ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 268 din 7 decembrie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 15 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) Consiliul pentru dezvoltare regionala este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale, desemnaţi din fiecare judeţ pe durata mandatului. În cazul regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov consiliul pentru dezvoltare regionala este alcătuit din preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, primarul general al municipiului Bucureşti, din câte un reprezentant al fiecărui consiliu local de sector şi din reprezentanţi ai consiliilor locale din judeţul Ilfov, la paritate cu reprezentanţii sectoarelor municipiului Bucureşti."2. Litera e) a articolului 11 va avea următorul cuprins:"e) aproba utilizarea fondurilor structurale şi de tip structural alocate României de către Comisia Europeană, în conformitate cu actele normative emise în acest sens de Guvern;"3. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Pentru finanţarea activităţilor de dezvoltare regionala în România se constituie Fondul naţional pentru dezvoltare regionala din suma care se aloca anual prin bugetul de stat ca poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regionala. Sumele din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala neutilizate în execuţia bugetară curenta se reportează în anul următor."4. La articolul 15 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Pentru finanţarea cheltuielilor de asistenţa tehnica necesare în vederea selecţiei şi monitorizarii programelor şi proiectelor de dezvoltare regionala se poate aloca un anumit procent din bugetele programelor şi proiectelor respective."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltare Regionala,Mihai Davidp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat-------