HOTĂRÎREA nr. 219 din 30 aprilie 1992cu privire la indexarea şi compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. şi a altor venituri ale populaţiei, cu începere de la 1 mai 1992
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 11 mai 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ca urmare a creşterii preţurilor şi tarifelor la mărfurile şi serviciile nesubventionate, cu începere de la 1 mai 1992 se indexează cu 5% pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989. (2) Ca urmare a reducerii subvenţiilor la unele produse şi servicii, pensiile indexate potrivit prevederilor alin. (1) se majorează cu o sumă fixa, reprezentind compensarea a 100% din creşterea preţurilor şi tarifelor la produsele şi serviciile subvenţionate, precum şi la sortimentele de carne şi produse din carne nesubventionate, astfel: a) 1.265 lei, pensiile pentru limita de vîrsta cu vechime integrală şi pensiile de invaliditate gradul I; b) 1.075 lei, pensiile pentru limita de vîrsta cu vechime incompleta şi pensiile de invaliditate gradul II; c) 760 lei, pensiile de invaliditate gradul III.Cuantumul compensatiei pentru pensiile de invaliditate gradul II şi III a fost stabilit în proporţie de 85%, respectiv 60%, din compensaţia acordată gradului I de invaliditate, corespunzător ponderii acestor pensii, potrivit legii, în pensia de baza; d) pensiile de urmaş se majorează cu o compensaţie în suma fixa reprezentind 50,75 sau 100% din compensaţia de 1.265 lei, prevăzută la lit a), după cum sînt în plata unu, doi, trei sau mai mulţi urmaşi.  +  Articolul 2Se indexează cu procentul general de 21%, care cuprinde atît efectul reducerii subvenţiilor, cît şi pe cel al creşterii preţurilor şi tarifelor la celelalte produse şi servicii, următoarele venituri: a) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat; b) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; c) ajutoarele sociale care se acordă pe baza legislaţiei de pensii; d) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare; e) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991; f) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; g) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; h) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; i) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi unor familii ori persoane; j) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; k) indemnizaţia lunară pentru fiecare an de detenţie, internare, domiciliu obligatoriu sau strămutare, acordată în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completările ulterioare; l) ajutorul social şi indemnizaţia prevăzute în art. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevazatorilor.  +  Articolul 3Se indexează cu 17,4%, corespunzător coeficientului de indexare pentru salariaţi, ajutorul de şomaj pentru somerii aflaţi în plata de la 1 mai 1992.  +  Articolul 4Alocaţia de stat pentru copii se majorează cu 150 lei pentru fiecare copil, corespunzător coeficientului de indexare pentru salariaţi.  +  Articolul 5Ajutorul ce se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau pensionarului se stabileşte la 10.000 lei, iar în cazul decesului unui membru de familie, la 8.000 lei.  +  Articolul 6Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează în limita creşterii prognozate a preţurilor la produsele alimentare şi sînt cele din anexa nr. 1.  +  Articolul 7Cuantumurile burselor acordate pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării, potrivit prezentei hotărîri, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 8 (1) Manualele şcolare vor fi acordate în continuare gratuit prin unităţile de învăţămînt preuniversitar. (2) Diferenţa de preţ la caiete şi rechizite şcolare, rezultată ca urmare a eliminării subvenţiilor de la buget, va fi acordată elevilor şi studenţilor din familiile cu venituri reduse, prin unităţile de învăţămînt, în baza unui program de protecţie socială.  +  Articolul 9Diferenţele de preţ rezultate ca urmare a reducerii subventiei la proteze şi produse ortopedice, acordate potrivit legii, vor fi suportate din fondurile de asigurări sociale, asistenţa socială sau din alte fonduri, după caz, prevăzute prin reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 10 (1) Diferenţele de tarif la abonamentele de transport interurban pentru elevii şi studenţii din familii cu venituri reduse vor fi suportate de la buget, în cadrul unui program de protecţie socială. (2) Diferenţa dintre tarifele abonamentelor de transport interurban existente pînă la 30 aprilie 1992 şi cele majorate după această dată poate fi suportată, pentru salariaţi, din veniturile realizate de care societăţile comerciale sau regiile autonome în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 11Protecţia socială, în ceea ce priveşte medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu, se asigura, în continuare, potrivit reglementărilor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 219/1991.  +  Articolul 12Drepturile cuvenite persoanelor care, la data indexării sau în continuare, se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru îngrijirea copilului în vîrsta de pînă la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza.  +  Articolul 13 (1) Sumele rezultate în urma compensării şi indexării se includ, de la 1 mai 1992, în drepturile la care se referă, obţinîndu-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele compensării şi indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele rezultate în urma compensării şi indexării, conform prezentei hotărîri, cele reprezentind indexarea şi compensarea prevăzute de Hotărîrile Guvernului nr. 219/1991, nr. 579/1991, nr. 780/1991, nr. 20/1992 şi nr. 150/1992, precum şi sumele obţinute ca urmare a majorării pensiilor din Hotărîrea Guvernului nr. 526/1991 nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul de stat, alocaţiile de stat pentru copii, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţiile asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice, precum şi dreptul la masa la cantinele de ajutor social. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe sînt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 14Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie stabilite prin negociere cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă, vor fi majorate în limita a 25,6%, reprezentind creşterea prognozata a preţurilor produselor alimentare.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor emite, în termen de 5 zile, precizări privind stabilirea şi plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării prezentei hotărîri. (2) Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, va elabora şi prezenta spre aprobare Guvernului, pînă la data de 8 mai 1992, programul de protecţie socială pentru elevii şi studenţii din familiile cu venituri reduse, stabilind modul de acordare a diferenţelor de preţ şi, respectiv, de tarif, la caietele şcolare şi transportul interurban pe bază de abonament.  +  Articolul 16Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor prezenta Guvernului, pînă la 15 mai 1992, influentele ce decurg din aplicarea prezentei hotărîri asupra bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea supunerii lor aprobării Parlamentului.  +  Articolul 17Se recomanda unităţilor cu capital privat majoritar, cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cele de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărîre.  +  Articolul 18Nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, conform legii. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:-----------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian BerceaMinistrul învăţămîntului şi ştiinţei,Mihail Golu  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumul colectiv, în unităţile sociale de stat
    - lei/zi -
    Învăţămînt  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit136
    Copii în grădiniţe cu program săptămînal151
    Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale186
    Elevi şi tineri din casele de copii166
    Elevi şi tineri din unităţile de ocrotire şi învăţămînt special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor198
    Elevi din şcolile speciale de reeducare136
    Elevi din învăţămîntul primar şi gimnazial136
    Elevi din licee138
    Elevi din şcoli profesionale143
    Elevi din şcolile complementare şi de meserii136
    Elevi din şcoli postliceale146
    Studenţi166
    Elevi bolnavi T.B.C, cu forme stabilizate, din şcoli speciale198
    Concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene, zonale şi finale, participanţilor la olimpiadele internaţionale166
    Copii în tabere, colonii şi excursii166
    Copii în tabere internaţionale198
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare198
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi99
    Copii nou-născuţi prematuri, în maternităţi, secţii sau compartimente*)32
    ___________  *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.
    Copii 0-3 ani internaţi în unităţi sanitare99
    Copii 3-16 ani internaţi în unităţi sanitare166
    Copii în creşe cu program zilnic99
    Copii în creşe cu program săptămînal151
    Copii în leagăne de copii151
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare261
    Bolnavi în leprozerii332
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare198
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 litri lapte la bucătăriile de lapte22
    Donatori de sînge335
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie665
    Asistenţă socială  
    Cămine de copii şi pensionari151
    Cămine-spital pentru adulţi186
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori198
    Cantine de ajutor social136
    Activitate sportivă  
    a) Activitatea sportivă de performanţă  
    - lei/zi -
    Natura acţiunilorLa cantine (exclusiv regia)La restaurant (inclusiv regia)
    - competiţii sportive internepînă la 775pînă la 1.160
    - cantonamente, semicantonamente şi taberepînă la 860pînă la 1.290
    - competiţii sportive internaţionale, inclusiv mesele oficialepînă la 1.030pînă la 1.550
    b) Alte acţiuni sportive, altele decît cele de performanţă  
    - competiţii sportive interne425
    - cantonamente, semicantonamente şi tabere450
    - competiţii sportive internaţionale555
   +  Anexa 2 CUANTUMULburselor de şcolarizare şi de merit ce se atribuie elevilor şi studenţilor
           
    - lei/lună -
    1.Învăţămînt preuniversitar  
      a)Burse de şcolarizare5.200
      b)Burse de merit1.560
      c)Burse pentru elevii din Republica Moldova6.850
    2.Învăţămînt universitar  
      a)Burse de studii categoria I7.685
      b)Burse de studii categoria a II-a6.650
      c)Burse de studii categoria a III-a5.610
      d)Burse de merit2.080
      e)Burse pentru studenţii din Republica Moldova:  
        - burse de studii8.305
        - burse pentru studii postuniversitare, specializare sau doctorat10.380
      f)Burse pentru studenţii străini, bursieri ai statului român:  
        - burse pentru studenţi8.305
        - burse pentru studii postuniversitare10.380
   +  Anexa 3 PLAFOANEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
       
    Plafoane prevăzute în Hotărîrea Guvernului  nr. 360/1991Plafoane indexate de la 1 mai 1992
    pînă la 12.000pînă la 33.000
    12.001 - 20.00033.001 - 47.500
    peste 20.000peste 47.500
  ---------------------