HOTĂRÎRE nr. 290 din 1 iunie 1992privind cantinele de ajutor social
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 19 iunie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Cantinele de ajutor social sînt instituţii de asistenţa socială de interes local, care se organizează şi îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în subordinea autorităţilor locale. (2) Cantinele de ajutor social realizează asistenţa socială prin prestarea de servicii gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economice, sociale sau medicale deosebite.  +  Articolul 2 (1) Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane: a) copiii în vîrsta de pînă la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub 30% din salariul minim brut pe ţara, indexat, din care s-a scăzut impozitul aferent; b) ţinerii între 18-26 ani, aflaţi în continuarea studiilor la cursuri de zi în unităţile de învăţămînt de stat, pe perioadele în care nu beneficiază de bursa, şi care nu au sustinatori legali sau aceştia se afla în situaţia prevăzută la lit. a); c) invalizii şi bolnavii cronici a căror incapacitate de muncă este dovedită cu acte medicale, în condiţiile legii; d) persoanele fără venituri proprii, care au cel puţin 55 de ani, femeile, şi 60 de ani, bărbaţii, şi nu mai sînt apte de muncă datorită virstei; e) pensionării şi pensionarele care beneficiază de ajutor social sau alte ajutoare băneşti acordate potrivit legii; f) orice persoană care se afla temporar fără venituri proprii care să-i asi- gure minimum de hrana zilnica. (2) Persoanele cărora le sînt aplicabile prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, precum şi alţi membrii de familie aflaţi în întreţinerea lor nu beneficiază de serviciile prestate de cantinele de ajutor social. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. f) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, pe o perioadă de cel mult 90 de zile.  +  Articolul 3 (1) Cantinele de ajutor social prestează următoarele servicii de asistenţa socială persoanelor îndreptăţite potrivit art. 2 din prezenta hotărîre: a) pregătirea şi servirea a doua mese zilnic de persoana, prinzul şi cina, în limita alocaţiei de hrana prevăzute de reglementările legale; b) aprovizionarea de la sediul cantinei sau la domiciliul celui asistat cu produse agroalimentare de baza sau cu produse de întreţinere şi îngrijire necesare consumului propriu. Aprovizionarea se face contra cost, la preţurile cu care produsele au fost cumpărate, fără a depăşi nivelurile de preţ practicate, pentru aceleaşi produse, de către agenţii economici din sectorul public. (2) Serviciile prevăzute al alin. (1) lit. a) din prezentul articol se prestează gratuit pentru persoanele fără venituri proprii sau ale căror venituri sînt mai mici de 30% din salariul minim brut pe ţara, indexat, din care s-a scăzut impozitul aferent, şi cu plata unei contribuţii parţiale sau integrale, după caz, pentru celelalte persoane îndreptăţite, în funcţie de veniturile proprii. (3) Contribuţia se stabileşte în cuantum de 30% din venitul propriu, fără a depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă, pe baza alocaţiei zilnice de hrana.  +  Articolul 4 (1) Hrana pregatita pentru cele doua mese se distribuie, de regula, o dată pe zi, la sediul cantinei sau la punctele de servire organizate de aceasta. (2) Persoanelor care din motive obiective nu se pot deplasa li se distribuie hrana proaspăta pentru cele doua mese zilnic la domiciliu, o dată pe zi.  +  Articolul 5 (1) Cererile pentru prestarea serviciilor de asistenţa socială se aproba de către primar sau de către o persoană imputernicita de acesta. (2) În cazurile de urgenta, servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobată, pentru cel mult 3 zile, de directorul cantinei.  +  Articolul 6 (1) Directorii şi contabilii şefi ai cantinelor de ajutor social se numesc în funcţie de către primari, cu avizul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Organigramele şi numărul de personal pentru cantinele de ajutor social se aproba de către consiliile locale, la propunerea primarilor, cu consultarea prealabilă a serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 7 (1) Asigurarea bazei materiale necesare funcţionarii cantinelor de ajutor social şi controlul activităţii acestora se realizează prin grija autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale reţelei cantinelor de ajutor social se face prin bugetele locale, cu încadrare în transferurile de fonduri de la bugetul de stat la bugetele locale, aprobate în condiţiile legii. (3) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin serviciile sale publice descentralizate, asigura cantinelor de ajutor social asistenţa de specialitate.  +  Articolul 8 (1) Fondurile de investiţii necesare dezvoltării reţelei cantinelor de ajutor social se vor acorda în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din prezenta hotărîre, cu respectarea prevederilor legale referitoare la aprobarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice. (2) În localităţile în care nu funcţionează cantine de ajutor social, autorităţile administraţiei publice locale pot conveni cu unităţile de ocrotire şi asistenţa socială, regii autonome, societăţi comerciale şi instituţii publice, care dispun de cantine sau de unităţi de alimentaţie publică, prestarea de către acestea a serviciilor sociale prevăzute la art.3 alin. (1) lit. a), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2, art. 3 alin. (2) şi (3) şi art. 5 din prezenta hotărîre.Cheltuielile curente aferente se suporta din bugetele locale. (3) Donaţiile în bani şi în natura făcute de persoanele fizice şi juridice, române şi străine, unei cantine de ajutor social pot fi folosite numai de către aceasta, în scopul dezvoltării şi ridicării calităţii serviciilor pe care le prestează.  +  Articolul 9 (1) Cantinele de ajutor social care au fost înfiinţate şi funcţionează potrivit Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 454/1957 se reorganizează potrivit prezentei hotărîri. (2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, Departamentul pentru Administraţia Publică Locală poate emite norme metodologice.  +  Articolul 10Prevederile art. 10 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 454/1957 privind asistenţa batrinilor pensionari şi nepensionari se abroga. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:------------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuSecretari de stat în Departamentulpentru Administraţia Publică Locală,Doru Viorel UrsuTeodor Mircea VaidaMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea--------------------