ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 166 din 13 octombrie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 24 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera c) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"c) persoanele fizice sau persoanele juridice care au constituit garanţii pentru restituirea creditului;"2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natura, pe care debitorul le deţine în orice banca sau cooperativa de credit, indiferent de moneda în care sunt constituite. În termen de doua zile libere de la primirea ordinului, instituţiile respective vor confirma în scris blocarea conturilor."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Cererile de orice natura privind drepturile şi obligaţiile în legătură cu creanţele bancare cesionate Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare sunt de competenţa curţii de apel în a carei raza teritorială se afla sediul sau, după caz, domiciliul debitorului şi se judeca de urgenta şi cu precădere."4. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(2) Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs."5. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:"(5) Termenele prevăzute la art. 9 alin. (2), la art. 10 şi la alin. (1) al prezentului articol se aplică şi în situaţia judecării recursului. (6) Căile extraordinare de atac se pot exercita în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedura civilă."6. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - După expirarea termenului prevăzut la art. 21 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor urmaribile aparţinând debitorului şi garantilor, urmând să fie valorificate."7. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Executarea silită asupra tuturor bunurilor urmaribile aparţinând debitorilor şi garantilor se poate face după expirarea termenului prevăzut la art. 21, fără încuviinţarea instanţei."8. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Vânzarea silită a bunurilor urmărite se face după împlinirea termenului prevăzut în adresa de comunicare a titlului executoriu, fără încuviinţarea instanţei şi fără efectuarea altei formalităţi."9. Alineatul (4) al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care la prima licitaţie nu se oferă preţul de pornire sau nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va publică în cel mult 5 zile un nou anunţ, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător, în vederea ţinerii unei licitaţii. Preţul de pornire în acest caz este de 75% din preţul de pornire al licitaţiei anterioare."10. Alineatul (5) al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(5) Dacă la a doua licitaţie nu se înregistrează o ofertă de cel puţin 75% din preţul de pornire al primei licitaţii sau dacă nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va organiza o a treia licitaţie, la care preţul de pornire este de 50% din preţul de pornire al primei licitaţii."11. Alineatul (3) al articolului 37 va avea următorul cuprins:"(3) După licitarea fiecărui bun licitatorul întocmeşte, în trei exemplare originale, procesul-verbal de licitaţie, care se semnează de membrii comisiei de licitaţie, de adjudecatar şi de proprietarul bunului, dacă acesta participa la executare, şi care va cuprinde, în mod obligatoriu: modul în care s-a desfăşurat licitaţia, rezultatul acesteia, numele şi prenumele sau denumirea proprietarului bunului şi ale adjudecatarului-cumpărător, domiciliul sau sediul acestora, bunul cumpărat, preţul, taxa pe valoarea adăugată, după caz, termenul şi modalitatea de plată a preţului şi data vânzării. Orice refuz de a semna se consemnează în procesul-verbal de licitaţie. În termen de doua zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de licitaţie licitatorul va încheia şi va elibera fiecărui cumpărător, precum şi debitorului un document care va cuprinde toate elementele menţionate mai sus şi care îndeplineşte condiţiile unui document specific, legal aprobat, conform legislaţiei financiar-contabile. În acelaşi termen licitatorul va dispune în scris restituirea garanţiei, cu excepţia garanţiei adjudecatarului, care se retine în contul preţului sau în contul Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, dacă adjudecatarul refuza plata preţului la termenul şi în modalitatea stabilite prin procesul-verbal de licitaţie."12. Alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) În cazul în care la a treia licitaţie nu se oferă preţul de pornire sau nu se prezintă nici un ofertant, Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare va putea sa organizeze o noua licitaţie la care ofertele se vor depune în plic închis şi sigilat, iar adjudecarea se va putea face la cel mai bun preţ oferit. De asemenea, Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare va putea sa adjudece bunul în contul creanţei."13. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Actul încheiat de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare pentru constatarea stingerii obligaţiei de plată a debitorului, total sau parţial, constituie titlu de proprietate, iar operaţiunea de transfer al dreptului de proprietate ca efect al dării în plata este scutită de taxa pe valoarea adăugată."14. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Cererile formulate de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare şi orice alte acte procedurale efectuate de şi pentru aceasta în legătură cu executarea creanţelor bancare sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cauţiuni şi de orice alte taxe."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Agenţia de Valorificare a ActivelorBancareDan I. Pazara,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat-------