HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 22 octombrie 2021privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 26 octombrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 18 iunie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis prevăzută la alin. (2) se suplimentează cu 210 euro/cultură/ 1.000 mp/beneficiar și se acordă în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit alin. (2), cu condiția ca beneficiarul să nu depășească suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv, anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 153.730 mii lei, reprezentând echivalentul a 31.551 mii euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 40 «Subvenții», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli3. La anexa nr. 4, dublul asterisc din nota de subsol se modifică și va avea următorul cuprins:**Echivalentul sprijinului financiar acordat în euro/cultură/1.000 mp/beneficiar.  +  Articolul II(1) Cererile de înscriere în Programul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021 depuse își păstrează valabilitatea.(2) La stabilirea sumelor aferente reprezentând ajutor de minimis pentru fiecare beneficiar, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va calcula și va acorda, după caz, sprijinul financiar, după cum urmează:a) 2.210 euro/beneficiar/cultură/1.000 mp, în situația în care plafonul maxim de 20.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare permite acordarea sprijinului;b) 2.000 euro/beneficiar/cultură/1.000 mp, în situația în care solicitantul mai poate beneficia de o valoare mai mică decât cea prevăzută la lit. a), dar nu mai puțin de 2.000 euro, cu încadrarea în plafonul maxim de 20.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare.  +  Articolul IIILa articolul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 18 iunie 2021, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute în prezenta hotărâre sunt în sumă de 2.270,5 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 465,968 mii euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 40 «Subvenții», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 22 octombrie 2021.Nr. 1.136.-----