DECRET nr. 100 din 27 martie 1978privind constituirea Consiliului asigurărilor sociale şi pensiilor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 26 din 30 martie 1978    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pentru îmbunătăţirea activităţii de asigurări sociale şi pensii se constituie, la Ministerul Muncii, Consiliul asigurărilor sociale şi pensiilor.  +  Articolul 2Consiliul asigurărilor sociale şi pensiilor are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea tuturor organelor de asigurări sociale şi pensii şi aplicarea unitară a legislaţiei în acest domeniu; b) analizează activitatea de asigurări sociale şi pensii desfăşurată de către organele centrale care au asemenea atribuţii şi stabileşte măsurile necesare pentru îmbunătăţirea acestei activităţi; c) coordonează activitatea de studii şi documentare în problemele de asigurări sociale şi pensii; analizează studiile efectuate şi face propuneri Ministerului Muncii şi altor organe competente, pentru perfecţionarea activităţii de asigurări sociale şi pensii; d) analizează propunerile care fac obiectul proiectelor de acte normative, elaborate de către Ministerul Muncii sau alte organe centrale, care privesc problemele de asigurări sociale şi pensii; e) analizează planurile financiare anuale şi de perspectiva privind asigurările sociale şi pensiile; f) urmăreşte modul în care se realizează, de către organele competente, îndrumarea şi controlul activităţii comisiilor teritoriale de asigurări sociale şi pensii şi a comisiilor din unităţi şi din comunele necooperativizate; g) analizează şi face propuneri, Ministerului Muncii şi altor organe, cu privire la pregătirea şi perfecţionarea personalului muncitor care lucrează în probleme de asigurări sociale şi pensii; h) urmăreşte introducerea şi extinderea mijloacelor tehnice moderne de calcul, de prelucrare a datelor şi de plată pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale; i) exercita alte atribuţii stabilite de Consiliul de conducere al Ministerului Muncii.  +  Articolul 3Consiliul asigurărilor sociale şi pensiilor este alcătuit din: a) un adjunct al ministrului muncii - preşedinte; b) directorul general al Direcţiei generale de asigurări sociale şi pensii din Ministerul Muncii - vicepreşedinte; c) conducătorii caselor de asigurări sociale şi pensii; presedinti ai unor comisii judeţene de pensii, comisii judeţene de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, comisii de pensii şi asigurări sociale din întreprinderi, cooperative agricole de producţie, cooperative meşteşugăreşti şi comisii de pensii şi asigurări sociale din comune situate în zone necooperativizate; cîte un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Turismului, Consiliului Legislativ, Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Consiliului Naţional al Femeilor, Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti, Direcţiei Centrale de Statistica; specialişti în problemele de asigurări sociale care activează în învăţămînt, cercetare ştiinţifică şi în alte sectoare - membri.Componenta nominală a Consiliului asigurărilor sociale şi pensiilor se stabileşte de Consiliul de conducere al Ministerului Muncii, cu acordul unităţilor în care lucrează persoanele respective.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiile sale, Consiliul asigurărilor sociale şi pensiilor poate constitui colective de specialişti, pentru efectuarea anumitor studii şi analize sau a unor acţiuni de îndrumare şi control, cu acordul unităţilor din care aceştia fac parte.  +  Articolul 5Propunerile şi măsurile stabilite de către Consiliul asigurărilor sociale şi pensiilor, în cadrul atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, se prezintă Ministrului Muncii sau altor organe de stat, cooperatiste sau obşteşti în a căror competenţa intra aplicarea lor.  +  Articolul 6Consiliul asigurărilor sociale şi pensiilor se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru, îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor şi adopta hotărîri cu majoritatea voturilor membrilor ce îl compun.Nicolae Ceauşescu Preşedintele Republicii Socialiste România--------