ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 237 din 24 noiembrie 2000pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(3) În vederea exercitării atribuţiilor sale oficiul îşi constituie aparat propriu la nivel central."2. Alineatul (4) al articolului 19 se abroga.3. Alineatul (5) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(5) Salarizarea personalului de specialitate şi a personalului auxiliar de specialitate se realizează în acelaşi mod ca şi salarizarea personalului din organele autorităţii judecătoreşti."4. Alineatul (14) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(14) Personalul angajat în cadrul oficiului nu poate ocupa nici un post şi nu va îndeplini vreo funcţie în nici una dintre instituţiile prevăzute la art. 8 simultan cu calitatea de salariat al oficiului."5. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Pentru funcţionarea oficiului Guvernul va transmite în administrarea acestuia imobilele necesare terenuri şi clădiri - din domeniul public sau privat, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii."6. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Cu 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul sau de organizare şi funcţionare."  +  Articolul 2Nomenclatorul de funcţii, condiţiile de studii şi de vechime pentru încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului oficiului, precum şi poziţiile cu care se asimilează sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă personalul de specialitate angajat în funcţiile de expert şi referent de specialitate va fi numit în funcţia de analist financiar gradul IV, iar personalul auxiliar de specialitate, respectiv referenţii, va fi numit în funcţia de asistent analist treapta II. (2) Avansarea în grade şi trepte profesionale a personalului prevăzut la alin. (1) se va realiza prin testare profesională în condiţiile de vechime stabilite conform anexei prevăzute la art. II. (3) Indemnizaţia de încadrare a personalului de specialitate, stabilită conform cap. I din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, este unica forma de remunerare lunară a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial. (4) Personalul auxiliar de specialitate beneficiază, pe lângă salariul de baza, stabilit potrivit cap. II din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, şi de sporurile prevăzute de Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000, pentru funcţiile cu care se asimilează.  +  Articolul 4Personalul salarizat în baza prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egala cu indemnizaţia de încadrare bruta sau, după caz, salariul de baza brut, din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat.  +  Articolul 5 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 6Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, după aprobarea acesteia de către Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Oficiului Naţionalde Prevenireşi Combatere a Spalarii Banilor,Adrian CucuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protecţiei sociale,Liviu Lucian Albu  +  Anexă    I. Salarizarea personalului de specialitate din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorPoziţia cu care se asimileazăVechimea în specialitate
    1.Membru oficiuSCoeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr. 1 - cap. A, nr. crt. 8)  
    2.DirectorSCoeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr. 1 - cap. A, nr. crt. 15)8 ani în funcţii economice sau juridice
    3.Şef serviciuSCoeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr. 1 - cap. A, nr. crt. 16)8 ani în funcţii economice sau juridice
    4.Analist financiar gradul ISCoeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr. 1 - cap. A, nr. crt. 17)8 ani în funcţii economice sau juridice
    5.Analist financiar gradul IISCoeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr. 1 - cap. A, nr. crt. 22)6 ani în funcţii economice sau juridice
    6.Analist financiar gradul IIISCoeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr. 1 - cap. A, nr. crt. 23)4 ani în funcţii economice sau juridice
    7.Analist financiar gradul IVSCoeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr. 1 - cap. A, nr. crt. 28)2 ani în funcţii economice sau juridice
      II. Salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalarizarea asimilatăVechimea în specialitate
    1.Asistent analist treapta IMCoeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr. 2 - nr. crt. 9)7 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    2.Asistent analist treapta IIMCoeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr. 2 - nr. crt. 10)4 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
  1. Personalul din cadrul oficiului, care ocupa funcţii specifice sectorului bugetar, va fi salarizat conform legislaţiei referitoare la salarizarea personalului din ministere şi din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.2. Pentru activitatea informatică pot fi angajaţi în funcţia de analist financiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior cu profil informatic.3. Valoarea de referinţa la care se aplică coeficientul de multiplicare este egala cu valoarea de referinţa prevăzută pentru salarizarea organelor autorităţii judecătoreşti.-------