ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 245 din 30 noiembrie 2000privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 8 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează stabilirea sistemului de salarizare pentru funcţionarii publici, inclusiv pentru funcţionarii publici care au statute proprii, aprobate prin legi speciale, în măsura în care acestea nu dispun altfel.  +  Articolul 2Sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, stabilit conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, are în vedere următoarele: a) crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor funcţionarilor publici; b) necesitatea de a restrânge costurile administraţiei publice, în condiţiile în care funcţionarii publici competenţi trebuie motivati şi recompensati în mod corespunzător; c) crearea unei ierarhii a sistemului de salarizare, pe categorii, clase şi grade; d) stabilirea unui raport just între partea fixa şi partea variabila a salariului, care să ţină seama de activitatea depusa şi de importanţa ei.  +  Articolul 3 (1) Pentru activitatea depusa funcţionarii publici au dreptul la salariu, care se compune dintr-o parte fixa, reprezentând salariul de baza, şi o parte variabila, compusa din sporuri şi indemnizaţii la salariul de baza. (2) Funcţionarii publici beneficiază de premii, stimulente şi recompense din fonduri constituite în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se aloca anual fiecărui ordonator principal de credite prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, în raport cu numărul funcţionarilor publici debutanti şi definitivi, precum şi cu numărul de personal încadrat pe baza contractului individual de muncă din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, pe baza obiectivelor, proiectelor, programelor sau altor activităţi stabilite potrivit atribuţiilor autorităţii sau instituţiei publice respective. (2) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare în vederea realizării obiectivelor, proiectelor, programelor sau, după caz, activităţilor stabilite potrivit atribuţiilor autorităţii sau instituţiei publice respective, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de muncă, perioadele de realizare, numărul maxim de posturi aferente funcţiilor publice şi numărul persoanelor angajate pe bază de contract individual de muncă, precum şi salariile individuale aferente. Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se corecteaza periodic, potrivit legii, în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum şi cu evoluţia salariilor din alte sectoare de activitate.  +  Articolul 5 (1) În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale ordonatorii principali de credite defalcheaza pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizării sarcinilor programate. (2) Salariile de baza şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare se stabilesc de ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.  +  Capitolul 2 Salarii de baza  +  Articolul 6 (1) Salariile de baza se stabilesc în mod diferenţiat, avându-se în vedere realizarea unei ierarhii juste şi motivate în sistem de cariera, în raport cu natura competentelor, cu activitatea depusa şi cu importanţa ei, corespunzător cerinţelor nivelului studiilor absolvite. (2) Indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile publice de conducere şi salariile de baza pentru funcţiile publice de execuţie, pe categorii, clase şi grade profesionale, corespunzătoare domeniilor de activitate ale autorităţilor şi instituţiilor publice, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Funcţionarii publici care ocupa funcţii publice specifice, aprobate potrivit legii, sunt salarizaţi prin asimilare cu funcţiile publice prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, stabilită prin ordin sau prin dispoziţie a conducătorului autorităţii publice sau instituţiei publice respective, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Stabilirea asimilarii salarizarii funcţionarilor publici care ocupa funcţii publice specifice se face în raport cu natura competentelor, cu activitatea depusa şi cu importanţa ei, corespunzător cerinţelor nivelului studiilor absolvite.  +  Articolul 7 (1) Salariul de baza pentru funcţionarii publici de conducere este cel corespunzător funcţiei publice de execuţie, categoriei, clasei şi gradului ierarhic, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de baza. (2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de baza corespunzător funcţiei publice de execuţie. (3) Funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere de secretar general al Guvernului, secretar general al Senatului, secretar general al Camerei Deputaţilor, secretar general adjunct al Guvernului, secretar general adjunct al Senatului şi secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor este funcţia publică de consilier clasa I gradul 1 sau de consilier juridic clasa I gradul 1, după caz, din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice respective. (4) Funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere de secretar general şi secretar general adjunct al ministerelor şi al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, secretar general al prefecturii, secretar al judeţului, al municipiului Bucureşti şi secretar al municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului şi comunei este funcţia publică de consilier clasa I gradul 1 sau de consilier juridic clasa I gradul 1, după caz, din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice respective. (5) În cazul secretarului comunei sau oraşului având sub 30.000 de locuitori, care, în mod excepţional, potrivit legii, are studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, sau studii medii liceale ori postliceale, absolvite cu diploma, funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere este cea de referent de specialitate clasa I gradul 1, respectiv inspector sau referent clasa I gradul 1.  +  Articolul 8 (1) Fiecărui grad din structura carierei funcţionarului public îi corespunde un nivel al salariului de baza din grila de salarizare, prevăzut în anexele nr. 1-4. (2) În cariera profesională funcţionarul public beneficiază, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, de dreptul de a avansa în grad, respectiv în clasa, potrivit legii. (3) Funcţionarii publici definitivi care avanseaza în categorie, potrivit legii, în urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, vor fi numiţi în noua funcţie publică, potrivit pregătirii profesionale, în clasa şi gradul care le asigura cel puţin salariul de baza avut în categoria inferioară. (4) Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum şi de contestare a calificativelor acordate, în baza cărora se face avansarea în grad, respectiv în clasa, potrivit legii, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 9 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată ordonatorul principal de credite bugetare poate acorda, în limita a 25% din numărul total al funcţionarilor publici prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de 20% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. (2) Funcţionarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată. (3) Funcţionarii publici debutanti nu pot beneficia de salariu de merit.  +  Capitolul 3 Sporuri la salariul de baza  +  Articolul 10 (1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza, în raport cu vechimea efectivă în munca, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşe de vechime în muncăCota din salariul de bază
    între 3 şi 5 ani5%
    de la 5 la 10 ani10%
    de la 10 la 15 ani15%
    de la 15 la 20 de ani20%
    peste 20 de ani25%
  (2) Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.
   +  Articolul 11 (1) Funcţionarii publici care au o vechime de cel puţin 3 ani în funcţii publice primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. (2) Pentru fiecare perioada de 3 ani de vechime neîntreruptă în funcţii publice, care depăşeşte pragul iniţial de 3 ani, la procentul prevăzut la alin. (1) se adauga câte doua procente. (3) Sporul de stabilitate acordat în condiţiile alin. (1) şi (2) nu poate depăşi 15% din salariul de baza. (4) Sporul de stabilitate se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea neîntreruptă în funcţii publice. (5) Activitatea depusa în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice până la numirea într-o funcţie publică potrivit art. 97 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, constituie vechime în funcţii publice şi se ia în calcul la acordarea sporului de stabilitate.  +  Articolul 12Funcţionarii publici care au titlul ştiinţific de doctor în specialitatea în care activează beneficiază de un spor de 15%, calculat asupra salariului de baza.  +  Articolul 13Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa în exercitarea funcţiei funcţionarii publici primesc lunar un spor de confidenţialitate de până la 15% calculat la salariul de baza. Categoriile de funcţionari publici care beneficiază de acest spor şi procentul concret al acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective.  +  Articolul 14Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sarbatori legale ori declarate ca zile nelucrătoare, stabilite potrivit legii, funcţionarii publici de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de baza. Numărul de ore plătite cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 într-un an.
   +  Capitolul 4 Premii, recompense şi stimulente  +  Articolul 15Funcţionarii publici pot beneficia de premii în cursul anului dintr-un fond de premiere, care se aproba prin buget, în limita unei cote de până la 20%, aplicată asupra cheltuielilor cu salariile aferente acestei categorii. Din acest fond pot fi acordate premii funcţionarilor publici care au obţinut rezultate deosebite în activitate. Cuantumul premiilor individuale se aproba de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 16 (1) Pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la sfârşitul anului calendaristic la un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.  +  Articolul 17Funcţionarii publici au dreptul la stimulente şi recompense din fonduri constituite potrivit legii.  +  Capitolul 5 Alte drepturi  +  Articolul 18Funcţionarii publici au dreptul la concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii.  +  Articolul 19 (1) La plecarea în concediul de odihnă funcţionarii publici au dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egala cu salariul de baza din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat. (2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fractionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă o dată cu indemnizaţia de concediu cuvenită pentru fracţiunea cea mai mare. (3) Funcţionarii publici care în cursul anului calendaristic nu au putut efectua concediul de odihnă şi beneficiază de compensarea acestuia în bani, în condiţiile legii, pe lângă valoarea compensatiei beneficiază şi de prima prevăzută la alin. (1). (4) Funcţionarii publici care au efectuat integral sau parţial concediul de odihnă cuvenit pentru anul 2000, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de acordarea primei de vacanta, potrivit alin. (1) şi, respectiv, alin. (2); prima de vacanta se va acorda, în acest caz, cel mai târziu la data de 31 decembrie 2000, în limita creditelor bugetare aprobate. (5) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice prima de concediu se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat în cadrul acestora, luându-se în calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate anterioară plecării în concediu. (6) În perioada concediului de odihnă funcţionarii publici beneficiază, o singură dată pe an, de transport gratuit pe calea ferată dus-întors între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţara în care îşi petrec concediul de odihnă. Gratuitatea transportului se acordă la trenuri tip rapid, clasa I. (7) În situaţia în care funcţionarii publici se deplaseaza cu alte mijloace de transport decât trenul, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport efectuate, la nivelul costului călătoriei pe distanta respectiva cu trenuri tip rapid, clasa I. (8) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (6) şi (7) se face de către autoritatea sau instituţia publică, pe baza documentelor de călătorie sau pe baza unei declaraţii date de funcţionarul public pe propria răspundere. (9) Funcţionarii publici au dreptul la concedii de studii. Concediul de studii se acordă pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare anual. Acesta poate fi efectuat şi în doua etape. În cazul în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice apreciază ca studiile sunt utile autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, funcţionarului public respectiv i se plătesc salariul de baza corespunzător funcţiei îndeplinite şi, după caz, sporul de vechime, dacă acesta se angajează, în scris, potrivit alin. (10). (10) Funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau perfecţionare pe o durată mai mare de 3 luni, dar nu mai mult de un an, şi primesc pe această perioadă drepturile salariale, sunt obligaţi să se angajeze în scris ca vor lucra de la 1 la 5 ani în autoritatea sau instituţia publică respectiva. În cazul nerespectării acestui angajament aceştia vor suporta cheltuielile autorităţii sau instituţiei publice cu drepturile salariale, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, cu excepţia cazului în care funcţionarii publici respectivi nu mai deţin funcţiile publice din motive neimputabile acestora sau în cazul transferului în interesul serviciului. (11) În afară concediului de odihnă funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: a) căsătoria funcţionarului public - 5 zile lucrătoare; b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; c) decesul soţului sau al unei rude ori afin până la gradul III al funcţionarului public - 3 zile lucrătoare.  +  Articolul 20Funcţionarii publici beneficiază de tichete de masa potrivit legii.  +  Articolul 21 (1) Pe perioada delegării, în condiţiile legii, funcţionarul public îşi păstrează funcţia publică, clasa, gradul şi drepturile salariale, iar autoritatea sau instituţia publică care îl deleagă este obligată sa suporte costul legal al transportului, cazarii şi al indemnizaţiei de delegare. Funcţionarii publici trimişi în delegaţie beneficiază, pentru fiecare zi, de o indemnizaţie de delegare egala cu salariul cuvenit pentru 8 ore de muncă. (2) Pe perioada detaşării funcţionarul public îşi păstrează funcţia publică, clasa, gradul şi drepturile salariale. Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care este detaşat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Funcţionarii publici detasati beneficiază de o indemnizaţie de detaşare. Pe timpul detaşării în alta localitate autoritatea sau instituţia publică beneficiara este obligată sa îi suporte costul legal al transportului, dus-întors, cel puţin o dată pe luna, al cazarii şi al indemnizaţiei de detaşare. (3) Nivelul indemnizaţiei de detaşare şi condiţiile concrete de acordare a drepturilor de delegare şi detaşare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici coordonează şi monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către autorităţile şi instituţiile publice.  +  Articolul 23 (1) Statele de funcţii publice pentru funcţionarii publici din aparatul propriu al autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, cu excepţia Presedintiei, Camerei Deputaţilor, Senatului, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Consiliului Concurentei, se aproba de către ordonatorii principali de credite, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Statele de funcţii pentru autorităţile sau instituţiile publice centrale se elaborează cu respectarea numărului de funcţionari publici aprobat. (3) Statele de funcţii publice pentru instituţiile din subordinea autorităţilor ori instituţiilor publice centrale se aproba de către ordonatorul principal de credite, pe baza statului de funcţii publice centralizator avizat de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici. (4) Un exemplar al statelor de funcţii publice, pentru aparatul propriu al autorităţii sau instituţiei publice centrale, împreună cu statul centralizator pentru instituţiile subordonate, aprobate potrivit alin. (1) şi (3), se vor depune de către ordonatorii principali de credite la Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 24Numărul de titulari pentru fiecare clasa, rezultat la data numirii în funcţii publice potrivit art. 97 din Legea nr. 188/1999, cu modificările ulterioare, nu poate fi diminuat în condiţiile stabilirii unei ponderi a funcţionarilor publici pe clase.  +  Articolul 25Salariile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute şi impozabile, potrivit legii. Acestea pot fi actualizate prin legile bugetare anuale, potrivit art. 4 alin. (2), sau prin hotărâri ale Guvernului, în raport cu creşterea preţurilor de consum şi cu evoluţia salariilor din alte sectoare de activitate.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 27 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 martie 2001, cu excepţia prevederilor art. 19 alin. (4). (2) Începând cu data aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţii contrare se abroga.-------- Notă *) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează-------------- Preşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Ludovic OrbanMinistrul muncii şi protecţieisociale,Liviu Lucian Albup. Ministrul funcţiei publice,Ioan OniseiMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1             Aparatul Guvernului şi al Parlamentului    A. Indemnizaţii de conducere
         
    Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere
    1.Secretar general al Guvernului- 75%
    2.Secretar general al Senatului- 75%
    3.Secretar general al Camerei Deputaţilor- 75%
    4.Secretar general adjunct al Guvernului- 70%
    5.Secretar general adjunct ai Senatului- 70%
    6.Secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor- 70%
    7.Şef departament- 60%
    8.Director general- 60%
    9.Director- 50%
    10.Director adjunct- 40%
    11.Contabil şef- 40%
    12.Şef sector- 40%
    13.Şef serviciu- 30%
    14.Şef birou- 25%
     B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie
  Funcţia publică de execuţie Câte- goria Clasa Gradul Salariul de baza - lei -
  1. Consilier A I 1 12.300.000
  A I 2 11.300 000
  A I 3 10.300.000
  2. Expert A a II-a 1 8.800.000
  A a II-a 2 8.100.000
  A a II-a 3 7.500 000
  A a III-a 1 6.500 000
  A a III-a 2 6.000.000
  A a III-a 3 5.500.000
  A - Debutant 3.000.000
  3. Consilier juridic A I 1 12.300.000
  A I 2 11.300 000
  A I 3 10.300.000
  A a II-a 1 8.800.000
  A a II-a 2 8.100.000
  A a II-a 3 7.500 000
  A a III-a 1 6.500 000
  A a III-a 2 6.000.000
  A a III-a 3 5.500.000
  A - Debutant 3.500.000
  4. Auditor A I 1 12.300.000
  A I 2 11.300 000
  A I 3 10.300.000
  A a II-a 1 8.800.000
  A a II-a 2 8.100.000
  A a II-a 3 7.500 000
  A a III-a 1 6.500 000
  A a III-a 2 6.000.000
  A a III-a 3 5.500.000
  5. Referent de specialitate B I 1 5.900.000
  B I 2 5.400 000
  B I 3 5.000.000
  B a II-a 1 4.300.000
  B a II-a 2 4.000.000
  B a II-a 3 3.700 000
  B a III-a 1 3.200 000
  B a III-a 2 2.900.000
  B a III-a 3 2.600.000
  B - Debutant 2.000.000
  6. Referent C I 1 4.800.000
  C I 2 4.400 000
  C I 3 4.100.000
  C a II-a 1 3.500.000
  C a II-a 2 3.300.000
  C a II-a 3 3.100 000
  C a III-a 1 2.600 000
  C a III-a 2 2.400.000
  C a III-a 3 2.200.000
  C - Debutant 1.700.000
  NOTĂ:Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere prevăzute în prezenta anexa sunt aplicabile funcţionarilor publici din aparatul Presedintiei, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi.
   +  Anexa 2       Aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte organe ale            administraţiei publice centrale de specialitate    A. Indemnizaţii de conducere
         
    Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere
    1.Secretar general- 70%
    2.Secretar general adjunct- 65%
    3.Comisar general- 65%
    4.Şef de departament- 60%
    5.Director general- 60%
    6.Inspector de stat şef- 60%
    7.Inspector general de stat- 60%
    8.Director general adjunct- 55%
    9.Inspector de stat şef adjunct- 55%
    10.Inspector general de stat adjunct- 55%
    11.Comisar general adjunct- 55%
    12.Director- 50%
    13.Inspector-şef- 50%
    14.Director adjunct- 40%
    15.Inspector-şef adjunct- 40%
    16.Contabil şef- 40%
    17.Şef sector- 40%
    18.Comisar şef divizie- 30%
    19.Şef serviciu- 30%
    20.Şef birou- 25%
      B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie
  Funcţia publică de execuţie Câte- goria Clasa Gradul Salariul de baza - lei -
  1. Consilier A I 1 9.400.000
  A I 2 8.600 000
  A I 3 7.900.000
  2. Expert A a II-a 1 6.800.000
  A a II-a 2 6.200.000
  A a II-a 3 5.700 000
  A a III-a 1 5.000 000
  A a III-a 2 4.600.000
  A a III-a 3 4.200.000
  A - Debutant 2.300.000
  3. Inspector de specialitate A a II-a 1 6.800.000
  A a II-a 2 6.200.000
  A a II-a 3 5.700 000
  A a III-a 1 5.000 000
  A a III-a 2 4.600.000
  A a III-a 3 4.200.000
  A - Debutant 2.300.000
  4. Consilier juridic A I 1 9.400.000
  A I 2 8.600 000
  A I 3 7.900.000
  A a II-a 1 6.800.000
  A a II-a 2 6.200.000
  A a II-a 3 5.700 000
  A a III-a 1 5.000 000
  A a III-a 2 4.600.000
  A a III-a 3 4.200.000
  A - Debutant 2.300.000
  5. Auditor A I 1 9.400.000
  A I 2 8.600 000
  A I 3 7.900.000
  A a II-a 1 6.800.000
  A a II-a 2 6.200.000
  A a II-a 3 5.700 000
  A a III-a 1 5.000 000
  A a III-a 2 4.600.000
  A a III-a 3 4.200.000
  6. Referent de specialitate B I 1 5.000.000
  B I 2 4.700 000
  B I 3 4.200.000
  B a II-a 1 3.800.000
  B a II-a 2 3.500.000
  B a II-a 3 3.200 000
  B a III-a 1 2.800 000
  B a III-a 2 2.500.000
  B a III-a 3 2.200.000
  B - Debutant 1.600.000
  7. Referent C I 1 3.900.000
  C I 2 3.500 000
  C I 3 3.200.000
  C a II-a 1 2.800.000
  C a II-a 2 2.500.000
  C a II-a 3 2.300 000
  C a III-a 1 2.100 000
  C a III-a 2 1.900.000
  C a III-a 3 1.700.000
  C - Debutant 1.300.000
  8. Comisar A I 1 9.400.000
  A I 2 8.600 000
  A I 3 7.900.000
  A a II-a 1 6.800.000
  A - Debutant 2.300.000
  B I 1 5.000.000
  B I 2 4.700 000
  B I 3 4.200.000
  B a II-a 1 3.800.000
  B - Debutant 1.600.000
  C I 1 3.900.000
  C I 2 3.500 000
  C I 3 3.200.000
  C a II-a 1 2.800.000
  C - Debutant 1.300.000
  NOTĂ:Funcţionarii publici din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerul Funcţiei Publice, ca ministere de sinteza, beneficiază de salarii de baza mai mari cu 10% faţă de cele prevăzute în prezenta anexa.
   +  Anexa 3      Aparatul propriu al prefecturilor, serviciilor descentralizate     ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice    centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale    A. Indemnizaţii de conducere
         
    Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere
    1.Secretarul general al prefecturii*)- 70%
    2.Director general**)- 60%
    3.Inspector-şef- 55%
    4.Director general adjunct- 55%
    5.Inspector-şef adjunct- 50%
    6.Director- 50%
    7.Director adjunct- 40%
    8.Contabil şef- 40%
    9.Comisar şef secţie- 40%
    10.Comisar şef secţie adjunct- 30%
    11.Comisar şef secţie divizie- 25%
    12.Şef serviciu- 30%
    13.Şef birou- 25%
      B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie
  Funcţia publică de execuţie Câte- goria Clasa Gradul Salariul de baza*** - lei -
  1. Consilier A I 1 6.400.000
  A I 2 6.000 000
  A I 3 5.500.000
  2. Expert A a II-a 1 4.500.000
  A a II-a 2 4.200.000
  A a II-a 3 3.900 000
  A a III-a 1 3.400 000
  A a III-a 2 3.100.000
  A a III-a 3 2.800.000
  A - Debutant 2.000.000
  3. Inspector de specialitate A a II-a 1 4.500.000
  A a II-a 2 4.200.000
  A a II-a 3 3.900 000
  A a III-a 1 3.400 000
  A a III-a 2 3.100.000
  A a III-a 3 2.800.000
  A - Debutant 2.000.000
  4. Consilier juridic A I 1 6.400.000
  A I 2 6.000 000
  A I 3 5.500.000
  A a II-a 1 4.500.000
  A a II-a 2 4.200.000
  A a II-a 3 3.900 000
  A a III-a 1 3.400 000
  A a III-a 2 3.100.000
  A a III-a 3 2.800.000
  A - Debutant 2.300.000
  5. Auditor A I 1 6.400.000
  A I 2 6.000 000
  A I 3 5.500.000
  A a II-a 1 4.500.000
  A a II-a 2 4.200.000
  A a II-a 3 3.900 000
  A a III-a 1 3.400 000
  A a III-a 2 3.100.000
  A a III-a 3 2.800.000
  6. Inspector de muncă A I 1 6.400.000
  A I 2 6.000 000
  A I 3 5.500.000
  A a II-a 1 4.500.000
  A a II-a 2 4.200.000
  A a II-a 3 3.900 000
  A a III-a 1 3.400 000
  A a III-a 2 3.100.000
  A a III-a 3 2.800.000
  A - Debutant 2.000.000
  7. Referent de specialitate B I 1 4.500.000
  B I 2 4.000 000
  B I 3 3.600.000
  B a II-a 1 3.000.000
  B a II-a 2 2.800.000
  B a II-a 3 2.600 000
  B a III-a 1 2.100 000
  B a III-a 2 1.900.000
  B a III-a 3 1.700.000
  B - Debutant 1.300.000
  8. Inspector C I 1 3.600.000
  C I 2 3.200 000
  C I 3 2.900.000
  C a II-a 1 2.400.000
  C a II-a 2 2.200.000
  C a II-a 3 2.000 000
  C a III-a 1 1.700 000
  C a III-a 2 1.600.000
  C a III-a 3 1.500.000
  C - Debutant 1.300.000
  9. Referent C I 1 3.600.000
  C I 2 3.200 000
  C I 3 2.900.000
  C a II-a 1 2.400.000
  C a II-a 2 2.200.000
  C a II-a 3 2.000 000
  C a III-a 1 1.700 000
  C a III-a 2 1.600.000
  C a III-a 3 1.500.000
  C - Debutant 1.300.000
  10. Comisar A I 1 6.400.000
  A I 2 6.000 000
  A I 3 5.500.000
  A a II-a 1 4.500.000
  A - Debutant 2.300.000
  B I 1 4.500.000
  B I 2 4.000 000
  B I 3 3.600.000
  B a II-a 1 3.000.000
  B - Debutant 1.300.000
  C I 1 3.600.000
  C I 2 3.200 000
  C I 3 2.900.000
  C a II-a 1 2.400.000
  C - Debutant 1.300.000
  NOTĂ:Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere prevăzute în prezenta anexa sunt aplicabile şi funcţionarilor publici din instituţiile subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale. Notă *) Pentru secretarul general al prefecturii municipiului Bucureşti indemnizaţia de conducere este de 75%. Notă **) Pentru conducătorii serviciilor descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale indemnizaţia de conducere este de 65%. Notă ***) Funcţionarii publici din aparatul propriu al prefecturilor şi serviciilor descentralizate ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale beneficiază de salarii de baza mai mari cu 5% faţă de cele prevăzute în prezenta anexa.
   +  Anexa 4       Aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale    A. Indemnizaţii de conducere
         
    Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere
    1.Secretarul judeţului*- 70%
    2.Secretarul municipiului**- 60%
    3.Secretarul oraşului***- 55%
    4.Secretarul comunei***- 50%
    5.Şef departament****- 60%
    6.Arhitect şef****- 60%
    7.Director general****- 60%
    8.Director general adjunct****- 55%
    9.Director- 50%
    10.Director adjunct- 40%
    11.Contabil şef- 40%
    12.Şef serviciu- 30%
    13.Şef birou- 25%
      B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie
  Funcţia publică de execuţie Câte- goria Clasa Gradul Salariul de baza - lei -
  1. Consilier A I 1 5.500.000
  A I 2 5.000 000
  A I 3 4.600.000
  2. Expert A a II-a 1 4.000.000
  A a II-a 2 3.700.000
  A a II-a 3 3.400 000
  A a III-a 1 2.900 000
  A a III-a 2 2.600.000
  A a III-a 3 2.300.000
  A - Debutant 1.800.000
  3. Inspector de specialitate A a II-a 1 4.000.000
  A a II-a 2 3.700.000
  A a II-a 3 3.400 000
  A a III-a 1 2.900 000
  A a III-a 2 2.600.000
  A a III-a 3 2.300.000
  A - Debutant 1.800.000
  4. Consilier juridic A I 1 5.500.000
  A I 2 5.000 000
  A I 3 4.600.000
  A a II-a 1 4.000.000
  A a II-a 2 3.700.000
  A a II-a 3 3.400 000
  A a III-a 1 2.900 000
  A a III-a 2 2.600.000
  A a III-a 3 2.300.000
  A - Debutant 2.000.000
  5. Auditor A I 1 5.500.000
  A I 2 5.000 000
  A I 3 4.600.000
  A a II-a 1 4.000.000
  A a II-a 2 3.700.000
  A a II-a 3 3.400 000
  A a III-a 1 2.900 000
  A a III-a 2 2.600.000
  A a III-a 3 2.300.000
  6. Referent de specialitate B I 1 4.000.000
  B I 2 3.700 000
  B I 3 3.400.000
  B a II-a 1 3.000.000
  B a II-a 2 2.800.000
  B a II-a 3 2.500 000
  B a III-a 1 2.100 000
  B a III-a 2 1.700.000
  B a III-a 3 1.500.000
  B - Debutant 1.300.000
  7. Inspector C I 1 3.500.000
  C I 2 3.200 000
  C I 3 2.800.000
  C a II-a 1 2.300.000
  C a II-a 2 2.200.000
  C a II-a 3 2.000 000
  C a III-a 1 1.700 000
  C a III-a 2 1.600.000
  C a III-a 3 1.500.000
  C - Debutant 1.300.000
  8. Referent C I 1 3.500.000
  C I 2 3.200 000
  C I 3 2.800.000
  C a II-a 1 2.300.000
  C a II-a 2 2.200.000
  C a II-a 3 2.000 000
  C a III-a 1 1.700 000
  C a III-a 2 1.600.000
  C a III-a 3 1.500.000
  C - Debutant 1.300.000
  NOTASalariile de baza şi indemnizaţiile de conducere prevăzute în prezenta anexa sunt aplicabile şi funcţionarilor publici din instituţiile subordonate autorităţilor administraţiei publice locale. Notă *) Pentru secretarul municipiului Bucureşti indemnizaţia de conducere este de 75%. Notă **) Pentru secretarul municipiului reşedinţa de judeţ şi secretarul sectorului municipiului Bucureşti indemnizaţia de conducere este de 65%. Notă ***) În cazul secretarului comunei sau oraşului având sub 30.000 de locuitori, care, în mod excepţional, potrivit legii, are studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, sau studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diploma, indemnizaţia de conducere este de 30%, respectiv de 20%. Notă ****) Funcţiile publice de conducere de şef departament, arhitect şef, director general şi director general adjunct se utilizează numai la nivelul aparatului propriu al consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale ale municipiilor reşedinţa de judeţ şi sectoarelor municipiului Bucureşti.--------