DECRET nr. 55 din 6 februarie 1970privind organizarea şi funcţionarea Băncii Agricole
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 18 martie 1970     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Banca Agricolă, organ central al administraţiei de stat, înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniul creditarii şi finanţării producţiei, al investiţiilor şi al circulaţiei mărfurilor din agricultura şi silvicultura.De asemenea, Banca Agricolă efectuează operaţiuni de finanţare şi creditare în alte ramuri ale economiei naţionale, stabilite prin lege sau convenţii încheiate cu organele interesate.  +  Articolul 2Banca Agricolă conduce, îndrumă şi controlează activitatea unităţilor în subordine şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, potrivit legii.  +  Articolul 3Banca Agricolă asigura, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor şi hotărîrilor Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 4Banca Agricolă, ca instituţie bancară specializată, colaborează cu C.S.P. cu Banca Naţionala, cu alte instituţii bancare specializate, ministere şi alte organe centrale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 5Banca Agricolă are următoarele atribuţii: a) organizează şi efectuează operaţiunile de creditare a producţiei agricole a activităţii de aprovizionare tehnico-materială şi de valorificare a produselor agricole, pentru organizaţiile socialiste din agricultura şi silvicultura, precum şi a întreprinderilor de prelucrare a produselor agricole şi a celor de desfacere către populaţie; b) avizează, potrivit legii, lucrările de investiţii; organizează, efectuează şi controlează operaţiunile de creditare şi finanţare a investiţiilor, a activităţii de construcţii-montaj şi proiectare pentru organizaţiile socialiste din domeniul sau de activitate; c) acorda, potrivit legii, credite pe termen lung şi termen scurt membrilor C.A.P. şi producătorilor cu gospodărie individuală; d) păstrează mijloacele băneşti ale organizaţiilor socialiste care au conturi deschise la aceasta banca şi efectuează operaţiunile de decontare pentru titularii de cont; e) exercita controlul bancar asupra îndeplinirii planurilor economice şi financiare realizării planului de investiţii, folosirii fondurilor fixe, a mijloacelor proprii şi împrumutate, precum şi asupra respectării disciplinei operaţiunilor bancare de către organizaţiile socialiste titulare de cont; f) exercita controlul asupra realizării veniturilor de stat şi efectuează operaţiuni privind executarea de casa a bugetului, în domeniul sau de activitate; g) organizează şi exercită, potrivit legii, controlul utilizării fondului de salarii şi al operaţiunilor în numerar; h) colaborează cu organizaţii avînd atribuţii similare în străinătate în problemele bancare specifice activităţii sale; i) elaborează, potrivit legii, norme privind finanţarea, creditarea, efectuarea decontărilor şi a celorlalte operaţiuni bancare care sînt obligatorii atît pentru unităţile sale, cît şi pentru titularii de cont; j) asigura, în domeniul sau de activitate, aplicarea politicii partidului şi statului în probleme de personal, în care scop:- stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi promovare a personalului din sfera sa de activitate şi controlează aplicarea lor la unităţile subordonate;- stabileşte necesarul de personal în perspectiva;- organizează şi asigura perfecţionarea cadrelor de conducere şi a specialiştilor, din aparatul propriu; k) prezintă Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevăzute de lege; avizează proiectele de acte normative şi cu alt caracter, care interesează domeniul sau de activitate; l) exercita orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 6Banca Agricolă poate exercita controlul de fond al gestiunii C.A.P., actionind ca mandatara a U.N. a C.A.P., pe baza convenţiei încheiate.  +  Articolul 7Banca Agricolă poate primi mandat de la celelalte bănci şi poate la rindul ei sa dea mandat acestora pentru efectuarea de operaţiuni bancare.  +  Articolul 8Banca Agricolă poate deschide conturi persoanelor juridice, altele decît organizaţiilor socialiste, precum şi persoanelor fizice.  +  Articolul 9În îndeplinirea atribuţiilor sale, Banca Agricolă are dreptul: a) sa ceara de la ministere, celelalte organe centrale, precum şi de la organizaţiile socialiste care au cont la aceasta banca, planul economic şi financiar, bilanţul, dările de seama şi orice alte date şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor sale; b) sa recupereze creditele nerambursate la termenul stabilit, pe seama mijloacelor băneşti din conturile beneficiarilor de credite; c) sa recupereze creditele înainte de termen, atunci cînd se constata existenta de credite negarantate, credite utilizate în alte scopuri decît acelea pentru care au fost acordate, păstrarea în condiţii necorespunzătoare a valorilor materiale reprezentind garanţia creditelor, sau sustragerea de la controlul bancar; d) sa suspende parţial sau total sau sa sisteze creditarea organizaţiilor socialiste, în cazurile şi condiţiile stabilite, potrivit legii, de consiliul de administraţie al băncii; e) sa recupereze din conturile organizaţiilor de construcţii-montaj, prestări de servicii şi proiectoare, precum şi de la beneficiarii de investiţii pentru lucrările în regie, sumele constatate ca fiind plătite în plus la investiţii; f) sa intrerupa creditarea sau finanţarea pentru santierele la care se constata lipsuri în gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, executarea de lucrări necorespunzătoare şi încălcarea disciplinei financiare; g) sa ia orice alte măsuri prevăzute de lege cu privire la organizaţiile socialiste care nu îşi îndeplinesc angajamentele pentru banca sau se abat de la disciplina financiară, de credite, de decontări şi de casa.  +  Articolul 10Banca Agricolă este condusă de consiliul de administraţie al băncii, organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea sa.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 11Consiliul de administraţie al băncii este format din: a) preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Băncii Agricole; b) directori ai unor direcţii din centrala băncii şi conducatori ai unor unităţi teritoriale, precum şi specialişti cu experienta îndelungată şi înaltă calificare în cadrul aparatului băncii sau în afară acesteia; c) reprezentanţi ai conducerii unor ministere şi ai altor organe centrale; d) un delegat al sindicatelor, desemnat de U.G.S.R. din România.Componenta consiliului de administraţie se aproba de Consiliul de Miniştri la propunerea preşedintelui Băncii Agricole.În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia se îndeplinesc de către prim-vicepreşedintele Băncii Agricole.  +  Articolul 12La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum şi specialişti din cadrul Băncii Agricole sau din afară acesteia.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărîri cu majoritatea membrilor ce-l compun.În caz de divergenta între preşedinte şi majoritatea membrilor consiliului de administraţie, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord este supusă vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri care coordonează activitatea băncii; dacă una dintre părţi nu este de acord cu soluţia data, problema va fi supusă Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri pentru a hotărî.  +  Articolul 14Şedinţele consiliului de administraţie au loc cel puţin o dată pe trimestru şi se convoacă, în timp util, de preşedintele băncii. Consiliul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie al băncii în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga activitate a băncii; fiecare membru al consiliului răspunde în faţa consiliului de administraţie şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sînt încredinţate.  +  Articolul 16Între şedinţele consiliului, preşedintele împreună cu prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii dezbat şi rezolva probleme curente ale activităţii băncii şi stabilesc măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărîrilor consiliului.  +  Articolul 17Preşedintele băncii informează consiliul de administraţie al băncii asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 18Banca Agricolă are în conducerea sa un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi doi vicepreşedinţi.Preşedintele Băncii Agricole se numeşte prin decret.Primul vicepreşedinte şi vicepreşedinţii se numesc prin hotărîrea a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile lor se stabilesc de consiliul de administraţie al băncii.  +  Articolul 19Preşedintele băncii reprezintă banca în raporturile acesteia cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 20În executarea hotărîrilor consiliului de administraţie şi în exercitarea atribuţiilor proprii, preşedintele băncii emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevăzute de lege.  +  Articolul 21Banca Agricolă are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia de planificare şi sinteza; b) Direcţia creditarii unităţilor de stat din agricultura; c) Direcţia creditarii unităţilor agricole cooperatiste; d) Direcţia finanţării şi creditarii investiţiilor; e) Direcţia contabilităţii generale; f) Direcţia de revizie; g) Direcţia economică, administrativă şi juridică; h) Serviciul de personal şi învăţămînt.Numărul maxim de posturi în centrala Băncii Agricole şi raportul minim dintre numărul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi ponderea personalului de deservire faţa de totalul salariaţilor, sînt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.Banca Agricolă are sucursale judeţene, filiale şi agenţii.Înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale sau agenţii, precum şi structura organizatorică, atribuţiile şi normele de funcţionare a unităţilor prevăzute în prezentul articol, se stabilesc de consiliul de administraţie.  +  Capitolul 4 Dispoziţii speciale  +  Articolul 22Banca Agricolă este persoana juridică, titulara de plan, funcţionează pe principiul gestiunii economice proprii şi are sediul central în municipiul Bucureşti.Fondurile proprii ale Băncii Agricole sînt cele prevăzute în statut.  +  Articolul 23Banca Agricolă şi unităţile sale folosesc sigiliul pe care este reprodusa stema R.S.R.  +  Articolul 24Directorii sucursalelor, filialelor şi agentiilor reprezintă banca, în calitate de mandatari ai acesteia, în faţa organelor de stat, precum şi în raporturile cu persoanele juridice sau fizice, în legătură cu activitatea unităţilor pe care le conduc.  +  Articolul 25Actele de împrumut - indiferent de denumirea lor - şi extrasele de cont de împrumut privind creanţele neachitate la termen sau creanţele pe care banca este indreptatita să le recupereze înainte de termen de la organizaţiile socialiste au putere de titlu executoriu, fără îndeplinirea altor formalităţi. Realizarea creanţelor băncii se face pe seama mijloacelor băneşti din conturile beneficiarilor de credite. În caz de lipsa de disponibil, urmărirea creanţelor se poate face pe baza hotărîrii consiliului de administraţie al băncii asupra mărfurilor şi a altor valori materiale ce aparţin organizaţiei socialiste debitoare, cu excepţia bunurilor care, potrivit dispoziţiilor legale, nu pot fi urmărite.În caz de neplata la scadente, actele de împrumut de orice fel încheiate cu persoane fizice au putere de titlu executoriu pentru întreaga creanta rămasă de plată, fără îndeplinirea altor formalităţi.  +  Articolul 26Pentru eventualele erori în eliberarea de mijloace băneşti sau înregistrări în conturile clienţilor, banca răspunde pînă la limita sumei eronat eliberate sau înregistrate, precum şi a penalitatilor ce se vărsa la bugetul de stat, suportate de client, dacă nu se dovedeşte ca erorile respective s-au produs din culpa clienţilor.Răspunderea băncii încetează dacă nu este sesizată cu reclamaţie pînă la expirarea termenului stabilit şi comunicat în scris, potrivit legii, titularilor de cont, de a aduce la cunoştinţa unităţilor băncii neînregistrarea sau înregistrarea eronată a operaţiunilor din conturi.Pretenţiile faţă de banca sînt supuse prescripţiei prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 27Se aprobă alăturatul Statut al Băncii Agricole.  +  Articolul 28Decretul nr. 141/1968 privind înfiinţarea Băncii Agricole, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.  +  Articolul 29Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 februarie 1970.  +  Anexa 1Statutul Băncii Agricole Banca Agricolă - organ central al administraţiei de stat - este banca specializată de creditare, finanţare şi decontare a producţiei, investiţiilor şi circulaţiei mărfurilor pentru organizaţiile socialiste din agricultura, silvicultura şi alte ramuri economice. Banca Agricolă acorda credite pe termen lung şi pe termen scurt membrilor C.A.P. şi producătorilor cu gospodărie individuală, în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.Banca Agricolă păstrează disponibilităţile Casei de pensii a membrilor C.A.P. şi efectuează operaţiunile ei de decontare.Banca Agricolă poate primi mandat de la celelalte bănci şi poate la rindul ei să le dea mandat acestora pentru efectuarea de operaţiuni bancare.Banca Agricolă exercita controlul bancar la organizaţiile socialiste din sfera sa de activitate asupra îndeplinirii planurilor economice şi financiare, realizării planului de investiţii şi folosirii fondurilor fixe, a mijloacelor proprii şi împrumutate, precum şi asupra respectării disciplinei operaţiunilor bancare.Banca Agricolă poate exercita controlul de fond al gestiunii C.A.P., actionind ca mandatara a U.N. a C.A.P., pe baza convenţiei încheiate.Banca Agricolă îşi desfăşoară activitatea pe baza Decretului nr. 55/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii Agricole, precum şi a statutului de faţa.I. Fondurile Băncii Agricole  +  Articolul 1Banca Agricolă are următoarele fonduri: fondul statutar, fondul de rezerva, fondul mijloacelor fixe, fondul de amortizare şi fondurile speciale.  +  Articolul 2Fondul statutar este de 500.000.000 lei şi constituie garanţia angajamentelor Băncii Agricole.  +  Articolul 3Fondul de rezerva se constituie din beneficiile proprii pînă la nivelul fondului statutar. În cazul cînd fondul de rezerva este utilizat pentru acoperirea unor pierderi, acest cont se reconstituie din beneficii.  +  Articolul 4Fondul mijloacelor fixe reprezintă valoarea mijloacelor fixe aflate în administrarea directa a băncii.  +  Articolul 5Fondul de amortizare se constituie din cotele de amortizare şi se foloseşte potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 6Fondurile speciale se constituie pe baza dispoziţiilor legale şi pot fi utilizate de banca potrivit scopurilor pentru care au fost create.  +  Articolul 7În completarea resurselor sale de creditare Banca Agricolă foloseşte fondurile bugetare ce i se pun la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor, precum şi credite de la Banca Naţionala a R.S.R.  +  Articolul 8Beneficiul net al Băncii Agricole se repartizează după aprobarea bilanţului şi a dării de seama contabile anuale, astfel:25% se face venit la bugetul de stat;75% se aloca la fondul de rezerva al băncii.După ce fondul de rezerva atinge limita fondului statutar, beneficiul net se vărsa în întregime la bugetul de stat. II. Operaţiunile Băncii Agricole A. Operaţiuni privind creditarea  +  Articolul 9Banca Agricolă stabileşte propunerile privind necesarul de credite şi resurse pentru organizaţiile socialiste, membrii C.A.P. şi producătorii individuali din domeniul sau de activitate şi le prezintă Băncii Naţionale a R.S.R. pentru a fi cuprinse în planul de credite pe economie.Pe baza planului de credite aprobate de Consiliul de Miniştri, a dispoziţiilor legale şi a normelor generale de creditare, organizează şi efectuează creditarea producţiei agricole, a activităţii din silvicultura, a activităţii de construcţii-montaj şi proiectare a investiţiilor, a activităţii de aprovizionare tehnico-materiale şi de valorificare a produselor agricole, a activităţii întreprinderilor de prelucrare a produselor agricole şi desfacere către populaţie, la întreprinderilor din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 10Creditele pe termen scurt se acordă sub forma creditarii directe, în scop determinat, pe bază de garanţie rambursabile la termen, pentru: a) asigurarea mijloacelor circulante necesare activităţii de producţie şi de circulaţie, de construcţii-montaj şi de proiectare, neacoperite cu mijloace circulante proprii şi asimilate; b) contractarea şi achiziţionarea de produse agricole; c) mărfuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, deschiderea de acreditive, în cazurile şi condiţiile stabilite de banca; d) acoperirea nevoilor temporare de fonduri în cazul cînd, în cursul anului, exista decalaj între termenul de realizare a investiţiilor sau a obiectivelor din planul tehnic şi termenul de realizare a surselor financiare prevăzute în planul pentru aceste activităţi; e) alte nevoi ale organizaţiilor socialiste ce decurg din îndeplinirea planului de producţie şi de circulaţie a mărfurilor, de construcţii-montaj şi de proiectare; f) alte scopuri prevăzute în dispoziţiile legale.  +  Articolul 11Creditele pe termen scurt se pot utiliza direct pentru efectuarea plăţilor, pentru rambursarea creditelor acordate anterior sau se pot trece în conturile beneficiarilor de credite.  +  Articolul 12Termenele de rambursare a creditelor pe termen scurt se stabilesc în funcţie de perioadele de recoltare şi desfacere a produselor, de lichidare a stocurilor sau de realizare a veniturilor băneşti.  +  Articolul 13Banca Agricolă acorda credite pe termen scurt unităţilor agricole cooperatiste, precum şi membrilor C.A.P. şi producătorilor cu gospodării individuale pentru producţia contractată cu organizaţiile socialiste, în condiţiile stabilite de dispoziţiile legale.Operaţiunile privind plata împrumuturilor pentru contractari şi plata produselor agricole preluate de organizaţiile socialiste de la membrii C.A.P. şi producătorii cu gospodărie individuală se efectuează prin organele cărora Banca Agricolă le da mandat în acest scop.  +  Articolul 14Banca Agricolă acorda credite pe termen lung pentru investiţii, precum şi pentru lucrări de mica mecanizare şi alte lucrări productive, în condiţiile prevăzute prin dispoziţiile legale.Creditele pe termen lung se acordă în limita sumelor prevăzute în planul şi bugetul de stat.  +  Articolul 15Creditele pe termen scurt şi creditele pe termen lung se acordă de banca pe bază de acte de împrumut şi se garantează pentru întreaga lor valoare prin gaj de valori materiale şi mărfuri, mijloace băneşti prevăzute a se realiza în perioada viitoare sau venituri în bani şi în natura, după caz.Banca stabileşte, potrivit dispoziţiilor legale, garanţia necesară pentru creditele pe care le acorda, condiţiile în care bunurile ce constituie garanţia creditului rămîn în păstrarea organizaţiilor beneficiare de credite, precum şi modalitatea în care ele pot dispune de aceste bunuri.  +  Articolul 16Pentru creditele obţinute de la banca beneficiarii plătesc dobinzile stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 17Banca are dreptul sa controleze la organizaţiile socialiste utilizarea fondurilor proprii şi a creditelor acordate, existenta, condiţiile de păstrare şi calitatea valorilor materiale şi oricăror bunuri care constituie garanţia creditelor. B. Operaţiuni privind finanţarea investiţiilor  +  Articolul 18Banca Agricolă organizează şi efectuează finanţarea investiţiilor cuprinse în planul de stat şi a celor din fondurile speciale ale organizaţiilor socialiste.Finanţarea investiţiilor se face din alocaţiile de la bugetul statului, din mijloace proprii ale organizaţiilor socialiste şi din credite bancare, potrivit dispoziţiilor legale.Banca Agricolă exercita controlul constituirii şi folosirii fondurilor pentru finanţarea investiţiilor potrivit destinaţiei prevăzute în plan şi în documentaţia de deviz, aplicării dispoziţiilor legale la întocmirea şi aprobarea documentaţiei de proiect şi deviz, îndeplinirii planului de investiţii legalităţii planurilor de antrepriza şi de proiectare, precum şi respectării acestora.Banca Agricolă are dreptul sa reducă cheltuielile din situaţiile de lucrări şi procesele-verbale de recepţie, cu sumele corespunzătoare volumului lucrărilor neexecutate sau provenite din nerespectarea documentaţiei de deviz, a preţurilor şi a altor dispoziţii legale.  +  Articolul 19Pentru operaţiunile de finanţare a investiţiilor, Banca Agricolă percepe comisioane potrivit dispoziţiilor legale. C. Operaţiuni privind efectuarea decontărilor  +  Articolul 20Banca Agricolă efectuează decontările între organizaţiile socialiste privind operaţiunile de finanţare a investiţiilor, a livrărilor de mărfuri, executarilor de lucrări, prestărilor de servicii şi pentru orice alte obligaţii băneşti, în baza prevederilor legale şi a normelor generale de decontare stabilite pentru organizaţiile socialiste din domeniul sau de activitate.Banca controlează ca operaţiunile de decontare să se efectueze de către organizaţiile socialiste în concordanta cu obligaţiile contractuale.  +  Articolul 21Mijloacele băneşti ale organizaţiilor socialiste se păstrează în conturile deschise la banca, iar titularii de cont efectuează încasările şi plăţile numai prin aceste conturi. Se exceptează sumele ce pot fi păstrate în casa şi cele ce pot fi folosite din încasări pentru efectuarea plăţilor în numerar, conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 22Banca Agricolă îşi păstrează disponibilităţile într-un cont la Banca Naţionala a R.S.R. Operaţiunile prin acest cont se efectuează potrivit convenţiei dintre cele doua bănci.  +  Articolul 23Conturile ce se deschid organizaţiilor socialiste şi modul de funcţionare a acestor conturi se stabilesc prin instrucţiuni care se comunică titularului de cont.Titularii de cont sînt obligaţi ca în termenele prevăzute de instrucţiuni sa reclame eventualele neinregistrari sau înregistrări gresite ale operaţiunilor în conturi.  +  Articolul 24În exercitarea controlului asupra decontărilor banca are dreptul sa verifice documentele de încasări şi plati în cont şi în numerar, înregistrările contabile, registrele şi datele operative şi statistice ale organizaţiilor socialiste.  +  Articolul 25Banca Agricolă poate deschide conturi persoanelor juridice, altele decît organizaţiilor socialiste, precum şi persoanelor fizice.  +  Articolul 26Pentru disponibilităţile aflate în conturi banca plăteşte dobinzile stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniştri. D. Efectuarea operaţiunilor de casa  +  Articolul 27Banca Agricolă, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale interesate şi organizaţiile socialiste care au cont la aceasta banca, stabileşte volumul încasărilor şi plăţilor în numerar, pe care îl prezintă Băncii Naţionale a R.S.R. pentru a fi prins în planul de casa pe economie.Operaţiunile de casa pentru titularii de cont se fac prin casierii proprii sau prin alte bănci pe bază de convenţie.  +  Articolul 28Întocmirea şi executarea planului de casa pentru organizaţiile socialiste, precum şi stabilirea condiţiilor şi termenelor de depunere a numerarului la casieriile băncii, sumele ce pot fi păstrate în casa, modul de eliberare a numerarului şi de efectuare a plăţilor direct din încasări, se fac potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 29Banca Agricolă controlează respectarea disciplinei de casa de către organizaţiile socialiste din sfera sa de activitate.  +  Articolul 30Banca Agricolă exercita controlul asupra utilizării fondului de salarii de către organizaţiile socialiste din sfera sa de activitate, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 31Banca Agricolă efectuează plata cheltuielilor pentru unităţile bugetare din domeniul sau de activitate în limita disponibilului din conturile lor şi potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 32Banca Agricolă încasează veniturile bugetului de la unităţile din sfera sa de activitate, pe care le virează periodic la Banca Naţionala a Republicii Socialiste România.  +  Articolul 33Banca Agricolă exercita controlul asupra aplicării de către organizaţiile socialiste care au contul la unităţile sale a dispoziţiilor care reglementează veniturile de stat, precum şi controlul realizării acestor venituri.Banca Agricolă are dreptul sa vireze din conturile organizaţiilor socialiste sumele ce trebuie vărsate la bugetul de stat.  +  Articolul 34Consiliul de administraţie al Băncii Agricole examinează problemele activităţii băncii şi ia hotărîri cu privire la: a) volumul creditelor şi al încasărilor şi plăţilor în numerar; b) organizarea şi efectuarea operaţiunilor de creditare, finanţare, decontare, a operaţiunilor cu numerar, a controlului utilizării fondului de salarii şi a controlului realizării veniturilor de stat; c) propunerile referitoare la regimul dobinzilor bancare; d) stabilirea comisioanelor bancare pentru operaţiunile pe care le efectuează, altele decît cele privind finanţarea investiţiilor; e) bilanţul şi darea de seama contabila anuală a băncii; f) cazurile în care din lipsa de disponibilitati recuperarea creanţelor ar urma să se facă pe seama mărfurilor şi altor valori materiale ce aparţin organizaţiilor socialiste debitoare; g) orice alte probleme de conducere generală legate de buna desfăşurare a activităţii băncii.  +  Articolul 35Unităţile băncii îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentelor aprobate de consiliul de administraţie al băncii.  +  Articolul 36Angajaţii băncii sînt obligaţi sa păstreze secretul operaţiunilor şi conturilor acesteia şi ale clientelei sale.Relaţii asupra operaţiunilor şi conturilor se dau numai titularilor de conturi şi organelor ierarhic superioare ale acestora, organelor judecătoreşti, arbitrale, de urmărire penală, precum şi organelor financiar-bancare, cu respectarea dispoziţiilor legale.  +  Articolul 37Revizia activităţii unităţilor băncii se face de aparatul de revizie al băncii, potrivit dispoziţiilor legale.------------