DECRET nr. 88 din 15 martie 1978privind unele măsuri în legătură cu preluarea, de către Ministerul Muncii, a activităţii de asigurări sociale şi pensii pentru membrii cooperativelor agricole de producţie şi taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 17 martie 1978    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Operaţiunile privind constituirea şi administrarea fondurilor, precum şi stabilirea şi plata pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale, pentru membrii cooperativelor agricole de producţie şi pentru taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, se efectuează, potrivit legii, de către Ministerul Muncii, prin direcţiile judeţene pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale.  +  Articolul 2Decretul nr. 783/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, devenit Legea nr. 88/1969, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. La articolul 10, după lit. a) se introduce lit. a1) cu următorul cuprins:"a1) organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind pensiile şi celelalte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii, pentru membrii cooperativelor agricole de producţie şi pentru taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate;"2. Articolul 17, lit. d) şi g) vor avea următorul cuprins:"d) Direcţia generală de asigurări sociale, pensii şi asistenţa socială;""g) Direcţia plan, financiar, contabilitate, investiţii, secretariat administrativ şi control financiar intern."3. Anexele nr. 1, 2 şi 6 privind structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de posturi în aparatul ministerului şi în direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti, la Decretul nr. 783/1969, se modifica potrivit anexelor nr. 1, 2 şi 3*) la prezentul decret.  +  Articolul 3Preluarea activului şi pasivului aferente activităţii de asigurări sociale şi pensii se va face pe baza protocoalelor ce vor fi încheiate între Ministerul Muncii şi consiliile populare judeţene, ca primitori, şi Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie, ca predator.Activitatea Casei de pensii şi asigurări sociale membrilor cooperativelor agricole de producţie, privind investiţiile şi administrarea unităţilor balneoclimatice, a creselor şi gradinitelor-cămin, ale cooperativelor agricole de producţie, împreună cu patrimoniul şi personalul aferent, rămîn la Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie.Personalul muncitor care, potrivit anexei nr. 4*), trece de la Casa de pensii şi asigurări sociale a membrilor cooperativelor agricole de producţie şi filialele judeţene la Ministerul Muncii şi direcţiile judeţene pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, se considera transferat în interesul serviciului.Personalul care va fi încadrat sau transferat la alte unităţi, în funcţii cu retribuţii mai mici decît cele avute anterior, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973.  +  Articolul 4Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor prezenta propuneri privind modificarea indicatorilor de plan economici şi financiari pe anul 1978 şi pe perioada 1976-1980, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1978, ca urmare a aplicării prezentului decret, pe baza documentaţiilor prezentate de Ministerul Muncii şi Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie.  +  Articolul 5Prevederile prezentului decret se aplică începînd cu data de 1 aprilie 1978.---------------- Notă *) Anexele se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-----------