DECRET nr. 60 din 8 martie 1951 (*republicat*)privitor la organizarea Casei de asigurări a avocaţilor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 102 din 23 septembrie 1969   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Casa de asigurări a avocaţilor este persoana juridică şi are sediul în municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Sînt membri de drept ai Casei de asigurări a avocaţilor avocaţii stagiari şi definitivi.  +  Capitolul 2 Drepturi de pensie - ajutoare  +  Articolul 3Casa de asigurări a avocaţilor acorda membrilor săi pensii pentru limita de vîrsta şi pensii de invaliditate, precum şi ajutoare sociale, iar membrilor familiilor lor, pensii de urmaş. Soţul supravieţuitor şi copiii unui beneficiar de ajutor social decedat au dreptul la ajutor social de urmaş, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru acordarea pensiei de urmaş şi sînt lipsiţi de mijloace proprii de existenta.  +  Articolul 4În afară pensiilor prevăzute în art. 3 se instituie pensia suplimentară, care se bazează pe principiul mutualitatii între avocaţi.  +  Articolul 5Prevederile Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, referitoare la vîrsta, vechime, constatarea şi revizuirea invaliditatii, recalcularea pensiei în cazul în care pensionarul îşi continua activitatea în alt sector, acordarea pensiei de urmaş, acordarea ajutorului social şi a ajutorului în caz de deces, suspendarea plăţii şi pierderea dreptului la pensie şi ajutor social, cele privind interdicţia cedarii, imprescriptibilitatea, neimpozabilitatea pensiei şi ajutorului social şi scutirea de taxa de timbru a oricăror acte care au ca scop stabilirea unor atare drepturi, precum şi cele referitoare la pensia suplimentară, se aplică în mod corespunzător şi în cazul pensiilor şi ajutoarelor sociale ce se acordă pe baza prezentului decret.  +  Articolul 6Pentru stabilirea cuantumului pensiilor se iau în considerare, după felul pensiilor, următoarele elemente: a) vechimea în profesia de avocat, precum şi în alte sectoare de activitate; b) venitul impozabil realizat în profesia de avocat şi, după caz, salariul tarifar de încadrare din alte sectoare de activitate; c) gradul de invaliditate şi cauza care a provocat invaliditatea.  +  Articolul 7Calitatea de avocat încetează pe data înscrierii la pensie în cadrul Casei de asigurări a avocaţilor sau în cadrul altor sectoare.Prevederile alin. 1 nu se aplică celor ce sînt pensionaţi ca invalizi şi accidentati de război de orice grad sau ca vaduve de război.  +  Articolul 8Pensia integrală pentru limita de vîrsta se stabileşte în procente din venitul impozabil al avocatului la împlinirea vechimii minime, după cum urmează:
         
    Venitul impozabil (lei)Pensia în procente din venitul impozabilCuantumul minim al pensiei (lei)
    pînă la 80085-
    de la 801 la 90080680
    '' 901 la 1.20070720
    '' 1.201 la 1.60065840
    '' 1.601 la 2.000601.040
    '' 2.001 la 2.500551.200
    '' 2.501 la 3.000501.375
    peste 3.000451.500
  În cazul cînd pensia calculată conform alin. 1 este mai mica decît cuantumul minim pentru transa de venit impozabil corespunzătoare, se acordă acest cuantum minim.Dacă din calcul rezultă o sumă egala sau mai mare decît cuantumul minim pentru transa de venit impozabil, se acordă pensia rezultată din calcul.Pentru fiecare an de vechime peste vechimea minima necesară obţinerii pensiei integrale pentru limita de vîrsta se acordă un procent suplimentar de 0,5 la suta aplicat la venitul impozabil.Procentul suplimentar de 0,5 la suta se aplică la venitul impozabil folosit ca baza de calcul a pensiei, iar suma rezultată se adauga la cuantumul minim pentru transa de venit impozabil în situaţia prevăzută la alin. 2 sau la pensia rezultată din calcul în situaţia prevăzută la alin. 3.Cuantumul pensiei integrale pentru limita de vîrsta nu poate fi mai mic de 500 lei.
   +  Articolul 9Avocaţii care nu îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute pentru obţinerea pensiei integrale pentru limita de vîrsta au drept la pensie dacă au cel puţin 10 ani vechime.Pensia se calculează proporţional cu numărul anilor de vechime. Cuantumul pensiei se calculează astfel: a) se stabileşte mai întîi pensia de baza, potrivit art. 8, corespunzătoare vechimii minime integrale; b) pensia astfel stabilită se împarte la 25 ani pentru bărbaţi, la 20 ani pentru femei, sau la 15 ani pentru bărbaţi şi la 10 ani pentru femeile fără capacitate vizuala, şi se obţine pensia corespunzătoare unui an de vechime; c) pensia pentru un an se înmulţeşte cu numărul anilor de vechime, obţinîndu-se cuantumul lunar al pensiei.Cuantumul lunar al pensiei nu poate fi mai mic de 250 lei.  +  Articolul 10Cuantumul pensiei de invaliditate cauzată de accident în exercitarea profesiei şi de cele asimilate acestui accident se stabileşte în procente din venitul impozabil al avocatului, în raport cu gradul de invaliditate, astfel: a) pentru gradul I de invaliditate:
         
    Venitul impozabil (lei)Pensia în procente din venitul impozabilCuantumul minim al pensiei (lei)
    pînă la 80085-
    de la 801 la 90080680
    '' 901 la 1.20070720
    '' 1.201 la 1.60065840
    '' 1.601 la 2.000601.040
    '' 2.001 la 2.500551.200
    '' 2.501 la 3.000501.375
    peste 3.000451.500
  b) pentru gradul II de invaliditate, cuantumul pensiei este de 85 la suta din pensia stabilită pentru gradul I; c) pentru gradul III de invaliditate, cuantumul pensiei este de 60 la suta din pensia stabilită pentru gradul I.
   +  Articolul 11Pensia de invaliditate cauzată de accident în afară exercitării profesiei sau boala obişnuită se acordă avocaţilor dacă au, la data ivirii invaliditatii, vechimea minima în raport cu vîrsta arătată în tabelul următor:
       
    Vîrsta la data ivirii invalidităţiiVechimea minimă (ani)
    pînă la 25 ani-
    de la 25 la 30 ani1
    '' 30 la 35 ani4
    '' 35 la 40 ani7
    '' 40 la 45 ani9
    '' 45 la 50 ani11
    '' 50 la 55 ani13
    '' 55 la 60 ani15
    peste 60 ani17
  Pentru avocaţii bolnavi de tuberculoza nu se cere îndeplinirea vreunei condiţii de vechime.Pensia se acordă numai dacă invaliditatea a survenit în timpul activităţii ca avocat, precum şi în termen de 90 zile de la încetarea acestei activităţi.Pensia se acordă şi în cazul cînd invaliditatea s-a ivit în termen de un an de la încetarea activităţii, dacă invaliditatea este consecinţa a unei boli contractate ori a unui accident survenit în timpul exercitării profesiei.
   +  Articolul 12Cuantumul pensiei de invaliditate cauzată de accident în afară exercitării profesiei sau boala obişnuită, pentru avocaţii care au vechime prevăzută de art. 11, se stabileşte în procente de baza din venitul impozabil, în raport cu gradul de invaliditate, astfel: a) pentru gradul I de invaliditate:
         
    Venitul impozabil (lei)Pensia în procente din venitul impozabilCuantumul minim al pensiei la procentul de bază (lei)
    pînă la 80055-
    de la 801 la 90050440
    '' 901 la 1.20045450
    '' 1.201 la 1.60040540
    '' 1.601 la 2.00035640
    '' 2.001 la 2.50030700
    '' 2.501 la 3.00025750
    peste 3.00020760
  Pentru fiecare an de vechime se acordă un procent suplimentar de 0,5 la suta din venitul impozabil; b) pentru gradul II de invaliditate, cuantumul pensiei este de 85 la suta din pensia de invaliditate de gradul I; c) pentru gradul III de invaliditate, cuantumul pensiei este de 60 la suta din pensia de invaliditate de gradul I.Pentru avocaţii bolnavi de tuberculoza, cuantumul pensiei se stabileşte potrivit art. 10.
   +  Articolul 13În cazul cînd pensia de invaliditate prevăzută la art. 10 şi la art. 12 este mai mica decît cuantumul minim prevăzut pentru transa de venit impozabil corespunzătoare, se acordă cuantumul minim.Dacă din calcul rezultă o sumă egala sau mai mare decît cuantumul minim al trasei de venit impozabil, se acordă pensia rezultată din calcul.  +  Articolul 14Pensia de invaliditate cauzată de accident în exercitarea profesiei, acordată avocaţilor, nu poate fi mai mica de:- 500 lei pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate;- 450 lei pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;- 350 lei pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate.  +  Articolul 15Pensia de invaliditate cauzată de accident în afară exercitării profesiei sau boala obişnuită, pentru avocaţii care au vechimea prevăzută la art. 11, nu poate fi mai mica de:- 400 lei pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate;- 350 lei pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;- 250 lei pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate.  +  Articolul 16Au drept la pensie de invaliditate cauzată de accident în afară exercitării profesiei sau boala obişnuită şi cei care au o vechime mai mica decît aceea prevăzută de art. 11, dar nu mai puţin de 1/2 din aceasta vechime.Pensia se calculează conform art. 12; din cuantumul astfel stabilit se acordă pensia corespunzătoare vechimii avute în raport cu aceea cerută de art. 11.Pensia de invaliditate stabilită în condiţiile prevăzute la alin. 1 nu poate fi mai mica de:- 250 lei pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate;- 200 lei pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;- 150 lei pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate.  +  Articolul 17Pensionării de invaliditate de gradul I au dreptul, în afară de pensie, la o indemnizaţie pentru îngrijire de 300 lei lunar.De indemnizaţia prevăzută la alineatul precedent beneficiază şi cei care, avînd o invaliditate de gradul I, primesc cuantumul pensiei pentru limita de vîrsta.  +  Articolul 18Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte luindu-se ca baza de calcul: a) pensia susţinătorului decedat, dacă era pensionar.În cazul cînd cel decedat era pensionar de invaliditate de gradul II sau III, se va lua ca baza de calcul pensia de invaliditate de gradul I, diferenţiată după cauza care a determinat înscrierea la pensie a susţinătorului decedat; b) pensia pentru limita de vîrsta ce s-ar fi cuvenit susţinătorului decedat; c) pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate ce s-ar fi cuvenit celui decedat, diferenţiată după cauza care a provocat decesul.În cazul cînd celui decedat i se cuveneau sau i s-ar fi cuvenit mai multe pensii dintre cele prevăzute la alin. 1, se va lua ca baza de calcul, din oficiu, pensia cea mai avantajoasă.Pentru stabilirea pensiei de urmaş cuvenită copiilor orfani de ambii părinţi, se vor lua ca baza de calcul pensiile cumulate ce se cuveneau sau s-ar fi cuvenit părinţilor decedati. În acest caz se vor lua în considerare pensiile cele mai avantajoase ce se cuveneau sau s-ar fi cuvenit părinţilor, după normele prevăzute la alin. 1 şi 2.Asupra bazei de calcul se aplică unul din următoarele procente:
       
    ProcenteNumărul urmaşilor cu drept la pensie
    100pentru 3 sau mai mulţi
    75pentru 2
    50pentru 1
   +  Articolul 19Cuantumul lunar al ajutorului social pentru o vechime de cel puţin 5 ani este de:
         
    Categoria de ajutor socialMediul
    urbanrural
    pentru limită de vîrstă250 lei200 lei
    pentru invaliditate de gradul I250 ''200 ''
    pentru invaliditate de gradul II200 ''150 ''
    pentru invaliditate de gradul III150 ''100 ''
    pentru 3 urmaşi sau mai mulţi250 ''200 ''
    pentru 2 urmaşi200 ''150 ''
    pentru 1 urmaş125 ''100 ''
  Schimbarea definitivă a domiciliului beneficiarului de ajutor social din mediul urban în mediul rural şi invers atrage modificarea corespunzătoare a cuantumului ajutorului social.
   +  Articolul 20Cuantumul pensiei suplimentare, pentru avocaţii care au contribuit cel puţin 20 ani la fondul acestei pensii, este de 16 la suta din venitul impozabil lunar folosit la calcularea pensiei pentru limita de vîrsta.Pentru cei care au contribuit la fondul de pensii mai puţin de 20 ani, pensia suplimentară se stabileşte astfel:
       
    Timpul cît s-a contribuit la fondul de pensii% din venitul impozabil folosit la calcularea pensiei pentru limită de vîrstă
    între 10 şi 20 ani14
    '' 8 şi 10 '' inclusiv12
    '' 5 şi 8 '' ''10
    '' 2 şi 5 '' ''7
    de la 1 la 2 '' ''5
  Pentru beneficiarii de ajutor social pentru limita de vîrsta, pensia suplimentară se calculează pe baza mediei veniturilor impozabile lunare din ultimii 5 ani de practica consecutiva a profesiei de avocat sau de vechime în munca din alte sectoare. Pentru beneficiarii de ajutor social invalizi, care au lucrat mai puţin de 5 ani, pensia suplimentară se stabileşte pe baza mediei veniturilor impozabile lunare din perioada de activitate.Avocaţii care, pînă la data pensionării, au contribuit mai puţin de 12 luni la fondul pentru pensia suplimentară, nu au drept la aceasta pensie. Fac excepţie pesionarii de invaliditate, beneficiarii de ajutor social invalizi, pensionării urmaşi şi beneficiarii de ajutor social urmaşi care vor primi pensia suplimentară calculată în procentul prevăzut pentru 1 - 2 ani de contribuţie.Celor prevăzuţi la alin. 4 care nu au drept la pensie suplimentară, li se vor restitui sumele plătite cu titlu de contribuţie.Avocaţii care au împlinit limita de vîrsta sau sînt invalizi şi au încetat activitatea fără a putea fi înscrişi la pensie sau ajutor social deoarece nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul decret, au drept la pensie suplimentară, dacă au contribuit cel puţin 12 luni. În aceste situaţii baza de calcul a pensiei suplimentare va fi cea prevăzută la alin. 3.
   +  Capitolul 3 Organizare şi control  +  Articolul 21Conducerea şi administraţia Casei de asigurări a avocaţilor este încredinţată unui consiliu compus din: un preşedinte şi patru membri, numiţi de ministrul justiţiei, pe timp de 4 ani, dintre avocaţii definitivi.Verificarea gestiunii şi operaţiunilor Casei de asigurări a avocaţilor se face de o comisie de cenzori, compusa din trei cenzori, dintre care unul va fi expert contabil, numiţi în fiecare an prin ordinul ministrului justiţiei.  +  Articolul 22Hotărîrile consiliului se aduc la îndeplinire de directorul Casei de asigurări a avocaţilor care va fi numit prin decizia aceluiaşi consiliu, aprobat de ministrul justiţiei.  +  Articolul 23Preşedintele consiliului şi directorul reprezintă în justiţie şi faţă de terţe persoane Casa de asigurări a avocaţilor.În actele cu caracter patrimonial, Casa de asigurări a avocaţilor este valabil angajata de preşedinte şi director, în limitele hotărîrii consiliului casei.  +  Articolul 24Pe lîngă Casa de asigurări a avocaţilor va funcţiona o comisie de contestaţii compusa dintr-un preşedinte, un înlocuitor al acestuia şi trei membri, numiţi de ministrul justiţiei, pe termen de 4 ani, dintre avocaţii definitivi.Comisia de contestaţii va soluţiona contestaţiile la deciziile de pensionare, în complet de trei membri, prezidat de preşedinte sau de inlocuitorul sau.  +  Articolul 25Veniturile Casei de asigurări a avocaţilor se compun din: a) o cota, percepută lunar, asupra sumelor încasate de birourile colective de asistenţa juridică, stabilită prin ordinul ministrului justiţiei pe baza dispoziţiilor legale privind organizarea şi exercitarea avocaturii; b) veniturile bunurilor Casei de asigurări a avocaţilor; c) sumele alocate din bugetul de stat pentru completarea, dacă va fi cazul, a fondului necesar plăţii pensiilor, a ajutorului social şi a celorlalte drepturi cuvenite pensionarilor avocaţi şi membrilor familiilor lor; d) veniturile intimplatoare.  +  Articolul 26Casa de asigurări a avocaţilor are buget propriu.Bugetul este supus aprobării Ministerului Justiţiei.  +  Capitolul 4 Dispoziţii procedurale  +  Articolul 27Deciziile de pensionare se dau de Consiliul Casei de asigurări a avocaţilor, fără citarea părţilor.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii**)  +  Articolul 28Bunurile mobile şi imobile ale fostei Case centrale de asigurări a avocaţilor din România şi ale fostelor case locale de asigurări şi pensii trec în patrimoniul Casei de asigurări a avocaţilor.  +  Articolul 29Pe baza dispoziţiilor prezentului decret şi a principiilor din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentra, tinindu-se seama de specificul avocaturii, Consiliul Casei de asigurări a avocaţilor va stabili, prin regulament aprobat de ministrul justiţiei, măsurile de executare a prevederilor decretului de faţa.  +  Articolul 30Legea pentru organizarea şi funcţionarea Casei centrale de asigurări a avocaţilor din 31 iulie 1940, precum şi orice dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.------------ Notă *) Republicare în temeiul art. III din Decretul nr. 545/1969, publicat în Buletinul Oficial al R. S. R., Partea I, nr. 82 din 29 iulie 1969, dându-se articolelor o noua numerotare. Notă **) Articolul II din Decretul nr. 545/1969 prevede următoarele: "Avocaţii sau urmaşii lor, cărora nu li s-a stabilit pensie, deoarece nu au îndeplinit condiţiile prevăzute de legile privind pensiile avocaţilor pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret, precum şi cei care au pierdut dreptul la pensie în baza aceloraşi legi, pot cere înscrierea sau reînscrierea la pensie, după caz, în condiţiile prezentului decret; în cazul în care nu vor putea dovedi venitul impozabil pentru stabilirea cuantumului pensiei, se va acorda pensia minima corespunzătoare vechimii şi categoriei de pensie respectiva.Pensionării pentru limita de vîrsta şi pensionării de invaliditate, aflaţi în plata la data intrării în vigoare a prezentului decret, pot cere recalcularea pensiei prin adăugarea unor perioade care, conform legii în vigoare pînă la această dată, nu le-au fost luate în considerare şi care, potrivit noilor norme, constituie vechime în munca. Recalcularea se va face pe baza dispoziţiilor legale aplicabile pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret, şi în limita cuantumului pensiilor cuvenite potrivit acelor dispoziţii.Dispoziţiile alineatului precedent se aplică pensionarilor de invaliditate atunci cînd cer adăugarea unor perioade de vechime de cel puţin un an, iar pensionarilor pentru limita de vîrsta, numai o singură dată.De prevederile alin. 2 beneficiază şi pensionării urmaşi ai căror sustinatori decedati au avut perioade de activitate care nu le-au fost luate în considerare la stabilirea pensiei şi care, potrivit noilor norme, constituite vechime în munca".-------