DECRET nr. 125 din 17 martie 1970privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 18 martie 1970     +  Capitolul 1  +  Articolul 1Banca de Investiţii, instituţie bancară de stat, asigura sub conducerea generală a Ministerului Finanţelor, finanţarea, creditarea şi decontarea investiţiilor pentru industrie, transporturi, telecomunicaţii, circulaţia mărfurilor, gospodăria comunală şi de locuinţe, învăţămînt, cultura şi arta, ştiinţa, ocrotirea sănătăţii, cultura fizica, administraţia de stat, precum şi organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti şi ale cooperaţiei de consum şi alte organizaţii obşteşti.Banca de Investiţii asigura, de asemenea, finanţarea, creditarea şi decontarea activităţilor din construcţii, proiectare, cercetări şi prospecţiuni geologice.  +  Articolul 2Banca de Investii asigura, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor şi hotărîrilor Consiliului de Minstri.  +  Articolul 3Banca de Investiţii, ca instituţie bancară specializată, colaborează cu C.S.P., cu Banca Naţionala, cu alte instituţii bancare specializate, ministere şi alte organe centrale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.  +  Capitolul 2  +  Articolul 4Banca de Investiţii are următoarele atribuţii: a) organizează şi efectuează operaţiunile de finanţare şi creditare a investiţiilor; b) participa la elaborarea proiectelor planurilor de finanţare şi creditare a investiţiilor; c) participa, cu Ministerului Finanţelor, la avizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiilor ce intră în competenţa de aprobare a Consiliului de Miniştri; d) avizează indicatorii de eficienta economică ai investiţiilor care intră în competenţa de aprobare a ministerelor şi celorlalte organe centrale, a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, a centrelor industriale, combinatelor, întreprinderilor şi altor unităţi economice şi bugetare; e) verifica legalitatea preţurilor, tarifelor, economicitatea cheltuielilor prevăzute în documentaţii şi realitatea cheltuielilor prezentate spre decontare, avînd dreptul sa refuze decontarea cheltuielilor în cazurile în care se încalcă dispoziţiile legale; f) verifica constituirea şi folosirea, potrivit legii, a surselor destinate finanţării investiţiilor; g) organizează şi efectuează operaţiunile de creditare pe termen scurt pentru îndeplinirea sarcinilor de plan din sectoarele de construcţii, proiectare, cercetări şi prospecţiuni geologice, precum şi a altor activităţi ce intră în domeniul de creditare al băncii; h) întocmeşte împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, proiectele planurilor de credite pe termen scurt pentru organizaţiile socialiste cu cont la unităţile băncii şi colaborează cu Banca Natoinala a R.S.R. la elaborarea planurilor de credite pe întreaga economie; i) urmăreşte existenta, condiţiile de păstrare şi calitatea valorilor materiale care constituie garanţia creditelor; j) păstrează mijloacele băneşti ale organizaţiilor socialiste care au conturi deschise la unităţile sale şi efectuează pentru acestea operaţiunile de decontare; k) exercita controlul bancar asupra îndeplinirii planului de investiţii şi de punere în funcţiune, a planurilor de producţie şi financiare, asupra folosirii fondurilor de investiţii potrivit destinaţiei, precum şi asupra respectării disciplinei operaţiunilor bancare şi utilizării mijloacelor proprii şi împrumutate de către organizaţiile socialiste titulare de cont; l) exercita, potrivit legii, controlul realizării veniturilor de stat, utilizării fondului de salarii şi al operaţiunilor în numerar, în domeniul sau de activitate; m) colaborează cu organizaţiile de specialitate din ţara şi străinătate, cu atribuţii similare, în problemele bancare specifice activităţii sale şi editează publicaţii în acest domeniu; n) avizează proiectele de acte normative şi cu alt caracter care interesează domeniul sau de activitate; o) elaborează, cu acordul Ministerului Finanţelor, potrivit legii, norme generale privind finanţarea, creditarea, efectuarea decontărilor şi a celorlalte operaţiuni bancare, care sînt obligatorii pentru titularii de cont; p) asigura, în domeniul sau de activitate, aplicarea politicii partidului şi statului în probleme de personal stabilind criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi promovare a personalului şi numeşte cadrele de conducere ale unităţilor sale teritoriale; r) exercita orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 5Banca de Investiţii poate primi mandat de la celelalte bănci şi poate, la rindul ei, sa dea mandat acestora pentru efectuarea de operaţiuni bancare.  +  Articolul 6Banca de Investiţii poate deschide conturi persoanelor juridice, altele decît organizaţiile socialiste, precum şi persoanelor fizice.  +  Articolul 7În îndeplinirea atribuţiilor sale, Banca de Investiţii are dreptul: a) sa ceara de la ministere, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi de la organizaţiile socialiste care au cont la aceasta banca, planul economic şi financiar, bilanţul, dările de seama şi orice alte date şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor sale; b) sa retragă creditele nerambursate la termenul stabilit, pe seama mijloacelor băneşti din conturile beneficiarilor de credite; c) sa recupereze creditele înainte de termen, atunci cînd constata existenta de credite negarantate, credite neutilizate în alte scopuri decît acelea pentru care au fost acordate, păstrarea în condiţii necorespunzătoare a valorilor materiale reprezentind garanţia creditelor sau sustragerea de la controlul bancar; d) sa suspende parţial sau total ori sa sisteze creditarea organizaţiilor socialiste, în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege; e) sa recupereze din conturile organizaţiilor de construcţii-montaj, de prestări de servicii şi de proiectare, precum şi de la beneficiarii de investiţii pentru lucrările în regie, sumele constatate ca fiind plătite în plus la investiţii; f) sa intrerupa finanţarea sau creditarea la santierele la care se constata lipsuri în gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, executarea de lucrări necorespunzătoare şi încălcarea disciplinei financiare; g) sa ia, potrivit legii, orice alte măsuri împotriva organizaţiilor socialiste care nu îşi îndeplinesc angajamentele către banca sau se abat de la disciplina de plan, financiară, de credite, de proiect şi deviz, de decontări şi de casa.  +  Capitolul 3  +  Articolul 8Banca de Investiţii este condusă de Consiliul de administraţie al băncii, organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea sa.Consiliul de administraţie este format din: a) preşedintele, primul vicepreşedinte şi vicepreşedinţii băncii; b) directori ai unor direcţii din centrala băncii şi conducatori ai unor unităţi teritoriale, precum şi specialişti cu experienta îndelungată şi înaltă calificare din cadrul băncii sau din afară acesteia; c) un delegat al sindicatelor, desemnat de U.G.S.R. din România.Membrii consiliului de administraţie al băncii, prevăzuţi la lit. b, se numesc de ministrul finanţelor, la propunerea preşedintelui Băncii de Investiţii.Preşedintele Băncii de Investiţii este şi preşedintele consiliului de administraţie; în lipsa preşedintelui băncii, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de primul vicepreşedinte.  +  Articolul 9La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti, interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, specialişti din cadrul Băncii de Investiţii sau din afară acestora.  +  Articolul 10Pentru analizarea unor probleme de mare complexitate sau care interesează întreaga activitate a băncii, consiliul de administraţie poate constitui colective de lucru cuprinzînd specialişti din cadrul băncii sau din afară acesteia. Desemnarea specialiştilor din afară băncii se va face cu acordul ministrului sau al conducătorului organului central respectiv.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea membrilor ce-l compun.În caz de divergenta între preşedinte şi majoritatea membrilor consiliului de administraţie, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord este supusă conducerii Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 12Şedinţele consiliului de administraţie au loc cel puţin o dată pe trimestru şi se convoacă, în timp util, de preşedinte. Consiliul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie al băncii în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa conducerii Ministerului Finanţelor pentru întreaga activitate a băncii; fiecare membru al consiliului răspunde în faţa consiliului de administraţie şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sînt încredinţate.  +  Articolul 14Între şedinţele consiliului, preşedintele băncii împreună cu primul vicepreşedinte şi vicepreşedinţii dezbat şi rezolva probleme curente ale activităţii băncii şi stabilesc măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărîrilor consiliului.  +  Articolul 15Preşedintele băncii informează consiliul de administraţie al băncii asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 16În executarea hotărîrilor consiliului de administraţie şi în exercitarea atribuţiilor proprii, preşedintele băncii emite, potrivit legii, instrucţiuni şi alte acte prevăzute de lege.  +  Articolul 17Banca de Investiţii are în conducerea sa un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi doi vicepreşedinţi.Preşedintele Băncii de Investiţii se numeşte prin decret al Consiliului de Stat.Primul vicepreşedinte şi vicepreşedinţii se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile lor se stabilesc de consiliul de administraţie al băncii.  +  Articolul 18Preşedintele băncii reprezintă Banca de Investiţii în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi în relaţiile internaţionale, în problemele care privesc activitatea Băncii de Investiţii.  +  Articolul 19Structura organizatorică a Băncii de Investiţii se aproba de ministrul finanţelor, potrivit legii.Numărul maxim de posturi în centrala Băncii de Investiţii şi raportul minim dintre numărul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi ponderea personalului de deservire faţă de totalul salariaţilor, sînt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.Banca de Investiţii are sucursale, filiale şi agenţii.Înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale sau agenţii se stabileşte de consiliul de administraţie.De asemenea, atribuţiile, normele de funcţionare şi structura organizatorică a unităţilor prevăzute în alineatele precedente se stabilesc de consiliul de administraţie, potrivit legii.  +  Capitolul 4  +  Articolul 20Banca de Investiţii este persoana juridică, titulara de plan, funcţionează pe principiul gestiunii economice proprii şi are sediul central în municipiul Bucureşti.Banca de Investiţii îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului decret şi statutului sau.Fondurile proprii ale Băncii de Investiţii sînt cele prevăzute în statut.Banca de Investiţii şi unităţile sale folosesc sigiliul pe care este reprodusa stema R.S.R.  +  Articolul 21Directorii sucursalelor şi filialelor reprezintă banca în faţa organelor de stat, precum şi în raportarile cu persoanele juridice sau fizice, în legătură cu activitatea unităţilor pe care le conduc.  +  Articolul 22Actele de împrumut - indiferent de denumirea lor - şi extrasele de cont de împrumut privind creanţe neachitate la termen sau creanţe pe care banca este indreptatita să le recupereze înainte de termen de la organizaţiile socialiste au putere de titlu executoriu, fără îndeplinirea altor formalităţi.Realizarea creanţelor băncii se face pe seama mijloacelor băneşti din conturile beneficiarilor de credite.În caz de lipsa de disponibil, urmărirea recuperării creanţelor se poate face, pe baza hotărîrii consiliului de administraţie al băncii, asupra mărfurilor şi altor valori materiale ce aparţin organizaţiilor socialiste, cu excepţia bunurilor care, potrivit legii, nu pot fi urmărite.Actele de împrumut de orice fel încheiate cu persoane fizice, în caz de neplata la una din scadente, au putere de titlu executoriu pentru întreaga creanta rămasă de plată, fără îndeplinirea altor formalităţi.  +  Articolul 23Pentru eventualele erori în eliberarea de mijloace băneşti sau înregistrări în conturile clienţilor, banca răspunde numai pînă la limita sumei eronat eliberate sau înregistrate, precum şi de plată penalitatilor ce se vărsa la bugetul de stat, suportate de client, în cazurile prevăzute de lege, dacă nu se dovedeşte ca erorile respective s-au produs din culpa clienţilor.Răspunderea băncii încetează dacă nu este sesizată cu reclamaţie, pînă la expirarea termenului stabilit şi comunicat în scris, potrivit legii, titularilor de cont, de a aduce la cunoştinţa unităţilor băncii neînregistrarea sau înregistrarea eronată a operaţiunilor în conturi.Pretenţiile faţă de banca sînt supuse prescripţiei prevăzute de lege.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 24Statutul Băncii de Investiţii se aproba prin decret al Consiliului de Stat.  +  Articolul 25Art. 2 din Decretul nr. 607/1957 privind abrogarea Decretului nr. 225/1948 pentru organizarea Băncii de Credit pentru Investiţii, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.-----------