HOTĂRÎREA nr. 179 din 13 aprilie 1992privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 27 mai 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţia Română de Dezvoltare se reorganizează şi va funcţiona conform statutului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 20 martie 1991 se abroga.  +  Anexa 1 AGENŢIA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARES T A T U T  +  Capitolul 1 Dispoziţii generaleForma juridică şi subordonarea  +  Articolul 1Agenţia Română de Dezvoltare este organ central de specialitate în subordinea Guvernului. Conducerea  +  Articolul 2Agenţia funcţionează sub conducerea unui consiliu de administraţie. Obiective  +  Articolul 3Agenţia îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor prezentului statut, avînd următoarele obiective: a) promovarea investiţiilor străine, în scopul sustinerii dezvoltării economice a României; b) coordonarea asistenţei economice externe guvernamentale, în vederea sprijinirii şi accelerarii procesului de reforme economice şi sociale din România.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4Agenţia are următoarele atribuţii: a) elaborarea şi aducerea la îndeplinire de programe pentru atragerea şi orientarea investiţiilor străine în economia naţionala a României, cu deosebire în sectoarele prioritare; b) elaborarea şi aducerea la îndeplinire de programe destinate atragerii de noi programe de asistenţa economică guvernamentale acordate României şi corelarea acestora cu necesităţile tranzitiei spre economia de piaţa; c) pregătirea şi prezentarea de propuneri Guvernului în legătură cu strategia şi acţiunile care se impun în vederea promovării şi orientarii investiţiilor străine şi asistenţei economice externe; d) înregistrarea, analizarea şi confirmarea cererilor de investiţii străine în România. Colaborare  +  Articolul 5Agenţia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu ministerele, agenţiile şi celelalte instituţii guvernamentale, precum şi cu agenţii economici cu capital integral sau majoritar de stat ori particulari, organizaţiile şi asociaţiile profesionale, alte instituţii şi organizaţii din România şi din străinătate. Autorizari  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale, agenţia este autorizata, cu respectarea obiectului sau de activitate şi a prevederilor legii: a) sa furnizeze, prin oficii proprii, servicii de consultanţa sau alte servicii, la cererea celor interesaţi; b) sa desfăşoare acţiuni de publicitate în legătură au atribuţiile agenţiei; c) sa folosească consultanţi externi; d) sa întreprindă, în ţara şi în străinătate, acţiunile necesare pentru promovarea obiectivelor agenţiei, inclusiv prin înfiinţarea de birouri externe de reprezentare şi de centre interne teritoriale; e) sa stabilească, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, tarifele şi sumele aferente plăţii serviciilor, facilităţilor şi bunurilor pe care le furnizează; f) sa primească, conform prevederilor legale, de la persoane fizice şi juridice mijloace materiale şi băneşti transmise cu titlu gratuit şi să le utilizeze cu respectarea destinaţiei stabilite de transmitatori şi în conformitate cu statutul agenţiei.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionareStructura organizatorică  +  Articolul 7Structura organizatorică a agenţiei este prevăzută în anexa "A" de la prezentul statut. Consiliul de administraţie  +  Articolul 8Consiliul de administraţie al agenţiei este format din preşedinte şi 10 membri şi se numeşte prin decizia primului-ministru.Numirea persoanelor din consiliul de administraţie al agenţiei se face cu respectarea incompatibilităţilor prevăzute în art. 3 al Legii nr. 37/1990 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României.  +  Articolul 9Preşedinte al consiliului de administraţie va fi desemnată o persoană posedind o experienta managerială şi comercială recunoscută, fiind prin aceasta în măsura să contribuie în mod substanţial la realizarea obiectivelor agenţiei.  +  Articolul 10Membrii consiliului de administraţie vor fi persoane cu experienta, din cadrul următoarelor activităţi şi instituţii: a) întreprinderi particulare mici şi mijlocii; b) agenţi economici cu capital integral sau majoritar de stat şi agenţi economici cu participare de capital străin; c) instituţii financiare publice şi private, române şi străine; d) Ministerul Economiei şi Finanţelor; e) Ministerul Industriei; f) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; g) Ministerul Comerţului şi Turismului; h) Agenţia Naţionala pentru Privatizare, respectiv, după constituire, Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţilor Private.Membrii consiliului de administraţiei care au un interes în temele abordate în şedinţa de consiliu nu pot participa la vot.  +  Articolul 11Calitatea de membru al consiliului de administraţie se exercită personal.  +  Articolul 12Durata mandatului consiliului de administraţie este de 5 ani.  +  Articolul 13Membrii consiliului de administraţie vor primi o indemnizaţie lunară, pentru fiecare şedinţa, de 500 lei. Aceasta suma se indexează o dată cu indexarea salariilor.  +  Articolul 14Hotărîrile consiliului de administraţie sînt valabile dacă au fost adoptate cu votul a cel puţin 6 din membrii săi.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie se întruneşte de cel puţin 6 ori pe an şi îşi stabileşte propriul regulament de lucru.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie poarta răspunderea pentru politica utilizata de agenţie în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate conform prezentului statut.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie analizează şi aproba propunerile comitetului executiv privind programul strategic pe 3 ani şi programul anual.  +  Articolul 18Consiliul de administraţie primeşte în mod regulat, din partea comitetului executiv, rapoarte privind modul de aducere la îndeplinire a programului anual aprobat.  +  Articolul 19Consiliul de administraţie analizează şi aproba propunerile elaborate în cursul anului de comitetul executiv, în vederea sustinerii realizării obiectivelor agenţiei. Preşedintele executiv  +  Articolul 20Preşedintele executiv este membru de drept al consiliului de administraţie, dar nu poate deţine funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.  +  Articolul 21Preşedintele executiv va fi numit de primul-ministru, la propunerea consiliului de administraţie.  +  Articolul 22Preşedintele executiv se numeşte pentru o durată de 5 ani.  +  Articolul 23Preşedintele executiv se asimilează funcţiei de secretar de stat. Comitetul executiv  +  Articolul 24Comitetul executiv se compune din preşedintele executiv şi 4 directori generali executivi.  +  Articolul 25Directorii generali executivi sînt numiţi în funcţie de către consiliul de administraţie, la propunerea preşedintelui executiv.  +  Articolul 26Comitetul executiv se întruneşte săptămînal şi răspunde de politica operativă, conducerea şi controlul activităţilor agenţiei, potrivit strategiei stabilite de consiliul de administraţie. Comitetul executiv îşi îndeplineşte atribuţiile sub conducerea preşedintelui executiv.  +  Articolul 27Comitetul executiv numeşte în funcţie directorii, la propunerea directorului general executiv care răspunde de sectorul respectiv de activitate al agenţiei.  +  Articolul 28Comitetul executiv analizează lunar raportul cu privire la modul de aducere la îndeplinire a programului anual, prezentat de preşedintele executiv.  +  Articolul 29Comitetul executiv hotărăşte cu privire la utilizarea personalului agenţiei conform cerinţelor impuse de programul anual.  +  Capitolul 4 Personalul agenţiei Angajarea personalului  +  Articolul 30Agenţia este autorizata sa angajeze personal, în condiţiile stabilite prin politica de personal aprobată de consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 31Numărul maxim de angajaţi ai agenţiei este de 100 de persoane, exclusiv preşedintele executiv. În numărul maxim de posturi prevăzut nu se include personalul aferent activităţii de registratura, dactilografiere, secretariat, administrativ, de deservire, paza, curierii şi muncitorii, care poate fi de cel 15% din numărul total de posturi aprobate.  +  Articolul 32Salarizarea personalului agenţiei se va face conform reglementărilor egale privind instituţiile publice. Confidenţialitatea informaţiilor  +  Articolul 33Membrii consiliului de administraţie, angajaţii, precum şi consultanţii şi colaboratorii agenţiei au obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor obţinute în cursul îndeplinirii sarcinilor lor.  +  Articolul 34Persoanele care încalcă dispoziţiile prevederilor art.33 sînt pasibile de desfacerea contractului de muncă sau, după caz, de destituire şi pot răspunde civil şi penal, potrivit prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Resurse financiare Alocaţia bugetară  +  Articolul 35Fondurile necesare desfăşurării activităţii agenţiei se stabilesc anual prin bugetul de stat. Venituri proprii  +  Articolul 36Veniturile obţinute din activităţile desfăşurate de agenţie, conform prezentului statut, se vărsa la bugetul de stat. Contabilitatea  +  Articolul 37Agenţia organizează şi conduce contabilitatea propriilor operaţiuni financiare, conform reglementărilor legale în vigoare, şi va include în raportul anual darea de seama contabila.  +  Capitolul 6 Rapoarte de activitate Programul strategic  +  Articolul 38Agenţia prezintă Guvernului, cel puţin o dată la 3 ani, un program strategic cuprinzînd politica sa principala. Raportul anual  +  Articolul 39Agenţia prezintă Guvernului un raport anual de activitate, cît mai curînd posibil după încheierea exerciţiului financiar. Raportul anual se da publicităţii.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale Definiţii  +  Articolul 40În prezentul statut, prin agenţie se înţelege Agenţia Română de Dezvoltare. Transferul bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor  +  Articolul 41Agenţia, reorganizata potrivit prevederilor prezentului statut, preia întregul patrimoniu al agenţiei organizate prin Hotărîrea Guvernului nr. 182/20 martie 1991.----------------