PROCEDURĂ din 7 octombrie 2021de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 12 octombrie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 391 din 7 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 972 din 12 octombrie 2021.
   +  Articolul 1Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, denumită în continuare ordonanța de urgență, angajatorii depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a căror/cărei rază teritorială aceștia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, după caz, își desfășoară activitatea o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, care va fi datată și semnată de reprezentantul legal.  +  Articolul 2(1) Cererea prevăzută la art. 1 va fi însoțită de următoarele documente justificative:a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;b) copii de pe statele de plată și pontajele din care să reiasă acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă;c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de ordonanța de urgență, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură;d) dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și a contribuției asiguratorii pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă.(2) Cererea și documentele justificative prevăzute la alin. (1) se transmit de către angajatori electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în termenul de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației prevăzut de art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență.(3) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).(4) În situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise potrivit alin. (1), precum și în situația în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.  +  Articolul 3Verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), (5) și (6) și art. 2 din ordonanța de urgență se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, transmise de către instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ sau serviciile de zi, în termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activităților din serviciile de zi prevăzut de art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 4(1) Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.(2) Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se respinge în situația în care cererea și documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) se transmit după împlinirea termenului prevăzut de art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență, precum și în situația în care se constată de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București neîndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.  +  Articolul 5(1) Decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, în termenul de 30 de zile lucrătoare prevăzut de art. 8 alin. (3) din ordonanța de urgență, care curge de la data înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1).(2) În situația prevăzută la art. 2 alin. (4), termenul de 30 de zile lucrătoare prevăzut de art. 8 alin. (3) din ordonanța de urgență curge de la data înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a clarificărilor scrise și/sau a documentelor suplimentare solicitate.  +  Articolul 6Debitele rezultate în urma constatării de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a nerespectării condițiilor de decontare a indemnizației pentru fiecare zi liberă se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.  +  Anexa nr. 1la procedură
  CERERE
  Angajator ..........................................CUI/CIF ............................................Cod CAEN.........................................Cont bancar nr. .................................Telefon: .............................................E-mail: ............................................... Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ............../Municipiului București Subsemnatul/Subsemnata, ......................., legitimat/legitimată cu CI/BI seria ..... nr. ......, eliberată/eliberat de ...................... la data de ............., CNP ........................, în calitate de reprezentant legal al angajatorului ......................, având CUI .............., cu sediul social în localitatea ......................, str. ............. nr. .........., județul ..................../municipiul ..............., sectorul ........, telefon: ................, fax: ................., e-mail: ..............., în temeiul art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, vă solicit decontarea sumei totale de ..................... lei reprezentând indemnizațiile brute aferente unui număr de .................. angajați pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din ordonanța de urgență.Atașez prezentei:a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;b) copii de pe statele de plată și pontajele din care reiese acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă;c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de ordonanța de urgență;d) dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și a contribuției asiguratorii pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă.Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar .........................Semnătura ...........................Data ................................
   +  Anexa nr. 2la procedurăAngajator ..........................................CUI/CIF .............................................
  LISTA*)
  angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă luna .............../anul ..........
  Nr. crt.Numele și prenumele angajatuluiCodul numeric personalNumele și prenumele celuilalt părinteCodul numeric personalNumele și prenumele copilului/persoanei cu handicapCodul numeric personalSalariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat (lei)Perioada pentru care a fost acordată indemnizația (zi/lună/an-zi/lună/an)Numărul de zile libere Indemnizația brută aferentă zilelor libere**) (lei)Contribuția de asigurări sociale Contribuția de asigurări sociale de sănătate Contribuția asiguratorie pentru muncă Impozit
  1.
  2.
  3.
  ...TOTAL
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar .........................Semnătura ...........................Data ................................ *) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezenta.**) Se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
   +  Anexa nr. 3la procedură
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................, legitimat/legitimată cu CI/BI seria ........ nr. .............., eliberată/eliberat de ..................... la data de ............., CNP ................................, în calitate de reprezentant legal al angajatorului .............................., având CUI ............., cu sediul social în localitatea .................................., str. .......................... nr. .........., județul .............../municipiul ....................., sectorul ............., telefon: ................., fax: ...................., e-mail: .........................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar .........................Semnătura ...........................Data ................................
   +  Anexa nr. 4la procedurăInstituția publică .................................................................., cu sediul în localitatea ............................., str. ............................ nr. ......, județul ............../municipiul ............., sectorul .............., telefon: ................., fax: ................., e-mail: ..........................
  LISTA NOMINALĂ
  conform art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
  Unitatea*)/Serviciul de zi ...................., cu sediul în localitatea ..............., str. ........... nr. ......., județul .........../municipiul ........., sectorul ..................., telefon: ........., fax: ......................., e-mail: ........,Nr. și data deciziei de limitare sau suspendare a cursurilor în unitate*) sau a activităților din serviciul de zi ....................Numele și prenumele conducătorului instituției publice, în clar .........................
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPStatutul deținut**)
  1.
  2.
  3.
  n.
  Semnătura ...........................Data ................................*) Unitatea de educație timpurie antepreșcolară sau unitatea de învățământ.**) Se completează în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează:"1" - copil preșcolar;"2" - copil școlar de până la 12 ani inclusiv;"3" - copil aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2."4" - copil minor înscris în unitate de învățământ special;"5" - adult cu handicap înscris în unitate de învățământ special;"6" - copil înscris în unitate de educație timpurie antepreșcolară;"7" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (5) și art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei;"8" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (5) și art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului.
  -----