ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 26 octombrie 2000pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 31 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate avizează proiectele de acte normative care au incidenţa asupra constituirii şi utilizării fondurilor asigurărilor sociale de sănătate, potrivit prezentei legi."2. Litera d) a articolului 6 va avea următorul cuprins:"d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate şi constituite în prizonieri, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, precum şi persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii."3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de asigurări sociale de sănătate Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului asigurărilor sociale de sănătate şi a majorărilor de întârziere, potrivit procedurii instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, ale carei dispoziţii se aplică în mod corespunzător."4. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru elaborat de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi de Colegiul Medicilor din România până la data de 30 noiembrie a anului în curs pentru anul viitor, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi al ministerelor cu reţele sanitare proprii, şi care se aproba prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prezentei legi. În cazul nefinalizarii elaborării contractului-cadru până la data de 30 noiembrie ministrul sănătăţii elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiectul contractului cadru."5. Literele a) şi b) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"a) nelimitat, pentru copiii până la vârsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie fie la grădiniţa, fie la instituţiile de învăţământ preuniversitar respective; b) pentru ţinerii în vârsta de la 18 ani până la 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din munca, de doua ori pe an;"6. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Tratamentele stomatologice se suporta de casa de asigurări de sănătate în proporţie de 40% până la 60%, ţinând seama de necesitatea respectării controalelor profilactice impuse de serviciul stomatologic. Aceste tratamente, în cazul copiilor în vârsta de până la 18 ani, se vor suporta de casa de asigurări de sănătate pe baza criteriilor stabilite în contractul-cadru."7. La articolul 36 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Prin acreditare, în sensul prezentei legi, se înţelege dreptul acordat medicilor şi personalului sanitar prevăzut la alin. (1), precum şi farmaciilor de a intră în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate de către comisiile paritare de acreditare, înfiinţate conform art. 38, respectiv art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, şi art. 18 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor."8. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Contractele de furnizare de servicii medicale cuprind şi obligaţiile specifice ale furnizorilor de servicii medicale legate de buna gestionare a fondurilor din bugetul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi clauze care să reglementeze condiţiile de finanţare a furnizorilor de servicii medicale până la definitivarea contractului, pentru perioada următoare celei acoperite prin contract."9. La articolul 48 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Farmaciile acreditate sunt obligate, sub sancţiunea revocării acreditării, să aibă permanent în stoc curent, la dispoziţia persoanelor asigurate, medicamente la nivelul preţului de referinţa, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate."10. Articolul 59 se introduce în secţiunea a 2-a din capitolul V, înaintea articolului 60, şi se modifica având următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Fondurile de asigurări sociale de sănătate colectate de casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor se utilizează pentru: a) plata serviciilor medicale acordate, a medicamentelor, a materialelor sanitare, a protezelor şi ortezelor; b) cheltuieli de administrare, funcţionare şi de capital, în cota de maximum 5% din totalul sumelor colectate; c) o cota de până la 25% din totalul sumelor colectate, care se virează în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, stabilită anual de către aceasta. (2) Proiectele de bugete de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti, precum şi cele ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor se definitiveaza de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, la propunerea acestora, şi se aproba în condiţiile legii."11. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Sumele constituite, virate conform art. 59 lit. c) în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, se utilizează pentru: a) fondul de rezerva propriu în cota de 5%; b) cheltuieli de administrare, funcţionare şi de capital în cota de maximum 5%; c) fondul de redistribuire pentru susţinerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, cu dezechilibre financiare, care se calculează potrivit datelor demografice, de morbiditate şi complexităţii serviciilor medicale. (2) Criteriile pe baza cărora se calculează sumele aferente fondului de redistribuire prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."12. Articolul 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate este instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, având ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. (2) Casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt instituţii publice autonome de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care administrează şi gestionează în mod autonom fondul de asigurări sociale de sănătate propriu, cu respectarea normelor elaborate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. (3) Casele de asigurări de sănătate prevăzute la alin. (2) se organizează şi funcţionează potrivit statutelor proprii elaborate şi aprobate cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (4) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor se organizează şi funcţionează pe baza prevederilor prezentei legi, a actelor normative proprii de înfiinţare şi a statutelor aprobate."13. Articolul 93 va avea următorul cuprins:"Art. 93. - (1) Până la data de 31 decembrie 2002 conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este asigurata de un preşedinte şi de un consiliu de administraţie constituit potrivit art. 94 şi 95. (2) Atribuţiile principale ale preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt: a) organizarea şi conducerea structurilor executive ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; b) asigurarea coerentei şi eficientei gestiunii financiare a fondurilor asigurărilor sociale de sănătate; c) elaborarea normelor, regulamentelor şi procedurilor administrative specifice îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la lit. a) şi b) şi elaborarea normelor specifice de personal; d) organizarea şi coordonarea activităţii de control pe ansamblul sistemului asigurărilor sociale de sănătate; e) aplicarea de sancţiuni disciplinare şi administrative pentru nerespectarea normelor şi regulamentelor prevăzute la lit. c). (3) Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt: a) aprobarea statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la propunerea preşedintelui acesteia; b) aprobarea proiectului bugetului fondului asigurărilor sociale de sănătate; c) aprobarea rapoartelor de gestiune lunare, trimestriale şi anuale, prezentate de preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; d) aprobarea proiectului contractului-cadru potrivit art. 11. (4) Consiliul de administraţie prevăzut la alin. (1) preia şi atribuţiile ce revin adunării generale a reprezentanţilor."14. Articolul 95 se modifica în partea introductivă şi se completează cu litera d) cu următorul cuprins:"Art. 95. - Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se constituie din 17 membri, după cum urmează:"....................................................................."d) 2 membri numiţi de primul-ministru, cu consultarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice."15. Articolul 101 va avea următorul cuprins:"Art. 101. - (1) În perioada prevăzută la art. 93 alin. (1) conducerea activităţii caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este asigurata de către un director general numit de preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu avizul consiliului de administraţie al casei de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în urma concursului organizat de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, potrivit legii, şi de către un consiliu de administraţie. (2) Directorul general este ordonator secundar de credite. (3) Atribuţiile principale ale directorului general sunt: a) aplica normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare; b) elaborează formele adaptate pentru norme interne de organizare şi funcţionare; c) organizează şi coordonează activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale; d) organizează şi coordonează activitatea de control al colectării fondului asigurărilor sociale de sănătate; e) propune programe de acţiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită potrivit art. 10. (4) Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie al casei de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt: a) aproba proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente fondului asigurărilor sociale de sănătate; b) aproba rapoartele de gestiune lunare, trimestriale şi anuale, prezentate de directorul general; c) aproba politica de contractare propusă de directorul general, cu respectarea contractului-cadru; d) aproba programele de acţiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită potrivit art. 10."16. Articolul 102 va avea următorul cuprins:"Art. 102. - (1) Consiliul de administraţie al caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este format din 11 membri, după cum urmează: a) 5 membri numiţi de consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, reprezentând autorităţile publice locale, dintre care 2 membri cu consultarea organizaţiilor de pensionari la nivel judeţean; b) 3 membri numiţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 3 membri numiţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Preşedintele consiliului de administraţie este ales din rândul membrilor consiliului de administraţie, cu acordul a două treimi din numărul acestora. Pentru desemnarea vicepreşedinţilor consiliului de administraţie se aplică în mod corespunzător prevederile art. 98 alin. (2). (3) Condiţiile de reprezentativitate a asociaţiilor patronale şi a organizaţiilor sindicale sunt prevăzute în Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată. (4) Atribuţiile consiliului de administraţie se stabilesc prin statutul propriu al casei de asigurări de sănătate, elaborat în baza statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi regulamentelor acesteia. (5) Dispoziţiile art. 93 alin. (4) şi ale art. 96 sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."17. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 103 vor avea următorul cuprins:"(4) Salariul şi celelalte drepturi ale personalului propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale personalului caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc în limita fondurilor prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli ale caselor respective, prin Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (5) Membrii Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi consiliile de administraţie ale caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 20% din salariul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv din salariul directorului general al casei de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei efective la şedinţele consiliului de administraţie."18. La alineatul (1) al articolului 105 se înlocuieşte referirea "precum şi a casei de asigurări de sănătate, constituită prin lege specială" cu referirea "precum şi a Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, înfiinţată prin Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998".19. După articolul 108 se introduce articolul 109 cu următorul cuprins:"Art. 109. - Spaţiile dobândite de medici, în condiţiile legii, cu destinaţia pentru funcţionarea cabinetelor medicale şi pentru locuinţe, rămân în folosinţă acestora până la restituirea integrală de către titularii dreptului de proprietate a investiţiilor efectuate de către medici, la valoarea reactualizata a acestora."  +  Articolul 2În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate va modifica statutul şi structura sa organizatorică, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea ei prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistrul apărării naţionale,Sorin FrunzaverdeMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu------------