DECRET nr. 504 din 16 decembrie 1970privind aprobarea Statutului Băncii Naţionale a R.S.R.
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 16 decembrie 1970    Se aprobă Statutul Băncii Naţionale a R.S.R.  +  Anexa 1 Statutul Băncii Naţionale a R.S.R.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Banca Naţionala a R.S.R., organ central al administraţiei de stat şi unica banca de emisie a tarii, asigura înfăptuirea politicii partidului şi statului în domeniul monetar şi al creditului.  +  Articolul 2În calitate de banca centrala a R.S.R., Banca Naţionala organizează şi coordonează şi circulaţia bănească din ţara, coordonează activitatea de ansamblu privind creditarea pe termen scurt şi decontările în economia naţionala, acorda credite băncilor specializate, organizează operaţiile privind executarea de casa a bugetului de stat.De asemenea, Banca Naţionala participa la realizarea politicii valutare a statului şi la aplicarea regimului privind mijloacele de plată externe; asigura aplicarea regimului privind metalele preţioase şi pietrele preţioase şi administrează rezerva de metale preţioase, potrivit legii.  +  Articolul 3În îndeplinirea atribuţiilor sale, Banca Naţionala exercita controlul bancar asupra realizării sarcinilor de plan şi folosirii de către organizează socialiste care au conturi deschise la aceasta banca, a mijloacelor lor circulante, precum şi controlul asupra respectării disciplinei operaţiilor bancare.  +  Articolul 4Banca Naţionala este persoana juridică, funcţionează pe principiul gestiunii economice proprii şi are sediul în municipiul Bucureşti.Banca Naţionala îşi desfăşoară activitatea pe baza Decretului nr. 124/1970 şi a statutului de faţa.  +  Capitolul 2 Fondurile Băncii Naţionale a R.S.România  +  Articolul 5Banca Naţionala are următoarele fonduri: fondul statutar, fondul de rezerva, fondul mijloacelor fixe, fondul de amortizare şi fonduri speciale.  +  Articolul 6Fondul statutar este de 1.000.000.000 lei şi constituie garanţia angajamentelor Băncii Naţionale.  +  Articolul 7Fondul de rezerva se constituie din beneficiile proprii pînă la jumătatea sumei fondului statutar şi este destinat acoperirii unor eventuale pierderi din operaţii.În cazul cînd fondul de rezerva este utilizat pentru acoperirea unor pierderi acest fond se reconstituie din beneficii.  +  Articolul 8Fondul mijloacelor fixe reprezintă valoarea mijloacelor fixe aflate în administrarea directa a băncii.  +  Articolul 9Fondul de amortizare se constituie din cotele de amortizare şi se foloseşte potrivit legii.  +  Articolul 10Fondurile speciale se constituie potrivit legii şi se utilizează în scopul pentru care au fost create.  +  Articolul 11Beneficiul Băncii Naţionale a R.S.R. se repartizează, după aprobarea bilanţului şi a dării de seama contabile anuale, în modul următor:- 50% la bugetul republican;- 50% pentru constituirea fondului de rezerva al băncii.Cînd fondul de rezerva ajunge la limita stabilită, beneficiile se vărsa integral la bugetul republican.  +  Capitolul 3 Operaţiile Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România  +  Articolul 12Banca Naţionala emite şi pune în circulaţie, în exclusivitate, bilete de banca şi monede metalice, potrivit hotărîrii Consiliului de Miniştri.Biletele de banca şi monedele metalice puse în circulaţie au acoperire în aur, în alte metale preţioase şi în celelalte active ale băncii.  +  Articolul 13Cupiurile, forma şi caracteristicile biletelor de banca şi ale monedelor metalice, ce se pun în circulaţie, se stabilesc de Consiliul de Miniştri.Proporţia fiecaror cupiuri în volumul numerarului ce se pune în circulaţie se stabileşte de Banca Naţionala, în funcţie de nevoile circulaţiei băneşti.Banca Naţionala are dreptul de a constitui la sucursalele şi filialele sale o rezervă de bilete de banca şi în monede metalice.  +  Articolul 14Banca Naţionala elaborează, împreună cu C.S.P., Ministerul Finanţelor şi băncile specializate, proiectele planurilor de casa pe întreaga economie şi le prezintă Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 15Banca Naţionala urmăreşte mersul realizării planului de casa şi a circulaţiei băneşti pe întreaga economie şi acţionează, împreună cu băncile specializate, pentru realizarea sarcinilor care decurg din planurile de casa aprobate şi pentru încadrarea evoluţiei numerarului în limitele aprobate.În colaborare cu băncile specializate, Banca Naţionala analizează cu ministerele, celelalte organe centrale şi cu organele locale, modul de realizare a încasărilor şi plăţilor cu numerar în ramurile sau domeniile lor de activitate şi cere luarea măsurilor ce se impun pentru realizarea volumului de numerar în circulaţie, la nivelul prevăzut în planurile de casa.  +  Articolul 16Banca Naţionala, în colaborare cu băncile specializate, elaborează, pe baza şi în vederea aplicării legii, norme obligatorii pentru toate organizaţiile socialiste privind întocmirea şi executarea planului de casa, condiţiile şi termenele de depunere a numerarului la bănci, limita soldului de casa, modul de eliberare a numerarului şi de efectuare a plăţilor direct din încasări.  +  Articolul 17Banca Naţionala efectuează operaţii de casa pentru organizaţiile socialiste care au contul la unităţile sale, precum şi pentru cele care au contul la băncile specializate, pe bază de convenţie, în cazul în care unităţile acestor bănci nu au casierii proprii.  +  Articolul 18Banca Naţionala are dreptul sa controleze respectarea disciplinei de casa la organizaţiile socialiste care au conturi deschise la unităţile sale.  +  Articolul 19Banca Naţionala elaborează, în colaborare cu băncile specializate, norme cu privire la controlul bancar asupra utilizării de către organizaţiile socialiste a fondurilor de salarii şi efectuează acest control la organizaţiile socialiste care au contul la unităţile sale.  +  Articolul 20Banca Naţionala elaborează, împreună cu C.S.P., Ministerul Finanţelor şi băncile specializate, proiectele planurilor de credite pe întreaga economie şi le prezintă Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 21Pe baza planurilor de credite aprobate, Banca Naţionala organizează şi efectuează creditarea pe termen scurt a întreprinderilor şi organizaţiilor economice care au conturi deschise la unităţile sale, pentru activitatea de aprovizionare, producţie şi desfacere de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii, în condiţiile garantarii integrale a creditelor şi rambursarii lor la termen.  +  Articolul 22Creditele se acordă pentru constituirea de stocuri şi efectuarea de cheltuieli care nu sînt finanţate cu mijloace circulante proprii, necesare îndeplinirii sarcinilor de plan, diversificării producţiei şi îmbunătăţirii calităţii produselor, fabricării de produse peste plan, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi pentru alte acţiuni cu eficienta economică; creditele se acordă, de asemenea, pentru contractarea şi achiziţionarea de produse agricole şi alte produse; pentru documente de decontare privind mărfurile livrate, lucrările executate şi servicii prestate; operaţii de comerţ exterior şi prestaţii de servicii externe şi pentru alte scopuri prevăzute de lege.Banca Naţionala acorda credite pentru lucrări de mica mecanizare şi alte lucrări productive, precum şi pentru reparaţii capitale, în condiţiile stabilite prin lege.  +  Articolul 23Termenele de rambursare a creditelor se stabilesc în funcţie de miscarea planificata a valorilor materiale şi a cheltuielilor de producţie şi circulaţie, fără ca perioada de creditare să depăşească 12 luni, cu excepţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 24Creditele de orice fel se acordă pe bază de acte de împrumut şi se garantează pentru întreaga lor valoare prin gaj de valori materiale, precum şi cu resurse financiare prevăzute a se realiza în perioadele viitoare.Banca stabileşte, potrivit dispoziţiilor legale, modul de gajare, condiţiile în care bunurile care constituie garanţia creditului rămîn în păstrarea organizaţiilor beneficiare de credite, precum şi modalitatea în care ele pot dispune de aceste bunuri.  +  Articolul 25Pentru creditele obţinute beneficiarii plătesc dobinzi în condiţiile stabilite de lege.  +  Articolul 26Creditarea întreprinderilor şi organizaţiilor economice în activitatea cărora se menţin lipsuri în gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, din care cauza ajung în situaţia de a nu se încadra în nivelul fondurilor normale aprobate, va putea fi efectuată în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 27Banca este în drept sa controleze, la întreprinderile şi organizaţiile economice care au conturi deschise la unităţile sale, utilizarea fondurilor proprii şi a creditelor, precum şi existenta, condiţiilor de păstrare şi calitatea valorilor materiale şi a oricăror bunuri care constituie garanţia creditelor.  +  Articolul 28În cazul planului de credite, Banca Naţionala acorda credite băncilor specializate pentru completarea resurselor lor de creditare şi controlează modul în care se administrează aceste mijloace.În acest scop, băncile specializate prezintă Băncii Naţionale, odată cu proiectele planurilor de credite, calculul resurselor de care dispun, precum şi fundamentarea economică a creditelor solicitate; de asemenea, prezintă situaţii şi dări de seama periodice privind executarea planului de credite.Pentru împrumuturile primite de la Banca Naţionala, băncile specializate plătesc dobinzile stabilite de lege.  +  Articolul 29Banca Naţionala executa operaţii de finanţare a investiţiilor necentralizate ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat şi ale altor organizaţii socialiste care au conturi deschise la unităţile sale, precum şi operaţii de finanţare a reparaţiilor capitale şi a investiţiilor necentralizate la instituţiile bugetare şi extrabugetare titulare de cont, în limitele şi condiţiile stabilite prin lege.  +  Articolul 30Banca Naţionala poate efectua, pentru băncile specializate, pe baza de convenţie operaţiile de creditare, de finanţare a cheltuielilor privind investiţiile, precum şi alte operaţii bancare.  +  Articolul 31Mijloacele băneşti ale organizaţiilor socialiste se păstrează în mod obligator în conturile pe care acestea le au deschise la unităţile Băncii Naţionale, titularii de cont fiind obligaţi să efectueze operaţiile de încasări şi plati, de orice natura, între ele, numai prin aceste conturi. Se exceptează sumele care, potrivit legii, pot fi păstrate în casieriile proprii şi sumele ce se pot cheltui direct din încasări.  +  Articolul 32Organizaţiile socialiste care au conturi deschise la băncile specializate sau la Casa de Economii şi Consemnaţiuni a R.S.R. îşi păstrează disponibilităţile şi efectuează operaţiile de încasări şi plati prin aceste conturi.Disponibilităţile băncilor specializate şi ale CEC -ului se păstrează, în mod obligator, la Banca Naţionala.  +  Articolul 33Conturile ce se deschid organizaţiilor socialiste la unităţile Băncii Naţionale şi modul de funcţionare a acestor conturi se stabilesc prin instrucţiunile băncii, afară de cazul cînd prin lege se dispune altfel.Titularii de cont sînt obligaţi ca, în termenele prevăzute de instrucţiuni, sa reclame eventuala neinregistrare sau înregistrare gresita a operaţiilor în conturi.  +  Articolul 34Formele şi instrucţiunile de decontare ce se utilizează în relaţiile de plati dintre organizaţiile socialiste se stabilesc prin instrucţiuni de Banca Naţionala.  +  Articolul 35Banca Naţionala efectuează, pentru organizaţiile socialiste care au contul la unităţile sale, operaţiile de decontare privind livrări de produse, prestări de servicii, executări de lucrări, precum şi pentru orice alte obligaţii băneşti.Unităţile băncii urmăresc ca organizaţiile socialiste sa folosească acele forme şi instrumente de decontare care să asigure încasarea într-un termen cît mai scurt a contravalorii produselor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate, putind dispune folosirea celor mai corespunzătoare forme şi instrumente de decontare.  +  Articolul 36La efectuarea operaţiilor de decontare, banca exercita controlul asupra respectării dispoziţiilor legale privind efectuarea plăţilor între organizaţiile socialiste.În exercitarea controlului asupra decontărilor, banca este indreptatita sa verifice documentele de încasări şi plati în cont şi cu numerar, înregistrările contabile, registrele şi datele operative şi statistice ale organizaţiilor socialiste.  +  Articolul 37Pentru disponibilităţile aflate în conturi, banca plăteşte dobinzi în condiţiile stabilite prin lege.  +  Articolul 38Banca poate deschide conturi persoanelor juridice, altele decît organizaţiile socialiste, precum şi persoanelor fizice.  +  Articolul 39Banca Naţionala organizează şi efectuează operaţiile privind executarea de casa a bugetului de stat.Toate veniturile ce se încasează la bugetul de stat se concentreaza la Banca Naţionala şi toate cheltuielile din bugetul de stat se efectuează prin aceasta banca.Normele privind executarea de casa a bugetului de stat se stabilesc de Banca Naţionala cu acordul Ministerului Finanţelor.În executarea de casa a bugetului de stat, Banca Naţionala face următoarele operaţii: a) urmăreşte realizarea şi vărsarea la termenele legale a veniturilor bugetului republican şi a bugetelor locale de către organizaţiile socialiste care au conturi deschise la unităţile sale; b) efectuează operaţiile de defalcare a impozitelor şi veniturilor bugetului republican pentru bugetele locale, potrivit cotelor aprobate; c) eliberează mijloace băneşti de la bugetul republican, potrivit destinaţiei şi în limita finanţării deschise de Ministerul Finanţelor, iar de la bugetele locale în limita disponibilităţilor din conturile acestora; d) tine evidenta veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi întocmeşte dări de seama periodice asupra executării de casa a bugetului republican; e) încasează şi eliberează mijloacele speciale extrabugetare ale instituţiilor finanţate de la bugetul republican şi de la bugetele locale şi tine evidenta acestor mijloace; f) efectuează potrivit legii, controlul asupra mijloacelor băneşti eliberate de la bugetul de stat.  +  Articolul 40Banca Naţionala exercita controlul asupra aplicării de către organizaţiile socialiste care au contul la unităţile sale, a dispoziţiilor care reglementează veniturile de stat, precum şi controlul realizării acestor venituri.Banca este indreptatita sa vireze din conturile organizaţiilor socialiste în contul bugetului de stat sumele ce trebuie vărsate potrivit legii, neachitate în termen.  +  Articolul 41Banca Naţionala deţine şi administrează potrivit legii, rezerva de stat de metale preţioase, precum şi mijloace valutare.  +  Articolul 42Banca Naţionala stabileşte şi publică potrivit legii, cursul oficial al valutelor străine.  +  Articolul 43Banca Naţionala organizează schimbul valutar şi efectuează nemijlocit sau prin alte organizaţii socialiste operaţii de schimb valutar; primeşte spre păstrare metale preţioase, hîrtii de valoare străine, valute străine şi alte valori.Banca Naţionala poate autoriza şi alte organizaţii socialiste să efectueze asemenea operaţii.  +  Articolul 44Banca Naţionala participa la elaborarea balanţei de plati externe şi la urmărirea realizării acesteia.  +  Articolul 45Banca Naţionala participa la tratative externe în probleme financiare, de plati şi de credite; încheie cu bănci şi instituţii financiare străine acorduri de plati şi contracte, avînd ca obiect primirea sau acordarea de credite în străinătate, da şi primeşte garanţii pentru angajamente de plată cu strainatatea.Banca Naţionala participa la organizaţii sau reuniuni internaţionale cu caracter financiar, bancar şi monetar.  +  Articolul 46Banca Naţionala poate deschide potrivit legii, conturi în lei şi conturi în valută pe numele persoanelor fizice sau juridice străine; poate deschide, de asemenea, conturi în valută pe numele persoanelor fizice şi juridice române.  +  Articolul 47Banca Naţionala poate acorda credite în valută organizaţiilor socialiste cu activitate economică în relaţiile cu strainatatea.  +  Articolul 48Banca Naţionala elaborează, în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, proiectele planurilor de repartiţii, recuperari, preluări şi achiziţii de metale preţioase, pe care, cu avizul C.S.P. şi Ministerului Finanţelor, le prezintă Consiliului de Miniştri.În efectuarea operaţiilor cu metale preţioase şi pietre preţioase, Banca Naţionala: a) preia de la întreprinderile producătoare, potrivit legii, metale preţioase rezultate din producţie; b) efectuează, pe baza planului aprobat de Consiliul de Miniştri, repartiţii, recuperari, preluări şi achiziţii de metale preţioase; c) cumpara, vinde şi preschimba, în ţara şi străinătate, metale preţioase şi pietre preţioase sub orice formă; d) cumpara, potrivit dispoziţiilor legale în exclusivitate, de la persoane fizice, bunuri din metale preţioase şi pietre preţioase cu valoare intrinseca sau cu valoare artistică, istorica ori documentara deosebită; e) avizează importul şi exportul de metale preţioase şi pietre preţioase, sub orice formă, potrivit legii;  +  Capitolul 4 Alte drepturi ale Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România  +  Articolul 49În îndeplinirea atribuţiilor sale, Banca Naţionala are dreptul: a) sa elaboreze, pe baza şi în vederea aplicării legii, în colaborare cu băncile specializate, norme privind creditarea, decontările, operaţiile de casa, controlul utilizării fondului de salarii şi celelalte operaţii bancare, care sînt obligatorii pentru toate organizaţiile socialiste; avizează proiectele de instrucţiuni privind aceste operaţii, elaborate de băncile specializate pentru sfera lor de activitate; b) sa ceara de la ministere, celelalte organe centrale şi de la organele locale, precum şi de la organizaţiile socialiste, care au contul la unităţile băncii, datele necesare întocmirii şi urmăririi executării planurilor de credite şi de casa, precum şi orice alte date necesare îndeplinirii celorlalte atribuţii ale sale; c) să deţină mijloace de transport proprii.  +  Articolul 50Banca Naţionala a R.S.R. are dreptul sa controleze modul de gospodărire a mijloacelor materiale şi băneşti ale organizaţiilor socialiste care au cont deschis la unităţile băncii, urmărind: a) folosirea potrivit destinaţiei stabilite prin plan şi cu maximum de eficienta a fondurilor proprii, a celor împrumutate, precum şi a celor puse la dispoziţie de la buget; b) realizarea şi vărsarea veniturilor de stat; c) identificarea şi mobilizarea rezervelor materiale şi băneşti şi aducerea lor în circuitul economic; d) sesizarea operativă a fenomenelor negative ce apar în realizarea planului economic şi financiar.Controlul se exercită strins legat de operaţiile pe care organizaţiile socialiste le efectuează în mod curent prin banca în legătură cu creditarea producţiei şi circulaţiei mărfurilor, executarea de casa a bugetului de stat, eliberarea fondurilor pentru plata salariilor şi celelalte sarcini specifice, prevăzute în statut.  +  Articolul 51Faţa de întreprinderile şi organizaţiile economice socialiste care nu-şi îndeplinesc angajamentele către banca sau se abat de la disciplina financiară şi de credite, banca este indreptatita sa ia următoarele măsuri: a) sa recupereze creditele nerambursate la termenele stabilite sau înainte de termen, în cazul în care se constata existenta de credite negarantate, credite utilizate în alte scopuri decît acelea pentru care au fost acordate, păstrarea în condiţii necorespunzătoare a valorilor materiale reprezentind garanţia creditelor, sustragerea de la controlul bancar; b) să aplice întreprinderilor şi organizaţiilor economice care nu utilizează eficient mijloacele materiale şi băneşti măsurile restrictive de creditare prevăzute de lege; c) sa suspende creditarea întreprinderilor şi organizaţiilor economice socialiste, în cazurile şi condiţiile stabilite de lege; d) sa dea organizaţiilor socialiste indicaţii obligatorii pentru:- introducerea în planurile financiare a modificărilor corespunzătoare atunci cînd se identifica resurse suplimentare de venituri sau posibilităţi de reducere a cheltuielilor, rezultate din nerespectarea dispoziţiilor legale- rectificarea sau completarea bilanţurilor contabile, potrivit normelor legale; e) sa dispună blocarea fondurilor destinate plăţii drepturilor băneşti ale personalului tehnic-administrativ cu funcţii de conducere, în cuantumul şi în condiţiile prevăzute de normele în vigoare, în cazul în care se constata abateri de la dispoziţiile legale în gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti; f) să aplice sancţiunile financiare prevăzute de dispoziţiile legale în cazul nerespectării disciplinei financiare; g) sa ia alte măsuri, potrivit legii.  +  Articolul 52Banca Naţionala prezintă Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevăzute de lege; avizează proiectele de acte normative şi cu alt caracter, elaborate de ministere şi alte organe centrale, care interesează domeniul sau de activitate.  +  Capitolul 5 Conducerea Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România  +  Articolul 53Banca Naţionala este condusă de Consiliul de administraţie al băncii, organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea băncii.Consiliul de administraţie se compune din: a) guvernatorul, primul vicepreşedinte, vicepreşedinţii băncii; b) directori şi alţi conducatori ai unor compartimente organizatorice ale băncii şi ai unor unităţi din subordinea acesteia, delegaţi ai conducerii Băncii de Investiţii, Băncii Agricole şi Băncii Române de Comerţ Exterior, şi alţi specialişti cu experienta îndelungată şi înaltă calificare din cadrul băncii sau din afară acesteia; c) un delegat al sindicatelor, desemnat de UGSR.Componenta Consiliului de administraţie al băncii se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea guvernatorului Băncii Naţionale.Guvernatorul Băncii Naţionale este preşedintele Consiliului de administraţie. În lipsa guvernatorului, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de către primul vicepreşedinte.  +  Articolul 54La şedinţele Consiliului de administraţie pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat şi obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la şedinţele consiliului pot fi invitaţi şi specialişti din cadrul băncii sau din afară acesteia.  +  Articolul 55Pentru analiza unor probleme de mare complexitate sau care interesează întreaga activitate a băncii, Consiliul de administraţie poate constitui colective de lucru cuprinzînd specialişti din cadrul băncii sau din afară acesteia. Desemnarea specialiştilor din afară băncii se va face cu acordul ministerului sau conducătorului organului central respectiv.  +  Articolul 56Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea membrilor ce-l compun.În caz de divergenta între preşedinte şi majoritatea membrilor consiliului, problema asupra căreia nu s-a realizat acordul se supune vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri care coordonează activitatea băncii; dacă una din părţi nu este de acord cu soluţia data, problema va fi supusă Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri pentru a hotărî.  +  Articolul 57Şedinţele Consiliului de administraţie au loc cel puţin o dată pe trimestru şi se convoacă, în timp util, de către guvernator. Consiliul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.  +  Articolul 58Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale examinează activitatea băncii şi ia hotărîri cu privire la: a) adoptarea proiectului statutului băncii care se supune aprobării Consiliului de Stat; b) proiectele planurilor de credite şi de casa pe întreaga economie; c) calculele anuale şi de perspectiva privind necesarul de credite şi resurse pe întreaga economie; d) proiectul planurilor de imprimare a biletelor de banca şi de batere a monedei metalice; e) proiectele planurilor de reparaţii, recuperari, preluări şi achiziţii de metale preţioase; f) modul în care banca îşi îndeplineşte atribuţiile în domeniul emisiunii circulaţiei băneşti, creditarii, decontărilor, controlului utilizării fondului de salarii, executării de casa a bugetului de stat şi a controlului realizării veniturilor de stat; g) propuneri referitoare la regimul dobinzilor bancare; h) acordarea de credite băncilor specializate şi la măsurile necesare ca urmare a controlului asupra modului în care se administrează aceste mijloace; i) suspendarea creditarii organizaţiilor economice socialiste, în cazurile şi condiţiile stabilite potrivit legii; j) problemele ce se ridica în legătură cu participarea băncii la elaborarea şi urmărirea realizării balanţei de plati externe, încheierea de acorduri de plati şi de credit cu bănci şi instituţii financiare străine, aplicarea acordurilor de plati, contractelor de credit şi a altor aranjamente financiare încheiate; k) stabilirea cursului oficial al valutelor străine; l) stabilirea comisioanelor bancare, taxelor şi tarifelor pentru operaţii pe care le efectuează; m) bilanţul anual şi darea de seama contabila a băncii care se prezintă Consiliului de Miniştri, precum şi bilanţurile şi dările de seama ale unităţilor subordonate; n) proiectele planurilor de venituri şi cheltuieli, de investiţii şi reparaţii capitale, precum şi de muncă şi salarii ale băncii; o) actele de dispoziţie ce urmează a se efectua în cadrul prevederilor legale, cu privire la bunurile şi mijloacele băncii; p) activitatea direcţiilor din centrala şi a unităţilor teritoriale ale băncii, precum şi a întreprinderilor subordonate: Imprimeria Băncii Naţionale şi Monetaria Statului, potrivit legii; r) organizarea şi funcţionarea aparatului de control al băncii şi raportul anual de activitate al Direcţiei de organizare şi control; s) selecţionarea, pregătirea, perfecţionarea şi promovarea cadrelor din sfera de activitate a băncii;s,) înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii, precum şi cu privire la structura organizatorică, sarcinile şi normele de funcţionare a unităţilor băncii; t) cazurile în care, din lipsa de disponibilitati, recuperarea creanţelor ar urma să se facă pe seama mărfurilor şi altor valori materiale ce aparţin organizaţiilor socialiste debitoare; u) orice alte probleme importante ale băncii.  +  Articolul 59Consiliul de administraţie în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga activitate a băncii; fiecare membru al consiliului răspunde în faţa Consiliului de administraţie şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sînt încredinţate.  +  Articolul 60Între şedinţele Consiliului de administraţie, guvernatorul băncii, împreună cu primul vicepreşedinte şi vicepreşedinţii, dezbat şi rezolva probleme curente ale activităţii băncii şi stabilesc măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărîrilor Consiliului de administraţie.  +  Articolul 61Guvernatorul Băncii informează Consiliul de administraţie cu privire la principalele probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 62În executarea hotărîrilor Consiliului de administraţie şi în exercitarea atribuţiilor proprii, guvernatorul Băncii Naţionale, emite potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevăzute de lege.  +  Articolul 63Guvernatorul Băncii reprezintă Banca Naţionala a R.S.R. în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.De asemenea, da procura şi stabileşte regimul semnaturilor şi al acordării împuternicirilor în cadrul unităţilor băncii.  +  Articolul 64Banca Naţionala a R.S.R. are în conducerea sa un guvernator, un prim vicepreşedinte şi trei vicepreşedinţi.Guvernatorul băncii are rang de ministru şi se numeşte prin decret al Consiliului de Stat.Primul vicepreşedinte şi vicepreşedinţii se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştrii, iar atribuţiile lor se stabilesc de consiliul de administraţie.  +  Capitolul 6 Răspunderea civilă a Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România  +  Articolul 65Pentru eventualele erori în eliberarea de mijloace băneşti sau înregistrări în conturile clienţilor, banca răspunde numai pînă la limita sumei eronat eliberate sau înregistrate, precum şi de plată penalitatilor ce se vărsa la bugetul de stat, suportate de client, în cazurile prevăzute de lege, dacă nu se dovedeşte ca erorile respective s-au produs din culpa clienţilor.Răspunderea băncii încetează, dacă nu este sesizată cu reclamaţie pînă la expirarea termenului stabilit şi comunicat în scris, potrivit legii, titularilor de cont, de a aduce la cunoştinţa unităţilor băncii neînregistrarea sau înregistrarea eronată a operaţiilor în conturi.Pretenţiile faţă de banca sînt supuse prescripţiei prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 66Unităţile băncii îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului aprobat de Consiliul de administraţie al băncii şi efectuează operaţiile prevăzute în statutul de faţa, potrivit dispoziţiilor legale şi instrucţiunilor băncii.  +  Articolul 67Directorii sucursalelor, filialelor şi agentiilor reprezintă banca în faţa organelor de stat, precum şi raporturile cu persoanele juridice sau fizice, în legătură cu activitatea unităţilor pe care le conduc.  +  Articolul 68Banca Naţionala are în subordinea sa Imprimeria Băncii Naţionale şi Monetaria Statului, care sînt organizate pe principiul gestiunii economice proprii, potrivit normelor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat.  +  Articolul 69Angajaţii băncii sînt obligaţi sa păstreze secretul operaţiilor şi conturilor acesteia şi ale clientelei sale.Relaţii asupra operaţiilor şi conturilor se dau numai titularilor de conturi şi organelor ierarhic superioare ale acestora, instanţelor judecătoreşti, organelor arbitrale, de urmărire penală precum şi organelor financiare, cu respectarea dispoziţiilor legale.-----------