REGULAMENT din 9 noiembrie 2000de apărare împotriva incendiilor în masa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 noiembrie 2000     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prin incendiu în masa, în sensul prezentului regulament, se înţelege acel incendiu de mari proporţii care poate genera consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social-economice, precum şi asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri, constituite potrivit legii. (2) Acţiunile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor în masa se organizează şi se desfăşoară în scopul apărării vieţii şi al asigurării protecţiei populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi a factorilor de mediu împotriva efectelor negative ale acestui tip de dezastru. (3) Face obiectul prezentului regulament ansamblul acţiunilor şi măsurilor preventive, de intervenţie operativă, de recuperare şi reabilitare în situaţia de urgenta publică generata de incendii în masa. (4) Principalii parametri şi nivelurile minime de gravitate ce caracterizează situaţia de urgenta publică generata de incendii în masa sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Organizarea, coordonarea şi controlul acţiunilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor în masa se realizează la nivel naţional prin Comisia centrala pentru incendii în masa, organizată pe lângă Ministerul de Interne. (2) În teritoriu acţiunile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor în masa se realizează prin comisiile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare împotriva dezastrelor. (3) Banca de date privind incendiile în masa se organizează în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 3Aplicarea măsurilor operative de apărare împotriva incendiilor în masa se realizează în mod unitar pe baza planurilor operative şi a planurilor de protecţie şi intervenţie în cazul dezastrelor, ale judeţelor, localităţilor şi agenţilor economici, denumite în continuare planuri de apărare.  +  Capitolul 2 Acţiuni şi măsuri preventive  +  Secţiunea 1 Prevenirea incendiilor în masa  +  Articolul 4Prevenirea incendiilor în masa se realizează în cadrul ansamblului de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate la nivel naţional şi local, potrivit legii, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor ce pot genera astfel de dezastre.  +  Articolul 5Programele de dezvoltare economico-socială ce se întocmesc la nivel naţional şi local vor cuprinde, în mod obligatoriu, măsurile de prevenire a transformarii incendiilor în incendii în masa, răspunderea revenind autorităţilor publice centrale sau locale şi conducerilor tehnico-administrative ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice.  +  Secţiunea 2 Planurile de apărare împotriva incendiilor în masa  +  Articolul 6 (1) Planurile de apărare împotriva incendiilor în masa sunt documentele pe baza cărora se realizează măsurile preventive, pregătirea, intervenţia nemijlocită şi conducerea unitară a acesteia. (2) Planurile prevăzute la alin. (1) se întocmesc pentru judeţe şi localităţi de către comisiile de apărare împotriva dezastrelor, constituite conform legii, iar pentru agenţii economici şi instituţiile publice, de către conducerile tehnico-administrative. (3) Structura orientativa a planului de apărare împotriva incendiilor în masa este prevăzută în anexa nr. 2. (4) La întocmirea sau la reactualizarea planului de apărare se executa evaluarea şi se stabilesc zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masa. Nivelurile de risc ridicat sau foarte ridicat se marcheaza distinct pe harta zonelor de risc, anexa la planul de apărare.  +  Articolul 7Răspunderea privind întocmirea planurilor de apărare revine prefecţilor, primarilor şi conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice.  +  Articolul 8 (1) Planurile de apărare se actualizează ori de câte ori este necesar ca urmare a modificărilor survenite în zonele/obiectivele pentru care au fost întocmite. (2) Modificările şi reactualizarile operate în planurile de apărare se comunică structurilor ierarhice ale administraţiei publice locale, precum şi brigazii sau grupului de pompieri militari în a cărui zona de competenţa se afla agenţii economici, instituţiile publice şi localităţile prevăzute la art. 6 alin. (2).  +  Secţiunea 3 Sistemul informaţional-decizional  +  Articolul 9Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate detectarii, alarmarii, alertarii, notificării, transmiterii datelor, informaţiilor şi prelucrării acestora, luării deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de apărare împotriva incendiilor în masa şi transmiterii acestora celor interesaţi.  +  Articolul 10 (1) Pentru asigurarea transmiterii informaţiilor la zi de către comisiile de apărare împotriva dezastrelor se vor stabili din timp, prin planurile de apărare, tipurile de reţele, frecventele şi mijloacele de telecomunicaţii ce vor fi folosite şi la care se va asigura permanenta. (2) Echipamentele şi mijloacele tehnice utilizate trebuie să fie compatibile între ele şi sa funcţioneze la parametrii stabiliţi în documentaţiile de exploatare. (3) Transmiterea informaţiilor se realizează în conformitate cu schema fluxului informaţional-decizional, aprobată prin planul de apărare. (4) Schemele de principiu ale fluxurilor informaţional-decizionale sunt prezentate în anexele nr. 3-5.  +  Articolul 11 (1) Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor ierarhic superioare asupra situaţiei la locul dezastrului, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate se realizează prin rapoarte operative. (2) Conţinutul de principiu al raportului operativ ce se transmite în timpul acţiunilor de apărare împotriva incendiilor în masa este prevăzut în anexa nr. 6.  +  Secţiunea 4 Sistemul şi pregătirea forţelor de intervenţie. Logistica interventiilor  +  Articolul 12Sistemul forţelor de intervenţie pentru apărarea împotriva incendiilor în masa se constituie din forte specializate, complementare şi auxiliare.  +  Articolul 13Forţele specializate se constituie din marile unităţi, unităţile şi subunitatile de pompieri militari, serviciile publice de pompieri civili, serviciile private de pompieri civili constituite la agenţii economici şi la instituţiile publice, precum şi serviciile private de pompieri civili constituite pe plan local ca societăţi comerciale. Aceste forte sunt specializate pe activităţi şi misiuni de sine stătătoare şi acţionează pentru: a) prevenirea şi stingerea incendiilor, coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice în acest domeniu, în condiţiile legii; b) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate în pericol; c) acordarea primului ajutor medical şi participarea, în limitele forţelor şi mijloacelor disponibile, la evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi agenţilor economici.  +  Articolul 14 (1) Forţele complementare se organizează din timp la nivelul instituţiilor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în raport cu nevoile stabilite prin scenariile din planurile de apărare. (2) Categoriile de forte complementare sunt: poliţia, jandarmeria, poliţia de frontieră, Comandamentul Protecţiei Civile, Corpul Gardienilor Publici, unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitară veterinara, precum şi alte formaţiuni de paza a persoanelor şi bunurilor. (3) Forţele complementare acţionează pentru: a) aplicarea măsurilor prevăzute privind ordinea publică pe timpul instituirii situaţiei de urgenta publică generate de incendii în masa; b) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite; c) evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi agenţilor economici; d) limitarea proportiilor dezastrului şi înlăturarea consecinţelor acestuia cu mijloacele din dotare; e) asigurarea legăturilor necesare; f) asigurarea asistenţei medicale de urgenta; g) desfăşurarea acţiunilor pentru salvarea oamenilor, a animalelor şi a bunurilor materiale, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente şi asistenţa sanitară specializată pentru persoanele afectate.  +  Articolul 15Forţele auxiliare se stabilesc din timp, din rândul populaţiei şi salariaţilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice din zonele periclitate, şi acţionează în raport cu sarcinile stabilite prin planurile de apărare.  +  Articolul 16Pregătirea forţelor de intervenţie se realizează în cadrul instituţiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate.  +  Articolul 17 (1) Prefectii, primării şi conducerile tehnico-administrative ale agenţilor economici şi instituţiilor au obligaţia de a asigura cunoaşterea de către populaţie şi de forţele destinate intervenţiei a modalităţilor de acţiune, conform planurilor de apărare întocmite. (2) Periodic comisiile de apărare împotriva dezastrelor vor organiza şi vor executa exercitii aplicative pentru verificarea pregătirii populaţiei şi a forţelor de intervenţie. Verificarea funcţionarii sistemului de avertizare-alertare, precum şi a tehnicii, mijloacelor şi materialelor de intervenţie se face la termenele stabilite prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 18Logistica acţiunilor de apărare împotriva incendiilor în masa se asigura de autorităţile, instituţiile publice şi agenţii economici cu atribuţii în acest domeniu, în raport cu răspunderile, acţiunile, efectivele şi mijloacele angrenate.  +  Articolul 19Resursele financiare necesare pentru acoperirea nevoilor de apărare împotriva incendiilor în masa se suporta, potrivit legii, din bugetul de stat, bugetele autorităţilor publice locale, agenţilor economici şi ale instituţiilor publice, precum şi din alte fonduri legal constituite şi sunt destinate pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor de prevenire a fenomenelor periculoase, inzestrarea cu autospeciale, utilaje şi materiale de intervenţie, mijloace de transport, pregătirea efectivelor, întreţinerea materialelor şi aplicarea procedurilor de intervenţie imediata şi ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.  +  Capitolul 3 Acţiuni şi măsuri de intervenţie operativă  +  Articolul 20 (1) Conducerea întregii operaţiuni de intervenţie în situaţia de urgenta publică generata de incendii în masa se realizează de autorităţile legal investite care au atribuţii şi responsabilităţi privind conceptia, planificarea, organizarea şi controlul în domeniu, respectiv prefectii, primării şi conducerile tehnico-administrative ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice. (2) Conducerea operativă a acţiunilor de intervenţie nemijlocită pentru stingerea incendiilor în masa se realizează de comandantul brigazii sau grupului de pompieri militari în a cărui zona de competenţa s-a produs evenimentul ori de persoana imputernicita de comandantul Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 21Organizarea cooperării revine conducerii intervenţiei şi se realizează la nivelul autorităţilor publice centrale şi locale, în baza legilor în vigoare, în scopul conjugarii eforturilor pentru prevenirea, limitarea şi lichidarea consecinţelor incendiilor în masa.  +  Articolul 22Procedurile pentru limitarea propagarii, pentru stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor în masa sunt cele pentru situaţiile de normalitate, stabilite prin regulamentele şi instrucţiunile elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 23În cazul prognozarii transformarii incendiilor în incendii în masa sau la atingerea intempestiva a nivelurilor de gravitate ce caracterizează acest tip de dezastru, se întreprind următoarele acţiuni şi măsuri:A. La declararea situaţiei de urgenta publică generate de incendii în masa: a) autorităţile declara situaţia de urgenta publică în zonele periclitate; b) secretariatul tehnic permanent informează preşedintele comisiei de apărare împotriva dezastrelor despre situaţia creata şi asigura activarea acesteia; c) se intensifica fluxul informaţional-decizional, marindu-se frecventa transmisiilor de informaţii, prognoze şi avertizari către populaţie, obiectivele şi instituţiile publice din zonele periclitate; d) se declanseaza acţiunile premergătoare operaţiunilor de intervenţie, constând în: recunoaşterea şi supravegherea continua a zonelor amenintate, prealertarea şi pregătirea forţelor şi mijloacelor de intervenţie, evacuarea, dacă situaţia o impune, a oamenilor, animalelor şi bunurilor, punerea în siguranţa a bunurilor ce nu pot fi evacuate; e) se intensifica acţiunile de prevenire în zonele, obiectivele sau pe direcţiile probabile de manifestare a incendiilor în masa; f) se asigura condiţiile de adăpostire, hranire şi asistenţa în raioanele de evacuare a populaţiei şi animalelor; g) se formulează, potrivit legii, propuneri cu privire la utilizarea rezervelor materiale şi a mijloacelor pentru intervenţie, păstrarea şi refacerea lor prin aprovizionare curenta în limita fondurilor alocate în acest scop.B. Pe timpul stingerii incendiilor în masa: a) se acordă primul ajutor persoanelor afectate de incendiul în masa; b) se concentreaza şi se organizează intrarea în dispozitivele de acţiune a forţelor şi mijloacelor stabilite prin planurile de apărare; c) se organizează lucrările necesare în vederea realizării rezervelor de apa şi a celorlalte categorii de substanţe stingatoare necesare în susţinerea acţiunii de intervenţie; d) se organizează şi se efectuează, cu mijloacele aflate la dispoziţie, lucrările de limitare a propagarii incendiilor; e) se asigura condiţiile pentru efectuarea manevrelor de forte şi mijloace necesare în vederea desfăşurării acţiunii de intervenţie, în raport cu evoluţia situaţiei operative; f) se transmit comisiilor de apărare împotriva dezastrelor, superioare ierarhic, informaţii despre situaţia creata şi despre măsurile luate şi se formulează cereri, în raport cu evoluţia situaţiei operative; g) se informează populaţia despre măsurile şi comportamentul care trebuie adoptate în zonele de dezastru.C. După lichidarea incendiilor în masa: a) se stabilesc cauzele şi împrejurările izbucnirii incendiului în masa; b) se asigura refacerea capacităţii de acţiune a forţelor care au intervenit; c) se stabilesc măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare a populaţiei în zona afectată, pentru preîntâmpinarea izbucnirii de noi incendii.  +  Capitolul 4 Acţiuni şi măsuri ulterioare pentru recuperare şi reabilitare  +  Articolul 24Pentru restabilirea stării de normalitate comisiile de apărare împotriva dezastrelor şi conducerile tehnico-administrative ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice dispun următoarele acţiuni şi măsuri: a) acordarea în continuare a sprijinului necesar persoanelor afectate; b) reconstituirea mijloacelor materiale necesare pentru intervenţie şi trecerea acestora în stare operativă; c) reabilitarea căilor de comunicaţii, liniilor de telecomunicaţii şi a reţelelor de transport al energiei electrice, apei şi al agenţilor energetici; d) pregătirea condiţiilor pentru repunerea în stare de funcţionare a agenţilor economici şi a instituţiilor publice afectate, precum şi repararea/reconstructia locuinţelor avariate sau distruse din zona de dezastru; e) stabilirea pagubelor, din punct de vedere cantitativ şi valoric, determinate de dezastru.  +  Articolul 25 (1) Pe baza concluziilor desprinse din analiza intervenţiei comisiile de apărare împotriva dezastrelor întocmesc rapoarte de evaluare, care se înaintează comisiei ierarhic superioare în termen de 10 zile de la producerea dezastrului, făcând în acest context propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor. (2) Conţinutul de principiu al raportului de evaluare a intervenţiei este prevăzut în anexa nr. 7. (3) Rapoartele de evaluare a intervenţiei ale comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor se înaintează Comisiei centrale pentru incendii în masa, în termen de 30 de zile.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 26Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea misiunilor pe timpul acţiunilor de intervenţie se decontează în condiţiile legii.  +  Articolul 27Serviciile de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare vor asigura, la cerere, situaţia cuprinzând mijloacele tehnice şi materialele ce pot fi utilizate în condiţiile situaţiei de urgenta publică generate de incendii în masa.  +  Articolul 28Comisia centrala pentru incendii în masa colaborează în problematica incendiilor în masa cu organismele similare din alte tari, în baza convenţiilor internaţionale la care România este parte sau a acordurilor bilaterale.  +  Articolul 29Documentele elaborate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea intervenţiei se arhiveaza de secretariatul tehnic permanent al Comisiei de apărare împotriva dezastrelor, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1-------la regulament-------------PARAMETRII PRINCIPALI ŞI NIVELURILE MINIME DE GRAVITATE*)ce caracterizează situaţia de urgenta publică generata de incendii în masa*) Când s-a ajuns la unul dintre nivelurile de gravitate precizate sau exista pericolul atingerii acestuia se activează comisia de apărare împotriva dezastrelor de la autoritatea publică locală pe raza căreia s-a produs incendiul în masa şi se pune în aplicare planul de apărare specific. Dacă posibilităţile acestei comisii pentru gestionarea situaţiei create sunt depăşite, se activează comisia judeteana de apărare împotriva dezastrelor.Comisia centrala pentru incendii în masa se activează când posibilităţile comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor au fost depăşite ori exista premisele să fie depăşite sau când sunt afectate cel puţin două judeţe.1. Consecinţe produse sau iminente ale incendiilor în masa: a) persoane decedate - 20; b) persoane traumatizate**) - 200; c) persoane periclitate - 1.000; d) animale moarte - 50 tone; amenintate - 250 tone; e) locuinţe individuale sau apartamente distruse - 100; amenintate - 500; f) suprafaţa cvartal de locuinţe afectată - mai mare de 5 kmp; ameninţată - 50 kmp; g) suprafaţa fond forestier afectată - 100 ha; ameninţată - 1.000 ha sau front continuu de propagare a flacarii - 2 km; h) suprafaţa culturi afectată - 200 ha; ameninţată - 2.000 ha sau front continuu de propagare a flacarii - 4 km2. Riscul aprinderii sau producerii exploziei unor concentrari (sarcini termice de incendiu) ridicate de substanţe sau materiale combustibile periculoase3. Forte de intervenţie concentrate - 200 persoane, din care cel puţin 100 specializate. Notă **) Prin persoane traumatizate, în sensul prezentului regulament, se înţelege acele persoane care au suferit un traumatism fizic sau psihic.  +  Anexa 2-------la regulament-------------STRUCTURA ORIENTATIVAa planului de apărare împotriva incendiilor în masaCapitolul I - Introducere- Zone de planificare în caz de urgenta- Caracteristicile zonelor (obiectivelor) de risc ridicat pentru fiecare zona de planificareCapitolul II - Organizarea în caz de urgenta- Structuri organizatorice implicate- Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor pentru prevenire şi intervenţie în caz de incendiu în masaCapitolul III - Conceptia acţiunilor pentru intervenţie- Activităţi ce se executa pe etape de intervenţie:- la notificare;- la declararea situaţiei de urgenta publică generate de incendii în masa;- pentru localizarea şi limitarea propagarii incendiului în masa;- pentru stingerea incendiului în masa;- pentru lichidarea consecinţelor incendiului în masa- Măsuri principale de protecţie a personalului destinat intervenţiei- Măsuri principale de protecţie şi asistenţa a populaţiei, animalelor, bunurilor materiale, agenţilor economici şi instituţiilor publice- Acţiuni şi măsuri ulterioare pentru recuperare şi reabilitareCapitolul IV - Resurse- Resurse umane- Resurse materiale- Resurse financiare- Logistica operaţiunilor de intervenţieCapitolul V - Conducerea- Sistemul informaţional-decizional- Organisme de conducere- Atribuţiile organismelor de conducere- Rapoarte- Realizarea legăturilor pentru conducere, informare şi cooperareCapitolul VI - Dispoziţii finale- Informarea publică- Asistenţa internationala- Revizii, reactualizari, sancţiuniAnexe1. Componenta comisiei de apărare împotriva dezastrelor2. Procedurile de urgenta3. Schema de înştiinţare-notificare4. Harta zonelor de risc din zona de competenţa a comisiei5. Scheme (harti) ale fiecărei zone de risc, cu operaţiunile de intervenţie şi cu resursele umane, materiale şi tehnice pentru acestea6. Caracteristicile surselor de risc7. Modele de documente  +  Anexa 3    -------la regulament-------------                  FLUXUL INFORMAŢIONAL - DECIZIONAL         la nivelul Comisiei centrale pentru incendii în masa                      ┌────────────────────────┐                      │ COMISIA GUVERNAMENTALĂ │                      │ DE APĂRARE IMPOTRIVA │                      │ DEZASTRELOR │                      └────┬───────────────────┘                           │ ▲                           ▼ |                      ┌───────────────────┴─────┐   ┌──────────────────┤ COMISIA CENTRALA │   │ │ PENTRU INCENDII ÎN MASA │   │ └───────────┬─────────────┘   │ ▲ │ ▲   │ | │ |   │ ┌--------------┘ │ |   │ | ▼ |   │ ▼ ┌─────────────────┴─────┐ ┌─────────────┐   │ ┌────────────┐ │ SECRETARIATUL TEHNIC │ │ MIJLOACE DE │   │ │ GRUPE DE │↕----┤ PERMANENT AL COMISIEI │↕-------◄│ COMUNICARE │   │ │ COORDONARE │ │ CENTRALE PENTRU │ │ ÎN MASA │   │ └────────────┘ │ INCENDII ÎN MASA │ └─────────────┘   │ └────────────┬──────────┘   │ ▲ │ ▲   │ | │ |   │ ┌----------------┘ │ └---------------┐   │ | │ |   ▼ | │ ┌────────────┴───────────────┐ ┌───────────┴────────────┐ │ │ COMISIA JUDETEANA │ │ AUTORITĂŢI ALE │ └───────◄│ (A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) │ │ ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │↕-----┐ │ DE APĂRARE IMPOTRIVA │ │ CENTRALE ŞI LOCALE │ | │ DEZASTRELOR │ ├────────────────────────┤ | └────────────────────────────┘ │ REGII AUTONOME ŞI │ | ┌──────────────────────┐ │ INSTITUŢII PUBLICE │ | │ SECRETARIATUL TEHNIC │ └────────────────────────┘ | └───┬──────────────────┘                                 | │ ▲                               ┌─┴───────┐ ▼ |    ┌───────────────────┐ │ SURSA │ ┌────────────────────┴──────┐    │ COMANDAMENTUL │↕-----┤ DE RISC ├----◄│ BRIGADA (GRUPUL) DE │    │ PROTECŢIEI CIVILE │ └─────────┘ │ POMPIERI A (AL) JUDEŢULUI │    └───────────────────┘ │ (MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) │                                               └───────────────────────────┘       ------◄ Flux informaţional       ──────◄ Flux decizional  +  Anexa 4    -------la regulament-------------               FLUXUL INFORMAŢIONAL - DECIZIONAL         în localităţile în care funcţionează brigazi,          grupuri şi subunitati de pompieri militari                ┌────────────────────────────────┐                │ SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT │                │ AL COMISIEI CENTRALE PENTRU │                │ INCENDII ÎN MASA │                └──────────────────┬─────────────┘                                   │ ▲                                   │ |                                   │ └---------------┐                                   └───────────────┐ |                                                   ▼ |    ┌──────────────────┐ ┌───────┴──────────────────────┐ ┌-◄│ BRIGADA (GRUPUL) ├--------------------◄│ COMISIA JUDETEANA DE APĂRARE │ | │ DE POMPIERI │↕───────┬────────────┤ IMPOTRIVA DEZASTRELOR │ | │ A (AL) JUDEŢULUI │ │ ├──────────────────────────────┤ | └──────────────────┘ │ ┌---◄│ SECRETARIATUL TEHNIC │ | ┌----------------┼-------┘ └─────────────▲─────────▲────▲─┘ | | │ ┌───────────┬─────┼───────┬─┼──┐ | | ┌──────────┴────────┐ │ │ │ | │ | │ | ├--┤ COMISIA LOCALĂ DE │↕──────┴────────┘ ┌──────▼─────┴─────┐ │ | │ | | │ APĂRARE IMPOTRIVA │ ┌---------◄│ SERVICII PUBLICE │ │ | │ | | │ DEZASTRELOR │ | │ DESCENTRALIZATE │ │ | │ | | └──────┬────────────┘ ┌──────┴──┐ └──────────────────┘ │ | │ | | │ ▲ │ SURSA │ ┌─────────────────▼─┴┐ │ | | │ | │ DE RISC ├---------◄│ ALTE UNITĂŢI │ │ | | │ | └──┬───┬──┘ │ APARŢINÂND M.Ap.N. │ │ | | ▼ | | | └────────────────────┘ │ | | ┌───────────┴───────┐ | | ┌───────────────▼─┴┐ └--┤ SUBUNITATE DE │↕-----┘ └-------------------◄│ FORMAŢIUNI DE │    │ POMPIERI MILITARI │ │ PROTECŢIE CIVILĂ │    └───────────────────┘ └──────────────────┘       ------◄ Flux informaţional       ──────◄ Flux decizional  +  Anexa 5    -------la regulament-------------                   FLUXUL INFORMAŢIONAL - DECIZIONAL              în localităţile în care nu sunt constituite                   structuri ale pompierilor militari                      ┌──────────────────────────────┐      ┌--------------◄│ COMISIA JUDETEANA DE APĂRARE │      | │ IMPOTRIVA DEZASTRELOR │      | ├──────────────────────────────┤      | │ SECRETARIATUL TEHNIC │      | └───────┬──────────────────────┘      | │ ▲      | │ |      | │ |      | │ ┌────────┴──────────┐      | │ │ COMISIA LOCALĂ DE ├───────────────────┐      | ┌──────────────┴────◄│ APĂRARE IMPOTRIVA │↕-------------┬--┐ │      | │ │ DEZASTRELOR │↕───────────┐ | | │      | ▼ └──────────────┬────┘ │ | | │ ┌────┴─────────────┐ ▲ ▲ │ ▲ │ | | │ │ BRIGADA (GRUPUL) │ pe timpul | | ▼ | │ | | │ │ DE POMPIERI │ ┌-------------┘ | ┌──────┴─────────────┐ │ | | │ │ A (AL) JUDEŢULUI │ | intervenţiei ├--◄│ SERVICII PUBLICE │ │ | | │ └─────────────┬────┘ | | │ DE POMPIERI CIVILI │ │ | | │      ▲ │ | ┌------┘ └────────────────────┘ ▼ | | │      | ▼ | | ┌────────────────┴┐ | │ ┌────┴──────────────┐ | | ┌----◄│ POST DE POLIŢIE │ | │ │ SUBUNITATE DE │↕--┘ | | └─────────────────┘ | ▼ │ POMPIERI MILITARI │ ┌────┴────┐ | ┌───────────────┴──┐ └───────────────────┘ │ SURSA ├-------┴--------◄│ FORMAŢIUNI DE │                              │ DE RISC │ │ PROTECŢIE CIVILĂ │                              └─────────┘ └──────────────────┘       ------◄ Flux informaţional       ──────◄ Flux decizional  +  Anexa 6-------la regulament-------------RAPORT OPERATIV(conţinut de principiu)- Locul, data şi ora raportarii- Situaţia la locul evenimentului:- persoane decedate;- persoane traumatizate;- persoane periclitate;- animale mari moarte/amenintate;- suprafaţa de manifestare a dezastrului;- posibilităţi de propagare a incendiului;- forte şi mijloace aflate în dispozitiv pe misiuni;- obiective şi terenuri afectate în intervalul de raportare;- pierderi de vieţi omeneşti, pierderi şi distrugeri de bunuri- Măsuri urgente ce se întreprind cu forţele şi mijloacele aflate în dispozitivul de acţiune până la următoarea informare şi în perspectiva- Situaţia surselor de alimentare cu apa şi a rezervelor de substanţe stingatoare- Data şi ora trecerii de la o etapa a operaţiunilor de intervenţie la alta- Cereri de forte, mijloace şi asistenţa tehnica- Cerinţe informationale în raport cu evoluţia situaţiei operative de la locul intervenţiei- Situaţia căilor de comunicaţii, a liniilor de telecomunicaţii şi transport al energiei electrice, precum şi a reţelelor de transport al agenţilor energetici- Alte date şi elemente în raport cu evoluţia situaţiei operative.NOTĂ:Rapoartele operative se transmit din 12 în 12 ore de la notificarea dezastrului şi ori de câte ori situaţia o impune.  +  Anexa 7-------la regulament-------------RAPORT DE EVALUARE A INTERVENŢIEI(conţinut de principiu)1. Locul şi data izbucnirii incendiului în masa2. Descrierea succintă a evoluţiei incendiului în timp3. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor şi măsurilor preventive4. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie operativă pe etape ale intervenţiei5. Cauza şi împrejurările declanşării incendiului în masa6. Efectele incendiului în masa: obiective şi terenuri afectate, pierderi de vieţi omeneşti şi de animale, pagube cantitative şi valorice etc.7. Stabilitatea la foc a construcţiilor şi eficienta măsurilor de sistematizare pentru limitarea propagarii incendiilor în masa8. Modul de acţiune a populaţiei pe baza avertizarilor primite, a conducerilor tehnico-administrative ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice, în raport cu prevederile planurilor şi regulamentelor specifice9. Concluzii, cu propuneri de imbunatatire a activităţii de apărare împotriva incendiilor în masa, cu referiri asupra sistemului informaţional-decizional, modului de răspuns al organismelor şi instituţiilor implicate, asupra resurselor, viabilitatii planurilor de apărare întocmite şi reglementărilor privind protecţia împotriva incendiilor.-----