ACORD din 8 aprilie 1976între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Chineze privind navigaţia maritima
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 28 iunie 1976    Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Chineze,în dorinţa de a dezvolta relaţiile prieteneşti care exista între cele doua state şi popoare,de a intensifica cooperarea în domeniul navigaţiei maritime,pe baza principiilor deplinei egalitati în drepturi, a respectării independentei şi suveranităţii naţionale, au căzut de acord asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1În prezentul acord:1. Prin termenul nava unei părţi contractante se înţelege orice nava comercială care poarta pavilionul Republicii Socialiste România sau al Republicii Populare Chineze.2. Prin termenul membru al echipajului navei se înţelege orice persoană angajata la bordul navei, care poseda legitimatia prevăzută la art. 9 din prezentul acord şi îndeplineşte în timpul voiajului îndatoririle legate de exploatarea sau de întreţinerea navei şi este înscrisă în rolul de echipaj.  +  Articolul 2Părţile contractante convin să se abţină de la orice acţiune care ar conduce la limitarea liberei participari a navelor lor la transporturile maritime internaţionale.Navele fiecăreia dintre părţile contractante au dreptul să facă voiaje în porturile comerciale internaţionale ale celor două state şi sa transporte mărfuri şi pasageri între porturile celor două state sau între acestea şi cele ale unui stat terţ.Navele unui stat terţ, navlosite de întreprinderile din Republica Socialistă România sau Republica Populara Chineza, pot participa la transporturile maritime menţionate în cadrul acestui articol.  +  Articolul 3Fiecare dintre părţile contractante, în limitele legislaţiei sale şi ale regulilor portuare proprii, va lua măsurile pe care le va considera necesare, în scopul de a facilita dezvoltarea activităţii de navigaţie între cele doua state, de a se reduce pe cat posibil timpul de stationare a navelor în porturi şi a simplifica îndeplinirea formalităţilor administrative, vamale şi sanitare în vigoare.Dispoziţiile prezentului acord nu ingradesc dreptul unei părţi contractante de a efectua controlul de frontieră la navele celeilalte părţi contractante.  +  Articolul 4Cele doua părţi contractante vor acorda reciproc regimul naţiunii celei mai favorizate navelor şi membrilor echipajului prevăzute la art. 1 din prezentul acord; atunci cînd navighează în apele teritoriale; la intrarea în sau ieşirea din porturile celeilalte părţi contractante; la îndeplinirea formalităţilor de vama, carantina, de control la trecerea frontierei de stat, precum şi la îndeplinirea regulilor portuare; la staţionarea în port şi rada, la executarea de manevre, la încărcarea, descărcarea şi transbordarea mărfurilor, ambarcarea şi debarcarea pasagerilor, precum şi în privinta aprovizionarii navelor, membrilor echipajului şi pasagerilor cu cele necesare; în legătură cu perceperea diverselor impozite şi taxe privind navele şi activitatea lor comercială.Instalaţiile portuare ale unei părţi contractante, inclusiv echipamentul docurilor, de încărcare-descărcare aflat pe chei sau plutitor, de stivuire-depozitare, precum şi instalaţiile pentru navigaţie şi servicii de pilotaj etc, vor fi puse la dispoziţia navelor celeilalte părţi contractante pe baza regimului naţiunii celei mai favorizate.  +  Articolul 5Prevederile prezentului acord nu se aplică la operaţiunile de cabotaj. Nu se vor considera "cabotaj" situaţiile în care navele uneia dintre părţile contractante navighează dintr-un port în alt port al celeilalte părţi contractante pentru a descarca mărfuri şi pasageri adusi de aceasta nava dintr-un alt stat pentru a lua la bord mărfuri şi pasageri pentru a fi transportaţi în alt stat.  +  Articolul 6Regimul naţiunii celei mai favorizate prevăzut în prezentul acord nu se aplică în ceea ce priveşte avantajele pe care fiecare dintre părţile contractante le acorda sau le va acorda altor state în baza unor acorduri speciale.  +  Articolul 7Dacă nava uneia dintre părţile contractante prevăzută la art. 1 din prezentul acord, suferă un naufragiu sau o alta catastrofa în apele teritoriale sau în porturile celeilalte părţi contractante, cealaltă parte contractantă va acorda navei, membrilor echipajului, precum şi pasagerilor şi mărfurilor aflate la bord, tot ajutorul şi asistenţa posibile.Bunurile salvate de pe nava aflată în pericol sau care a suferit un naufragiu sau o alta catastrofa nu vor fi supuse la nici un fel de taxe vamale şi impozite, afară de cazul cînd li se va da destinaţia să fie folosite în consumul intern al părţii contractante pe teritoriul căreia au fost debarcate.Pentru depozitarea încărcăturii în spaţii special amenajate din porturi se vor percepe taxele de depozitare aplicate în asemenea cazuri navelor naţiunii celei mai favorizate.Organele competente ale unei părţi contractante lîngă tarmul căreia o nava a celeilalte părţi contractante a suferit un naufragiu sau o alta catastrofa vor notifica, de îndată, cele intamplate celui mai apropiat reprezentant consular al statului al cărui pavilion îl poarta nava sau, în lipsa acestuia, misiunii diplomatice a acestui stat.  +  Articolul 8Naţionalitatea navei unei părţi contractante este recunoscută de cealaltă parte, pe baza documentelor aflate la bordul navei, eliberate de organele competente în conformitate cu legile şi dispoziţiile statului al cărui pavilion îl poarta nava.Documentele navei eliberate în conformitate cu legile şi dispoziţiile statului al cărui pavilion îl poarta nava vor fi recunoscute de autorităţile competente ale celuilalt stat.Certificatele de tonaj emise de autorităţile competente ale unuia dintre cele doua state vor fi recunoscute de către autorităţile competente ale celuilalt stat, iar navele nu vor fi supuse unei noi masurari a tonajului, în porturile acestui din urma stat.În cazul modificării sistemului de măsurare a tonajului de către autorităţile competente ale unuia dintre cele doua state, autorităţile competente din celălalt stat vor fi informate despre modificarea intervenita, în scopul stabilirii condiţiilor de echivalenta.  +  Articolul 9Părţile contractante vor recunoaşte, în mod reciproc, următoarele documente ale marinarilor:1. "Carnetul de marinar" eliberat de organele competente ale guvernului Republicii Socialiste România;2. "Carnetul de marinar", eliberat de organele competente ale guvernului Republicii Populare Chineze.  +  Articolul 10Marinarii care au documente de identitate prevăzute la art. 9 din prezentul acord şi figurează pe rolul de echipaj al navei au acces la uscat pentru şederea temporară pe teritoriul oraşului portuar, în perioada stationarii navei în porturile celuilalt stat.Accesul la uscat şi şederea pe teritoriul oraşului portuar, precum şi deplasarea din oraşul portuar în alta localitate sau port al aceluiaşi stat, pentru motive de serviciu, luare de contact cu misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului căruia îi aparţin, îngrijirea sănătăţii, tranzit sau alte motive admise de autorităţile competente, se fac cu respectarea reglementărilor în vigoare în statul pe teritoriul căruia se afla portul de escala.  +  Articolul 11Vor fi scutite de taxele de tonaj, în porturile fiecăruia dintre cele doua state, următoarele nave ale căror stationare, în port nu va depăşi 24 de ore:1. navele care intra pe lest din orice parte ar veni şi vor pleca pe lest;2. navele care intră în port cu incarcatura, în mod obligat, şi pleacă din port fără a efectua vreo operaţiune de încărcare-descărcare;3. navele care fac escala în porturi pentru aprovizionarea cu apa potabilă, combustibil, provizii, pentru transmiterea poştei sau în scopul de a obţine ajutor medical pentru un membru al echipajului sau pasager.Prevederile acestui articol nu se referă la drepturile sanitare, de pilotaj şi de salvare, care vor fi percepute, în toate cazurile, în aceleaşi condiţii ca şi navelor naţiunii celei mai favorizate.  +  Articolul 12Părţile contractante au convenit ca veniturile realizate din transporturile internaţionale de mărfuri şi pasageri de către întreprinderile de transporturi maritime ale unei părţi contractante să fie scutite de orice impozite şi taxe pe teritoriul celuilalt stat.  +  Articolul 13Fiecare parte contractantă notifica celeilalte părţi contractante care sînt autorităţile competente însărcinate să soluţioneze problemele referitoare la îndeplinirea prezentului acord.Reprezentanţii autorităţilor competente se întâlnesc, în caz de necesitate, pentru a soluţiona orice eventuale dificultăţi care ar putea să apară cu privire la aplicarea prezentului acord, precum şi pentru consultări asupra principalelor probleme de interes din domeniul navigaţiei maritime.  +  Articolul 14Autorităţile şi tribunalele fiecărei părţi contractante nu vor putea să se sesizeze cu litigii care ar surveni pe navele care poarta pavilionul celeilalte părţi contractante, în timpul voiajului sau în porturi, între comandant, ofiţeri şi membrii echipajului înscrişi în rolul de echipaj al navei şi care ar avea legătură cu efectele personale ale echipajului, cu retributia şi, în general, cu munca la bord.Prevederile alineatului precedent nu se aplică atunci cînd litigiile respective aduc atingere ordinii publice locale.  +  Articolul 15În măsura în care nu este prevăzut altfel în prezentul acord, legislaţia naţionala a celor două părţi contractante rămîne rezervată.  +  Articolul 16Orice diferend privitor la intrepretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin consultări directe între autorităţile competente ale celor două părţi contractante.În cazul în care aceste autorităţi nu vor ajunge la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomatică.  +  Articolul 17Prezentul acord va intră în vigoare la data ultimei notificări privind îndeplinirea procedurii prevăzute de legislaţia fiecărei părţi contractante.Acordul este încheiat pentru o durată de 5 ani şi va fi prelungit în mod automat pentru perioade de câte un an, în afară de cazul cînd una dintre părţile contractante va notifica, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea fiecărei perioade de valabilitate a acordului, hotărîrea sa de a renunţa la prelungirea acestuia.Făcut la Pekin la 8 aprilie 1976, în doua exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba chineza, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.------------