ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 19 octombrie 2000privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 25 octombrie 2000



    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Regiile autonome pot dispune, în cadrul programului de restructurare, vânzarea cu plata integrală, prin licitaţie publică cu strigare sau, după caz, prin negociere directa, potrivit legii, a unor active, bunuri proprietate privată a statului sau a unei unităţi administrativ-teritoriale, aflate în administrarea acestora, sau a unor active care constituie patrimoniul propriu al regiei.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, activele reprezintă unităţi de producţie, subunitati, spaţii de cazare, spaţii comerciale sau alte bunuri de acelaşi gen ce pot fi organizate şi pot funcţiona independent, inclusiv terenul aferent acestora, şi care nu intra sub incidenţa Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Consiliul de administraţie al regiei autonome sau, după caz, administratorul unic ori conducătorul acesteia, cu acordul prealabil al ministerului de resort sau al autorităţii administraţiei publice centrale ori locale sub autoritatea căreia se afla regia, aproba vânzarea activelor, pentru fiecare în parte, către persoane fizice sau juridice de drept privat, numai cu îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii: a) situaţia juridică a activelor în cauza este clarificata, iar acestea nu sunt grevate de sarcini; b) activele respective sunt amortizate cel puţin 50% din valoarea de inventar actualizată; c) activele nu sunt utilizate în mod direct de către regia autonomă sau ponderea acestora în realizarea cifrei de afaceri anuale nu este semnificativă; d) sumele necesare în vederea efectuării lucrărilor de investiţii şi modernizări pentru reabilitarea acestor active şi introducerea lor în circuitul economic ar fi egale sau mai mari decât valoarea lor reevaluata conform prevederilor legale ori investiţiile şi modernizările necesare au fost deja efectuate de către un partener contractual al regiei autonome; în cazul în care investiţiile şi modernizările necesare au fost efectuate de persoane fizice sau juridice care utilizează activul respectiv în baza unui contract care nu intra sub incidenţa Legii nr. 133/1999, vânzarea activului se va face prin negociere directa cu respectivele persoane fizice sau juridice; în aceasta situaţie, din preţul de vânzare a activului va fi scăzută valoarea actualizată a investiţiei efectuate. (2) Consiliul de administraţie al regiei autonome sau, după caz, administratorul unic ori conducătorul acesteia răspunde pentru exactitatea datelor cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), care se prezintă în vederea obţinerii acordului prealabil al ministerului de resort ori al autorităţii administraţiei publice centrale sau locale sub a carei autoritate se afla regia autonomă. (3) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, care cumpara active ce constituie capacităţi de mobilizare conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, sunt obligate sa preia sarcinile ce le revin potrivit acestei legi.  +  Articolul 4 (1) Nu fac obiectul vânzării terenurile proprietate publică a statului sau a unei unităţi administrativ-teritoriale pe care sunt amplasate activele supuse valorificării potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea pot fi închiriate sau concesionate cumpărătorului activului. Contractul de închiriere sau de concesiune se încheie prin negociere directa o dată cu contractul de vânzare-cumpărare a activului în cauza. (2) Terenurile aflate în administrarea regiilor autonome ori terenurile care constituie patrimoniul propriu al acestora pot fi vândute o dată cu activul numai dacă exista titlu de proprietate şi dacă au situaţia juridică clarificata. (3) Terenul aferent unui activ proprietate privată a statului sau a unei unităţi administrativ-teritoriale aflat în administrarea regiei autonome ori terenul care constituie patrimoniul propriu al acesteia, a cărui situaţie juridică se clarifica după data vânzării activului, va fi vândut cumpărătorului activului, la cererea acestuia, prin negociere directa, avându-se în vedere valoarea de circulaţie a terenului.  +  Articolul 5Sumele încasate efectiv din vânzarea activelor prevăzute la art. 1 rămân la dispoziţia regiei autonome şi se utilizează pentru: a) stingerea datoriilor şi a dobânzilor sau a penalitatilor aferente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi către alţi creditori; b) finanţarea investiţiilor proprii în curs de execuţie şi efectuarea de noi investiţii; c) finanţarea activităţilor cuprinse în actul constitutiv.  +  Articolul 6Este interzisă utilizarea sumelor încasate de regiile autonome din vânzarea activelor prevăzute la art. 1 pentru efectuarea plăţilor drepturilor salariale ale personalului.  +  Articolul 7 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) prezentarea de date inexacte în vederea obţinerii acordului prealabil al ministerului de resort ori al autorităţii administraţiei publice centrale sau locale sub autoritatea căreia se afla regia autonomă; b) vânzarea activelor cu nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1); c) nerespectarea destinaţiei sumelor încasate din vânzarea activelor, conform prevederilor art. 5. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, iar cea prevăzută la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de Ministerul Finanţelor sau de autorităţile administraţiei publice locale, prin agenţii lor împuterniciţi potrivit legii. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25 şi 26.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statMinistrul industrieişi comerţului,Radu Berceanup. Ministrultransporturilor,Adrian Gheorghe Marinescu,secretar de statMinistrul apelor,pădurilor şiprotecţiei mediului,Romica TomescuSecretarul generalal Guvernului,Radu StroeMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----