LEGE nr. 5 din 18 martie 1971cu privire la actele de identitate ale cetăţenilor români precum şi la procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 18 martie 1971     +  Capitolul 1  +  Articolul 1Act de identitate în înţelesul prezentei legi este buletinul de identitate.În cazurile şi condiţiile prevăzute de această lege act de identitate este şi adeverinta de identitate.  +  Articolul 2Acte de identitate se eliberează cetăţenilor români care au împlinit vîrsta de 14 ani şi care domiciliază pe teritoriul Republicii Socialiste România.  +  Articolul 3Cu actul de identitate se face dovada identităţii, a cetateniei române şi a domiciliului titularului.  +  Articolul 4Eliberarea actelor de identitate şi înscrierea de menţiuni în aceste acte se fac de organele militiei. În cazurile prevăzute de art. 10 alin. 1 lit. b, menţiunile în actele de identitate se înscriu de către organele de stare civilă, iar în cazurile prevăzute de art. 12, de către organele sanitare.  +  Articolul 5Persoanele cărora li s-au eliberat acte de identitate se înscriu în fise de evidenta.  +  Capitolul 2  +  Articolul 6Cetăţenii români care au împlinit vîrsta de 14 ani sînt obligaţi să aibă act de identitate. Cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea acestei virste, ei trebuie să se prezinte la organul militiei pentru a cere eliberarea buletinului de identitate sau, în cazurile prevăzute de lege, a adeverintei de identitate.  +  Articolul 7Actul de identitate se întocmeşte şi se eliberează de organul militiei în circumscripţia căruia domiciliază sau îşi are reşedinţa persoana care face cererea. Actul de identitate se întocmeşte pe baza actelor cu care, potrivit legii, se face dovada în faţa organelor militiei, a numelui de familie şi prenumelui, stării civile, cetateniei române, domiciliului, precum şi, în cazul persoanelor supuse obligaţiilor militare, a situaţiei militare.  +  Articolul 8Buletinul de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 10 ani.Persoanelor care au împlinit vîrsta de 44 ani li se eliberează buletin de identitate fără termen de valabilitate.  +  Articolul 9Adeverinta de identitate se eliberează: a) persoanelor care au pierdut sau cărora li s-a distrus, deteriorat ori furat buletinul de identitate, pînă la eliberarea unui alt buletin; b) persoanelor care nu poseda încă actele necesare eliberării buletinului de identitate.Durata de valabilitate a adeverintei de identitate este stabilită de organul emitent.  +  Articolul 10Se eliberează un nou act de identitate: a) la expirarea termenului pentru care actul de identitate a fost eliberat; b) dacă s-a modificat data naşterii, numele de familie sau prenumele titularului actului de identitate ori prenumele părinţilor; c) în cazul anulării actului de identitate; d) în cazul pierderii, distrugerii, deteriorării sau furtului actului de identitate; e) dacă fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului actului; f) la expirarea sau revocarea interdicţiei de a se afla în anumite localităţi.Titularul actului de identitate este obligat să se prezinte la organul militiei pentru eliberarea noului act de identitate, în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la literele a-d, iar în cazul prevăzut la litera e, de la data cînd constatarea neconcordantei dintre fotografia de pe actul de identitate şi fizionomie este facuta de organul militiei.Dacă intervin modificările prevăzute la alin. 1 litera b, organul de stare civilă este obligat să le menţioneze în actul de identitate, inscriind în acelaşi timp şi data eliberării noului certificat de stare civilă, iar dacă se produc situaţii prevăzute la alte litere ale alin. 1, organul militiei este obligat să facă menţiune despre acestea.Actul de identitate în care organul militiei sau de stare civilă a înscris menţiune despre una dintre situaţiile prevăzute în prezentul articol îşi pierde valabilitatea la expirarea unui termen de 15 zile de la data înscrierii menţiunii.  +  Articolul 11În actele de identitate organele militiei înscriu menţiuni privind schimbarea domiciliului şi a reşedinţei, iar la cerere, datele referitoare la copiii titularului actului, dacă aceştia nu au împlinit vîrsta de 14 ani.La comunicarea instanţelor judecătoreşti, organele militiei înscriu în actele de identitate menţiunea interdicţiei de a se afla în anumite localităţi, în cazul persoanelor împotriva cărora s-a luat această măsură de siguranţă.  +  Articolul 12În actul de identitate se înscrie grupa sanguina de către organele sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii.În acest scop, titularul actului de identitate este obligat să se prezinte la organele sanitare, pentru a cere înscrierea grupei sanguine, în termen de 3 luni de la eliberarea actului.Titularii actelor de identitate eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sînt obligaţi sa ceara înscrierea grupei sanguine în termen de un an de la această dată.În actele de identitate ale părinţilor se va putea înscrie, la cerere, şi grupa sanguina a copiilor sub vîrsta de 14 ani.  +  Articolul 13Orice modificări, adaugari sau menţiuni altele decît cele prevăzute în prezenta lege, înscrise în actul de identitate, sînt interzise şi atrag nulitatea actului.Anularea actului de identitate în situaţiile prevăzute la alineatul precedent se face de organul militiei care constata existenta cazului de nulitate.  +  Articolul 14Persoana care găseşte un act de identitate este obligată sa-l predea în termen de 48 ore celui mai apropiat organ al militiei.  +  Articolul 15Au obligaţia sa predea actul de identitate organului militiei cel mai apropiat: a) persoana care a pierdut cetăţenia română; b) persoana care pleacă definitiv din ţara; c) organul de stare civilă, pentru morţi. Persoana care deţine actul de identitate al celui care a murit este obligată sa-l predea organului de stare civilă unde se înscrie moartea.În cazul prevăzut la litera c termenul de predare a actului de identitate organului de stare civilă este de 3 zile. Organul de stare civilă este obligat sa predea actul de identitate organului militiei în termen de cel mult 30 zile.  +  Articolul 16Actele de identitate ale persoanelor reţinute, arestate preventiv sau care executa pedepse privative de libertate se păstrează, după caz, de administraţia aresturilor ori penitenciarelor şi se inmineaza titularilor la punerea lor în libertate. În timpul cît persoanele sînt internate în institute speciale de reeducare, în instituţii de ocrotire sau medicale actele lor vor fi păstrate de administraţia acestor instituţii.  +  Articolul 17Titularii actelor de identitate, precum şi cei care potrivit prezentei legi au dreptul sa retina şi sa păstreze actele de identitate ale altor persoane, sînt obligaţi sa ia măsuri pentru a evita pierderea, distrugerea, deteriorarea sau furtul lor.Este interzisă darea ori primirea spre păstrare sau în orice alt scop a actului de identitate, în afară de cazurile prevăzute de lege.  +  Capitolul 3  +  Articolul 18Persoana care îşi schimba domiciliul este obligată ca în termen de 5 zile de la data obţinerii dovezii din care rezultă ca are locuinta asigurata să se prezinte la organul militiei în circumscripţia căruia îşi stabileşte noul domiciliu, pentru înscrierea menţiunii în actul de identitate şi în fişa de evidenta a populaţiei.Dovada ca persoana care îşi schimba domiciliul are locuinta asigurata se face cu actul de proprietate, cu contractul de închiriere sau de subinchiriere. Persoanele care îşi schimba domiciliul într-o locuinta ce face parte din fondul locativ de stat, administrat de întreprinderi subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare, vor prezenta şi ordinul de repartizare.În cazul soţului care se muta la celălalt soţ, al părinţilor care se muta la copii şi al copiilor care se muta la părinţi, al minorilor care se muta la persoane obligate să le acorde întreţinere, la tutore ori la persoane sau familii la care au fost dati în plasament familial sau cărora le-au fost încredinţaţi spre creştere, educare şi întreţinere, potrivit legii, precum şi al persoanelor puse sub interdicţie care se muta la reprezentanţii lor legali, dovada ca au locuinta asigurata se poate face pe baza declaraţiei scrise de primire în spaţiu, însoţită de actul legal din care rezultă ca persoana care face declaraţia este titularul spaţiului locativ.În comune, dovada ca o persoană are locuinta asigurata se poate face şi cu declaraţie scrisă data în faţa organului militiei de către persoana care îşi schimba domiciliul.  +  Articolul 19În actul de identitate şi în fişele de evidenta a populaţiei organul militiei înscrise menţiunea de schimbare a domiciliului, pe baza dovezii din care rezultă ca persoana în cauza are locuinta asigurata.Persoanele supuse obligaţiilor militare vor face şi dovada ca au fost luate în evidenta militară la noul domiciliu.  +  Articolul 20Schimbarea domiciliului din alte localităţi în oraşe declarate, potrivit legii, ca fiind oraşe mari se face în condiţiile prevăzute de legea specială.Pentru înscrierea menţiunii de schimbare a domiciliului în oraşele mari, pe lîngă actele prevăzute la art. 19 se vor prezenta şi dovezile prevăzute de dispoziţiile legale privind stabilirea domiciliului în oraşele mari.  +  Articolul 21Anularea actului prin care o persoană a făcut dovada ca are locuinta asigurata, în măsura în care acest act a fost obţinut prin manopere frauduloase ori prin săvîrşirea unei infracţiuni, atrage anularea menţiunii de schimbare a domiciliului înscrisă în actul de identitate.Organul care a luat măsura anulării actului este obligat sa comunice aceasta organului local al militiei, în termen de cel mult 10 zile.  +  Articolul 22Persoana care locuieşte temporar mai mult de 45 zile la alta adresa decît la domiciliul sau este obligată să se prezinte la organul militiei în circumscripţia căruia şi-a stabilit reşedinţa, pentru înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de identitate. La cererea persoanei în cauza, organul militiei înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei, chiar dacă locuirea temporară nu depăşeşte 45 zile.Menţiunea de stabilire a reşedinţei, înscrisă în actul de identitate, are valabilitate pe timpul cît titularul actului locuieşte acolo, dar nu mai mult de un an de la data efectuării ei. La cererea persoanei în cauza, organul militiei poate înscrie o noua menţiune.Menţiunea de stabilire a reşedinţei se înscrie pe baza consimtamintului de primire în locuinta dat de titularul dreptului de folosinţă asupra acesteia.Persoana sosita într-o localitate considerată, potrivit legii, zona de frontieră este obligată să se prezinte la organul militiei în termenul prevăzut de normele ce reglementează regimul de frontieră.  +  Articolul 23Evidenta locatarilor din imobilele situate în oraşe sau alte localităţi stabilite de Ministerul Afacerilor Interne şi care servesc total sau parţial ca locuinta se tine prin cartea de imobil.Dispoziţiile alineatului precedent nu sînt aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unităţilor militare, a sediilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare,precum şi în locuintele ocupate exclusiv de membrii acestor misiuni şi oficii.Cartea de imobil se încredinţează de organele militiei administratorilor de imobile sau unuia dintre locatarii imobilului care sînt obligaţi sa înscrie persoanele ce domiciliază sau îşi au reşedinţa în imobilul respectiv.Persoanele care îşi schimba domiciliul sau reşedinţa sînt obligate sa ceara înscrierea în cartea de imobil la noua lor locuinta, în termen de 5 zile de la sosirea în imobil; la hoteluri sau alte asemenea locuri de cazare înscrierea se face la sosire.  +  Articolul 24Gazduirea unei persoane care nu poseda act de identitate sau care nu are înscrisă în act menţiunea de schimbare a domiciliului ori a reşedinţei, după trecerea termenelor prevăzute în prezenta lege, este interzisă.  +  Capitolul 4  +  Articolul 25Constituie contravenţie la dispoziţiile prezentei legi şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea dispoziţiilor art. 6, 12 alin. 2 şi 3, art. 18 alin. 1, art. 21 alin. 2, art. 22 alin. 1, art. 23 alin. 3 şi 4 şi art. 24, cu amendă de la 40 la 200 lei; b) încălcarea dispoziţiilor art. 10 alin. 2 şi 3, art. 13 alin. 1, art. 14, 15 şi 17, cu amendă de la 100 la 400 lei.  +  Articolul 26Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta lege se face de ofiţerii şi subofiterii de militie, care aplica şi amenda.  +  Articolul 27Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia, după caz, la şeful inspectoratului militiei judeţene, la şeful militiei municipiului sau oraşului ori la loctiitorii acestora, iar pentru municipiul Bucureşti, la şeful Inspectoratului militiei municipiului Bucureşti sau la loctiitorii acestuia, ori la şefii militiei sectoarelor municipiului Bucureşti sau loctiitorii acestora.Plîngerea se soluţionează prin încheiere motivată, în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării.Încheierea prin care s-a soluţionat plîngerea este definitivă şi executorie.  +  Articolul 28Ori de cîte ori faptele considerate contravenţii prin prezenta lege se săvîrşesc în astfel de condiţii încît potrivit legii penale constituie infracţiuni, acestea vor fi urmărite, judecate şi sancţionate conform legii penale.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 29Forma şi cuprinsul actelor de identitate, cărţilor de imobil şi ale fişelor de evidenta a populaţiei, se stabilesc de Ministerul Afacerilor Interne.  +  Articolul 30Organele militiei comunică, la cererea persoanelor fizice sau juridice, datele referitoare la domiciliul ori reşedinţa persoanelor ce rezultă din fişele de evidenta a populaţiei.De asemenea, organele militiei comunică Direcţiei Centrale de Statistica datele necesare privind evidenta populaţiei. Aceste date se stabilesc de comun acord de Ministerul Afacerilor Interne şi Direcţia Centrala de Statistica.  +  Articolul 31Evidenta străinilor care domiciliază sau au reşedinţa în România se tine potrivit dispoziţiilor legale ce reglementează regimul acestora.  +  Articolul 32Decretul nr. 334/1957 privind regimul de evidenta a populaţiei, modificat prin Decretul nr. 346/1959, dispoziţiile contrare din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 840/1964 privind aplicarea regimului de evidenta a populaţiei, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2292/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul de evidenta a populaţiei, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi, se abroga.-----------