HOTĂRÂRE nr. 16 din 4 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 10 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, aplica strategia şi Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor de dezvoltare economică şi socială, pentru stimularea atragerii investiţiilor străine în România, elaborarea analizelor şi prognozelor privind dezvoltarea economiei româneşti. (2) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei este minister de sinteza şi are personalitate juridică. (3) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei are următoarele atribuţii principale:A. În domeniul dezvoltării socioeconomice de ansamblu, a dezvoltării regiunilor şi zonelor tarii: a) elaborează proiectul Planului naţional de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare Guvernului; b) asigura coordonarea implementarii politicii naţionale de dezvoltare pe ansamblul tarii, pe regiuni şi zone; c) urmăreşte realizarea obiectivelor de coeziune economică şi socială, în scopul diminuării decalajelor în dezvoltarea regiunilor şi zonelor tarii, al intaririi capacităţii competitive a fiecărei regiuni; d) elaborează proiectul Planului naţional de dezvoltare, care conţine strategia naţionala pentru dezvoltare regionala, pe baza strategiilor şi planurilor regionale de dezvoltare, aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala, şi a strategiilor şi programelor sectoriale ale autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului naţional, aprobate prin lege. După avizarea Planului naţional de dezvoltare de către Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala îl supune spre aprobare Guvernului şi asigura, pe baza acestuia, coordonarea implementarii politicii naţionale de dezvoltare regionala; e) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în realizarea obiectivelor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor; f) analizează şi propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regionala; elaborează programe de sprijin al regiunilor, pentru a dobândi mijloacele necesare în vederea restructurării economiilor regionale; g) elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea finanţării programelor şi proiectelor din domeniul sau de activitate; h) asigura managementul financiar şi tehnic al Fondului naţional de dezvoltare regionala şi al fondurilor de tip structural pentru realizarea coeziunii economice şi sociale, alocate României de Uniunea Europeană, în conformitate cu Planul naţional de dezvoltare, din domeniul sau de activitate; finanţează programele şi proiectele din domeniul sau de activitate prin încheierea de contracte de finanţare cu agenţiile pentru dezvoltare regionala şi cu alte categorii de beneficiari şi urmăreşte realizarea acestora; derulează programe şi proiecte cu finanţare externa, prin înfiinţarea de unităţi de management/coordonare de proiect, potrivit legii; i) monitorizează programul şi planul de acţiuni guvernamentale şi face propuneri de soluţii pentru încadrarea în termenele stabilite, în cazul apariţiei tendintei de nerealizare sau în situaţii de criza; j) reprezintă Guvernul României în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale în domeniul sau de activitate, pentru elaborarea şi implementarea de politici de coeziune economică şi socială şi de programe privind dezvoltarea regionala; k) colaborează cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu autorităţi ale administraţiei publice locale la elaborarea politicilor sectoriale privind pregătirea privatizării companiilor/societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome; l) colaborează cu organizaţii interne sau internaţionale care sprijină dezvoltarea regionala, cu camerele de comerţ şi industrie şi cu alţi reprezentanţi ai mediilor de afaceri, pentru elaborarea programelor din domeniul sau de activitate; m) la solicitarea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala şi din proprie iniţiativă asigura elaborarea de studii şi analize şi face recomandări privind modul de realizare a obiectivelor din domeniul sau de activitate; n) iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, proiecte de acte normative şi de acorduri internaţionale în domeniul sau de activitate; o) avizează documentaţiile pentru obţinerea de credite şi alte fonduri externe cu garanţia statului sau cu garanţii bancare pentru finanţarea de programe şi proiecte specifice; p) propune nominalizarea de către Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala şi aprobarea de către Guvern a declarării unor zone defavorizate, pe baza documentaţiilor aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala; analizează situaţia economică şi socială a zonelor economice cu statut special - zone defavorizate, parcuri industriale şi alte asemenea zone declarate potrivit legii; avizează şi supune spre aprobare Guvernului strategia de dezvoltare a acestora; q) supune spre aprobare Guvernului programe pentru zonele economice cu statut special - zone defavorizate, parcuri industriale şi alte asemenea zone declarate potrivit legii; r) asigura secretariatul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala; s) informează Guvernul cu privire la volumul, structura şi tendintele domeniului sau de activitate; elaborează materiale promotionale, studii şi analize în domeniul sau de activitate; t) acorda asistenţa, consultanţa şi prestează servicii în domeniul sau de activitate; u) analizează evoluţia investiţiilor şi elaborează strategiile pentru atragerea şi promovarea investiţiilor străine în România; colaborează cu Oficiul pentru investiţii străine organizat în subordinea primului-ministru; v) elaborează şi supune spre aprobare Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala programe de dezvoltare regionala pentru susţinerea procesului de privatizare şi postprivatizare; w) colaborează cu ministerele implicate în activitatea de formare profesională, în vederea elaborării şi urmăririi realizării Planului naţional de formare profesională; x) asigura coordonarea Centrului Naţional pentru Promovarea Investiţiilor Străine, care se va înfiinţa predominant din fonduri atrase; y) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte.B. În domeniul prognozei economico-sociale: a) elaborează strategii de dezvoltare economică şi socială pe termen mediu şi lung, în conformitate cu Programul de guvernare; b) elaborează prognoze şi studii referitoare la echilibrul macroeconomic, sectorial şi regional; pentru fundamentarea studiilor de prognoza întocmeşte studii privind dezvoltarea ramurilor şi subramurilor, inclusiv pe forme de proprietate; estimeaza potenţialul productiv şi propune soluţii de utilizare a acestuia, corespunzător resurselor şi programelor de restructurare şi retehnologizare; estimeaza cheltuielile de capital pentru investiţiile totale în economie şi pentru investiţiile publice, pe destinaţii ale acestora; participa la elaborarea propunerilor pentru ierarhizarea priorităţii proiectelor de investiţii publice; c) elaborează şi utilizează modele economico-matematice pentru proiectia formării şi utilizării produsului intern brut, a veniturilor nominale şi reale ale populaţiei, a consumului de mărfuri şi servicii; determina eficienta utilizării factorilor de producţie la nivel macroeconomic; d) asigura, împreună cu Institutul Naţional pentru Statistica şi Studii Economice, compararea internationala a principalilor indicatori în Sistemul conturilor naţionale; e) elaborează prognoze referitoare la resursele de muncă, formare profesională şi echilibrul pieţei forţei de muncă; întocmeşte studii şi analize privind activităţile cu profil social şi de protecţie socială; f) analizează conjunctura economică pe plan mondial şi implicatiile previzibile ale acesteia asupra exportului, importului şi dezvoltării economice a României; g) elaborează prognoze privind echilibrul valutar şi relaţiile economice externe, precum şi impactul acestora asupra economiei reale; h) analizează efectele politicilor financiare, monetare, valutare şi bugetare asupra economiei reale; efectuează studii privind eficienta utilizării capitalului în economia reală, pe ramuri şi forme de proprietate, şi elaborează prognoze pe baza analizelor efectuate; analizează fluxurile financiare şi influenţa acestora asupra ansamblului economiei naţionale; întocmeşte analize privind efectele procesului inflationist asupra echilibrelor financiare, monetare, valutare şi bugetare; i) elaborează şi editează un buletin de informare cuprinzând studii, analize, prognoze proprii, precum şi sinteze referitoare la experienţe, orientări şi previziuni pe plan mondial.C. În domeniul integrării europene: a) colaborează cu Ministerul Integrării Europene la elaborarea Planului naţional de aderare a României la Uniunea Europeană, a altor programe care vizează pregătirea pentru aderare şi urmăreşte transpunerea acestora în practica; b) stabileşte, împreună cu Ministerul Integrării Europene şi cu Ministerul Finanţelor Publice, în concordanta cu Programul de guvernare, priorităţile de dezvoltare pe baza cărora ministerele vor elabora propuneri de proiecte şi de finanţare din fondurile de preaderare; c) face propuneri pentru armonizarea actelor normative din domeniul dezvoltării, prognozei şi statisticii cu legislaţia Uniunii Europene, inclusiv a dosarelor de fundamentare şi a documentelor de poziţie pentru negocierile de aderare, în domeniul de activitate al ministerului; d) participa la elaborarea instrumentelor de monitorizare a programelor de dezvoltare, în vederea pregătirii României pentru aderarea la Uniunea Europeană; e) participa la fundamentarea asistenţei de aderare în domeniul sau de activitate şi asigura monitorizarea utilizării acesteia; f) participa, împreună cu Ministerul Integrării Europene şi cu Ministerul Informaţiilor Publice, la elaborarea strategiei de imagine a României în ţările membre ale Uniunii Europene, având ca obiectiv accelerarea procesului de aderare; g) informează Ministerul Integrării Europene asupra derulării obiectivelor de integrare din domeniul sau de activitate, prezentând informaţii, date şi alte lucrări solicitate.D. În domeniul relaţiilor cu Parlamentul, patronatele şi sindicatele pe probleme de dezvoltare şi prognoza: a) elaborează proiectele de acte normative din domeniul de activitate al ministerului, potrivit legii, şi urmăreşte finalizarea acestora; b) consulta patronatele, sindicatele şi alte organizaţii neguvernamentale asupra strategiilor sectoriale de dezvoltare economică şi socială; răspunde solicitărilor acestora pentru identificarea de măsuri privind soluţionarea unor probleme economice cu impact social. (2) Se constituie un comitet interministerial, condus de ministrul dezvoltării şi prognozei, având ca sarcina principala armonizarea strategiilor, programelor şi planurilor de acţiuni sectoriale şi regionale. Ministerele vor fi reprezentate în comitetul interministerial la nivel de secretar de stat; componenta comitetului se aproba prin decizie a primuluiministru. (3) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.  +  Articolul 3 (1) Structura Ministerului Dezvoltării şi Prognozei este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În cadrul structurii organizatorice se pot constitui, prin ordin al ministrului, servicii, birouri şi alte compartimente.  +  Articolul 4 (1) În realizarea atribuţiilor sale Ministerul Dezvoltării şi Prognozei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice locale, precum şi cu patronatele, sindicatele şi alte organizaţii neguvernamentale. (2) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi societăţile comerciale la care statul a fost sau este acţionar ori asociat au obligaţia sa pună la dispoziţie Ministerului Dezvoltării şi Prognozei informaţiile pe care acesta le solicita în scopul urmăririi şi evaluării îndeplinirii obiectivelor politicii naţionale de dezvoltare, precum şi al elaborării, actualizării şi monitorizarii strategiilor, programelor de guvernare, planurilor de acţiune şi planurilor de dezvoltare regionala.  +  Articolul 5Structura organizatorică interna, circuitul documentelor, atribuţiile şi sarcinile personalului din aparatul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei este condus de un ministru, ajutat de 3 secretari de stat şi un subsecretar de stat. (2) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului Interministerial pentru Integrare Europeană, fiind subordonat şi ministrului integrării europene. (3) Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului. (4) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara sau din străinătate, potrivit legii. (5) Ministrul dezvoltării şi prognozei poate delega dreptul de semnatura secretarilor de stat, subsecretarului de stat şi secretarului general, cu excepţia atributiei de ordonator principal de credite, care poate fi delegată numai înlocuitorului de drept, prin ordin al ministrului. (6) Ministrul dezvoltării şi prognozei coordonează activitatea Institutului Naţional pentru Statistica şi Studii Economice, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; în termen de 30 de zile se vor prezenta propuneri pentru reorganizarea Institutului Naţional pentru Statistica şi Studii Economice. (7) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7Ministrul dezvoltării şi prognozei îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite.  +  Articolul 8Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Ministerului Dezvoltării şi Prognozei se asigura din bugetul de stat; sumele care se aloca anual pentru constituirea Fondului naţional pentru dezvoltarea regionala vor fi cuprinse în mod distinct în bugetul ministerului.  +  Articolul 9 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Dezvoltării şi Prognozei este de 290, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului; încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică a ministerului se stabileşte prin ordin al ministrului dezvoltării şi prognozei. (3) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei va fi dotat cu un număr de autoturisme pentru aparatul central, potrivit legii, precum şi cu câte un autoturism pentru fiecare oficiu teritorial.  +  Articolul 10 (1) Imobilele, mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea, respectiv din administrarea Direcţiei generale de prognoza din cadrul Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala - cu excepţia imobilului din municipiul Bucureşti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, cu bunurile mobile şi dotările aferente se transmit pe bază de protocol Ministerului Dezvoltării şi Prognozei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei desfăşoară activităţi şi în imobilul situat în municipiul Bucureşti, Bd Libertăţii nr. 12, sectorul 5.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri denumirile Consiliul de Coordonare EconomicoFinanciara, Direcţia generală de prognoza din subordinea Ministerului Finanţelor şi Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala din actele normative se înlocuiesc cu denumirea Ministerul Dezvoltării şi Prognozei.  +  Articolul 12Până la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2001 se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să asigure fondurile necesare în vederea infiintarii, organizării şi desfăşurării activităţii Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1                                             Numărul maxim de posturi = 290,                                             exclusiv demnitarii şi posturile                                             aferente cabinetului ministrului                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                    a Ministerului Dezvoltării şi Prognozei ┌─────────────────────────┐ ┌────────────┐ │Consilieri ai ministrului├─┐ │ │ ┌───────────────────────┐ └─────────────────────────┘ ├─┤ MINISTRU ├───┤ COLEGIUL MINISTERULUI │ ┌─────────────────────────┐ │ │ │ └───────────────────────┘ │ Corpul de control ├─┤ └─────┬───┬──┘ │ al ministrului │ │ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ │ ──────────── ┌─────────────────────────┐ │ │ │ /  │ Cabinetul ministrului ├─┤ │ └──────────┤ I.N.S.S.E. │ └─────────────────────────┘ │ │ / ┌─────────────────────────┐ │ │ ──────────── │ Purtător de cuvânt; ├─┘ │ │ relaţii cu mass-media │ │ └─────────────────────────┘ │                                     │        ┌───────────────┬────────────┴──┬───────────────┬───────────────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ │ SECRETAR │ │ SUBSECRETAR │ │ │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ pentru │ │ pentru │ │ SECRETAR │ │ pentru │ │ pentru │ │ investiţii │ │ strategii │ │ GENERAL │ │ integrare │ │ relaţia cu │ │ străine şi │ │ şi prognoza │ │ │ │ europeană │ │ Parlamentul,│ │ dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ patronatele │ │ regionala │ │ │ │ │ │ │ │ şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ sindicatele │ └──┬──────┬───┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └───┬─────┬───┘  ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │ │ │  │DGIS│ │DGDR│ │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │ │ │  └┬──┬┘ └─┬──┘ │ │ │ │ │  ┌┴┐┌┴┐ │ │ │ │ │ │  │A││B│ │ ┌──┬┴─┬──┐ ┌──┬┴─┬──┐ ┌┴─┐ │ │  └─┘└─┘ │ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐  ┌──┬──┬──┼──┐ │H││I││J││K│ │L││M││N││O│ │P││Q│ │R│ │S│ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ └─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘ └─┘ │C││D││E││F││G│ └─┘└┬┘└─┘└┬┘└─┘   ┌─┴─┐ │  ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐  │D1││D2││F1│  └──┘└──┘└──┘    LEGENDA    -------    DGIS = Direcţia generală pentru investiţii străine           A = Direcţia strategii pentru atragerea               investiţiilor străine           B = Direcţia asistenţa tehnica pentru               investitorii străini    DGDR = Direcţia generală pentru dezvoltare regionala           C = Direcţia Planul naţional de dezvoltare           D = Direcţia fundamentare şi gestionare a               Fondului naţional pentru dezvoltare regionala               D1 = Oficiul asistenţa tehnica               D2 = Oficiul plati           E = Direcţia cooperare transfrontaliera           F = Direcţia secretariat CNDR               F1 = Oficii teritoriale pentru                    dezvoltare regionala în 8 regiuni            G = Direcţia zone defavorizate      H = Direcţia strategii şi programe naţionale de          dezvoltare; prognoza resurselor umane      I = Direcţia evaluării politicilor financiare,          monetare şi valutare      J = Direcţia echilibre şi prognoze sectoriale      K = Direcţia comerţ exterior; balante comerciale      L = Direcţia economică      M = Direcţia juridică      N = Direcţia resurse umane, relaţii publice şi protocol      O = Direcţia informatica      P = Oficiul de armonizare legislativă      Q = Oficiul de armonizare cu programele comunitare      R = Oficiul de relaţii cu Parlamentul      S = Oficiul de relaţii cu sindicatele          şi alte organisme neguvernamentale  +  Anexa 2INSTITUŢIIaflate în coordonarea ministrului dezvoltării şi prognozei1. Institutul Naţional pentru Statistica şi Studii Economice.-----