HOTĂRÎRE nr. 293 din 2 iunie 1992pentru aprobarea atribuţiilor, competentelor şi modului de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru derularea activităţii de finanţare şi asigurare a creditelor de co comerţ exterior în numele şi contul statului
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 22 iunie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind atribuţiile, competentele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Se autoriza Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Comerţului şi Turismului, ca reprezentanţi ai statului, sa încheie cu Banca de Export-Import a României - S.A. convenţiile cadru privind: a) activitatea de finanţare a operaţiunilor de export, cît şi de garantare a creditelor de export şi import de către Banca de Export-Import a României - S.A., în numele şi în contul statului ( anexa nr. 2 la prezenta hotărîre); b) activitatea de asigurare şi reasigurare a creditelor de export de către Banca de Export-Import a României - S.A. în numele şi în contul statului ( anexa nr. 3 la prezenta hotărîre).Organele sus-menţionate sînt autorizate sa reînnoiască convenţiile-cadru, cu adaptarea acestora la reglementările noi apărute.  +  Articolul 3Ministerul Comerţului şi Turismului, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca de Export-Import a României - S.A. vor prezenta Guvernului, în termen de 5 zile de la data aprobării prezentei hotărîri, Programul privind limitele operaţiunilor de finanţare şi asigurare a creditelor de export în numele şi în contul statului pe zone, feluri de acţiuni unde se acordă sprijin, precum şi competentele şi criteriile de desfăşurare a acestor activităţi pe acest an, pe baza cărora urmează să se elibereze fondurile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1992 pentru asemenea operaţiuni.  +  Articolul 4Se abroga prevederile art. 9 din Hotărîrea Guvernului nr. 189/1991 privind a probarea infiintarii Băncii de Export-Import a României - societate pe acţiuni - (Romanian Eximbank). PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:----------------- Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian BerceaMinistrul comerţului şi turismului, Constantin Fota  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind atribuţiile, competentele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior  +  Capitolul 1 Atribuţii  +  Articolul 1Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, înfiinţat prin Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 20 decembrie 1991 (în continuare numit comitet), examinează şi aproba: a) operaţiunile individuale de finanţare, garantare, asigurare şi reasigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi în contul statului; b) instrumentele de stimulare a activităţii de comerţ exterior, cum sînt: credite, proceduri speciale de refinantare, bonificatii de dobinzi, garanţii, precum şi alte instrumente specifice corespunzătoare politicii Guvernului României de promovare a exporturilor; c) nivelul de bonificatii de dobinzi la creditele acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. pentru activitatea de export; d) limitele maxime de expunere, în cadrul cărora Banca de Export-Import a României - S.A. îşi va desfăşura activitatea de garantare, asigurare şi reasigurare a creditelor de comerţ exterior.  +  Articolul 2Operaţiunile individuale prevăzute la art. 1 lit. a) de mai sus se vor aproba după cum urmează:- pînă la echivalentul a 50 milioane $ S.U.A., aprobarea operaţiunilor se va da de către comitet;- peste acest plafon, proiectele vor fi supuse de către comitet aprobării Guvernului.  +  Articolul 3Finanţarea, garantarea, asigurarea şi reasigurarea în numele şi în contul statului, în cadrul plafoanelor, se acordă pînă la limita a cel mult 85% din valoarea contractelor de export-import în condiţii F.O.B., după cum urmează: a) pe termen scurt, pînă la un an, pentru materii prime şi bunuri de consum; b) pe termen mijlociu, pînă la 5 ani, pentru bunuri de consum de folosinţă îndelungată, unele echipamente şi utilaje industriale, executarea de obiective în străinătate; c) pe termen lung, peste 5 ani, pentru bunuri de investiţii şi obiective complexe, executarea de obiective în străinătate.Lista mărfurilor de export-import care vor beneficia de sistemul de asigurare-credit va fi aprobată de comitet, la începutul fiecărui an, şi comunicată de către Ministerul Comerţului şi Turismului agenţilor din economie.  +  Articolul 4Riscurile ce vor fi acoperite prin asigurare sînt:4.1. Riscurile politice, definite după cum urmează: a) dificultăţi şi intirzieri (mai mari de 180 de zile) în transferul banilor din ţara cumpărătorului, ca urmare a unui moratoriu general, privitor la datoria externa, declarat de guvernul din ţara cumpărătorului sau de guvernul unei terţe tari, prin intermediul căreia plata trebuie efectuată; b) orice alte acţiuni ale guvernelor străine, ce împiedica îndeplinirea contractului de export sau determina intirzieri în transferul banilor; c) război, război civil şi alte evenimente asimilate, în afară României, ce împiedica îndeplinirea contractului de export; d) retragerea sau nereinnoirea licenţei de export sau impunerea unor restrictii la export după data începerii riscului; e) toate riscurile privind cumpărătorii publici. Prin cumpărători publici, în aceasta Convenţie, se înţeleg acele entităţi ce nu pot fi declarate în stare de faliment; f) toate pierderile rezultind din imposibilitatea de a institui proceduri legale în ţara cumpărătorului.4.2. Toate riscurile, altele decît cele descrise la pct. 4.1. privind cumpărătorii, rezultind din tranzacţii care nu fac obiectul asigurării de credite pe termen scurt de către reasiguratori privati, dar pe care Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior le accepta individual pentru asigurare în numele şi în contul statului.4.3. Risc de tipul catastrofelor naturale, în ţara cumpărătorului, şi care determina neîndeplinirea contractului de export.4.4. Alte riscuri ce nu sînt reasigurate de reasiguratori privati.  +  Articolul 5Programul anual de sprijin pentru promovarea comerţului exterior va fi elaborat de Ministerul Comerţului şi Turismului, în colaborare cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, ministerele economice şi Banca de Export-Import a României - S.A.  +  Articolul 6Comitetul stabileşte utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor desfăşura şi aproba operaţiunile în numele şi în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de ţara, elaborate de Banca de Export-Import a României - S.A.  +  Articolul 7În cadrul plafoanelor valorice, al felurilor de acţiuni şi forme de sprijinire şi stimulare a comerţului exterior, Banca de Export-Import a României - S.A. finanţează, asigura şi garantează, în numele şi în contul statului, operaţiuni conform prevederilor aprobate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi convenţiilor încheiate între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Comerţului şi Turismului, ca reprezentanţi ai statului, şi Banca de Export-Import a României - S.A.Pentru operaţiunile de finanţare, asigurare, reasigurare şi garantare în numele şi în contul statului se prevăd în bugetul de stat şi în balanţa de plati externe resurse distincte în lei şi în valută. Utilizarea acestor resurse se face cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.În cazul cînd cheltuielile privind asigurările din despăgubiri plătite şi eventuale reasigurari depăşesc resursele fondului de asigurare, constituit conform Hotărîrii Guvernului nr. 844/1991, în care se includ şi sumele prevăzute în bugetul de stat cu aceasta destinaţie, soldul se regularizează cu bugetul de stat, la propunerea Băncii de Export-Import a României - S.A., potrivit dispoziţiilor legale. Soldul disponibil existent la fondul de asigurare la sfîrşitul anului se reportează, cu aceeaşi destinaţie, în anul următor.Banca de Export-Import a României - S.A. nu va putea imprumuta fonduri în numele statului, pentru a îndeplini obligaţiile acestuia din urma, potrivit cerinţelor politelor de asigurare.  +  Articolul 8Pentru operaţiunile de finanţare, garantare, asigurare şi reasigurare a creditelor de export-import, în numele şi în contul statului, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comerţului şi Turismului, împreună cu Banca de Export-Import a României - S.A., vor stabili structura şi termenele de raportare a conturilor de execuţie, contabilitatea operaţiunilor în numele şi în contul statului.  +  Capitolul 2 Modul de funcţionare  +  Articolul 9Comitetul se întruneşte, de regula, lunar sau de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 10Comitetul se considera legal întrunit dacă se asigura prezenta a minimum 2/3 din membrii titulari.Ministrul economiei şi finanţelor va desemna un secretar de stat sau subsecretar de stat, care îl va înlocui pe preşedinte în cazul în care acesta lipseşte.  +  Articolul 11Comitetul adopta hotărîri prin vot secret cu cel puţin 2/3 voturi "pentru" din cei prezenţi.  +  Articolul 12Hotărîrile comitetului se consemnează de secretariatul comitetului în registrul de hotărîri, precum şi în registrul de procese-verbale ale comitetului, care vor fi semnate de membrii participanţi la şedinţa.  +  Articolul 13În vederea pregătirii lucrărilor şi analizarii proiectelor ce vor fi supuse comitetului, se instituie o comisie de specialişti, numiţi de către conducătorii ministerelor şi instituţiilor cuprinse în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 20 decembrie 1991.Comisia se va întruni, de regula, bilunar sau de cîte ori va fi nevoie, pentru a analiza şi propune comitetului, în vederea deciziei, solicitarile avizate favorabil, prezentate de Banca de Export-Import a României - S.A.*). Notă *) Proiectele ce nu au obţinut avizul favorabil al Băncii de Export-Import a României - S.A. se vor returna de aceasta agenţilor economici solicitanţi.  +  Articolul 14Lucrările de secretariat ale comitetului vor fi asigurate, ca activitate permanenta şi distinctă, de către Banca de Export-Import a României - S.A. Secretariatul comitetului, alcătuit din cel mult 5 persoane, va fi coordonat de un secretar desemnat de Banca de Export-Import a României - S.A.Secretariatul va asigura convocarea comitetului şi a comisiei pregătitoare şi va informa comitetul asupra modului în care sînt îndeplinite de către Banca de Export-Import a României -S.A. hotărîrile adoptate.Secretariatul va comunică ministerelor şi agenţilor economici proiectele aprobate, precum şi pe cele respinse de comitet.Convocarea comitetului se va face cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită pentru şedinţa, iar a comisiei, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru întrunire. O dată cu convocarea se vor transmite membrilor comitetului şi comisiei proiectul ordinii de zi şi setul de materiale ce urmează a fi supuse discuţiilor.  +  Articolul 15Solicitarile cuprinzînd toată documentaţia şi avizele ministerelor de specialitate (proceduri ce vor fi făcute publice de către banca) se înaintează, spre examinare şi avizare, Băncii de Export-Import a României - S.A., care, fie le aproba în cadrul competentelor care îi sînt delegate, fie le supune spre aprobare în comitet, dacă acestea depăşesc cuantumul şi gradul de risc atribuite prin competenţa.  +  Capitolul 3 Alte dispoziţii  +  Articolul 16Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior este format din 17 persoane.Persoanele care fac parte din comitet, din comisia pregătitoare şi din secretariatul tehnic îşi păstrează calitatea de angajaţi ai instituţiilor de la care provin, precum şi toate drepturile ce deriva din aceasta calitate.Pentru activitatea efectiv depusa în cadrul comitetului şi al comisiei, persoanele vor fi remunerate pe bază de indemnizaţii lunare.  +  Articolul 17Indemnizaţiile cuvenite persoanelor care fac parte din comitet şi comisia pregătitoare vor fi plătite lunar şi suportate de Banca de Export-Import a României - S.A.Nivelul indemnizaţiei lunare a persoanelor numite şi atrase, care fac parte din comitet şi din comisia pregătitoare, este de 20% din salariul lunar al preşedintelui Băncii de Export-Import a României S.A.  +  Articolul 18Prevederile prezentului regulament se vor completa în mod corespunzător cu prevederile actelor normative ulterioare privind activitatea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior.  +  Anexa 2 CONVENŢIE-CADRU privind activitatea de finanţare a operaţiunilor de export şi de garantare a creditelor de export şi import, desfăşurate de Banca de Export-Import a României - S.A. în numele şi în contul statului Între:Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Comerţului şi Turismului, ca reprezentanţi ai Guvernului României, pe de o parte,şiBanca de Export-Import a României - S.A., pe de altă parte,avînd în vedere:- Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 22 martie 1991 privind aprobarea infiintarii Băncii de Export-Import a României - societate pe acţiuni - (Romanian Eximbank);- Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 20 decembrie 1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior,se încheie prezenta Convenţie-cadru privind activitatea de finanţare a operaţiunilor de export şi de garantare a creditelor de export şi import, desfăşurate de Banca de Export-Import a României - S.A. în numele şi în contul statului.  +  Articolul 1Banca de Export-Import a României - S.A. desfăşoară activitatea de finanţare a operaţiunilor de export şi import şi de garantare pentru importatorii şi exportatorii români, în numele şi în contul statului.  +  Articolul 2În activitatea de finanţare şi de garantare a activităţii de export şi import, Banca de Export-Import a României - S.A. acţionează pe baza şi în limitele competentelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare şi ale prezentei convenţii-cadru.Instrumentele prevăzute pentru aceasta activitate sînt credite, proceduri speciale de refinantare, bonificatii de dobinda, garanţii, precum şi orice alte instrumente specifice aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior în cadrul politicii Guvernului României de promovare a exporturilor.  +  Articolul 3Operaţiunile de finanţare a creditelor de export desfăşurate de Banca de Export-Import a României S.A., în numele şi în contul statului, vor fi examinate şi aprobate de către Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în limitele resurselor prevăzute anual în bugetul de stat cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 4Banca de Export-Import a României - S.A. va emite garanţii în numele şi în contul statului, în limitele plafoanelor de îndatorare externa aprobate de Parlament şi ale resurselor constituite cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 5Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comerţului şi Turismului, împreună cu Banca de Export-Import a României S.A., vor stabili structura şi termenele de raportare a conturilor de execuţie, contabilitatea operaţiunilor privind finanţarea şi garantarea operaţiunilor de export şi import, desfăşurate de Banca de Export-Import a României - S.A., în numele şi în contul statului.  +  Articolul 6Denunţarea convenţiei-cadru de către una dintre părţi se va face cu un preaviz obligatoriu de 4 luni şi orice modificare a ei se va face numai cu acordul ambelor părţi semnatare.  +  Articolul 7Prezenta convenţie-cadru intră în vigoare la data aprobării ei de către Guvern. Ministrul economiei şi finanţelor, George Danielescu Preşedintele Băncii de Export-Import a României - S.A., Petru Rares Ministrul comerţului şi turismului,Constantin FotaMinistrul bugetului, veniturilor statului şi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 3 CONVENŢIE-CADRUprivind asigurarea şi reasigurarea de către Banca de Export-Import a României - S.A., în numele şi în contul statului, a creditelor de export Între:Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Comerţului şi Turismului, ca reprezentanţi ai statului, pe de o parte,şiBanca de Export-Import a României - S.A., pe de altă parte,avînd în vedere:- Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 22 martie 1991 privind aprobarea infiintarii Băncii de Export-Import a României - societate pe acţiuni - (Romanian Eximbank);- Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 20 decembrie 1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior,se încheie prezenta convenţie-cadru privind asigurarea de către Banca de Export-Import a României - S.A., în numele şi în contul statului, a riscurilor de neplata a creanţelor rezultate din contracte de export derulate de exportatori români persoane fizice şi juridice.  +  Articolul 1Banca de Export-Import a României - S.A. desfăşoară activitate de asigurare şi reasigurare pentru credite de export în contul şi în numele statului.  +  Articolul 2Emiterea promisiunilor sau politelor de asigurare şi reasigurare se face pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, constituit potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 33.1. Pentru toate riscurile asigurate, Banca de Export-Import a României S.A îşi desfăşoară activitatea pe baza cheltuielilor aprobate prin bugetul de stat cu aceasta destinaţie. Limita de expunere şi factorul de multiplicare vor fi aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior.3.2. Calculul primelor şi al indemnizaţiilor privind daunele se va face la cursul oficial în vigoare la data începerii riscului respectiv, potrivit prevederilor din poliţa de asigurare.3.3. Pentru a micşora influenţa fluctuatiilor leului faţă de alte valute, Banca de Export-Import a României - S.A. va putea practica şi o asigurare potrivit căreia exportatorul, în schimbul unei majorări de prima platibila iniţial, va beneficia de o creştere a limitei despăgubirii.  +  Articolul 4Banca de Export-Import a României - S.A. va respecta toate reglementările internaţionale în materie de asigurare de credite, acceptate în general de asiguratorii de credite, pe plan mondial, implicaţi în asigurarea riscurilor politice în contul sau cu reasigurarea propriilor state.În vederea sprijinirii exportatorilor români în competiţia cu exportatorii din alte tari, Banca de Export-Import a României - S.A. va avea posibilitatea să se alinieze condiţiilor politelor oferite de guvernele străine exportatorilor proprii, prin derogare de la reglementările amintite la paragraful precedent.  +  Articolul 5În cazul emiterii unei promisiuni de asigurare, se vor aplica toate condiţiile menţionate mai sus referitoare la poliţe.În cazul în care o promisiune de asigurare a fost aprobată în mod special de către Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, Banca de Export-Import a României - S.A. va putea emite poliţa, fără alte consultări preliminare, la încheierea contractului.  +  Articolul 6Banca de Export-Import a României - S.A. va administra subscrierea, tarifele de prima, recuperarea sumelor din daune în suspensie şi va putea accepta, fără consultarea prealabilă a Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior modificări ale poliţei, cu excepţia majorării sumei asigurate.  +  Articolul 7Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comerţului şi Turismului, împreună cu Banca de Export-Import a României - S.A., vor stabili structura şi termenele de raportare a conturilor de execuţie, contabilitatea operaţiunilor privind asigurarea riscurilor în contul şi în numele statului.Semestrial, Banca de Export-Import a României - S.A. va prezenta la Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Comerţului şi Turismului lista daunelor şi a celor datorate, dar neplătite încă.  +  Articolul 8Pentru asigurările în contul statului, Banca de Export-Import a României - S.A. va percepe un comision din primele încasate, ce se va negocia cu Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 9Banca de Export-Import a României - S.A. va asigura finanţarea şi suportarea activităţii de asigurare şi reasigurare a creditelor de export, în numele şi în contul statului, pe seama fondului de asigurare constituit conform Hotărîrii Guvernului nr. 844/1991, în care se includ şi sumele prevăzute în bugetul de stat cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 10Ministerul Economiei şi Finanţelor va elibera, la cererea Ministerului Comerţului şi Turismului, sumele prevăzute în bugetul de stat pentru asigurarea creditelor de export, pe baza programului şi reglementărilor privind condiţiile, competentele şi criteriile de desfăşurare a acestor activităţi, aprobate de Parlamentul României, în scopul constituirii la Banca de Export-Import a României - S.A. a fondului de asigurare a creditelor de export.  +  Articolul 11Banca de Export-Import a României - S.A. va achită toate daunele ce provin din poliţele de asigurare subscrise în numele şi în contul statului, inclusiv costurile privind încasarea şi recuperarea sumelor datorate în conformitate cu prevederile poliţei de asigurare în limita resurselor prevăzute la art. 9.La recuperarea sumelor plătite ca despăgubiri, Banca de Export-Import a României - S.A. va scădea cheltuielile de recuperare şi apoi va vărsa restul în fondul de suportare a activităţii de asigurare a creditelor de export, în numele şi în contul statului.  +  Articolul 12Denunţarea convenţiei-cadru de către una dintre părţi se va face cu un preaviz obligatoriu de 4 luni şi orice modificare a ei se va face numai cu acordul ambelor părţi semnatare.  +  Articolul 13Prezenta convenţie-cadru intră în vigoare la data aprobării ei de către Guvern. Ministrul economiei şi finanţelor, George Danielescu Preşedintele Băncii de Export-Import a României - S.A., Petru Rares Ministrul comerţului şi turismului,Constantin FotaMinistrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar,Florian Bercea-------