ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 230 din 24 noiembrie 2000privind organizarea şi funcţionarea fondurilor universale de pensii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 4 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă face parte dintr-un ansamblu de acte normative referitoare la reforma sistemului de pensii. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă, împreună cu actele normative adoptate în aplicarea sa, defineste cadrul legal referitor la constituirea, organizarea şi funcţionarea sistemului fondurilor universale de pensii. (3) Scopul fondurilor universale de pensii este colectarea şi investirea contribuţiilor plătite de către participanţi în vederea obţinerii unei pensii sub forma unei anuitati la data retragerii, în condiţiile prevăzute la art. 88. (4) Fondurile universale de pensii se constituie pe baza contribuţiilor de la persoanele obligate prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi de la cele care contribuie în mod voluntar la aceste fonduri. (5) Prezenta ordonanţă de urgenţă conţine prevederi referitoare la pensiile care se vor plati sub forma de anuitati de către furnizorii de anuitati, în vederea suplimentarii pensiilor primite de la sistemul public de pensii. (6) Prezenta ordonanţă de urgenţă cuprinde prevederi referitoare la constituirea Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, având drept misiune protejarea intereselor membrilor fondurilor universale de pensii, autorizarea şi supravegherea prudentiala a activităţii societăţilor de pensii, fondurilor universale de pensii şi furnizorilor de anuitati. (7) Prezenta ordonanţă de urgenţă conţine prevederi referitoare la garanţiile oferite persoanelor care contribuie la fondurile universale de pensii, prin Fondul Naţional de Garanţie pentru Pensii constituit de societăţile de pensii şi furnizorii de anuitati.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: (1) În raport cu o persoană fizica sau juridică numita prima entitate, persoana afiliată reprezintă: a) un acţionar sau un grup de acţionari care deţin mai mult de 10% din totalul acţiunilor emise; b) orice entitate în care prima entitate deţine, direct sau indirect, mai mult de 10% din totalul acţiunilor emise; c) orice alta entitate în cadrul căreia un acţionar deţine (direct sau indirect) mai mult de 30% din totalul acţiunilor emise şi, în acelaşi timp, deţine (direct sau indirect) mai mult de 30% din totalul acţiunilor emise de prima entitate; d) orice membru al consiliului de administraţie sau al oricărui alt organ de conducere sau supraveghere al respectivei entităţi; e) soţul/sotia sau o ruda până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea inclusiv al oricărei persoane menţionate la lit. a)-d). (2) Fondul universal de pensii reprezintă un fond constituit prin contract de societate civilă particulară, administrat de o societate de pensii. (3) Activ net reprezintă valoarea care se obţine din deducerea valorii obligaţiilor din valoarea activelor. (4) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii reprezintă instituţia publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, având misiunea de a proteja interesele membrilor fondurilor, de a asigura supravegherea prudentiala a societăţilor de pensii, a fondurilor de pensii, a furnizorilor de anuitati şi a custozilor, de a realiza informarea publicului asupra pieţei fondurilor universale de pensii, de a asigura buna funcţionare a sistemului fondurilor universale de pensii şi de a elabora reglementările privind activitatea entitatilor care oferă servicii acestor fonduri. (5) Membru reprezintă o persoană fizica semnatara a contractului de societate civilă prin care se constituie fondul universal de pensii sau a unui act de aderare la acesta, în numele căreia a fost deschis un cont la fondul universal de pensii în cazurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sau care a fost repartizata de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii la un fond universal de pensii, şi care nu este pensionar. (6) Beneficiar reprezintă soţul supravieţuitor al unui membru al fondului sau, dacă este cazul, copiii sub 16 ani sau cei care îşi continua studiile într-o formă de învăţământ organizat potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani. (7) Data de transfer reprezintă data la care se efectuează transferul sumelor aflate în contul unui membru de la un fond universal de pensii la altul. (8) Transferul de plati reprezintă transferul sumelor din contul unui membru deschis la un fond universal de pensii, către un alt fond universal de pensii sau transferul acestor sume în alte conturi deschise în cadrul aceluiaşi fond universal de pensii. (9) Data de convertire reprezintă data la care se convertesc în unităţi de cont contribuţiile membrilor şi sumele care fac obiectul transferului de plati, în conformitate cu valoarea unităţilor de cont la acea data. (10) Retragere reprezintă transferul a cel puţin unei părţi din sumele existente într-un cont, la un furnizor de anuitati, în vederea obţinerii unei anuitati în conformitate cu prevederile art. 88. (11) Anuitate reprezintă suma de bani plătită lunar de către furnizorul de anuitati sub forma de pensie unui membru care se retrage, ca urmare a valorii acumulate în contul individual pe baza contribuţiilor plătite la fondurile universale de pensii şi a randamentului investiţiilor efectuate cu acestea. (12) Furnizor de anuitati reprezintă o societate de pensii sau o societate comercială care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi care plăteşte anuitatile prevăzute de aceasta. (13) Eligibilitate reprezintă suma condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizica pentru a deveni membru al unui fond universal de pensii. (14) Beneficii colaterale reprezintă orice fel de avantaje, cum ar fi facilităţile în bani, plata penalitatilor pentru încetarea plăţii contribuţiei la alte fonduri universale de pensii sau daruri, altele decât beneficiile care rezultă din calitatea de membru al fondului universal de pensii. (15) Contact personal reprezintă orice fel de intalnire, convorbire telefonica sau corespondenta adresată personal, între angajatul, reprezentantul sau agentul societăţii de pensii şi persoana în cauza ori între orice persoană afiliată şi persoana în cauza. (16) Fondul naţional de garanţie pentru pensii reprezintă un fond constituit de societăţile de pensii şi furnizorii de anuitati în vederea garantarii contribuţiilor plătite de membri şi a anuităţilor plătite de furnizorii de anuitati. (17) Reglementări reprezintă acte normative emise de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, care sunt obligatorii pentru societăţi de pensii, fonduri universale de pensii, furnizori de anuitati, custozi, după caz. În această categorie se includ: regulamente, norme, circulare şi alte acte cu caracter general emise de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (18) Societate de pensii reprezintă societatea pe acţiuni care administrează un fond universal de pensii şi care poate furniza anuitati, constituită în conformitate cu dispoziţiile speciale ale prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (19) Agent de vânzări reprezintă o persoană fizica sau juridică abilitata în baza autorizării unei societăţi de pensii să prezinte potenţialilor membri avantajele aderării la fondul universal de pensii administrat de societatea respectiva şi sa colecteze semnăturile pe actele de aderare individuale ale membrilor, conform condiţiilor prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea de pensii, cu respectarea reglementărilor în domeniu elaborate de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (20) Custode reprezintă o banca persoana juridică română sau o sucursala a unei bănci străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, care păstrează activele unui fond universal de pensii pe baza unui contract de depozitare încheiat cu societatea de pensii care administrează fondul respectiv.  +  Capitolul 2 Societăţile de pensii  +  Articolul 3Societatea de pensii se constituie sub forma unei societăţi comerciale pe acţiuni şi administrează un fond universal de pensii, denumit în continuare fond.  +  Articolul 4 (1) Denumirea societăţii de pensii va conţine cuvintele "Societate de administrare a fondurilor universale de pensii". (2) Numai societăţile de pensii legal constituite şi cărora li s-a acordat licenta în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă sunt îndreptăţite sa folosească în denumirea lor cuvintele prevăzute în alin. (1). (3) Dacă o societate de pensii nu face o cerere pentru licenta conform art. 31 într-un termen de 30 de zile de la data înmatriculării sau dacă, după încheierea procedurii prevăzute în art. 31 alin. (2), Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii nu îi acorda licenta, la cererea acestei comisii societatea de pensii va fi radiată de la registrul comerţului.  +  Articolul 5 (1) Societatea de pensii are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondului, reprezentarea acestuia în raporturile cu terţii, furnizarea de anuitati, precum şi alte activităţi legate direct de activitatea principala, stabilite prin reglementări ale Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) Administrarea unui fond universal de pensii desemnează serviciile prestate exclusiv de societatea de pensii unui fond universal de pensii prin care se asigura: a) gestionarea operaţiunilor zilnice ale fondului; b) gestionarea şi custodia tuturor documentelor privind fondul şi membrii săi; c) transferul de plati şi decontarea cheltuielilor privind operaţiunile fondului; d) colectarea şi convertirea contribuţiilor membrilor şi actualizarea informaţiilor din conturile acestora; e) administrarea activelor fondului universal de pensii; f) furnizarea documentelor privind participarea la fond, notificarea, informarea periodică şi retragerea membrilor de la fond; g) gestionarea relaţiilor cu furnizorul de anuitati, dacă este cazul, custodele şi Fondul naţional de garanţie pentru pensii; h) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea şi distribuirea rapoartelor prevăzute în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii; i) alte activităţi reglementate de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, ţinând seama de legislaţia în vigoare şi de reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ale Băncii Naţionale a României. (3) O societate de pensii poate administra numai un singur fond. (4) O societate de pensii nu poate participa la capitalul social al altei societăţi de pensii.  +  Articolul 6Societatea de pensii administrează un fond în schimbul unei sume calculate în conformitate cu prevederile art. 103 şi 104.  +  Articolul 7 (1) Capitalul social al unei societăţi de pensii nu poate fi constituit şi nici majorat prin subscripţie publică. (2) Acţiunile unei societăţi de pensii sunt acţiuni nominative şi nu pot fi transformate în acţiuni la purtător. (3) Societatea de pensii nu va emite acţiuni preferenţiale.  +  Articolul 8 (1) Capitalul social minim al unei societăţi de pensii este valoarea în lei, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României, a sumei de 9 milioane euro. (2) Capitalul social al unei societăţi de pensii este subscris şi vărsat exclusiv în numerar. (3) Capitalul social al unei societăţi de pensii trebuie să fie vărsat integral la momentul constituirii acesteia. (4) La constituire aportul de capital va fi vărsat într-un cont, cu dobânda la vedere sau la termen, deschis la o banca persoana juridică română sau la o sucursala a unei bănci străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României. (5) Capitalul social al unei societăţi de pensii nu poate proveni din împrumuturi sau credite şi nu poate fi în nici un fel grevat de sarcini.  +  Articolul 9 (1) Societatea de pensii este obligată sa menţină permanent în forma lichidă echivalentul în lei al sumei de 2 milioane euro, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României. Periodicitatea la care se va face echivalarea va fi stabilită prin reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. Suma rezultată în urma echivalării nu poate depăşi echivalentul în lei al capitalului social minim prevăzut la art. 8 alin. (1). (2) Societatea de pensii este obligată sa notifice fără întârziere Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii orice reducere a capitalului social sub nivelul prevăzut la art. 8 alin. (1). (3) În condiţiile alin. (2) societatea de pensii este obligată sa reintregeasca capitalul social la nivelul prevăzut de art. 8 alin. (1), în termenul precizat de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, care nu poate fi mai mic de 3 luni şi mai mare de 12 luni. (4) Neîndeplinirea obligaţiei de reintregire a capitalului social în termenul stabilit de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii conduce la retragerea licenţei.  +  Articolul 10 (1) Societatea de pensii este obligată să contribuie la Fondul naţional de garanţie pentru pensii. (2) Administrarea Fondului naţional de garanţie pentru pensii se face de către un comitet de administrare, format din preşedintele Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, care este şi preşedintele comitetului de administrare, şi din câte un reprezentant al fiecărei societăţi de pensii şi al fiecărui furnizor de anuitati în situaţia în care aceştia nu sunt organizaţi ca societăţi de pensii. Din comitetul de administrare fac parte şi doi membri, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, nominalizaţi de Consiliul Economic şi Social. (3) Activele fondului naţional de garanţie pentru pensii se constituie din contribuţiile plătite de societăţile de pensii, conform prevederilor alin. (4), şi din veniturile realizate prin investirea acestor contribuţii. (4) Contribuţia societăţii de pensii pentru Fondul naţional de garanţie pentru pensii reprezintă un procent din valoarea activului net al fondului administrat de societatea respectiva. (5) Contribuţia prevăzută la alin. (4) se plăteşte din profitul anual brut al societăţii de pensii sau din resurse proprii, dacă societatea de pensii nu realizează profit în anul respectiv. (6) Mărimea contribuţiei datorate de societăţile de pensii Fondului naţional de garanţie pentru pensii se stabileşte prin reglementări ale Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, astfel încât valoarea totală a activelor Fondului naţional de garanţie pentru pensii sa nu fie mai mare de 0,1% din valoarea activului net al tuturor fondurilor universale de pensii, cu condiţia ca obligaţiile unui fond sa nu depăşească aceasta valoare totală. (7) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va elabora statutul Fondului naţional de garanţie pentru pensii, care va cuprinde metoda de plată a contribuţiilor, data la care se efectuează plăţile, administrarea şi modul de investire a activelor, periodicitatea evaluării Fondului naţional de garanţie pentru pensii, precum şi alte prevederi care să asigure buna funcţionare a acestui fond. (8) Utilizarea sumelor din Fondul naţional de garanţie pentru pensii se realizează conform dispoziţiilor cap. XV.  +  Articolul 11 (1) O persoana fizica sau juridică poate fi acţionar numai la o singura societate de pensii. (2) Persoanele afiliate pot fi acţionari numai la aceeaşi societate de pensii.  +  Articolul 12 (1) Achiziţiile sau tranzacţiile cu acţiunile unei societăţi de pensii sunt supuse aprobării prealabile a Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4), sub sancţiunea nulităţii. (2) Societatea de pensii solicita aprobarea Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, în numele entitatii care intenţionează sa achizitioneze sau sa tranzactioneze acţiuni. (3) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii aproba achiziţionarea sau tranzacţionarea acţiunilor într-un termen de 30 de zile, dacă entitatea care intenţionează sa achizitioneze sau sa tranzactioneze acţiuni îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru fondatorii unei societăţi de pensii. (4) În situaţia în care achiziţia sau tranzacţionarea acţiunilor se face de un acţionar al respectivei societăţi de pensii, acesta este obligat sa înştiinţeze Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii într-un termen de 14 zile de la data încheierii acesteia.  +  Articolul 13Membrii consiliului de administraţie al unei societăţi de pensii sunt numiţi şi revocaţi de adunarea generală.  +  Articolul 14 (1) Membrii consiliului de administraţie al unei societăţi de pensii trebuie să îndeplinească condiţiile cerute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, de asemenea, cumulativ, următoarele condiţii suplimentare: a) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior; b) să aibă experienta profesională de cel puţin 3 ani în domeniul financiar-bancar sau în asigurări. (2) Cel puţin o treime din membrii consiliului de administraţie trebuie să fie licentiati în economie sau în drept.  +  Articolul 15 (1) Membrii consiliului de administraţie al unei societăţi de pensii nu pot fi membri în consiliul de administraţie: a) al unei alte societăţi de pensii; b) al custodelui care păstrează activele fondului; c) al unei persoane afiliate în legătură cu persoanele menţionate la lit. a) şi b). (2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanelor care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu persoanele menţionate în acel alineat.  +  Articolul 16 (1) Societatea de pensii răspunde faţă de membrii fondului pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor care îi revin cu privire la administrarea activelor şi reprezentarea fondului. (2) Încredinţarea executării anumitor obligaţii ale unei societăţi de pensii către un terţ nu limitează răspunderea acelei societăţi de pensii. (3) Societatea de pensii este răspunzătoare pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea şi conducerea agenţilor de vânzări, în conformitate cu reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii.  +  Articolul 17 (1) Următoarele persoane sunt obligate sa trateze informaţiile privind activitatea unui fond universal de pensii ca secret profesional: a) membrii consiliului de administraţie, ai comitetului de direcţie sau ai oricăror alte organisme participative de management ale societăţii de pensii, custodelui şi furnizorului de anuitati; b) orice persoană care se afla în raporturi de muncă sau alte raporturi similare cu societatea de pensii, custodele sau furnizorul de anuitati; c) orice persoană afiliată societăţii de pensii, fondului universal de pensii, custodelui şi furnizorului de anuitati; d) orice persoană angajata de o persoană afiliată societăţii de pensii, fondului universal de pensii, custodelui şi furnizorului de anuitati; e) membrii Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii şi persoanele angajate ale acestei instituţii. (2) Prin secret profesional, în sensul alin. (1), se înţelege orice informaţie referitoare la membri, fondul universal de pensii, societatea de pensii a acestuia, custode şi furnizorul de anuitati, a carei dezvaluire poate afecta interesele membrilor unui fond sau interesele participanţilor la activităţile desfăşurate de fond, societatea de pensii sau de persoanele afiliate acestora. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) informaţiile a căror dezvaluire este considerată de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii ca fiind în interesul membrilor fondurilor sau în interes public.  +  Articolul 18Societatea de pensii nu poate utiliza propriile sale active pentru: a) tranzacţionarea sau dobândirea în orice alt mod de acţiuni, alte valori mobiliare sau drepturi în orice alta entitate, cu excepţia cazului în care achiziţionează o alta societate de pensii în conformitate cu prevederile art. 20; b) acordarea de împrumuturi şi de garanţii; c) garantarea contractării de împrumuturi sau credite, inclusiv emiterea de obligaţiuni, care depăşesc cumulat 10% din valoarea capitalului social.  +  Articolul 19 (1) Societatea de pensii este obligată sa păstreze pe termen nelimitat, sub forma de arhiva, toate documentele şi orice alte evidente referitoare la fondul pe care îl administrează. (2) În cazul lichidării societăţii de pensii toate documentele şi orice alte evidente referitoare la fondul pe care l-a administrat vor fi păstrate timp de 50 de ani de lichidatorul societăţii. (3) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări cu privire la forma de arhivare, documentele de arhivat, precum şi alte precizări de detaliu referitoare la arhivare.  +  Articolul 20 (1) O societate de pensii poate dobândi o parte sau tot capitalul social al altei societăţii de pensii numai cu acordul prealabil scris al Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, sub rezerva prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996. (2) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii aproba operaţiunea, cu excepţia situaţiilor în care considera ca: a) nu este în interesul membrilor fondurilor administrate de societăţile de pensii respective; b) una dintre societăţi sau amândouă nu vor îndeplini cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale altor legi cu incidenţa în domeniu.  +  Capitolul 3 Constituirea şi autorizarea societăţilor de pensii  +  Articolul 21 (1) Înfiinţarea unei societăţi de pensii este supusă autorizării prealabile de către Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) Societatea de pensii nu poate fi inmatriculara la registrul comerţului fără autorizaţia de constituire emisă de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (3) Societatea de pensii trebuie să obţină după înmatriculare o licenta separată de la Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii pentru a putea administra un fond.  +  Articolul 22Cererea pentru autorizarea constituirii unei societăţi de pensii (cerere de autorizare) şi cererea pentru obţinerea licenţei de administrare a fondului (cerere de licenţă) trebuie să fie adresate Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii în conformitate cu prevederile prezentului capitol şi cu reglementările emise de aceasta.  +  Articolul 23Cererea de autorizare va fi întocmită de fondatorii societăţii de pensii şi va fi însoţită de următoarele documente: a) proiectul actului constitutiv al societăţii de pensii; b) declaraţie de intenţie a fondatorilor pentru constituirea societăţii de pensii; c) dovada ca fondatorii deţin resursele financiare necesare în vederea subscrierii şi varsarii capitalului social; d) dovada plăţii obligaţiilor fiscale ale fondatorilor; e) proiectul regulamentului de organizare a societăţii de pensii; f) lista cuprinzând fondatorii, care va cuprinde informaţii referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, la natura legăturilor dintre ei, documente referitoare la statutul lor juridic şi la provenienţă resurselor financiare care se constituie ca aport la capitalul social al societăţii de pensii; g) lista cuprinzând candidaţii pentru consiliul de administraţie şi, dacă este cazul, pentru comitetul de direcţie al societăţii de pensii, la care se anexează declaraţiile candidaţilor conform cărora aceştia sunt de acord să îşi exercite atribuţiile şi sa îndeplinească obligaţiile care le revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi curriculum vitae în care să se specifice calificarea şi experienta profesională a fiecăruia; h) cazierele judiciare ale persoanelor fizice prevăzute la lit. f) şi g); i) un plan organizatoric şi financiar al activităţilor societăţii de pensii pentru următorii 10 ani; j) documentaţia referitoare la custodele activelor fondului; k) dovada plăţii taxei pentru cererea de autorizare; l) orice alte documente prevăzute în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii; m) documente din care să reiasă situaţia financiară a fondatorilor în ultimii 3 ani.  +  Articolul 24 (1) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate solicita fondatorilor, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare, documente şi informaţii suplimentare, pe care aceştia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile de la data solicitării. (2) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare, fiind în drept: a) să se adreseze altor autorităţi competente în domeniu; b) să solicite documente şi informaţii provenite din alte surse competente.  +  Articolul 25Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va analiza cererea de autorizare şi va proceda, în termen de maximum 3 luni de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii obţinute în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24, fie la aprobarea cererii de autorizare, sub rezerva unor termene şi condiţii pe care eventual le va impune, fie la refuzul cererii.  +  Articolul 26 (1) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii aproba cererea de autorizare dacă constata ca următoarele condiţii sunt îndeplinite în mod cumulativ: a) societatea de pensii dispune de resursele financiare necesare în vederea respectării obligaţiei de vărsare a capitalului social în conformitate cu prevederile art. 8; b) calitatea acţionarilor corespunde necesităţii garantarii unei gestiuni sanatoase şi prudente a societăţii de pensii; c) fondatorii, actionarii, membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie fac dovada că nu au contribuit direct sau indirect la falimentul unor societăţi comerciale; d) informaţiile din planul organizatoric şi financiar pentru următorii 10 ani corespund necesităţii garantarii unei gestiuni sanatoase şi prudente a societăţii de pensii; e) membrii propuşi ai consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie şi orice persoană afiliată despre care se are cunoştinţa au onorabilitatea, pregătirea şi experienta profesională necesare pentru ocuparea funcţiei pe care urmează sa o îndeplinească; f) fondatorii demonstreaza ca au făcut sau ca vor face, înainte de începerea administrării fondului de pensii, toate demersurile necesare pentru ţinerea corespunzătoare a contabilităţii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, şi pentru efectuarea auditului independent al societăţii de pensii; g) denumirea societăţii de pensii nu este de natura sa induca în eroare membrii, potentialii membri sau orice altă persoană. (2) Autorizaţia pentru constituirea unei societăţi de pensii nu garantează şi obţinerea unei licenţe pentru administrarea fondului, aceasta fiind numai o aprobare data fondatorilor pentru a începe procedura de constituire a societăţii de pensii.  +  Articolul 27Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va refuza cererea de autorizare în următoarele situaţii: a) constata neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 26; b) exista posibilitatea ca modul de desfăşurare a activităţii societăţii de pensii sa nu fie în conformitate cu practica administrării solide şi prudente a fondurilor de pensii, prevăzută de reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii.  +  Articolul 28 (1) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va informa fondatorii care au formulat cererea despre refuz şi motivele refuzului. (2) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va notifica numai refuzul în situaţia în care acesta se datorează motivelor precizate la art. 26 alin. (1) lit. b) şi c) sau în situaţia în care Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii doreşte sa protejeze sursa informatiei confidenţiale.  +  Articolul 29Decizia de respingere a cererii de autorizare poate fi atacată la instanţa judecătorească competenţa.  +  Articolul 30 (1) În termen de 3 luni de la primirea deciziei de autorizare, fondatorii vor inregistra la registrul comerţului societatea de pensii în conformitate cu documentele menţionate în cererea de autorizare. (2) Depăşirea termenului de 3 luni duce la pierderea valabilităţii autorizaţiei.  +  Articolul 31 (1) Societatea de pensii va depune la Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, în vederea obţinerii licenţei, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării, copii de pe ultimele versiuni ale documentelor menţionate în art. 23, dovada varsarii capitalului social în conformitate cu prevederile art. 8 şi orice alte documente prevăzute de reglementările acesteia. (2) Dacă exista modificări în cererea de licenţă faţă de cererea de autorizare, altele decât cu privire la constituirea societăţii de pensii, Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate reevalua cererea şi poate utiliza procedura prevăzută la art. 24. (3) Dacă nu exista astfel de modificări şi Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii nu constata neîndeplinirea vreuneia dintre condiţiile precizate la art. 27, Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va acorda licenta. (4) Licenta se acordă în termen de 30 de zile de la primirea ultimului set de documente şi informaţii obţinute în conformitate cu acest articol, iar societatea de pensii va fi instiintata imediat asupra deciziei respective. (5) Societatea de pensii poate începe activitatea de administrare a fondului de la data emiterii licenţei. (6) Societăţile de pensii pot sa organizeze o asociaţie profesională care să le reprezinte interesele colective faţă de autorităţile publice, sa studieze probleme de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociaţiei şi publicul şi sa organizeze serviciile de interes comun. Asociaţia profesională a societăţilor de pensii colaborează cu Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii şi poate adera la asociaţii internaţionale de profil.  +  Articolul 32 (1) Modificarea documentelor sau a condiţiilor prevăzute la art. 26 trebuie aprobată în prealabil de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, cu excepţia cazului în care o astfel de modificare este în afară controlului societăţii de pensii şi s-au depus diligenţele pentru a preveni o astfel de modificare. (2) Termenul prevăzut la art. 31 alin. (1) poate fi depăşit cu aprobarea Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii în situaţia în care, din motive obiective, societăţii de pensii îi este necesar un timp mai mare pentru obţinerea ultimelor versiuni ale documentelor menţionate la art. 23. (3) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va analiza astfel de modificări în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24.  +  Articolul 33Societatea de pensii poate administra un fond universal de pensii direct şi nemijlocit ca activitate exclusiva.  +  Articolul 34 (1) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate să retragă sau sa anuleze licenta pentru administrarea unui fond pentru aceleaşi motive pentru care refuza o cerere, conform art. 27, precum şi în cazul în care numărul membrilor fondului pe care îl administrează scade sub cel prevăzut la art. 38 alin. (4), în condiţiile art. 38 alin. (5), şi rămâne sub acest număr minim pentru o perioadă de trei luni. (2) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va acorda un termen societăţii de pensii pentru a intră în legalitate. (3) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va notifica societăţii de pensii decizia de retragere sau de anulare a licenţei. (4) Decizia de retragere sau de anulare a licenţei poate fi atacată la instanţa judecătorească competenţa în regim de urgenta. (5) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile. (6) Hotărârile instanţei judecătoreşti competente prin care se soluţionează fondul cauzei se pronunţa în ziua în care au luat sfârşit dezbaterile. (7) Hotărârile instanţei de fond sunt definitive. Hotărârile motivate ale instanţei de fond se redactează şi se comunică părţilor în termen de cel mult 10 zile de la pronunţare. (8) Termenul de recurs este de 5 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate de instanţa de fond.  +  Articolul 35 (1) În situaţia retragerii sau anulării licenţei unei societăţi de pensii Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va prelua imediat administrarea fondului. (2) De la data retragerii sau anulării licenţei societăţii de pensii fondul de pensii nu va mai permite aderarea de noi membri. (3) În situaţia anulării licenţei unei societăţi de pensii Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va organiza o licitaţie publică pentru selectarea unui administrator special, în termen de 40 de zile de la data preluării administrării fondului, cu respectarea legislaţiei referitoare la organizarea licitaţiilor publice. (4) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii stabileşte criteriile pentru organizarea licitaţiei, care vor include, printre altele: a) remuneraţia administratorului special; b) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special. (5) Dacă în urma licitaţiei prevăzute la alin. (3) nu se stabileşte administratorul special, Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii numeşte un administrator special. (6) Decizia de retragere sau de anulare a licenţei unei societăţi de pensii şi numirea administratorului special în urma licitaţiei organizate conform alin. (3) şi (4) se publică în Monitorul Oficial al României şi în mai multe ziare de circulaţie naţionala de către Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii.  +  Articolul 36 (1) Din momentul înştiinţării privind anularea licenţei unei societăţi de pensii Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale transfera contribuţiile membrilor fondului respectiv într-un cont separat. (2) Membrii fondului administrat de societatea de pensii a carei licenta a fost anulată vor fi repartizaţi de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii la alte fonduri, dacă în termen de 3 luni de la data deciziei de anulare a licenţei nu au aderat la alte fonduri. (3) Repartiţia membrilor prevăzută la alin. (2) se face luându-se în considerare criteriile de apreciere a activităţii societăţilor de pensii, stabilite prin reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (4) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va transfera contribuţiile fiecărui membru, aflate în contul menţionat la alin. (1), la noul fond, în urma primirii copiei de pe actul de aderare sau de repartizare la noul fond a membrului respectiv.  +  Articolul 37 (1) Misiunea principala a administratorului special este de a realiza transformarea activelor fondului în lichiditati în vederea transferului conturilor membrilor la noile fonduri la care aceştia au aderat sau au fost repartizaţi, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2). (2) În vederea îndeplinirii misiunii prevăzute la alin. (1), administratorul special: a) transmite spre aprobare Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, în termen de 45 de zile, raportul de evaluare a activelor şi pasivelor fondului şi strategia de transformare a activelor acestuia în lichiditati; b) aplica strategia aprobată de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii în termenul stabilit de aceasta. (3) La finalizarea procesului de transformare a activelor fondului în lichiditati şi după stingerea tuturor debitelor fondului, administratorul special va transfera sumele cuvenite fiecărui membru la fondurile la care aceştia au aderat sau au fost repartizaţi. (4) Remuneraţia administratorului special stabilită în urma licitaţiei prevăzute la art. 35 se plăteşte din suma prevăzută la art. 9 alin. (1). (5) Dacă remuneraţia administratorului special nu poate fi acoperită integral din suma prevăzută la art. 9 alin. (1) sau din alte resurse financiare ale societăţii de pensii a carei licenta a fost anulată, diferenţa va fi recuperată din procesul de lichidare a societăţii, constituindu-se ca o creanta prioritara.  +  Capitolul 4 Fondurile universale de pensii  +  Articolul 38 (1) Fondul se constituie prin contract de societate civilă, încheiat între toţi membrii acestuia, în conformitate cu dispoziţiile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară şi cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Resursele fondului se constituie din sumele provenite din contribuţiile membrilor săi şi din sumele provenite din investirea acestor contribuţii. (3) Participarea la un fond a fiecărui membru este determinata de valoarea sumelor din contul acestuia. (4) Un fond va avea minimum 150.000 de membri. (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică pe perioada primilor 2 ani de la data constituirii fondului.  +  Articolul 39Un fond poate fi administrat numai de o societate de pensii care îl va reprezenta în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti, acţiunile şi cererile introduse la aceste instanţe în legătură cu administrarea fondului fiind scutite de taxa judiciară de timbru.  +  Articolul 40 (1) Sediul fondului va fi acelaşi cu cel al societăţii de pensii care îl administrează. (2) Denumirea fondului va conţine cuvintele Fond universal de pensii.  +  Articolul 41Un fond nu poate fi declarat în stare de faliment.  +  Articolul 42 (1) Contractul-cadru de societate civilă prin care se constituie un fond va fi stabilit prin reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) Contractul de societate civilă va fi aprobat de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii în termen de 10 zile de la depunerea acestuia.  +  Articolul 43 (1) În relaţiile cu societatea de pensii fondul este reprezentat de consiliul de coordonare. (2) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii consiliului de coordonare, precum şi atribuţiile acestor membri vor fi prevăzute de reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii.  +  Articolul 44 (1) Primul consiliu de coordonare al fondului va fi ales de către membrii iniţiali ai fondului, din rândul acestora, iar componenta sa va fi indicată în conţinutul contractului de societate civilă. (2) Consiliul de coordonare al fondului este format din 7 membri şi 7 membri supleanţi. (3) Mandatul membrilor consiliului de coordonare încetează în următoarele situaţii: a) deces; b) demisie; c) condamnare penală privativă de libertate; d) încălcarea prevederilor contractului de societate civilă, constatată de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (4) Locul rămas vacant în situaţia încetării mandatului unui membru al consiliului de coordonare va fi ocupat de un supleant desemnat de consiliul de coordonare. (5) În situaţia în care numărul membrilor supleanţi scade sub 7, consiliul de coordonare va desemna noi membri supleanţi până la completarea numărului acestora.  +  Articolul 45Consiliul de coordonare este competent să semneze, în numele fondului, contractul de administrare cu societatea de pensii.  +  Articolul 46 (1) Reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii vor prevedea un model al contractelor de administrare. (2) Contractul de administrare poate fi modificat numai după aprobarea scrisă a Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii.  +  Capitolul 5 Autorizarea funcţionarii fondurilor universale de pensii  +  Articolul 47 (1) Fondul funcţionează în baza autorizaţiei Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) Autorizaţia de funcţionare a fondului se eliberează în baza unei cereri formulate de societatea de pensii care urmează sa îl administreze, la care se vor anexa următoarele documente: a) actul constitutiv al societăţii de pensii; b) proiectul contractului de administrare care urmează să fie încheiat între fond şi societatea de pensii; c) proiectul contractului care urmează să fie încheiat cu custodele, întocmit în conformitate cu modelul de contract de depozitare prevăzut în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii; d) contractul de societate civilă încheiat între membrii iniţiali ai fondului; e) proiectul documentelor de aderare la fond; f) studiul de fezabilitate bazat pe studii de piaţa referitoare la numărul membrilor fondului care urmează să fie recrutati în primii 2 ani şi mijloacele ce se vor utiliza pentru aceasta; g) dovada plăţii taxei pentru cererea de autorizare. (3) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări care vor prevedea conţinutul documentelor necesare pentru autorizarea fondului şi a societăţii de pensii.  +  Articolul 48Societatea de pensii poate formula cererea de autorizare a funcţionarii fondului pe care urmează sa îl administreze în acelaşi timp cu cererea de licenţă, conform dispoziţiilor art. 22 şi 23.  +  Articolul 49 (1) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate solicita membrilor iniţiali ai fondului documente şi informaţii suplimentare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare a funcţionarii fondului. (2) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a funcţionarii unui fond, fiind indreptatita să se adreseze autorităţilor competente.  +  Articolul 50Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii analizează cererea de autorizare a funcţionarii unui fond şi procedează, în termen de 30 de zile de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii obţinute în conformitate cu prevederile art. 47 şi 49, fie la aprobarea cererii de autorizare a funcţionarii, sub rezerva unor termene şi condiţii pe care eventual le va impune, fie la refuzul cererii.  +  Articolul 51Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii refuza aprobarea cererii de autorizare a funcţionarii unui fond în următoarele situaţii: a) organizarea şi funcţionarea fondului nu sunt conforme cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale celorlalte legi cu incidenţa în domeniu; b) documentele prezentate în conformitate cu prevederile art. 47 conţin clauze sau, dimpotriva, nu conţin anumite clauze, fapt ce poate avea ca efect prejudicierea intereselor membrilor fondului, ori nu protejeaza în mod adecvat interesele membrilor fondului.  +  Articolul 52 (1) În cazul respingerii cererii de autorizare pentru funcţionarea unui fond Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va informa societatea de pensii care a făcut cererea despre motivele refuzului, cu excepţia situaţiei în care doreşte sa protejeze sursele confidenţiale de informaţie. (2) Decizia de respingere a cererii de autorizare poate fi atacată la instanţa judecătorească competenţa.  +  Articolul 53Consiliul de coordonare al fondului poate să încheie contractul de administrare cu societatea de pensii şi poate să accepte contribuţiile membrilor numai după ce societatea de pensii care va administra fondul a primit licenta şi după ce fondului i-a fost acordată autorizaţia.  +  Capitolul 6 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii  +  Articolul 54 (1) La data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înfiinţează Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii ca instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii are drept misiune protejarea intereselor membrilor fondurilor, informarea publicului asupra pieţei fondurilor, asigurarea bunei funcţionari a pieţei fondurilor, elaborarea reglementărilor prudentiale referitoare la activităţile entitatilor care funcţionează pe piaţa fondurilor. (3) Misiunea Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii se exercită prin: a) acordarea, retragerea şi anularea autorizaţiilor sau a licenţelor pentru societăţile de pensii şi fondurile pe care acestea le administrează; b) acordarea şi retragerea licenţelor pentru furnizorii de anuitati; c) acordarea şi retragerea licenţelor pentru custozii activelor fondurilor; d) supravegherea prudentiala a funcţionarii societăţilor de pensii, a fondurilor pe care acestea le administrează, precum şi a furnizorilor de anuitati; e) supravegherea prudentiala a activităţii custozilor; f) informarea şi educarea populaţiei cu privire la scopurile şi principiile de funcţionare a fondurilor şi a societăţilor de pensii; g) colaborarea cu Banca Naţionala a României, cu Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, cu autoritatea de supraveghere a asigurărilor, cu Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, precum şi cu alte organisme, pentru a asigura reglementarea şi supravegherea prudentiala a societăţilor de pensii, a fondurilor, a furnizorilor de anuitati şi a sectorului financiar în general; h) asigurarea bunei funcţionari a fondurilor, a societăţilor de pensii şi a furnizorilor de anuitati; i) emiterea de reglementări prudentiale privind organizarea şi funcţionarea fondurilor, a societăţilor de pensii, a furnizorilor de anuitati şi custozilor activelor fondurilor; j) emiterea de reglementări privind organizarea, funcţionarea şi utilizarea procedurilor de rating referitoare la instrumentele financiare, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în care pot fi investite activele fondurilor universale de pensii; k) emiterea de reglementări privind recrutarea, instruirea, monitorizarea şi managementul agenţilor de vânzări ai societăţilor de pensii; l) alte activităţi prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii are legitimare procesuala activa şi poate interveni în orice proces împotriva societăţilor de pensii şi împotriva oricăror organisme sau persoane care se afla într-o relaţie juridică cu acea societate fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acţiune este necesară în scopul protejării membrilor fondului. (5) În caz de indoiala cu privire la includerea în sau la excluderea din sfera termenilor şi a expresiilor cu semnificatia stabilită în aceasta ordonanţa de urgenţă, determinarea incidentei dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale regulamentelor se face de către Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, din oficiu sau la cererea celui interesat. (6) Litigiile în legătură cu interpretarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia se soluţionează de instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii. (7) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii participa în calitate de membru la asociaţiile internaţionale ale autorităţilor de reglementare şi supraveghere în domeniul pensiilor şi reprezintă România la conferinţe şi intalniri internaţionale.  +  Articolul 55 (1) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii este condusă de un preşedinte, denumit în continuare preşedintele comisiei. (2) Structura organizatorică şi de personal a Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii şi atribuţiile de conducere, de execuţie şi de control ale personalului sau se stabilesc prin statutul Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, cu avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. (3) Personalul Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii trebuie să aibă o buna pregătire profesională şi experienta în domeniul economic, financiar-contabil, investiţii, managementul afacerilor, ştiinţe actuariale sau juridice. (4) La data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înfiinţează Comitetul Consultativ de pe lângă Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, ca organism având rol consultativ cu privire la problemele legate de organizarea şi funcţionarea sistemului fondurilor universale de pensii. (5) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comitetului Consultativ vor fi stabilite prin statutul acestuia, elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, cu avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. (6) Comitetul Consultativ va fi format din 15 membri. (7) Preşedintele Comitetului Consultativ este ales conform prevederilor cuprinse în statutul propriu. (8) Membrii Comitetului Consultativ sunt reprezentanţi ai Guvernului, ai patronatului şi ai sindicatelor, după cum urmează: a) 5 reprezentanţi ai Guvernului; b) 5 reprezentanţi ai organizaţiilor patronale reprezentative; c) 5 reprezentanţi ai confederatiilor sindicale reprezentative. (9) Membrii Comitetului Consultativ sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani prin decizie a primului-ministru, la propunerea Guvernului, a organizaţiilor patronale şi a confederatiilor sindicale reprezentative, după caz. (10) Indemnizaţiile membrilor Comitetului Consultativ vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. Sursa de finanţare a acestora va fi aceeaşi cu sursa de finanţare a activităţii Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, prevăzută la art. 64 şi 141.  +  Articolul 56 (1) Preşedintele comisiei este numit şi revocat de Preşedintele României, cu avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. (2) Numirea preşedintelui comisiei va fi validată de Parlament, prin votul majorităţii membrilor. (3) Preşedintele comisiei este reprezentantul de drept al Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (4) Preşedintele comisiei trebuie să fie cetăţean român domiciliat în România, în vârsta de minimum 35 de ani, care are onorabilitatea, pregătirea şi experienta profesională necesare pentru a ocupa aceasta funcţie. (5) Preşedintele comisiei: a) nu poate fi soţ şi nici ruda până la gradul al treilea cu Preşedintele României, cu preşedinţii Camerelor Parlamentului, cu membrii Guvernului şi cu guvernatorul Băncii Naţionale a României; b) nu poate fi membru al vreunui partid politic; c) nu poate fi membru în nici un consiliu de administraţie; d) nu poate fi acţionar al unei societăţi de pensii, al unui furnizor de anuitati sau al unui custode; e) nu trebuie să fi fost declarat falit; f) nu trebuie să aibă cazier judiciar. (6) Durata mandatului preşedintelui comisiei este de 5 ani, iar la expirarea mandatului acesta poate fi numit din nou. (7) Preşedintele comisiei poate fi revocat numai pentru următoarele motive: a) abateri grave de la obligaţiile ce îi revin; b) condamnare penală privativă de libertate; c) încălcarea prevederilor art. 58; d) imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului; e) incompetenta dovedită pe bază de documente, acţiuni şi/sau inacţiuni.  +  Articolul 57Salarizarea preşedintelui şi a personalului Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii se propune de preşedintele comisiei, având în vedere nivelul remuneraţiei acordate unor posturi similare de pe piaţa fondurilor universale de pensii, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului, cu avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 58 (1) Preşedintele comisiei şi personalul de specialitate al Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii sunt obligaţi: a) sa nu accepte nici un fel de plată, post sau funcţie, sa nu presteze servicii şi sa nu detina acţiuni la:a1) o societate de pensii sau la fondul pe care îl administrează;a2) un furnizor de anuitati;a3) un custode al unui fond;a4) o persoană afiliată în raport cu persoanele menţionate mai sus; b) sa nu detina nici o funcţie politica eligibilă sau sa candideze pentru o astfel de funcţie. (2) Preşedintele comisiei şi personalul de specialitate al Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii sunt obligaţi, la încetarea activităţii în aceste funcţii, să respecte dispoziţiile alin. (1) lit. a) pe o perioadă de 5 ani de la data încetării activităţii.  +  Articolul 59 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii are dreptul: a) să obţină de la o societate de pensii copii de pe toate documentele care privesc activităţile sale sau pe cele ale fondului; b) să obţină de la un custode sau de la un furnizor de anuitati oricare dintre documentele prevăzute la lit. a); c) să obţină orice informaţie de la membrii consiliului de administraţie ai societăţii de pensii şi ai custodelui, în legătură cu activităţile desfăşurate în relaţia cu fondul. (2) Persoanele autorizate de preşedintele comisiei vor avea drept de acces în sediile: a) societăţii de pensii, în scopul de a verifica dacă activităţile societăţii de pensii sau ale fondului sunt în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu documentele constitutive ale acestora; b) custodelui, în scopul de a verifica dacă activităţile acestuia sunt în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu orice contract încheiat cu societatea de pensii; c) furnizorului de anuitati, în scopul de a verifica dacă activităţile acestuia sunt în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu documentele constitutive ale acestuia. (3) Persoana care efectuează inspecţia are dreptul: a) sa cerceteze orice registre, documente, fisiere din calculator sau alte evidente; b) să obţină eliberarea de copii de pe astfel de registre, documente, fisiere din calculator sau alte evidente; c) să obţină orice informaţie de la membrii organelor statutare de conducere ale entitatilor la care se efectuează inspecţia privind activităţile desfăşurate în relaţia cu fondul. (4) Entitatea inspectata este obligată să se asigure ca persoanei care efectuează inspecţia i se permite accesul la toate registrele, documentele şi alte evidente care privesc activităţile societăţii de pensii, ale fondului, custodelui şi furnizorului de anuitati. (5) Scopul inspecţiei va fi indicat în autorizaţia emisă de preşedintele comisiei. (6) Persoana care efectuează inspecţia va redacta un raport pe care îl va inainta preşedintelui comisiei, iar acesta va înştiinţa entitatea la care s-a efectuat inspecţia despre neregulile constatate şi va prevedea un termen pentru corectarea acestora.  +  Articolul 60 (1) Un membru sau un fost membru al unui fond poate formula o sesizare împotriva unei societăţi de pensii dacă considera ca activitatea acesteia sau a fondului nu se conformează prevederilor legale în vigoare sau documentelor constitutive, precum şi în situaţia în care considera ca interesele sale au fost prejudiciate. (2) Orice persoană fizica sau juridică care a avut o relaţie contractuală sau de afaceri cu un fond sau cu societatea de pensii care îl administrează poate formula o sesizare. (3) Sesizările formulate conform prevederilor alin. (1) şi (2) se adresează Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (4) În termen de 30 de zile de la primirea sesizării Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii este obligată sa formuleze un răspuns detaliat petentului. (5) Răspunsul la sesizarea formulată poate fi contestat la instanţa judecătorească competenţa.  +  Articolul 61 (1) Preşedintele comisiei poate delega unei persoane calificate pe care o autorizeaza în acest sens una sau mai multe dintre prerogativele cu care este investit prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin reglementările adoptate în baza acesteia. (2) Delegarea de autoritate prevăzută la alin. (1) va desemna persoana investită, prerogativele şi actele prin care o va exercita, măsurile pe care le poate lua şi durata delegării. (3) Delegarea de autoritate nu poate avea ca obiect adoptarea de reglementări şi acordarea, retragerea sau anularea autorizaţiilor ori a licenţelor. (4) Persoana prevăzută la alin. (1) nu poate fi o persoană afiliată în raport cu societatea de pensii, custodele sau furnizorul de anuitati faţă de care îşi exercită prerogativele delegate de preşedintele comisiei.  +  Articolul 62 (1) Preşedintele comisiei şi persoanele care acţionează sub autoritatea acestuia sunt obligate sa păstreze stricta confidenţialitate a oricărei informaţii obţinute în cursul sau ca urmare a exercitării funcţiei sau a prerogativelor prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care informaţia este divulgată în exerciţiul unei funcţii sau al unor prerogative prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau atunci când exista o hotărâre judecătorească în acest sens.  +  Articolul 63 (1) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va publică, în termen de 6 luni de la sfârşitul fiecărui an calendaristic, un raport privind piaţa fondurilor de pensii din România. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va conţine date despre piaţa fondurilor de pensii, o prezentare a modului de aplicare a legislaţiei fondurilor de pensii, o prezentare a activităţilor Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, precum şi orice alte aspecte privind fondurile, societăţile de pensii, custozii şi furnizorii de anuitati pe care Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii le considera importante de menţionat, sub rezerva art. 62.  +  Articolul 64 (1) Veniturile bugetului Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii sunt constituite din taxele încasate de aceasta, respectiv: a) taxe pentru cereri de autorizaţii; b) taxe pentru cereri de licenţe; c) taxa pentru formulare; d) taxe lunare plătite de societăţile de pensii; e) taxe lunare plătite de furnizorii de anuitati. (2) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte astfel: a) valoarea în lei, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii, a 5.000 euro pentru taxa prevăzută la alin. (1) lit. a); b) valoarea în lei, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii, a 2.500 euro pentru taxa prevăzută la alin. (1) lit. b); c) taxa pentru formulare, stabilită de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, nu poate depăşi valoarea în lei, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii, a 500 euro; d) procentul stabilit de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, aplicat la valoarea contribuţiilor plătite lunar fondului, dar nu mai mult de 0,2%, pentru taxa prevăzută la alin. (1) lit. d); e) procentul stabilit de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, aplicat la valoarea anuităţilor plătite lunar, dar nu mai mult de 0,1%, pentru taxa prevăzută la alin. (1) lit. e). (3) Taxele prevăzute la alin. (1) vor fi suportate de solicitant, iar modul de plată a acestora va fi stabilit prin reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (4) Excedentul bugetului Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii se reportează în anul următor. (5) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii elaborează anual proiectul bugetului propriu, pe care îl supune spre aprobare Parlamentului României. (6) Până la data de 31 mai a fiecărui an Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii supune spre aprobare Parlamentului României execuţia bugetului şi raportul privind activitatea proprie pe anul precedent.  +  Capitolul 7 Membri şi contribuţii  +  Articolul 65 (1) Toate persoanele fizice care au dreptul şi obligaţia să contribuie la sistemul public de pensii şi care la data prevăzută la art. 140 alin. (3) au cel puţin 20 de ani până la vârsta legală de pensionare prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoria de care aparţine persoana respectiva, devin, pe întreaga perioadă în care contribuie la sistemul public de pensii, membri ai unui fond ales de ele şi vor contribui la acesta. (2) Persoanele la care se referă alin. (1) sunt obligate sa adere la un fond. Persoanele care nu adera la un fond în termen de 8 luni de la data la care sunt eligibile vor fi repartizate unui fond de către Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. (3) Repartizarea la fonduri a persoanelor prevăzute la alin. (2) se va efectua aleatoriu, direct proporţional cu numărul membrilor unui fond la data efectuării repartizării. (4) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va notifica fiecărei persoane care nu a aderat la un fond în termenul prevăzut la alin. (2) ca va fi repartizata la un anumit fond în termen de 30 de zile de la notificare, dacă persoana respectiva nu adera în această perioadă la un alt fond. (5) Reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii vor prevedea metoda de repartizare aleatorie prevăzută la alin. (3), modul de informare privind repartizarea facuta, modul de plată a contribuţiilor în situaţia aderării cu întârziere la un fond şi orice alte aspecte pe care le considera necesare. (6) Toate persoanele fizice care au dreptul şi obligaţia să contribuie la sistemul public de pensii şi care la data prevăzută la art. 140 alin. (3) au cel puţin 10 ani până la vârsta legală de pensionare prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoria de care aparţine persoana respectiva, pot opta sa devină membri ai unui fond şi să contribuie la acesta pe perioada în care contribuie la sistemul public de pensii.  +  Articolul 66 (1) O persoana devine membru al unui fond prin aderare la acel fond. (2) Aderarea persoanelor la un fond se realizează prin semnarea unui act de aderare, individual sau colectiv. (3) Organizaţiile sindicale legal constituite pot organiza aderarea colectivă la un fond pe baza unui contract de mandat încheiat cu societatea de pensii care va administra fondul respectiv. (4) Aderarea la un fond în condiţiile prevăzute la alin. (3) se poate realiza numai pentru perioada prevăzută la art. 65 alin. (2). (5) Aderarea colectivă la un fond a persoanelor prevăzute la art. 65 alin. (1) şi (6) se va face prin semnarea de către acestea a listelor de adeziune anexate la un act colectiv de aderare. (6) Este interzisă orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea listelor de adeziune. (7) Este interzis societăţilor de pensii sa încheie contracte de mandat cu mai mult de o confederatie sau 3 federaţii sindicale legal constituite, în vederea organizării aderării colective la fondul administrat de respectiva societate de pensii. (8) O organizaţie sindicala legal constituită care organizează aderarea colectivă poate încheia contracte de mandat cu mai multe societăţi de pensii care administrează fonduri. (9) Un fond este obligat sa utilizeze un model unic al actului individual de aderare şi un model unic al actului colectiv de aderare pentru toate adeziunile membrilor fondului. (10) Conţinutul şi forma contractului de mandat, ale actelor de aderare, precum şi ale listelor de adeziune ce vor fi utilizate de toate fondurile se stabilesc prin reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (11) Un fond nu poate schimba modelul contractului de mandat, al actelor de aderare şi al listelor de adeziune decât cu acordul prealabil scris al Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (12) Societatea de pensii care administrează fondul va da membrului care adera individual un exemplar al actului individual de aderare. (13) Organizaţia sindicala care a organizat aderarea colectivă la un fond va da membrilor înscrişi pe listele de adeziune anexe la actul colectiv de aderare câte un exemplar al actului colectiv de aderare. (14) În termen de un an de la finalizarea acţiunii de aderare la fonduri societatea de pensii este obligată sa transmită, prin organizaţia sindicala care a organizat aderarea colectivă, actele individuale de aderare pentru fiecare semnatar al listelor de adeziune. (15) Pentru toate cazurile prevăzute la alin. (12) şi (13) societatea de pensii care administrează fondul va transmite Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale o copie de pe actele de aderare, pentru ca aceasta să îşi actualizeze registrul membrilor. (16) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări cu privire la datele la care persoanele pot deveni membri ai fondului, cu privire la datele de transfer, precum şi la modalităţile de organizare, funcţionare şi supraveghere a desfăşurării acţiunii de aderare la fonduri. (17) Fondul nu poate refuza unei persoane calitatea de membru, decât dacă aceasta nu este eligibilă. (18) O persoana nu poate fi membru al mai multor fonduri în acelaşi timp şi nu poate avea decât un singur cont la fondul al cărui membru este, cu excepţia dispoziţiilor art. 74 lit. a).  +  Articolul 67 (1) Contribuţia la fond a fiecărui membru se stabileşte în funcţie de încadrarea acestuia în una dintre categoriile de contribuabili la sistemul public de pensii, astfel: a) pentru cei angajaţi cu contract individual de muncă sau pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective, sunt numite în cadrul autorităţii executive legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului:a1) 5% din salariul individual brut realizat lunar sau din indemnizaţia bruta realizată lunar, după caz, inclusiv sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, plătită de angajat;a2) 5% din fondul total de salarii brute realizat de aceştia, plătită de angajator, în numele şi pentru angajaţii proprii; b) pentru persoanele care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 3 salarii medii brute pe economie şi care nu au contract individual de muncă, 10% din venitul lunar asigurat, prevăzut în declaraţia sau în contractul de asigurare la sistemul public de pensii, plătită de persoana respectiva; c) pentru persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, 10% din cuantumul ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesională sau al alocaţiei de sprijin, după caz, plătită din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. (2) Baza de calcul a contribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) nu poate depăşi plafonul de 3 ori salariul mediu brut lunar pe economie. (3) Salariul mediu brut lunar pe economie este cel prognozat pentru fiecare an şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. (4) Nivelul total al contribuţiei prevăzute la alin. (1) se deduce din contribuţia datorată sistemului public de pensii. (5) Contribuţia la fonduri nu se impozitează. (6) Începând cu data la care o persoană devine membru al unui fond şi plăteşte contribuţia prevăzută la alin. (1), numărul lunar de puncte stabilit pentru aceasta persoana, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se multiplica cu raportul dintre contribuţia individuală plătită de acesta la sistemul public de pensii şi contribuţia individuală stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 68 (1) Colectarea contribuţiilor la fonduri se efectuează de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, concomitent cu colectarea contribuţiilor la sistemul public de pensii. (2) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale transmite contribuţiile către fonduri în termen de 3 zile de la primirea lor, după deducerea comisionului prevăzut la alin. (4), cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 36. (3) Un angajator care face contribuţii la fonduri în numele angajaţilor săi prin Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale este obligat sa o informeze despre suma cu care contribuie pentru fiecare membru al fondului, numărul de identificare al angajaţilor, perioada pentru care se face contribuţia respectiva şi baza de calcul a fiecărei contribuţii. (4) Comisionul perceput de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru colectarea contribuţiilor la fonduri se suporta de societăţile de pensii ca parte din costuri. (5) Valoarea comisionului încasat de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data plăţii, a 0,05 euro/membru şi luna. (6) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale transmite contribuţiile către fonduri în numele fiecărui membru a cărui contribuţie a primit-o, în conformitate cu un registru central în care sunt înscrişi toţi membrii fondurilor din România. (7) Dacă un fond nu a primit contribuţiile datorate în termenul prevăzut la alin. (2), societatea de pensii va informa imediat, în scris, membrul fondului a cărui contribuţie nu a fost primită. (8) Societatea de pensii va transmite o somaţie de plată, în cazul prevăzut la alin. (7), Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. (9) Nerespectarea termenului de plată prevăzut în somaţia menţionată la alin. (8) atrage plata de penalităţi care nu pot fi mai mici decât dobânda la depozite plasate de bănci pentru perioada respectiva. (10) În cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate unui fond, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale procedează la aplicarea măsurilor de executare silită, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare. (11) În cazul reorganizării judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta fondurilor vor fi recuperate după acoperirea sumelor datorate pentru plata salariilor, conform procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 69Registrul central menţionat la art. 68 alin. (6) este ţinut de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi actualizat în funcţie de actele de aderare sau de repartizare pe care le primeşte.  +  Articolul 70 (1) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite, împreună cu Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, reglementări care vor prevedea: a) metoda de efectuare a plăţii prin intermediul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi metoda transmiterii informaţiilor prevăzute la art. 68 şi a altor asemenea informaţii; b) operaţiunile care trebuie efectuate de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de oricare alte entităţi în situaţia în care se comite o eroare în ceea ce priveşte plata sau informaţiile transmise sau în caz de întârziere a plăţii ori de neplata; c) metoda de transmitere a contribuţiilor de la Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale la fonduri; d) forma, menţinerea şi actualizarea registrului central al membrilor fondurilor; e) modul în care interesele fondurilor şi ale societăţilor de pensii sunt reflectate în activitatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale; f) orice alte aspecte pe care Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii le considera necesare. (2) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate propune, după o perioadă de 7 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza unei analize atente a rezultatelor colectării contribuţiilor, o noua modalitate de colectare a contribuţiilor la fondurile universale de pensii.  +  Articolul 71 (1) În situaţia în care un membru al unui fond doreşte sa devină membru al unui alt fond, acesta este obligat sa notifice acest lucru în scris fondului de la care pleacă, cu 30 de zile înainte de aderarea efectivă la noul fond, şi sa trimită fostului fond o copie de pe actul de aderare la noul fond, în termen de 5 zile de la data semnării noului act de aderare. (2) Calitatea de membru la fostul fond încetează la prima data de transfer ce are loc după 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, iar calitatea de membru al noului fond începe la aceeaşi dată. (3) Societatea de pensii care administrează fondul la care a aderat un membru transmite o copie de pe actul de aderare la noul fond către Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. (4) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări cu privire la: a) modul de aderare la un fond; b) modul şi datele ce trebuie furnizate pentru remiterea declaraţiei de plată a valorii activelor la decesul unui membru al fondului şi pentru informarea fondului despre orice schimbare în raport cu informaţiile conţinute în declaraţie; c) forma în care un membru al unui fond informează fondul despre faptul ca doreşte sa adere la un alt fond.  +  Articolul 72 (1) Transferul de plati între vechiul fond şi noul fond are loc la data de transfer. (2) Transferul de plati cuprinde suma existenta în contul membrului la ultima data de evaluare, din care se deduce suma prevăzută la art. 103 alin. (1) lit. c). (3) Vechiul fond va informa noul fond despre contribuţiile făcute de membru către acel fond, despre transferurile de plati efectuate în numele sau, precum şi despre contribuţiile acestuia la fondurile al căror membru a fost anterior. (4) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări cu privire la modalităţile de efectuare a transferului de plati.  +  Articolul 73 (1) În situaţia în care un membru al fondului încetează temporar să contribuie la un fond, acesta rămâne membru cu drepturi depline al fondului. (2) Situaţiile de încetare temporară prevăzută la alin. (1) pot fi: a) perioadele în care un membru nu realizează venituri; b) perioadele în care un membru urmează cursurile de zi ale învăţământului superior, organizat potrivit legii; c) perioadele în care un membru satisface serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus.  +  Articolul 74În cazul persoanelor având calitatea de beneficiar: a) se va deschide pe numele lor un cont la fondul al cărui membru a fost defunctul, la care au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi membri ai fondului; b) au următoarele optiuni în ceea ce priveşte contul deschis:b1) sa îl transfere, în orice moment până la data iesirii la pensie conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, la un furnizor de anuitati şi sa primească o anuitate pe viaţa;b2) sa primească sume lunare pe o perioadă la alegerea lor, dar nu mai mica de 5 ani, opţiunea putând fi exercitată oricând până la data menţionată la lit. b1);b3) sa primească suma existenta în cont sub forma unei plati unice; c) opţiunea prevăzută la lit. b1) poate fi exercitată numai după o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi; d) beneficiarul poate, înainte de data prevăzută la lit. b), sa amâne data de alegere a unei optiuni pentru o perioadă de maximum 5 ani; e) dacă exista mai mulţi copii care îndeplinesc cerinţele prezentului articol, suma din contul membrului va fi împărţită în mod egal între aceştia.  +  Articolul 75Dacă un membru al fondului devine invalid de gradul I sau II, acesta are dreptul sa folosească suma existenta în contul sau în aceleaşi condiţii ca şi un beneficiar.  +  Articolul 76 (1) Membrii fondului sunt proprietari ai sumei existente în contul lor. (2) Membrii fondului nu au dreptul de a primi până la pensionare suma existenta în contul lor sau o parte din aceasta. (3) Suma existenta în contul unui membru al fondului nu poate face obiectul unei executări silite şi nici al unei tranzacţii. (4) Suma existenta în contul unui membru al fondului nu va fi gajata, cesionata sau data în garanţie, cu excepţia situaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, sub sancţiunea nulităţii.  +  Capitolul 8 Interdicţii privind marketingul fondurilor universale de pensii  +  Articolul 77 (1) Activitatea de a prezenta potenţialilor membri avantajele aderării la fondul universal de pensii, administrat de o societate de pensii, şi de a-i convinge sa adere la acel fond se desfăşoară numai de agenţi de vânzări. (2) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să se înscrie la vreun fond sau sa rămână membru al acestuia. (3) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări privind autorizarea, evidenta, instruirea, monitorizarea şi modalităţile de plată a agenţilor de vânzări, precum şi reglementări referitoare la alte activităţi ale agenţilor de vânzări.  +  Articolul 78 (1) Este interzis persoanelor enumerate la alin. (3) sa transmită informaţii false, inselatoare sau care pot crea o impresie falsa, sa emita pretenţii sau să facă afirmaţii false, inclusiv prin publicitate sau prin alte forme promotionale ori cu ocazia informaţiilor scrise care sunt distribuite membrilor, potenţialilor membri sau celor care pot deveni potenţiali membri despre un fond sau despre societatea de pensii care îl administrează. (2) Este interzis persoanelor enumerate la alin. (3) să facă afirmaţii sau previziuni despre evoluţia investiţiilor unui fond altfel decât în forma şi modul prevăzute în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (3) Categoriile de persoane la care se referă alin. (1) şi (2) sunt: a) fondurile sau societăţile de pensii; b) persoanele afiliate în legătură cu entitatile enumerate la lit. a); c) agenţii de vânzări sau angajaţii persoanelor enumerate la lit. a) şi b). (4) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări cu privire la publicitatea societăţilor de pensii. (5) În situaţia în care Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii constata ca materialele publicitare ale societăţilor de pensii sunt susceptibile sa induca în eroare, ea poate interzice publicarea şi distribuirea acestora şi poate obliga la publicarea rectificarii în termen de maximum 7 zile calendaristice de la notificare.  +  Articolul 79Societatea de pensii care, prin contact personal cu un angajat, reprezentant sau agent de vânzări al societăţii de pensii ori cu o persoană afiliată, convinge o anumită persoana sa renunţe la calitatea de membru al unui anumit fond şi sa devină membru al fondului administrat de societatea de pensii respectiva trebuie să poată demonstra ca, la momentul tentativei de convingere, transferarea la fondul administrat de respectiva societate de pensii nu putea fi considerată ca fiind dăunătoare din perspectiva intereselor persoanei respective.  +  Articolul 80Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări care să prevadă obligaţiile privind marketingul fondurilor.  +  Capitolul 9 Conturile membrilor şi evaluarea activelor fondurilor universale de pensii  +  Articolul 81Contribuţiile la fonduri şi transferul de plati se virează în conturi individuale în numele fiecărui membru.  +  Articolul 82 (1) Contribuţiile la un fond şi transferul de plati se convertesc în unităţi de cont. (2) Fiecare unitate de cont reprezintă, în vederea evaluării, o parte proporţională din activul net al fondului. (3) Valoarea totală a unităţilor de cont ale unui fond şi a diviziunilor acestora este întotdeauna egala cu valoarea totală a activului net al fondului. (4) Contribuţiile şi transferurile de plati pot fi convertite în diviziuni ale unităţilor de cont, iar valoarea activelor corespunzătoare contului unui membru poate fi exprimată prin astfel de diviziuni. (5) Valoarea activelor unui fond şi valoarea unei unităţi de cont se stabilesc pe baza criteriilor de evaluare a activelor şi pasivelor fondurilor. (6) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări care să definească criteriile de evaluare a activelor şi pasivelor fondurilor, bazate pe valoarea de piaţa a acestora.  +  Articolul 83 (1) La prima data de convertire care urmează plăţii primei contribuţii la fond valoarea unei unităţi de cont va fi de 10.000 lei. (2) Metoda după care se stabilesc datele de convertire, precum şi metoda de convertire vor fi prevăzute în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. Datele de convertire vor fi de cel puţin 4 ori pe luna calendaristică. (3) Până la datele de convertire contribuţiile şi sumele ce fac obiectul transferului de plati se înscriu într-un cont separat al fondului, dobânda generata de acest cont constituind venit al fondului.  +  Articolul 84 (1) Valoarea activului net al unui fond se calculează la fiecare data de evaluare stabilită conform art. 85 şi se comunică imediat Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) Valoarea unei unităţi de cont se calculează, de asemenea, la fiecare data de evaluare. (3) Calculul menţionat la alin. (1) şi (2) este făcut de custodele fondului pe baza reglementărilor Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii.  +  Articolul 85Evaluarea are loc zilnic, cu excepţia zilelor nelucrătoare.  +  Articolul 86 (1) Societatea de pensii care administrează un fond care a primit contribuţii pe o perioadă de cel puţin 24 de luni va calcula, la sfârşitul ultimei luni a fiecărui trimestru, rentabilitatea pentru ultimele 24 de luni, în conformitate cu alin. (2) şi va comunică Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii rata de rentabilitate. (2) Rata de rentabilitate a unui fond este reprezentată de raportul între diferenţa dintre valoarea medie a unei unităţi de cont în ultima zi a lunii care încheie un trimestru şi valoarea acelei unităţi în ultima zi lucrătoare a lunii care preceda perioada de 24 de luni şi valoarea acelei unităţi în ultima zi lucrătoare a lunii care preceda perioada de 24 de luni, exprimat în procente. (3) Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor pentru ultimele 24 de luni este suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond şi ponderea medie a fondului în piaţa fondurilor. (4) Ponderea medie a fondului în piaţa fondurilor este media aritmetica dintre ponderea fondului în ultima zi lucrătoare a lunii care preceda perioada de 24 de luni şi ponderea fondului în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din perioada de 24 de luni. (5) Ponderea fondului într-o anumită zi este raportul dintre valoarea activului net al fondului şi valoarea activelor nete ale tuturor fondurilor, calculate în aceeaşi zi. (6) Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor se calculează şi se publică de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii.  +  Articolul 87 (1) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări cu privire la: a) regulile de calcul al ratei de rentabilitate a fondurilor şi al ratei medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor, inclusiv metoda de rotunjire; b) data la care o societate de pensii trebuie să informeze Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii despre valoarea activului net al fondului, valoarea unei unităţi de cont, rentabilitatea fondului; c) modul de informare a Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii asupra datelor menţionate la lit. b); d) forma şi data publicării ratei medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor. (2) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond, calculată conform prevederilor art. 86 alin. (2), este mai mica decât rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor pentru 5 ani consecutiv, Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate retrage licenta societăţii de pensii care administrează fondul respectiv, aplicând procedura prevăzută la art. 34-37. (3) Rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor, prevăzută la alin. (2), reprezintă cea mai mica valoare dintre rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectiva, diminuată cu patru puncte procentuale, şi 50% din rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectiva.  +  Capitolul 10 Plata pensiilor  +  Articolul 88 (1) Un membru se retrage dintr-un fond folosind suma din contul sau sau o parte din aceasta pentru achiziţionarea unei anuitati în una dintre formele prevăzute la art. 91. (2) Un membru nu se poate retrage dintr-un fond înainte de data iesirii la pensie conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, data de la care are dreptul sa primească o pensie din partea acestui sistem. (3) Un membru al fondului nu se poate retrage decât la o dată de convertire. (4) Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică beneficiarilor. (5) Un membru al fondului poate decide înainte de data retragerii sa amâne pentru o perioadă de maximum 5 ani data la care trebuie să formuleze o anumită opţiune. (6) Dacă până la data prevăzută la alin. (5) membrul nu a folosit suma existenta în contul sau în condiţiile prevăzute la alin. (1), va primi o anuitate în conformitate cu reglementările emise de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (7) În situaţia în care suma existenta în contul unui membru la data retragerii este mai mica decât suma prevăzută în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, acesta sau beneficiarii, dacă este cazul, vor primi o sumă fixa stabilită în conformitate cu reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, iar celelalte dispoziţii ale prezentului capitol nu se aplică.  +  Articolul 89 (1) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii acorda licenţe furnizorilor de anuitati şi supraveghează activitatea acestora. (2) Furnizorul de anuitati este o societate de pensii sau o societate comercială care: a) este o societate pe acţiuni persoana juridică română; b) îndeplineşte cerinţele prevăzute în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (3) Furnizorul de anuitati este obligat să contribuie la Fondul naţional de garanţie pentru pensii. (4) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări cu privire la: a) condiţiile şi procedura de acordare a licenţei pentru furnizorii de anuitati; b) condiţiile şi procedura de retragere a licenţei furnizorului de anuitati; c) capitalul social minim subscris şi vărsat; d) contribuţiile furnizorilor de anuitati la Fondul naţional de garanţie pentru pensii, metoda de plată a contribuţiilor şi data la care se efectuează aceste plati.  +  Articolul 90 (1) Un membru este liber sa aleagă furnizorul de anuitati de la care să achizitioneze o anuitate. (2) Societatea de pensii care administrează fondul va efectua un transfer de plati la data transferului către furnizorul de anuitati de la care membrul doreşte sa achizitioneze o anuitate, cu condiţia ca acesta sa o informeze cu cel puţin 14 zile înainte de data retragerii despre intenţia sa de a se retrage, precum şi care este furnizorul de anuitati de la care va achizitiona o anuitate.  +  Articolul 91 (1) Membrii sunt liberi sa aleagă, sub rezerva art. 92, una dintre următoarele anuitati propuse de furnizorii de anuitati: a) anuitate pe viaţa, platibila până la momentul decesului titularului anuitatii; b) anuitate pe viaţa, garantată pe o perioadă de cel puţin 5 ani, prin care, dacă titularul anuitatii decedează în timpul perioadei garantate, plăţile care ar fi rămas de achitat până la sfârşitul perioadei vor fi făcute către beneficiarii numiţi de solicitantul anuitatii; c) anuitate de supravieţuitor, platibila pe toată durata vieţii titularului anuitatii, iar apoi soţului supravieţuitor, pentru restul vieţii acestuia; d) anuitate de supravieţuitor, platibila pe toată durata vieţii titularului anuitatii, iar apoi soţului supravieţuitor pentru tot restul vieţii sale, cu o perioadă garantată de cel puţin 5 ani (sau mai lungă), prin care, dacă atât titularul anuitatii, cat şi soţul supravieţuitor decedează în perioada de 5 ani, plata rămasă, care ar fi fost achitată soţului supravieţuitor de la data decesului titularului anuitatii până la expirarea perioadei de garantare, va fi facuta către beneficiarii aleşi de membru, urmând ca aceştia sa primească după această perioadă anuitatea de supravietuire; e) alte anuitati prevăzute în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) Reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii vor prevedea modul de efectuare şi de modificare a nominalizarilor făcute de membri, în conformitate cu prevederile alin. (1).  +  Articolul 92Membrul care este căsătorit de cel puţin un an la data retragerii este obligat sa achizitioneze anuitatea prevăzută la art. 91 alin. (1) lit. c) sau d).  +  Articolul 93 (1) Valoarea anuităţilor va creşte în situaţia în care într-un anumit an creşterea indicelui preţurilor de consum depăşeşte procentul prevăzut de reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) Metoda prin care vor fi mărite anuitatile va fi prevăzută în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii.  +  Articolul 94 (1) Furnizorul de anuitati este obligat sa stabilească ratele anuitatii astfel încât aceasta sa varieze numai în funcţie de vârsta titularului anuitatii, vârsta sotiei/soţului [în cazul în care a achiziţionat o anuitate prevăzută la art. 91 alin. (1) lit. c) sau d)] şi de suma transferata către furnizorul de anuitati din contul titularului de anuitati. (2) Furnizorul de anuitati este obligat sa comunice ratele anuităţilor Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii şi membrilor care le solicita. Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va publică lunar ratele anuităţilor furnizorilor de anuitati. (3) Ratele acordate de un anumit furnizor de anuitati pot sa varieze în timp numai în limita unui anumit procent stabilit de reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (4) Furnizorul de anuitati nu poate refuza o cerere de achizitionare a unei anuitati dacă persoana care face cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (5) Furnizorul de anuitati nu poate impune condiţii pentru achiziţionarea de anuitati sau rate speciale în funcţie de starea sănătăţii, sex, rasa sau de alte asemenea criterii.  +  Articolul 95 (1) Furnizorul de anuitati este obligat sa îndeplinească condiţiile de menţinere a rezervelor prevăzute de reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) Furnizorul de anuitati va folosi şi va investi sumele transferate în beneficiul exclusiv al persoanelor care primesc anuitati. (3) Furnizorii de anuitati investesc sumele transferate în scopul maximizării veniturilor rezultate din investiţii, cu respectarea următoarelor principii: a) securitatea activelor furnizorilor de anuitati; b) diversificarea investiţiilor; c) menţinerea unei lichiditati adecvate.  +  Articolul 96Este interzisă oferirea de beneficii colaterale cu scopul de a convinge acea persoana sa achizitioneze o anuitate.  +  Articolul 97Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va stabili la sfârşitul fiecărui an calendaristic pentru anul următor nivelul pensiei minime care să fie obţinută sub forma de anuitate, pe baza ratelor anuităţilor comunicate de furnizorii de anuitati.  +  Articolul 98 (1) În situaţia în care suma din contul unui membru depăşeşte suma necesară achiziţionării unei pensii minime, stabilită conform prevederilor art. 97, acesta poate opta ca diferenţa sa îi fie plătită sub forma unei sume fixe sau în rate. (2) Plata în rate nu poate fi efectuată pe o perioadă mai mare de 10 ani. (3) Reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii vor prevedea metoda prin care se determina valoarea ratelor, modul de plată, modul în care aceste plati pot varia, comisioanele care pot fi percepute, precum şi consecinţele în urma decesului membrului.  +  Articolul 99În termen de 3 ani de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României Partea I, se va emite o lege specială privind organizarea şi funcţionarea furnizorilor de anuitati, care va reglementa: a) angajarea de către furnizorii de anuitati a persoanelor calificate în ştiinţe actuariale; b) vânzarea şi marketingul anuităţilor; c) separarea activităţii de furnizare a anuităţilor, desfăşurată în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, de orice alta activitate a societăţii respective; d) contabilitatea furnizorilor de anuitati; e) investiţiile furnizorilor de anuitati; f) dizolvarea, fuziunea şi achiziţionarea furnizorilor de anuitati; g) obligaţiile de raportare ale furnizorilor de anuitati; h) sancţiunile pentru neîndeplinirea de către furnizorul de anuitati a obligaţiilor ce îi revin în baza prezentei ordonanţe de urgenţă; i) modul şi termenele la care se face plata către titularii de anuitati, inclusiv către cei care locuiesc în străinătate; j) consecinţele decesului titularului de anuitati şi ale neinstiintarii furnizorului de anuitati despre deces; k) controlul exercitat de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii şi plata taxelor de către furnizorul de anuitati către aceasta; l) alte prevederi.  +  Capitolul 11 Obligaţii de raportare ale fondurilor şi societăţilor de pensii  +  Articolul 100 (1) Societatea de pensii va publică cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an o brosura informativa despre activitatea desfăşurată în anul precedent cu privire la administrarea fondului. (2) Brosura informativa trebuie să conţină următoarele informaţii: a) componenta consiliului de administraţie şi a comitetului de direcţie ale societăţii de pensii; b) numele şi adresele acţionarilor societăţii de pensii şi procentul deţinut de aceştia din totalul acţiunilor; c) numele şi adresa custodelui; d) informaţiile prevăzute la art. 101 alin. (4); e) valoarea comisioanelor percepute de societatea de pensii; f) valoarea comisioanelor plătite de societatea de pensii custodelui şi intermediarilor financiari; g) rata de rentabilitate a fondului administrat de societatea de pensii; h) alte informaţii, conform reglementărilor Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (3) Informaţiile publicate în brosura informativa vor fi, de asemenea, publicate în cel puţin două cotidiane naţionale de larga circulaţie. (4) Forma brosurii informative este cea prevăzută de reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (5) Societatea de pensii este obligată sa pună brosura informativa la dispoziţie oricărei persoane care face cerere pentru a deveni membru înainte ca aceasta sa adere la fond. (6) Societatea de pensii este obligată sa pună brosura informativa la dispoziţie oricărui membru care o solicita.  +  Articolul 101 (1) Societatea de pensii informează membrii în scris sau electronic, la intervale regulate, cel puţin o dată la 6 luni, despre sumele existente în contul fiecăruia, datele la care s-au făcut contribuţiile şi transferurile de plati din perioada respectiva, precum şi despre convertirea contribuţiilor şi a transferurilor de plati în unităţi de cont. (2) La cererea unui membru societatea de pensii este obligată sa îl informeze despre valoarea activelor aferente contului sau. (3) Societatea de pensii poate incasa un comision pentru furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (2), care nu poate depăşi costul efectiv al punerii la dispoziţie a informaţiilor. (4) Societatea de pensii este obligată sa informeze membrii cel puţin o dată pe an despre valoarea şi procentul activelor fondului investite în diverse tipuri de active, inclusiv date despre emitentii anumitor valori mobiliare, informaţii ce corespund ultimei date de evaluare din ultima luna a fiecărui an. (5) Obligaţia de a informa despre emitentii de valori mobiliare se referă la investiţiile care reprezintă cel puţin 1% din valoarea activelor fondului.  +  Articolul 102 (1) Societatea de pensii este obligată sa transmită Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii următoarele informaţii: a) situaţia contabila a activelor şi pasivelor, a veniturilor şi cheltuielilor, certificate de o societate de audit independenta autorizata de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii; b) bilanţul anual aprobat de consiliul de administraţie; c) informaţii despre vânzările şi achiziţiile fondului, data la care s-a efectuat tranzacţia, preţul la care s-a efectuat tranzacţia şi brokerul utilizat; d) sumele achitate brokerilor, custodelui şi alte cheltuieli a căror situaţie este eventual solicitată de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii; e) informaţii despre actionarii societăţii de pensii, inclusiv numele şi adresele acestora; f) numele şi remuneraţia membrilor consiliului de administraţie, ai comitetului de direcţie şi angajaţilor societăţii de pensii; g) brosura informativa menţionată la art. 100; h) informaţiile prevăzute la art. 101 alin. (2) şi (4); i) alte informaţii solicitate de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) Reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii vor prevedea datele la care se transmit informaţiile de mai sus, cel puţin o dată pe an, şi, de asemenea, perioada care corespunde informaţiilor transmise şi forma de prezentare a acestora.  +  Capitolul 12 Finanţarea activităţii societăţilor de pensii  +  Articolul 103 (1) Finanţarea activităţii societăţii de pensii se realizează prin perceperea de comisioane în următoarele modalităţi: a) deducerea unui anumit procent din contribuţiile plătite, care nu poate depăşi 12% din valoarea acestora, cu condiţia ca aceasta deducere să fie facuta înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de cont; b) deducerea unui anumit procent din valoarea activelor nete administrate într-o luna, care nu poate depăşi 0,08% din valoarea acestora în luna respectiva; c) deducerea unei anumite sume din suma existenta în contul unui membru, care nu poate depăşi valoarea a 3 contribuţii lunare ale persoanei respective, în cazul în care s-a efectuat un transfer de plati către un alt fond, conform prevederilor art. 72, înainte ca membrul sa fi contribuit la fondul care efectuează transferul de plati o perioadă de cel puţin 24 de luni. (2) Calcularea comisionului prevăzut la alin. (1) lit. b) se face la ultima data de evaluare a activelor fondului din luna curenta, iar suma rezultată se plăteşte conform clauzelor contractului de administrare încheiat cu fondul. (3) Modul de percepere a comisionului prevăzut la alin. (1) lit. c) va fi stabilit prin reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (4) Comisionul prevăzut la alin. (1) lit. c) nu se aplică membrilor dacă: a) societatea de pensii a procedat la creşterea comisionului prevăzut la alin. (1) lit. a) în ultimele 6 luni; b) capitalul social al societăţii de pensii a scăzut sub minimul legal; c) societatea de pensii a intrat în procedura de lichidare.  +  Articolul 104 (1) Societatea de pensii va utiliza pentru toţi membrii aceeaşi metoda de calcul şi de percepere a comisioanelor, cu excepţia prevăzută la alin. (2). (2) Comisioanele calculate conform dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. a) pot fi reduse pentru membrii care au avut aceasta calitate pe perioada prevăzută în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (3) Pentru persoanele care au avut calitatea de membru aceeaşi perioadă de timp se percep aceleaşi comisioane. (4) Orice modificare a comisioanelor prevăzute la art. 103 trebuie comunicată membrilor cu cel puţin 6 luni înainte de a intră în vigoare.  +  Articolul 105Cheltuielile legate de efectuarea tranzacţiilor pentru achiziţionarea sau transferul activelor unui fond şi sumele plătite brokerilor se suporta de societatea de pensii.  +  Articolul 106Costurile de administrare a fondului se suporta de societatea de pensii care îl administrează.  +  Capitolul 13 Investiţiile fondurilor universale de pensii  +  Articolul 107Activele fondului se investesc în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă în scopul maximizării veniturilor rezultate din investiţii în beneficiul exclusiv al membrilor, cu respectarea următoarelor principii: a) securitatea activelor fondului; b) diversificarea investiţiilor; c) menţinerea unei lichiditati adecvate.  +  Articolul 108Societăţile de pensii pot investi activele fondului pe care îl administrează numai în: a) depozite bancare la o banca sau la o instituţie de credit autorizata de Banca Naţionala a României să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul României şi care nu este sub administrare specială sau sub regim special de decontare; b) obligaţiuni şi titluri de credit emise de Ministerul Finanţelor şi obligaţiuni emise de Banca Naţionala a României; c) obligaţiuni emise de autorităţile administraţiei publice locale din România; d) acţiuni care sunt cotate pe o piaţa reglementată de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare; e) obligaţiuni emise de societăţi comerciale înregistrate în România şi care sunt cotate pe o piaţa reglementată, având ratingul aprobat de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii; f) numerar; g) obligaţiuni de stat emise de guverne străine care au un rating internaţional acceptat de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii şi de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi acţiuni emise de emitenti străini şi cotate pe o piaţa străină acceptată de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii şi de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare; h) alte forme de investiţii prevăzute de reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii; reglementările vor cuprinde şi procentele maxime ale activelor unui fond ce pot fi investite în aceste forme de investiţii.  +  Articolul 109 (1) Societatea de pensii exercita în numele fondului dreptul de vot în adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale în care s-au investit activele fondului. (2) Votul va fi exercitat exclusiv în beneficiul membrilor fondului.  +  Articolul 110Investiţiile în clasele de active prevăzute la art. 108 se supun următoarelor condiţii: a) în cazul activelor prevăzute la lit. a), nu poate fi investit un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului; b) în cazul activelor prevăzute la lit. b), nu poate fi investit un procent mai mare de 70% din valoarea totală a activelor fondului; c) în cazul activelor prevăzute la lit. c), nu poate fi investit un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului; d) în cazul activelor prevăzute la lit. d), nu poate fi investit un procent mai mare de 50% din valoarea totală a activelor fondului; e) în cazul activelor prevăzute la lit. e), nu poate fi investit un procent mai mare de 50% din valoarea totală a activelor fondului; f) în cazul activelor prevăzute la lit. f), nu poate fi investit un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului; g) în cazul activelor prevăzute la lit. g), nu poate fi investit un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului, cu asigurarea accesului la piaţa interbancara şi cu respectarea prevederilor privind tranzacţiile valutare, conform reglementărilor în vigoare ale Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 111 (1) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate diminua temporar prin reglementări procentul maxim al activelor unui fond ce poate fi investit în clasele de active menţionate la art. 108. (2) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va stabili prin reglementări: a) procentul maxim al activelor unui fond care poate fi investit într-o singura societate comercială sau în fiecare clasa de active ale acesteia; b) procentul maxim al activelor unui fond care poate fi investit, în cazul activelor unui singur emitent dintre cei prevăzuţi la art. 108; c) procentul maxim al activelor unui singur emitent dintre cei prevăzuţi de art. 108, care poate face obiectul investiţiilor unui fond.  +  Articolul 112Activele unui fond nu pot fi investite în: a) acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare care nu sunt cotate şi nici tranzacţionate pe alte pieţe supravegheate; b) active care nu pot fi înstrăinate prin lege; c) active corporale care nu sunt cotate pe o piaţa organizată şi a căror evaluare este incerta, ca de exemplu: antichitati, lucrări de arta, autovehicule etc.; d) bunuri imobiliare sau orice drept legat de acestea; e) acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de:e1) actionarii societăţii de pensii;e2) custodele fondului;e3) persoana afiliată în raport cu entitatile enumerate la lit. e1) şi e2); f) orice alte asemenea active stabilite de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii.  +  Articolul 113 (1) Societatea de pensii este obligată sa ia măsuri pentru adaptarea activităţii de investiţii la cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă în situaţia în care prevederile acestui capitol sunt incalcate ca urmare a: a) schimbării preţurilor de piaţa care constituie baza de evaluare a activelor şi obligaţiilor fondului; b) modificării ratelor de schimb valutar; c) modificării relaţiilor organizatorice sau economice dintre entitatile în care a investit fondul; d) oricăror alte circumstanţe care nu pot fi controlate imediat de societatea de pensii. (2) Adaptarea activităţii de investiţii la cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă trebuie să aibă loc în termen de 6 luni de la data la care s-a produs încălcarea sau de la data la care s-a constatat ca urmare a evaluării activelor ca s-a produs o asemenea încălcare. (3) La cererea societăţii de pensii care administrează fondul, cerere depusa în termen de 30 de zile de la data producerii sau constatării încălcării, Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate, dacă protejarea intereselor membrilor o impune, sa prelungească la 12 luni termenul prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 114 (1) Societatea de pensii nu poate să vândă activele fondului pe care îl administrează: a) sie insesi; b) custodelui activelor fondului; c) furnizorului de anuitati; d) persoanelor afiliate în legătură cu entitatile menţionate la lit. a)-c). (2) Societatea de pensii nu poate să cumpere active de la entitatile menţionate la alin. (1). (3) Societatea de pensii nu poate să acorde împrumuturi sau garanţii entitatilor menţionate la alin. (1).  +  Articolul 115Societatea de pensii nu poate delega răspunderea privind administrarea fondului.  +  Articolul 116Fondul nu poate lua bani cu împrumut.  +  Articolul 117 (1) Consiliul de administraţie al societăţii de pensii va defini, pe baza unei consultante profesionale, principiile de investiţie care fac parte integrantă din regulile fondului, ţinând seama de principiile menţionate la art. 107 şi de cerinţele prevăzute în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) Principiile de investiţie au în vedere: a) modul în care vor fi îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 107; b) tipurile de investiţii permise; c) persoanele responsabile de luarea deciziilor şi de realizarea investiţiilor, precum şi procedurile pentru luarea acestor decizii. (3) Consiliul de administraţie al societăţii de pensii care administrează fondul va revedea periodic principiile de investiţie şi le va completa, dacă este necesar.  +  Articolul 118Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate prevedea în reglementări restrictii suplimentare pentru investiţiile fondului, în scopul protejării intereselor membrilor.  +  Capitolul 14 Custodia activelor fondurilor universale de pensii  +  Articolul 119Societatea de pensii trebuie să aleagă un custode căruia îi va incredinta păstrarea activelor fondului pe care îl administrează, pe baza unui contract de depozitare.  +  Articolul 120 (1) Societatea de pensii trebuie să numească un singur custode pentru fondul pe care îl administrează. (2) În situaţia în care securitatea activelor este periclitata, custodele poate delega, cu aprobarea prealabilă a Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, o parte a funcţiilor sale unei alte entităţi care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 121 lit. b)-g). (3) Custodele poate păstra activele mai multor fonduri, cu condiţia de a păstra separat activele, operaţiunile şi înregistrările fiecărui fond de ale sale proprii şi de cele ale celorlalte fonduri.  +  Articolul 121Custode poate fi o banca persoana juridică română sau o sucursala a unei bănci străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României şi care îndeplineşte următoarele condiţii: a) deţine o licenta acordată de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii şi aceasta licenta nu a fost suspendată; b) capitalul social, respectiv capitalul de dotare, nu este mai mic decât echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data acordării licenţei, a 10 milioane euro; c) nu deţine acţiuni în societatea de pensii care administrează fondul ale cărui active le păstrează sau acţiuni ale unei entităţi care este persoana afiliată în raport cu societatea de pensii şi nu are nici un fel de relaţii de capital cu aceste entităţi; d) nu imprumuta şi nu ia cu împrumut bani de la fondul ale cărui active le deţine sau de la societatea de pensii care administrează fondul; f) angajaţii sau membrii organelor sale de conducere proprii nu sunt:f1) membri ai consiliului de administraţie sau angajaţi ai societăţii de pensii ce administrează fondul ale cărui active le păstrează;f2) membri ai consiliului de administraţie sau angajaţi ai oricăror persoane afiliate în raport cu persoanele menţionate la lit. f1); g) îndeplineşte cerinţele prevăzute în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii.  +  Articolul 122În exercitarea atribuţiilor sale custodele este obligat: a) sa primească sumele corespunzătoare contribuţiilor la fond ale fiecărui membru de la Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi sa prelucreze documentele care stau la baza acestora; b) sa informeze societatea de pensii asupra contribuţiilor primite; c) sa deconteze tranzacţiile cu activele financiare din portofoliul fondului în conformitate cu instrucţiunile de administrare transmise de societatea de pensii; d) sa preia dividendele, dobânzile şi celelalte drepturi aferente activelor financiare depozitate în conformitate cu instrucţiunile de administrare transmise de societatea de pensii; e) să se asigure ca instrucţiunile societăţii de pensii sunt în concordanta cu legea, cu reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi cu prevederile actelor constitutive ale fiecărui fond; f) să se asigure ca orice sume datorate în legătură cu tranzacţiile efectuate cu activele financiare din portofoliul fiecărui fond sunt achitate în termenele legale; g) sa evalueze zilnic activul net al fondului; h) sa transmită societăţii de pensii orice informaţii referitoare la activele aflate în custodie; i) să efectueze transferurile de plati; j) sa depoziteze şi sa păstreze în siguranţa toate activele financiare din portofoliul fondului; k) sa îndeplinească orice alte obligaţii prevăzute în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii sau ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 123Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări care vor prevedea, în legătură cu custodele: a) condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru obţinerea unei licenţe pentru desfăşurarea activităţilor de depozitare, procedura de acordare şi retragere a licenţei; b) alte aspecte pe care le considera necesare.  +  Articolul 124 (1) Contractul de depozitare încheiat între societatea de pensii şi custode va cuprinde clauze privind: a) obligaţiile custodelui şi ale societăţii de pensii; b) remuneraţia custodelui şi modul de calcul al costurilor şi tarifelor ce se suporta de societatea de pensii; c) alte cerinţe prevăzute în reglementările Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) Custodele răspunde pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor sale. (3) Custodele nu poate fi exonerat de răspundere şi răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredinţarea obligaţiilor sale unei alte entităţi, sub sancţiunea nulităţii.  +  Articolul 125 (1) În situaţia în care încetarea raporturilor contractuale cu un custode are loc printr-o notificare scrisă, perioada de notificare nu poate fi mai mica de 6 luni, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 127. (2) Partea care transmite notificarea prevăzută la alin. (1) va informa imediat Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii despre aceasta, precum şi despre motivele încetării raporturilor contractuale.  +  Articolul 126 (1) Numirea unui nou custode se face numai cu aprobarea prealabilă scrisă a Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) În vederea obţinerii licenţei societatea de pensii va transmite Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii documentaţia referitoare la custodele propus.  +  Articolul 127 (1) În situaţia retragerii licenţei custodelui de către Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, a neexecutării sau executării necorespunzătoare de către custode a contractului de depozitare sau dacă acesta este subiectul unei proceduri de lichidare judiciară sau voluntara: a) societatea de pensii va notifica imediat custodelui şi Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii încetarea contractului; b) societatea de pensii va numi un nou custode şi va obţine aprobarea Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii în cel mai scurt timp; c) în cazul în care societatea de pensii nu respecta parcurgerea procedurilor descrise la lit. a) şi b), Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii o poate obliga sa înlocuiască custodele. (2) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate obliga societatea de pensii sa înlocuiască custodele dacă structura financiară şi organizatorică a acestuia s-a deteriorat substanţial şi, prin urmare, activele păstrate în custodia sa sunt puse în pericol.  +  Articolul 128 (1) Orice înlocuire a custodelui va fi facuta într-o modalitate care să asigure continuitatea îndeplinirii obligaţiilor custodelui în legătură cu activele fondului. (2) În situaţia în care contractul cu custodele este reziliat, acesta din urma va transmite unui alt custode, într-o perioadă convenită de comun acord, activele fondului din custodia sa şi toate documentele referitoare la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 122.  +  Articolul 129Custodele va informa imediat Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii în legătură cu orice aspect care încalcă dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, statutul fondului sau care poate periclita interesele oricărui membru.  +  Articolul 130Activele fondului depozitate în conformitate cu prevederile acestui capitol nu pot face obiectul unei executări silite împotriva custodelui şi al nici unei tranzacţii, custodele fiind numai depozitarul acestora.  +  Capitolul 15 Garanţii  +  Articolul 131 (1) În situaţia în care un membru al fondului înştiinţează o societate de pensii despre intenţia sa de a se retrage, aceasta va informa imediat Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu privire la suma existenta în contul membrului fondului la ultima data de evaluare. (2) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va calcula în termen de 30 de zile contribuţiile care au fost făcute de persoana respectiva la toate fondurile la care aceasta a fost vreodata membru, luând în considerare transferurile de plati, inclusiv cele efectuate în calitate de beneficiar. (3) Pentru efectuarea acestor calcule Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va solicita societăţii de pensii care administrează fondul la care este membru persoana respectiva sa îi pună la dispoziţie informaţii privind contribuţiile şi transferurile de plati făcute de acea persoana la acel fond şi la toate fondurile la care a fost membru. (4) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va aplica un procent la fiecare dintre contribuţiile făcute în conformitate cu prevederile cap. VII, pentru a reflecta inflatia preţurilor intervenita între data plăţii şi data retragerii şi a unui profit minim anual de 1% şi, de asemenea, va calcula o deducere pentru a reflecta valoarea comisioanelor achitate de fonduri în perioada respectiva. (5) Dacă valoarea calculată în conformitate cu alin. (2)-(4) este mai mare decât valoarea sumei comunicate în conformitate cu alin. (1), atunci, în condiţiile alin. (6), Fondul naţional de garanţie pentru pensii va achită imediat în contul membrului respectiv o sumă egala cu diferenţa dintre cele doua valori, astfel încât persoana respectiva sa primească anuitatea care i se cuvine. (6) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări cu privire la modul de calcul şi de informare menţionate la alin. (1)-(4) şi la modul efectuării plăţilor prevăzut la alin. (5).  +  Articolul 132 (1) Dacă un furnizor de anuitati nu plăteşte anuitatile sau dacă un fond nu plăteşte sumele fixe sau ratele corespunzătoare într-un termen de 3 luni de la prima data la care trebuie făcute aceste plati, iar Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii decide ca aceste plati nu mai pot fi făcute, atunci se va plati o garanţie de către Fondul naţional de garanţie pentru pensii. (2) Plata garanţiei se va face în acelaşi timp cu plata pensiilor din sistemul public de pensii. (3) Valoarea garanţiei nu poate depăşi 60% din salariul mediu net pe economie la momentul respectiv. (4) Dacă plăţile datorate de un fond sau de un furnizor de anuitati au loc după plata garanţiilor, cel care a încasat plăţile va returna imediat, prin sistemul public de pensii, sumele primite ca plata a garanţiilor. (5) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări care să prevadă alte aspecte cu privire la garanţii.  +  Capitolul 16 Sancţiuni şi raspunderi  +  Articolul 133 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia se sancţionează contraventional sau administrativ, după caz, de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit condiţiilor în care au fost săvârşite, nu sunt prevăzute de legea penală ca infracţiuni: a) nerespectarea prevederilor art. 7 referitoare la capitalul social şi acţiunile unei societăţi de pensii; b) nerespectarea prevederilor art. 8 şi 9 referitoare la capitalul social al unei societăţi de pensii; c) nerespectarea prevederilor art. 10 referitoare la Fondul naţional de garanţie pentru pensii; d) nerespectarea prevederilor art. 11 referitoare la actionarii unei societăţi de pensii; e) nerespectarea prevederilor art. 12 referitoare la achiziţionarea sau tranzacţionarea acţiunilor unei societăţi de pensii; f) nerespectarea prevederilor art. 13, 14 şi art. 15 alin. (1) lit. a)-d), referitoare la membrii consiliului de administraţie al unei societăţi de pensii, precum şi cele referitoare la persoanele prevăzute la art. 15 alin. (2); g) nerespectarea prevederilor art. 18 referitoare la folosirea activelor unei societăţi de pensii; h) nerespectarea prevederilor art. 19 referitoare la păstrarea arhivelor de către o societate de pensii; i) nerespectarea termenelor şi condiţiilor din licenta, prevăzute la art. 31 alin. (1)-(4); j) nerespectarea termenului de începere a activităţii prevăzut la art. 31 alin. (5); k) nerespectarea termenelor şi condiţiilor din autorizarea de funcţionare a unui fond, prevăzute la art. 50; l) nerespectarea prevederilor art. 53 referitoare la încheierea contractului de administrare a fondului şi acceptarea contribuţiilor membrilor; m) nerespectarea prevederilor art. 59 alin. (1)-(4) referitoare la atribuţiile de control al fondurilor şi societăţilor de pensii; n) nerespectarea prevederilor art. 62 alin. (1) referitoare la confidenţialitatea informaţiilor; o) nerespectarea prevederilor art. 77 şi 78 referitoare la marketingul fondurilor; p) nerespectarea prevederilor art. 84 referitoare la evaluarea activului net al unui fond; q) nerespectarea prevederilor art. 93-96 referitoare la plata anuităţilor; r) nerespectarea prevederilor referitoare la raportări, prevăzute la art. 100-102; s) nerespectarea obligaţiilor de certificare a rapoartelor financiare, prevăzute la art. 102 alin. (1) lit. a); t) nerespectarea prevederilor art. 103 şi 104 referitoare la comisioane; u) nerespectarea prevederilor art. 109 şi 113 referitoare la investiţiile fondurilor; v) nerespectarea prevederilor art. 120-122 referitoare la custodele activelor unui fond; w) încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum şi nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de reglementare şi supraveghere ale Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (3) Săvârşirea cu intenţie sau din culpa, prin comisiune sau omisiune, a vreuneia dintre contravenţiile prevăzute la alin. (2) se sancţionează contraventional cu avertisment scris sau amenda contravenţională. (4) În cazul aplicării amenzii contravenţionale se poate dispune şi retragerea sau, după caz, anularea licenţei. (5) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate obliga prin decizie persoanele care nu furnizează informaţiile complete prevăzute la art. 102 la plata unor amenzi administrative de până la 0,01% din valoarea activelor fondului administrat pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie. (6) Contravenţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se constata de personalul împuternicit de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii. (7) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la alin. (2), precum şi amenzile prevăzute la alin. (5) se aplică de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii prin decizii semnate de preşedintele comisiei. (8) Deciziile preşedintelui comisiei îşi produc efectele la data notificării persoanei sancţionate. (9) Împotriva deciziilor luate în condiţiile alin. (8) se poate introduce plângere la instanţa judecătorească competenţa potrivit legii, în termen de 15 zile de la notificare. (10) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele reale ale faptei săvârşite şi de conduita făptuitorului. (11) În cazul constatării săvârşirii a doua sau mai multe contravenţii ce urmează a fi sancţionate, se poate aplica maximul amenzii prevăzute pentru fiecare dintre ele.  +  Articolul 134 (1) Limitele amenzilor contravenţionale se stabilesc prin lege specială. (2) În cazul sanctionarii contravenţionale a persoanelor juridice, Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii poate aplica sancţiuni cel mult egale prin gravitate, pentru contravenţia respectiva, şi persoanelor fizice cărora, în calitate de persoane afiliate sau care desfăşoară alte activităţi reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, le este imputabilă respectiva contravenţie pentru ca, deşi puteau şi trebuia sa prevină săvârşirea ei, nu au făcut-o. (3) De la dispoziţiile alin. (2) sunt exceptate persoanele fizice şi persoanele juridice, societăţile de pensii sau orice persoană care a acţionat în numele sau împreună cu acestea, care fac dovada că nu au avut cunoştinţa despre faptele incriminate şi au luat toate măsurile pentru a asigura veridicitatea afirmaţiilor sau documentelor. (4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (2) sunt ţinute şi la reparaţiunea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenţie, iar dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la reparaţiunea prejudiciului cauzat. (5) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25, 26 şi 27, în măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se dispune altfel.  +  Articolul 135Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 10 ani sau cu amendă: a) desfăşurarea fără autorizaţie a oricăror activităţi pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede obligaţia obţinerii unei autorizaţii sau licenţe din partea Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii, săvârşită de persoane afiliate sau de orice persoane juridice şi persoane fizice; b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (2) referitoare la activităţile societăţilor de pensii; c) nerespectarea prevederilor art. 108, 110, 111 şi 112 referitoare la investiţiile fondurilor; d) nerespectarea prevederilor art. 114 referitoare la vânzarea şi cumpărarea activelor de către o societate de pensii.  +  Articolul 136Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 137 (1) Aplicarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptelor prevăzute la art. 133 alin. (2). (2) Aplicarea sancţiunilor contravenţionale nu inlatura răspunderea disciplinară, materială, civilă, administrativă sau penală, după caz. (3) Sancţiunea contravenţională aplicată se poate publică într-o publicaţie de importanţa naţionala.  +  Articolul 138Preşedintele şi personalul de conducere ai Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii răspund disciplinar, material, civil, administrativ sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau în cazul în care, prin activitatea ori inactivitatea lor, aduc prejudicii intereselor membrilor fondurilor.  +  Capitolul 17 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 139Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu: a) dispoziţiile art. 1491, 1492 şi 1499-1531 din Codul civil referitoare la societăţi civile particulare fără personalitate juridică; b) dispoziţiile Codului de procedura civilă; c) dispoziţiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori; d) dispoziţiile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare; e) dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 140 (1) Preşedintele comisiei va fi numit în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Data limita până la care se poate depune documentaţia pentru autorizarea societăţilor de pensii, în conformitate cu prevederile art. 23, se stabileşte de Parlamentul României, o dată cu aprobarea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat, dacă se constată că deficitul acestuia, luându-se în calcul şi introducerea fondurilor universale de pensii, este mai mic de 1% din produsul intern brut. (3) Toţi solicitanţii care au depus documentaţia de autorizare în conformitate cu prevederile alin. (2) şi care obţin licenta vor începe activitatea, inclusiv publicitatea şi marketingul, la aceeaşi dată stabilită de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor şi Pensii. (4) Solicitanţii care depun documentaţia de autorizare după data limita stabilită de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii vor începe activitatea după obţinerea licenţei, dar nu mai devreme de 2 ani de la data prevăzută la alin. (3). (5) Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va emite reglementări privind datele prevăzute la alin. (2) şi (3).  +  Articolul 141 (1) Cheltuielile Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii vor fi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, până la trecerea unui an de la data începerii colectării contribuţiilor la fonduri. (2) Sumele acordate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile alin. (1) vor fi restituite de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii în următorii 5 ani.  +  Articolul 142 (1) În termen de 2 ani de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii va elabora toate reglementările necesare în vederea aplicării prevederilor acesteia. (2) Reglementările vor fi trimise spre consultare Consiliului Economic şi Social şi tuturor instituţiilor interesate. Răspunsul competent al acestora va fi trimis Comisiei de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii în termen de 10 zile de la data primirii. (3) Toate reglementările elaborate de Comisia de Reglementare şi Supraveghere a Societăţilor de Pensii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 143Până la data prevăzută la art. 140 alin. (2) Guvernul României va lua măsurile necesare pentru înlăturarea problemelor cu care se confrunta piaţa românească de capital.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţieisociale,Liviu Lucian AlbuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------