît pentru nevoile proprii, cît şi pentru unităţile cooperatiste.- Cooperativele agricole de producţie vor produce material săditor viticol de calitate superioară în structura de soiuri prevăzută pentru fiecare zona viticolă şi în cantităţile solicitate de beneficiari.  +  Articolul 9Fermele specializate din unităţile agricole de stat şi cooperativele agricole de producţie vor produce seminţe şi material săditor pe baza autorizaţiei emise de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.Specialiştii din unităţile agricole de stat şi cooperativele agricole care au organizate ferme specializate pentru producerea de seminţe şi material săditor, cît şi cei din unităţile cu loturi semincere proprii, răspund de aplicarea tehnologiilor specifice fiecărei culturi, soi sau hibrid, prin executarea lucrărilor speciale de izolare, castrare, purificare, întreţinere, recoltare, condiţionare şi păstrare pînă la valorificare.În cazul cînd se constată că unele unităţi specializate nu aplica măsurile prevăzute în tehnologiile de producere a seminţelor şi materialului săditor şi nu realizează sarcinile de plan cantitative şi calitative, se vor aplica sancţiuni celor vinovaţi, iar unităţilor respective li se va retrage autorizaţia data de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.  +  Articolul 10În vederea menţinerii potenţialului de producţie şi de calitate a seminţelor, unităţile agricole socialiste, membrii cooperatori şi producătorii cu gospodării individuale sînt obligaţi să-şi reînnoiască saminta pentru fiecare cultura, la intervalele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 11Unităţile agricole socialiste, membrii cooperatori şi producătorii cu gospodării individuale au obligaţia de a folosi numai seminţe sau material săditor din soiurile sau hibrizii înscrişi în registrul de stat şi lista oficială a soiurilor şi hibrizilor, publicată anual de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor şi care îndeplinesc condiţiile de calitate prevăzute în standardele de stat şi normele interne.Este interzisă folosirea în producţie a seminţelor sau materialului săditor care nu întrunesc condiţiile prevăzute în acest articol, cu excepţia acelora care se găsesc în perioada de verificare, autorizate în acest scop.  +  Articolul 12Direcţiile generale judeţene pentru agricultura, industrie alimentara, silvicultura şi ape răspund de organizarea şi realizarea planului de producerea seminţelor şi materialului săditor în ferme specializate şi pe loturi semincere ale unităţilor agricole socialiste, de reînnoirea periodică a seminţelor, precum şi de folosirea de către fiecare unitate de producţie a unor seminţe şi material săditor de calitate.  +  Articolul 13Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor va constitui fondul seminţelor pentru producţie şi fondul seminţelor de rezerva.Seminţele din fondul pentru producţie şi din fondul de rezerva se constituie în afară fondului de stat al produselor de consum.  +  Articolul 14Fondul pentru producţie se compune din seminţe certificate, obţinute în fermele specializate, precum şi din seminţe produse pe loturile semincere proprii ale unităţilor agricole socialiste.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, cu consultarea organelor centrale interesate şi a direcţiilor generale judeţene pentru agricultura, industrie alimentara, silvicultura şi ape, va stabili anual cantităţile de seminţe ce se constituie în fondul seminţelor pentru producţie, pe categorii biologice, pentru fiecare cultura în parte.  +  Articolul 15Fondul de rezerva se constituie din seminţe certificate produse în ferme specializate, iar în cazuri excepţionale şi din seminţe identificate din fondul produselor de consum deţinut de organele centrale, în limita cantităţilor stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Fondul de rezerva se va folosi de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor pentru realizarea insamintarilor şi sarcinilor de producţie, prevăzute prin planurile anuale de stat, în caz de calamitati naturale sau alte cazuri fortuite.  +  Articolul 16Preluarea, condiţionarea şi livrarea seminţelor şi materialului săditor din fondul de producţie sau de rezerva se fac în condiţiile stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Capitolul 3 Contractarea, circulaţia şi depozitarea seminţelor şi materialului săditor  +  Articolul 17Contractarea producerii de seminţe şi material săditor, urmărirea realizării producţiei, condiţionarea, comercializarea şi livrarea acestora, către unităţile beneficiare, se fac prin întreprinderile de specialitate ale centralelor de profil ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.  +  Articolul 18Seminţele şi materialul săditor vor fi transportate în condiţii care garantează menţinerea calităţii şi a autenticităţii lor pe toată durata transportului şi vor fi însoţite de documente care să ateste soiul şi calitatea, eliberate de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.Seminţele şi materialul săditor importate vor circula, pînă la destinaţia indicată de beneficiarul intern, cu documente de provenienţă şi calitate, eliberate de organele de specialitate din ţara exportatorului.  +  Articolul 19Unităţile producătoare de seminţe şi material săditor, organele de preluare şi comercializare a acestora, precum şi unităţile beneficiare, au obligaţia de a le depozita şi păstra în condiţii corespunzătoare, astfel încît sa nu se deprecieze calitatea lor.  +  Capitolul 4 Controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor  +  Articolul 20Controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor, în toate fazele: de producere, condiţionare, depozitare, păstrare, comercializare, transport, precum şi de folosire a seminţelor ori a materialului săditor în procesul de producţie agricolă, cît şi eliberarea certificatelor şi a buletinelor de analiza privind calitatea acestora, se fac de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor prin Inspecţia de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor.  +  Articolul 21Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, prin organele sale de specialitate, va urmări respectarea prevederilor din prezenta lege, în care scop va organiza controlul şi va interzice de la însămînţări sau plantari, seminţele sau materialul săditor, care nu corespunde standardelor de stat sau normelor interne.  +  Articolul 22Unităţile care produc sau acelea care livreaza seminţe sau material săditor răspund de autenticitatea şi calitatea acestora şi vor suporta daunele provocate unităţilor beneficiare, în raport cu culpa fiecăreia, pentru livrarea de seminţe şi material săditor necorespunzător.  +  Articolul 23Încălcarea dispoziţiunilor prevăzute în prezenta lege atrage după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală.Livrarea cu ştiinţa sau din neglijenţa de seminţe şi material săditor necorespunzător standardelor de stat sau normelor interne, precum şi livrarea către cetăţeni sau întreprinderi străine de seminţe sau material săditor din soiuri şi hibrizi valorosi fără autorizaţie, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 248 sau 249 din Codul penal.Încălcarea prevederilor articolelor 9 alin. 1 şi 3, 10, 11, 19 şi 21 din prezenta lege, precum şi săvîrşirea de alte fapte ce vor fi stabilite şi sancţionate prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, constituie contravenţie.Dispoziţiile Legii nr. 2/1970 privind asigurarea şi controlul calităţii produselor sînt aplicabile în toată activitatea de producere şi utilizare a seminţelor şi materialului săditor, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.  +  Capitolul 5 Încurajarea producătorilor agricoli  +  Articolul 24Producerea seminţelor şi materialului săditor, precum şi folosirea acestora, este sprijinita de către stat, care asigura, prin unităţile specializate, baza materială necesară şi asistenţa tehnica de specialitate, precum şi acoperirea unei părţi din cheltuielile de producţie, la unele seminţe livrate către cooperativele agricole, sub forma de subvenţie, în limita sumelor prevăzute anual în bugetul de stat.  +  Articolul 25Unităţile agricole socialiste, care produc seminţe şi material săditor de calitate, vor beneficia de preţuri remuneratorii, care să asigure realizarea unor venituri corespunzătoare.Pentru seminţele şi materialul săditor la culturile prevăzute în anexa nr. 2 se vor stabili preţuri plafon de cumpărare şi de vînzare cu ridicată, prin hotărîre a Consiliului de Miniştri. Pentru celelalte seminţe şi material săditor, preţurile se vor stabili de către Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, cu acordul Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, iar pentru seminţele de în şi cinepa şi cu acordul Ministerului Industriei Uşoare.Pentru soiurile noi din culturile cuprinse în anexa nr. 2 Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, cu acordul Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, va stabili preţuri provizorii pe timp de 2 ani de la înscrierea lor în lista oficială a soiurilor şi hibrizilor, urmînd ca preţurile definitive să se aprobe prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 26Cooperativele agricole de producţie vor plati în bani lucrările executate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, pe suprafeţele de culturi semincere, potrivit tarifelor legale.  +  Articolul 27În vederea cointeresarii lucrătorilor din unităţile agricole, care produc seminţe şi material săditor de calitate superioară, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor va organiza anual concursuri cu premii.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 28Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice vor dezvolta colaborarea cu ţările socialiste şi cu alte tari în domeniul creării de soiuri noi şi producerii de saminta, prin schimb de material biologic, documentaţii şi specialişti, precum şi prin importul şi exportul de seminţe şi material săditor din soiuri şi hibrizi valorosi, pe bază de convenţiilor bi şi multilaterale.  +  Articolul 29Importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor se fac de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, prin întreprinderile sale precum şi prin alte întreprinderi, cu autorizaţia acestuia şi în conformitate cu normele legale privind activitatea de comerţ exterior.  +  Articolul 30Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.Pe aceeaşi dată, orice dispoziţie contrară prezentei legi se abroga.  +  Anexa 1 Termenele de reinnoire a materialului de semanat I. Cereale şi leguminoase pentru boabe (grîu, orz, ovaz, secara, mazare, fasole soia)................................................... la 2-3 ani Porumb, sorg, orzoaica, orez ............................... anual II. Floarea-soarelui, sfecla de zahăr, în de ulei, tutun ....... anual III. Plante furajere (graminee şi leguminoase furajere) ....... la 2-3 ani IV. Legume ................................................. anual Mazare şi fasole de gradina ............................. la 2-3 ani V. Cartofi ................................................. la 1-3 ani VI. Celelalte culturi ....................................... la 2-3 ani  +  Anexa 2 Lista seminţelor şi materialului săditor ale căror preţuri plafon de cumpărare şi vînzare cu ridicată se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri 1. Grîu comun (Triticum aestivum ssp. vulgare) 2. Grîu tare (Triticum durum) 3. Secara 4. Orz 5. Orzoaica 6. Orez 7. Porumb 8. Floarea-soarelui 9. Sfecla de zahăr 10. Lucerna 11. Trifoi 12. Cartofi 13. Vite altoite. ---------