NORMA din 20 decembrie 2000privind aplicarea etapizata în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 9 ianuarie 2001   +  Capitolul 1 Definiţii şi dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, se definesc termenii după cum urmează:1.1. certificat A.D.R. - certificatul de pregătire profesională eliberat de Ministerul Transporturilor pentru conducătorii de autovehicule care transporta mărfuri periculoase, în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările specifice în vigoare;1.2. certificat de agreare - certificatul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" pentru anumite tipuri de vehicule rutiere care transporta mărfuri periculoase, în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările specifice în vigoare;1.3. certificat de consilier de siguranţă - certificatul de pregătire profesională eliberat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., pentru consilierul de siguranţă pentru transportul de mărfuri periculoase în traficul rutier, în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările specifice în vigoare;1.4. consilier de siguranţă - persoana desemnată de conducerea întreprinderii pentru a organiza transportul rutier al mărfurilor periculoase, în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările specifice în vigoare;1.5. control - activitatea desfăşurată de împuterniciţii autorităţilor şi/sau ai instituţiilor publice competente privind verificarea, inspecţia şi examinarea modului în care se efectuează transportul rutier al mărfurilor periculoase;1.6. eticheta de semnalizare a pericolului - inscripţia aplicată pe ambalaje sau vehicule pentru a semnaliza pericolele pe care le prezintă mărfurile periculoase transportate;1.7. fişa de siguranţă - documentul remis de expeditor conducătorului auto, prin care se dau instrucţiuni scrise privind: identificarea substanţei, natura pericolelor prezentate de aceasta, tipul de echipament de protecţie recomandat să fie utilizat, modul de intervenţie şi de alarmare a autorităţilor în caz de accident sau de eveniment rutier;1.8. întreprinderi - persoanele fizice sau juridice, profit sau nonprofit, precum: agenţii economici, inclusiv operatorii de transport rutier, organismele/instituţiile aflate în subordinea unei autorităţi publice, cu/fără personalitate juridică şi/sau depinzand de o autoritate cu personalitate juridică, asociaţiile sau grupurile de persoane fără personalitate juridică constituite în condiţiile legii, care transporta, incarca sau descarca mărfuri periculoase sau determina transportul acestora şi/sau care depozitează temporar, colectează, ambaleaza sau fac livrări de astfel de mărfuri ca parte a operaţiunii de transport;1.9. mărfuri periculoase - acele substanţe şi produse al căror transport pe căile rutiere este interzis sau autorizat în condiţiile prevăzute în anexele A şi B la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), cu amendamentele ulterioare;1.10. panou de semnalizare a pericolelor - panoul de avertizare de culoare portocalie, având caracteristicile prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), amplasat pe vehiculul rutier, prin care se semnalizeaza marfa transportată şi natura pericolelor prezentate de aceasta;1.11. vehicul pentru transportul mărfurilor periculoase - sistemul mecanic care circulă pe drum cu sau fără mijloace proprii de propulsare şi care se utilizează pentru transportul mărfurilor periculoase.  +  Articolul 2 (1) Prezentele norme cuprind dispoziţii privind punerea în aplicare, etapizata, pe teritoriul României a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu amendamentele ulterioare, denumit în continuare A.D.R. (2) Prezentele norme se aplică transporturilor de mărfuri periculoase care se efectuează cu vehicule rutiere, integral sau parţial pe drumurile publice din România, de către operatori de transport autorizaţi conform legislaţiei în vigoare, cu respectarea reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice. (3) Prezentele norme se aplică şi activităţilor legate de ambalarea, etichetarea, manipularea, expedierea şi depozitarea mărfurilor periculoase, efectuate de întreprinderi, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare şi a prevederilor A.D.R. (4) Prezentele norme nu se aplică transporturilor de mărfuri periculoase efectuate cu vehicule rutiere aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, precum şi instituţiilor publice componente ale sistemului naţional de apărare, care vor executa aceste transporturi corespunzător normelor proprii elaborate de acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 3Pentru vehiculele înmatriculate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme Ministerul Transporturilor va urmări aplicarea etapizata până la data de 31 decembrie 2005 a prevederilor A.D.R., corespunzător condiţiilor tehnice care au stat la baza omologării vehiculelor respective la data fabricaţiei, fără ca prin aceasta să se afecteze siguranţa transporturilor.  +  Capitolul 2 Condiţiile specifice de efectuare a transportului rutier al mărfurilor periculoase  +  Articolul 4 (1) Stabilirea condiţiilor specifice de efectuare a transportului rutier al mărfurilor periculoase este de competenţa următoarelor autorităţi publice: a) Ministerul Transporturilor, pentru:- reglementarea condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere de mărfuri periculoase în condiţii de siguranţă a transportului şi de protecţie a mediului;- reglementarea condiţiilor de omologare, agreare şi inspecţie tehnica periodică a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul anumitor categorii de mărfuri periculoase;- acordarea certificatelor de pregătire profesională pentru conducătorii de vehicule şi pentru consilierii de siguranţă în transportul mărfurilor periculoase;- stabilirea, împreună cu Ministerul de Interne şi, după caz, cu autorităţile administraţiei publice locale, a traseelor interzise accesului transportului de mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a modului de semnalizare a acestora;- cercetarea, împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi cu Ministerul de Interne, a evenimentelor produse la transportul mărfurilor periculoase, stabilirea şi aplicarea, împreună cu aceste ministere şi cu alte autorităţi/instituţii publice care au competente conform legii, a măsurilor ce se impun în cazul accidentelor şi evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite în timpul transportului mărfurilor periculoase; b) Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru:- reglementarea condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale radioactive în condiţii de siguranţă;- acordarea certificatelor de pregătire profesională pentru conducătorii de vehicule şi consilierii de siguranţă în transportul rutier de materiale radioactive;- stabilirea, împreună cu Ministerul Transporturilor şi cu Ministerul de Interne şi, după caz, cu autorităţile publice locale, a traseelor interzise accesului transportului rutier de materiale radioactive;- cercetarea, împreună cu Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, a evenimentelor produse la transportul mărfurilor periculoase, stabilirea şi aplicarea, împreună cu acestea şi cu alte instituţii care au competente conform legii, a măsurilor ce se impun în cazul accidentelor şi evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite în timpul transportului materialelor radioactive; c) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru:- stabilirea condiţiilor şi eliberarea acordului şi/sau a autorizaţiei de mediu pentru agenţii economici care ambaleaza şi depozitează, în vederea expedierii, mărfuri periculoase şi care transporta asemenea mărfuri;- cercetarea, împreună cu Ministerul Transporturilor şi cu Ministerul de Interne, a evenimentelor produse la transportul mărfurilor periculoase, stabilirea şi aplicarea, împreună cu acestea şi cu alte instituţii care au competente conform legii, a măsurilor ce se impun în cazul accidentelor şi evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite în timpul transportului mărfurilor periculoase; d) Ministerul Industriei şi Comerţului, pentru:- reglementarea condiţiilor de realizare şi de omologare a ambalajelor şi recipientelor destinate transportului mărfurilor periculoase;- elaborarea normelor privind omologarea suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transportul mărfurilor periculoase;- elaborarea fişelor de siguranţă tip, pentru substantele sau grupele de substanţe prevăzute de A.D.R.;- elaborarea normelor privind ambalarea, etichetarea, expedierea şi depozitarea mărfurilor periculoase în conformitate cu cerinţele A.D.R.; e) Ministerul de Interne, pentru:- intervenţia operativă în caz de accident sau de iminenta a producerii unui eveniment în timpul transportului rutier al mărfurilor periculoase;- asigurarea intervenţiei în caz de evenimente în care sunt implicate vehicule ce transporta mărfuri periculoase, cu sau fără incendiu, de către echipe speciale dotate, echipate şi instruite corespunzător, din cadrul Corpului Pompierilor Militari şi al Ministerului de Interne - Comandamentul Protecţiei Civile;- stabilirea, împreună cu Ministerul Transporturilor şi, după caz, şi cu autorităţile administraţiei publice locale, a traseelor interzise accesului transportului de mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a modului de semnalizare a lor;- cercetarea, împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi cu Ministerul Transporturilor, a evenimentelor produse la transportul mărfurilor periculoase, stabilirea şi aplicarea, împreună cu acestea şi cu alte instituţii care au competente conform legii, a măsurilor ce se impun în cazul accidentelor şi evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite în timpul transportului mărfurilor periculoase; f) Ministerul de Interne - Comandamentul Protecţiei Civile, pentru:- elaborarea, împreună cu autorităţile publice şi cu întreprinderile implicate, a planurilor de alarmare şi intervenţie în caz de poluare accidentala a mediului în timpul transportului mărfurilor periculoase;- organizarea şi realizarea interventiilor unităţilor specializate în caz de accidente sau evenimente grave provocate în timpul transportului rutier sau la depozitarea mărfurilor periculoase, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor ecologice provocate de acestea; g) autorităţile administraţiei publice locale, pentru:- stabilirea şi semnalizarea corespunzătoare a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce executa transportul mărfurilor periculoase;- stabilirea împreună cu Ministerul de Interne a traseelor interzise accesului transportului de mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a modului de semnalizare a lor, pentru drumurile publice din administrare;- elaborarea unor programe locale de alarmare şi intervenţie în cazul evenimentelor survenite în timpul transportului de mărfuri periculoase;- participarea la organizarea intervenţiei pentru limitarea efectelor accidentelor şi evenimentelor grave provocate în timpul transportului mărfurilor periculoase. (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme autorităţile publice prevăzute la alin. (1) vor emite reglementările necesare pentru punerea în aplicare etapizata a prezentei hotărâri în domeniul lor de activitate.  +  Capitolul 3 Obligaţiile întreprinderilor  +  Articolul 5 (1) Întreprinderile care efectuează expeditii şi transporturi rutiere de mărfuri periculoase sau operaţiuni de încărcare/descărcare legate de transportul acestora vor desemna una sau mai multe persoane în calitate de consilier de siguranţă pentru a organiza transportul rutier al mărfurilor periculoase sau operaţiunile de încărcare/descărcare legate de aceste transporturi. (2) Consilierul de siguranţă va deţine un certificat de pregătire profesională valabil pentru activităţile din domeniul transportului rutier al mărfurilor periculoase, eliberat de Ministerul Transporturilor, conform reglementărilor specifice în vigoare, care va cuprinde şi atribuţiile privind organizarea transportului rutier al mărfurilor periculoase ce revin consilierului de siguranţă în conformitate cu prezentele norme.  +  Articolul 6Întreprinderile care ambaleaza, eticheteaza, expediază cu mijloace de transport rutier şi depozitează mărfuri periculoase pot efectua aceste activităţi dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) au obţinut acordul şi/sau autorizaţia de mediu, eliberata de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului; b) mărfurile periculoase sunt admise la transportul rutier în condiţiile prevăzute de A.D.R.; c) mărfurile periculoase nu sunt încărcate peste limita cantitativă admisă la transport, prevăzută în A.D.R.; d) vehiculul este încărcat în limitele admise la transport pentru categoria respectiva de vehicul; e) sunt respectate reglementările privind modul de ambalare şi etichetare a mărfurilor periculoase prevăzute de A.D.R.; f) au eliberat conducătorului auto fişa de siguranţă întocmită conform prescripţiilor A.D.R.; g) au menţionat în documentul de transport caracterul de marfa periculoasa, denumirea şi numărul de identificare ale acesteia, precum şi ca:- substantele transportate sunt admise la transportul rutier;- ambalarea şi etichetarea s-au făcut în mod corespunzător;- ambalarea în comun, în acelaşi colet sau container, a mai multor substanţe este admisă;- transportul se derulează cu respectarea prevederilor specifice ale A.D.R., cu indicarea acestora; h) personalul propriu desemnat pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare/descărcare a fost instruit pentru efectuarea acestor operaţiuni; i) la locul de încărcare/descărcare sunt afişate regulile de protecţie ce trebuie respectate pentru efectuarea acestei operaţiuni; j) respecta regulile de siguranţă aplicabile la efectuarea operaţiunilor de încărcare/descărcare în şi din cisterne; k) folosesc ambalaje autorizate conform prevederilor A.D.R. pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase; l) ambalarea în comun, în acelaşi colet sau container, a mărfurilor periculoase expediate este admisă de reglementările în vigoare; m) au obţinut autorizaţia de manipulare, respectiv de depozitare a materialelor radioactive, eliberata de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în cazurile prevăzute de reglementările specifice emise de aceasta.  +  Articolul 7Operatorii de transport care efectuează transporturi de mărfuri periculoase pot efectua aceste activităţi dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) deţin licenta de transport şi, după caz, licenta de execuţie pentru vehiculele utilizate la transportul mărfurilor periculoase; b) deţin certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" conform prevederilor A.D.R. pentru vehiculul utilizat corespunzător mărfii transportate; c) vehiculul rutier are dotările şi echipamentele necesare, conform reglementărilor specifice în vigoare; d) vehiculele care transporta mărfuri periculoase sunt semnalizate pe perioada efectuării transporturilor, conform prevederilor A.D.R., cu panouri şi etichete de pericol, conform reglementărilor specifice în vigoare; e) conducătorul vehiculului deţine certificat A.D.R. valabil pentru clasa respectiva de marfa periculoasa şi tipul de vehicul rutier, eliberat de Ministerul Transporturilor; f) aplica, în caz de accident sau de eveniment rutier, măsurile de intervenţie şi alarmare prevăzute în fişa de siguranţă. În cazul unui accident care pune în pericol ecosistemul terestru, acvatic sau care polueaza grav aerul, va fi anunţată autoritatea teritorială pentru protecţia mediului; g) respecta regulile privind circulaţia vehiculelor care efectuează transportul mărfurilor periculoase, prevăzute de reglementările naţionale şi de A.D.R.; h) pentru transportul materialelor radioactive deţin autorizaţie de transport şi, dacă este cazul, autorizaţie de expediţie, eliberate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare; i) în toate cazurile prevăzute de reglementările privind transportul materialelor radioactive, emise de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, transportul materialelor radioactive se efectuează în colete care deţin autorizaţie de tip eliberata de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare sau, în cazul transporturilor internaţionale, validată de aceasta.  +  Articolul 8Întreprinderile care efectuează operaţiuni de transport de mărfuri periculoase au obligaţia ca până la data de 31 decembrie 2005 să îşi implementeze şi sa certifice sistemul calităţii serviciului, conform cerinţelor standardului SREN ISO 9002/1995. În cazul în care după această dată nu vor deţine acest certificat, licenta de transport de mărfuri periculoase a întreprinderii va fi retrasă.  +  Articolul 9Este interzis să se aplice pe ambalaje sau pe mijloacele de transport panouri, etichete sau inscripţii, care:- indica pericole inexistente în cazul transportului respectiv;- nu sunt conforme cu caracteristicile mărfurilor transportate.  +  Articolul 10Expeditorii şi/sau destinatarii transportului de mărfuri periculoase trebuie să asigure, după caz, curatarea, spalarea, neutralizarea, decontaminarea sau dezinfectarea vehiculului rutier, cu excepţia cazurilor în care aceasta obligaţie, prin contractul de transport, revine operatorului de transport. Operaţiunile respective se vor realiza conform condiţiilor cuprinse în autorizaţiile emise de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  +  Capitolul 4 Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 11Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni şi să se sanctioneze ca atare, următoarele fapte: a) utilizarea vehiculelor rutiere care nu au certificat de agreare eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", nu au dotările ori echipamentele necesare sau pentru care conducătorul auto nu deţine certificatul A.D.R. corespunzător; b) folosirea de vehicule care prezintă pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanseitate a cisternelor sau recipientelor şi ambalajelor; c) transportul de mărfuri periculoase în vehicule rutiere care nu au la bord extinctoare adecvate pentru stins incendiul sau acestea au termenul de folosinţă expirat şi/sau nu au echipamentul de protecţie recomandat în fişa de siguranţă; d) utilizarea vehiculelor care transporta mărfuri periculoase, care nu sunt semnalizate corespunzător cu panouri şi etichete de pericol conform prevederilor A.D.R. sau a căror semnalizare este neregulamentara; e) nedetinerea la bordul vehiculului a documentelor necesare pentru transportul mărfurilor periculoase sau dacă aceste documente au termenul de valabilitate expirat ori nu sunt corespunzătoare prevederilor A.D.R.; f) utilizarea de personal neinstruit pentru efectuarea operaţiunilor de manipulare a mărfurilor periculoase; g) încărcarea cu mărfuri periculoase a vehiculelor fără certificat de agreare pentru vehicul sau fără certificat A.D.R. pentru conducătorul auto ori dacă aceste documente au termenul de valabilitate expirat sau nu sunt corespunzătoare mărfii transportate; h) folosirea la transportul rutier a ambalajelor, recipientelor sau cisternelor care nu corespund normelor prevăzute de A.D.R. sau care nu sunt autorizate, după caz; i) neaplicarea pe ambalaje, recipiente sau cisterne a etichetelor de pericol sau aplicarea lor neregulamentara; j) expedierea de mărfuri în cisterne cu un grad de umplere neconform prescripţiilor tehnice; k) nedeclararea în documentele de transport, ca marfa periculoasa, a mărfii transportate sau menţionarea neconforma a riscului real al mărfii periculoase transportate; l) încredinţarea pentru transport a unor cantităţi de mărfuri periculoase mai mari decât cele permise la transportul rutier, a unor mărfuri periculoase interzise la transport sau ambalarea în acelaşi colet sau container de mărfuri neadmise la transportul în comun al acestora conform prevederilor A.D.R.; m) lipsa menţiunilor expeditorului în documentele de transport, conform prevederilor A.D.R.; n) lipsa fisei de siguranţă corespunzătoare mărfii periculoase transportate; o) afectarea mediului înconjurător prin operaţiunile de curatare, spalare, neutralizare sau dezinfectare a vehiculului rutier după descărcarea mărfurilor periculoase, efectuate necorespunzător, sau prin neefectuarea acestora; p) nedesemnarea consilierilor de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase; r) nerespectarea măsurilor de alarmare şi intervenţie prevăzute în fişa de siguranţă, în cazul unor evenimente.  +  Articolul 12 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. c), d), e), g), o) şi r) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, care se aplică conducătorului auto. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. a), b), h), i), j), k), l), m) şi n) se sancţionează cu amendă de la 750.000 lei la 1.000.000 lei, care se aplică consilierului de siguranţă, iar în parcurs, conducătorului auto. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. f) şi p) se sancţionează cu amendă de la 750.000 lei la 1.000.000 lei, care se aplică conducătorului întreprinderii.  +  Articolul 13 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 11 se constata şi se sancţionează de către: a) personalul împuternicit de ministrul transporturilor, la sediul operatorilor de transport şi la locurile de parcare, precum şi în trafic, împreună cu organele competente din cadrul Ministerului de Interne; b) ofiţerii şi subofiterii Ministerului de Interne, din cadrul serviciilor de circulaţie şi ai poliţiei de frontieră, pe drumurile publice şi în punctele de control pentru trecerea frontierei; c) personalul împuternicit de ministrul industriei şi comerţului, în locurile de producere, ambalare, etichetare, încărcare/descărcare, depozitare a mărfurilor periculoase şi de curatare a ambalajelor, cisternelor şi vehiculelor care au fost utilizate la transportul mărfurilor periculoase; d) personalul împuternicit de preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în toate situaţiile în care sunt deţinute sau transportate materiale radioactive; e) personalul împuternicit de ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, în toate situaţiile, iar în trafic, împreună cu organele abilitate ale Ministerului de Interne. (2) Situaţia privind contravenţiile prevăzute la art. 11, constatate şi sancţionate de personalul împuternicit prevăzut la alin. (1) lit. b) şi e), va fi comunicată trimestrial Ministerului Transporturilor. (3) Contravenţiilor prevăzute în prezentele norme le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 14În cazul săvârşirii repetate a contravenţiilor prevăzute la art. 11 Ministerul Transporturilor poate lua măsura retragerii certificatului de consilier de siguranţă, a certificatului A.D.R. al conducătorului auto sau a licenţei de execuţie a autovehiculului.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 15Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei şi Comerţului, Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului îşi vor exercita atribuţiile de control al transportului rutier de mărfuri periculoase conform competentelor pe care le au, potrivit reglementărilor specifice proprii.  +  Articolul 16 (1) Personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei şi Comerţului, Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru activitatea de control al transportului mărfurilor periculoase, are obligaţia să deţină cunoştinţe profesionale privind transportul rutier al mărfurilor periculoase. (2) Autorităţile publice prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri pentru instruirea până la data de 31 decembrie 2001 a personalului propriu, împuternicit pentru activitatea de control.  +  Articolul 17 (1) Locurile în care se efectuează controlul vehiculelor încărcate cu mărfuri periculoase se stabilesc de autorităţile competente şi/sau de personalul împuternicit pentru activitatea de control, de regula în afară părţii carosabile, astfel încât să fie posibila repunerea în conformitate a vehiculelor găsite în neregula. (2) În cazurile în care personalul împuternicit pentru activitatea de control apreciază ca prin continuarea transportului se periclitează într-un mod evident siguranţa transportului şi a mediului înconjurător, vehiculul şi incarcatura sa vor fi reţinute în condiţii de siguranţă până când se realizează de către expeditor şi/sau de operatorul de transport condiţiile prevăzute de reglementări. (3) Controalele se vor efectua prin sondaj şi vor acoperi, pe cat posibil, o zona extinsă a reţelei rutiere.  +  Articolul 18 (1) Cu ocazia efectuării controlului se întocmeşte un buletin de control, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme, de către autoritatea competentă care a efectuat controlul. Un exemplar al acestuia se va remite conducătorului autovehiculului, care îl va prezenta organelor de control în cazul unor controale ulterioare. (2) Buletinul de control nu exclude posibilitatea efectuării unui control ulterior.  +  Articolul 19Vehiculele înmatriculate în alte tari pot circula pe teritoriul României încărcate cu mărfuri periculoase, cu respectarea condiţiilor prevăzute de A.D.R.  +  Articolul 20 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 11, săvârşite pe teritoriul României de către conducătorii autovehiculelor înmatriculate în străinătate, se constata şi se sancţionează în conformitate cu prevederile prezentelor norme. Sancţiunile prevăzute la art. 12 se aplică conducătorului auto în calitate de persoana responsabilă cu executarea transportului. (2) Măsurile luate în aplicarea prevederilor alin. (1) se vor comunică de către organul de control constatator Ministerului Transporturilor, care va sesiza autoritatea competentă din statul în care este înmatriculat autovehiculul.  +  Articolul 21Textul tradus al anexelor A şi B la A.D.R., reactualizat cu amendamentele adoptate ulterior, se asigura, la cererea celor interesaţi, de către Ministerul Transporturilor prin Regia Autonomă "Registrul Auto Roman".  +  Anexă    la norme
                 
    BULETIN DE CONTROL
     
    1.Locul controlului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ora . . . . . . . . . . . . .
    4.Simbolul naţional al vehiculului şi numărul de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5.Simbolul naţional al remorcii/semiremorcii şi numărul de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6.Tipul vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    7.Întreprinderea care derulează transportul/adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8.Naţionalitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    9.Conducătorul vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    10.Ajutorul conducătorului vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    11.Expeditorul, adresa, locul de încărcare1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    12.Destinatarul, adresa, locul de descărcare1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    13.Masa brută a mărfurilor periculoase în funcţie de unitatea de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    14.Depăşirea limitelor prevăzute în marginalul 10 011[] Da[] Nu  
    15.Transport în:
    []cisternă fixă[] cisternă mobilă[] container-cisternă[] baterie de recipiente  
    []în vrac[] în container[] ambalate    
    Documente la bord:
    16.Existenţa documentului/documentelor de transport/însoţire:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    17.Existenţa instrucţiunilor scrise:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    18.Existenţa autorizaţiei bilaterale/acordului multilateral/naţionale:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    19.Existenţa certificatului de agreare a vehiculului:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    20.Existenţa certificatului de pregătire profesională a şoferului:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    Circulaţia vehiculului:      
    21.Mărfurile autorizate pentru transport:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    22.Mărfurile în vrac:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    23.Transporturi în cisternă:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    24.Transporturi în container:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    25.Mărfurile autorizate pentru tipul de vehicul:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    26.Interdicţia încărcăturii mixte:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    27.Manevrarea şi depozitarea2):[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    28.Scurgeri ale mărfurilor sau deteriorări ale ambalajelor2):[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    29.Numărul ONU/etichetarea ambalajului/codul ONU de ambalare1,2):[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    30.Marcarea vehiculului şi/sau a containerului:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    31.Eticheta/etichetele de pericol pentru cisternă sau transportul în vrac:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    32.Setul de scule pentru reparaţii provizorii:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    33.Existenţa a cel puţin unei benzi de semnalizare adezive/vehicul:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    34.Existenţa a două lămpi de semnalizare de culoare portocalie:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    35.Existenţa stingătorului/stingătoarelor de incendii:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    36.Existenţa echipamentului personal de protecţie a şoferului:[] verificare[] stabilirea contravenţiei[] nu este cazul
    37.Diverse/Observaţii 38. Autoritatea/Funcţionarul/Ofiţerul care a efectuat inspecţia
  --------*1) Se declara la "Observaţii" pentru operaţiunile de transport grupate.*2) Verificarea violarilor vizibile.-------