ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 297 din 30 decembrie 2000pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 14 se introduce articolul 14^1 cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice locale trebuie să asigure creşterea ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în valoarea contractelor de achiziţii publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii, urmărind ca aceasta pondere sa atinga un nivel comparabil cu contribuţia acestora la realizarea produsului intern brut. (2) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri şi garanţiile cerute în achiziţiile publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii. (3) Instituţiile publice, societăţile comerciale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi regiile autonome au obligaţia sa organizeze prima licitaţie doar pentru întreprinderile mici şi mijlocii, după cum urmează: a) cererile de oferta pentru procurari de materiale care nu depăşesc 500.000.000 lei; b) cererile de oferta pentru procurari de echipamente care nu depăşesc 1.000.000.000 lei; c) cererile de oferta pentru reparaţii care nu depăşesc 2.000.000.000 lei; d) cererile de oferta pentru construcţii care nu depăşesc 3.000.000.000 lei. (4) În situaţia neadjudecarii licitaţiei de către întreprinderile mici şi mijlocii se va organiza o alta licitaţie cu acces liber, conform reglementărilor în vigoare."2. După articolul 21 se introduc articolele 21^1-21^5 cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - Întreprinderile mici şi mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru maşinile, instalaţiile, echipamentele industriale, know-how, care se importa în vederea dezvoltării activităţilor proprii de producţie şi servicii şi care se achită din fonduri proprii sau din credite obţinute de la bănci româneşti sau străine.Art. 21^2. - Cota-parte din profitul brut reinvestit de către întreprinderile mici şi mijlocii nu se impozitează.Art. 21^3. - (1) Întreprinderile mici şi mijlocii vor beneficia de reducerea impozitului de profit în proporţie de 20% în cazul în care creează noi locuri de muncă, dacă se asigura creşterea numărului scriptic cu cel puţin 10% faţă de anul financiar precedent. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în următoarele condiţii: a) reducerea impozitului pe profit se aplică în perioada în care forta de muncă nou-angajata rămâne în întreprindere şi nu se fac alte disponibilizari; b) forta de muncă nou-angajata să fie de cel puţin 10% din forta de muncă existenta în întreprindere în momentul angajării.Art. 21^4. - Întreprinderile mici şi mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de materii prime necesare pentru fabricarea produselor de către acestea, în cazul în care aceste produse sunt la rândul lor scutite de la plata taxelor vamale de import. Lista cuprinzând produsele scutite se aproba anual prin hotărâre a Guvernului.Art. 21^5. - În vederea simplificarii sistemului de impozitare pe veniturile persoanelor fizice, ale asociaţiilor familiale şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii se va aplica sistemul forfetar de impozitare stabilit în funcţie de cifra de afaceri din anul precedent."  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul va aproba, pe baza propunerilor Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie şi Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, norme metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999, cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru pentru întreprinderilemici şi mijlocii şi cooperatie,Silvia CiorneiMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------