LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000privind utilizarea eficienta a energiei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 17 noiembrie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea şi aplicarea unei politici naţionale de utilizare eficienta a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficienta energetica şi aspectele legate de mediu şi cu principiile care stau la baza dezvoltării durabile. (2) Prin prezenta lege se instituie obligaţii şi se stabilesc stimulente pentru producătorii şi consumatorii de energie, în vederea utilizării eficiente a acesteia.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, utilizarea eficienta a energiei înseamnă a acţiona pentru realizarea unei unităţi de produs, bun sau serviciu fără scăderea calităţii sau performantelor acestuia, concomitent cu reducerea cantităţii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.  +  Capitolul 2 Politica naţionala de utilizare eficienta a energiei  +  Articolul 3 (1) Politica naţionala de utilizare eficienta a energiei este parte integrantă a politicii energetice a statului şi se bazează pe următoarele principii: a) funcţionarea normală a mecanismelor de piaţa în domeniul energiei, inclusiv formarea preţurilor după criterii concurentiale şi o mai buna reflectare a costurilor şi beneficiilor legate de mediu; b) reducerea barierelor în calea promovării eficientei energetice, stimulandu-se astfel investiţiile; c) promovarea unor mecanisme de finanţare a iniţiativelor în domeniul eficientei energetice; d) educarea şi constientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs; e) cooperarea dintre consumatori, producători, furnizori de energie şi autorităţile publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica naţionala de utilizare eficienta a energiei; f) sprijinirea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul utilizării eficiente a energiei; g) promovarea iniţiativei private şi dezvoltarea serviciilor energetice; h) cooperarea cu alte tari în domeniul eficientei energetice şi respectarea convenţiilor internaţionale la care România este parte. (2) Obiectivul principal al politicii naţionale de utilizare eficienta a energiei este obţinerea beneficiului maxim în întregul lant energetic care cuprinde producerea, conversia, stocarea, transportul, distribuţia şi consumul diferitelor forme de energie. (3) Politica naţionala de utilizare eficienta a energiei defineste atât obiectivele privind utilizarea eficienta a energiei, cat şi căile pentru atingerea acestor obiective, cu referiri speciale privind: a) reducerea consumului de energie al României pe unitatea de produs intern brut; b) creşterea eficientei energetice în toate sectoarele de activitate ale economiei naţionale; c) introducerea tehnologiilor noi cu eficienta energetica ridicată; d) promovarea surselor noi de energie; e) reducerea impactului negativ asupra mediului al activităţilor de producere, transport, distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie.  +  Articolul 4Politica naţionala de utilizare eficienta a energiei se elaborează de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei împreună cu Ministerul Industriei şi Comerţului şi se supune spre aprobare Guvernului o dată cu politica energetica naţionala, ca parte a acesteia.  +  Capitolul 3 Programe de eficienta energetica  +  Articolul 5 (1) În scopul realizării politicii formulate conform art. 4 agenţii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligaţia sa întocmească programe proprii de eficienta energetica, în care vor include: a) măsuri pe termen scurt, de tipul fără cost sau cu cost minim, care nu implica investiţii majore; b) măsuri pe termen lung, de 3 până la 6 ani, vizând un program de investiţii pentru care se vor întocmi studiile de fezabilitate. (2) Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, prin filialele sale teritoriale, şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului acorda consultanţa gratuita pentru întocmirea programelor, în acest sens putând, pe termen limitat, sa angajeze experţi asociaţi pentru întocmirea studiilor de strategie sau a celor de fezabilitate.  +  Articolul 6Programele proprii de eficienta energetica vor include acţiuni în următoarele direcţii principale: a) realizarea scenariilor pe termen mediu şi lung privind cererea şi oferta de energie, care să ghideze procesul decizional; b) aplicarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale de eficienta energetica, care au ca scop creşterea eficientei echipamentelor producătoare şi consumatoare de energie, inclusiv a celor din domeniul construcţiilor şi al transportului; c) promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii energetice care să fie viabile din punct de vedere economic şi nepoluante; d) încurajarea finanţării investiţiilor în domeniul eficientei energetice, prin participarea statului sau a sectorului privat; e) elaborarea balantelor energetice şi formarea unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta în domeniul energiei, inclusiv pentru calculul indicatorilor de eficienta energetica; f) promovarea cogenerarii de mica şi medie putere şi a măsurilor necesare pentru creşterea eficientei sistemelor de producere, transport şi de distribuţie a caldurii la consumatori; g) înfiinţarea de compartimente specializate în domeniul eficientei energetice la nivelurile corespunzătoare, care să aibă personal capabil sa elaboreze, sa implementeze şi să monitorizeze programe de eficienta energetica; h) evaluarea impactului negativ asupra mediului.  +  Articolul 7 (1) Programele proprii de eficienta energetica vor fi avizate de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi, după caz, de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (2) Sinteza programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei naţionale se aproba anual de Guvern, la propunerea Ministerului Industriei şi Comerţului.  +  Capitolul 4 Standarde de eficienta energetica  +  Articolul 8 (1) La propunerea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, a ministerelor de resort şi a Asociaţiei de Standardizare din România se aproba, prin hotărâre a Guvernului, reglementări tehnice şi standarde naţionale de eficienta energetica pentru aparate, echipamente, utilaje şi tehnologii cu consum mare de energie, pentru clădiri, precum şi pentru alte domenii de activitate. (2) Prin standardele naţionale de eficienta energetica se stabilesc limite minime sau maxime pentru performanţele energetice ale aparatelor, echipamentelor, utilajelor şi tehnologiilor utilizate.  +  Articolul 9Producătorii şi importatorii de aparate, utilaje, echipamente şi tehnologii pentru care au fost elaborate standarde naţionale de eficienta energetica nu pot vinde, închiria sau pune în circulaţie sub orice alta forma pe piaţa românească respectivele produse decât cu condiţia respectării standardelor naţionale de eficienta energetica şi a certificatului de atestare eliberat conform prevederilor art. 10.  +  Articolul 10 (1) Producătorii şi importatorii de aparate, utilaje, echipamente şi tehnologii, pentru care au fost elaborate standarde naţionale de eficienta energetica, au obligaţia de a solicita efectuarea încercărilor şi măsurătorilor stabilite prin actele normative în vigoare pentru certificarea conformitatii. (2) Încercările şi măsurătorile vor fi efectuate de instituţiile acreditate în acest sens de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei. După efectuarea încercărilor şi măsurătorilor instituţia acreditata eliberează certificate producătorilor şi importatorilor ale căror produse satisfac standardele naţionale obligatorii de eficienta energetica. (3) Procedura de certificare şi de atestare se aproba prin acelaşi act normativ prin care se aproba standardul.  +  Articolul 11Standardele naţionale de eficienta energetica pentru aparate, utilaje, echipamente şi tehnologii, standardele pentru clădiri, precum şi cele pentru alte domenii de activitate intră în vigoare şi devin obligatorii la un an de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12Eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru toate clădirile noi şi pentru consolidarea celor existente se va face şi cu respectarea standardelor naţionale de eficienta energetica.  +  Capitolul 5 Atribuţii şi raspunderi  +  Articolul 13 (1) Agenţia Română pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul eficientei energetice, cu personalitate juridică, autonomie funcţională, organizatorică şi financiară, aflat în subordinea Guvernului, cu finanţare de la bugetul de stat şi extrabugetara, inclusiv externa. (2) Modul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, avându-se în vedere următoarele atribuţii şi raspunderi principale: a) elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicii naţionale şi a programelor de utilizare eficienta a energiei; b) cooperarea cu instituţiile şi organismele interne şi internaţionale în vederea utilizării eficiente a energiei şi reducerii impactului negativ asupra mediului; c) elaborarea de standarde, norme şi reglementări tehnice în scopul creşterii eficientei energetice pentru aparate, echipamente, utilaje şi tehnologii de producere, transport, distribuţie şi consum de energie, pentru clădiri, precum şi pentru alte domenii de activitate; d) acreditarea instituţiilor care efectuează încercările şi măsurătorile pentru certificarea respectării standardelor naţionale de eficienta energetica; e) atestarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul de a realiza bilanţuri energetice; f) coordonarea programelor de eficienta energetica finanţate de instituţii sau organizaţii internaţionale în baza unor acorduri guvernamentale; g) evaluarea tehnica şi avizarea proiectelor de investiţii în domeniul eficientei energetice, pentru care se cere finanţare din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic şi din alte surse interne şi externe; h) cooperarea cu instituţiile abilitate, în vederea realizării balantelor energetice şi formării unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta în domeniul energiei, a realizării unor scenarii pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficienta energetica; i) acordarea de consultanţa gratuita autorităţilor administraţiei publice locale în elaborarea şi aplicarea proiectelor de creştere a eficientei energetice, administratorilor clădirilor publice, ai celor cu destinaţia de locuinta şi agenţilor comerciali; j) elaborarea şi coordonarea programelor de pregătire şi instruire, precum şi atestarea personalului cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei; k) avizarea programelor proprii de eficienta energetica, întocmite de consumatori.  +  Articolul 14 (1) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului coordonează activitatea de stabilire şi elaborare a standardelor naţionale de eficienta energetica pentru clădiri şi stabileşte criteriile, procedurile şi condiţiile pentru calculul coeficientului de transfer de căldură al materialelor de construcţii şi al coeficientului de transfer global al clădirilor. (2) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cooperare cu Agenţia Română pentru Standardizare, cu consultarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, emite reglementări tehnice şi standarde naţionale de eficienta energetica pentru acordarea certificatului energetic pentru clădiri.  +  Articolul 15Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, în cooperare cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, controlează comercializarea aparatelor, utilajelor şi echipamentelor energetice destinate consumatorilor casnici şi informează Guvernul despre respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul 6 Obligaţiile consumatorilor de energie  +  Articolul 16Consumatorii de energie sunt obligaţi: a) să respecte reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, întreţinerea, repararea instalaţiilor proprii şi a receptoarelor de energie, precum şi dotarea acestora cu aparate de măsura şi control; b) sa dispună de un sistem propriu de evidenta şi monitorizare a consumurilor energetice şi sa pună la dispoziţie instituţiilor abilitate informaţii privind consumurile energetice şi indicatorii de eficienta energetica.  +  Articolul 17 (1) Consumatorii care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an sunt obligaţi sa întocmească, la fiecare 2 ani, un bilanţ energetic realizat de o persoană fizica sau juridică autorizata. (2) Consumatorii care folosesc mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligaţi: a) sa numească un responsabil pentru energie; b) să efectueze anual un bilanţ energetic realizat de o persoană fizica sau juridică autorizata; c) sa elaboreze programe de măsuri pentru reducerea consumurilor energetice, potrivit art. 5 alin. (1), incluzând investiţiile pentru care se întocmesc studii de fezabilitate. (3) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia sa întocmească programe proprii de eficienta energetica, conform prevederilor art. 5 alin. (1).  +  Articolul 18 (1) Agenţii economici cu activitate de producere, transport sau distribuţie a combustibililor şi energiei sunt obligaţi sa ia măsuri pentru: a) reducerea consumului propriu de combustibili şi energie; b) promovarea energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei, a biogazului şi a energiei produse din deşeuri menajere; c) organizarea de acţiuni demonstrative şi promotionale în domeniul utilizării eficiente a combustibililor şi a diferitelor forme de energie. (2) Societăţile de transport, precum şi alte societăţi care deţin mai mult de 10 autovehicule au obligaţia sa dezvolte programe de monitorizare şi gestiune a consumului de energie pentru grupul de vehicule deţinut.  +  Articolul 19Administratorii clădirilor aflate în proprietate publică au obligaţia sa ia măsuri pentru: a) utilizarea eficienta a sistemului de încălzire şi climatizare; b) utilizarea materialelor de construcţie eficiente energetic; c) utilizarea raţională a iluminatului interior; d) utilizarea aparatelor de măsura şi reglare a consumului de energie; e) realizarea unui bilanţ energetic pentru clădirile cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 1.500 mp, o dată la 5 ani, bilanţ întocmit de o persoană fizica sau juridică autorizata în acest sens; f) creşterea eficientei energetice potrivit reglementărilor emise în baza prezentei legi.  +  Capitolul 7 Stimulente fiscale şi financiare pentru activităţi care conduc la creşterea eficientei energetice  +  Articolul 20Agenţii economici şi unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale pot finanta lucrări pentru creşterea eficientei energetice din surse proprii, din surse constituite din cote din profit destinate special pentru aceste investiţii, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit prin Legea nr. 136/1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare, din ajutoare de stat conform legii, din investiţii realizate de terţi sau prin cofinantare, precum şi prin credite.  +  Articolul 21 (1) Pentru realizarea obiectivelor propuse de prezenta lege şi pentru facilitarea investiţiilor care au ca scop principal creşterea eficientei energetice consumatorii de energie pot beneficia de sprijin financiar din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, instituit conform Legii nr. 136/1994, dar nu mai mult de 50% din acest fond. (2) Finanţarea proiectelor de eficienta energetica din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se aproba de Guvern, la propunerea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, o dată cu aprobarea sintezei programelor de eficienta energetica conform art. 7 alin. (2).  +  Articolul 22 (1) Pentru cotele din profit alocate investiţiilor destinate creşterii eficientei energetice se acordă scutire la plata impozitului pe profit. (2) Creditele pentru lucrări de creştere a eficientei energetice se acordă cu o dobânda de maximum 75% din cea stabilită de bănci, diferenţa urmând să fie asigurată prin alocaţii anuale de la bugetul de stat. (3) Importurile de aparate, utilaje, echipamente şi tehnologii destinate realizării proiectelor de creştere a eficientei energetice beneficiază de scutire de taxe vamale, cu condiţia obţinerii avizului favorabil al Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei. (4) Societăţile comerciale de management şi servicii energetice, a căror activitate se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) lit. g), pot beneficia de o reducere de 50% a impozitului pe profit pe o perioadă de 5 ani de la data infiintarii, iar pentru cele existente, de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Atribuţiile, structura şi criteriile de eligibilitate ale acestor societăţi comerciale vor fi stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 23Cuantumul şi procedura de acordare a stimulentelor fiscale şi financiare prevăzute la art. 20-22 se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei.  +  Capitolul 8 Sancţiuni  +  Articolul 24Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să poată fi considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) nerespectarea de către managerii societăţilor, de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către administratorii clădirilor publice a prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6, 16, 17, ale art. 18 alin. (2) şi ale art. 19 lit. e); b) nerespectarea standardelor naţionale de eficienta energetica potrivit art. 10; c) nerespectarea prevederilor art. 9.  +  Articolul 25 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 24 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a); b) cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la lit. b); c) cu amendă de la 8.000.000 lei la 15.000.000 lei şi cu confiscarea bunurilor respective, cele prevăzute la lit. c). (2) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 26Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, inclusiv măsura confiscării, se fac de personalul împuternicit de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei.  +  Articolul 27Prevederile art. 24 şi 25 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.  +  Capitolul 9 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 28Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 29În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN-------