HOTĂRÎREA nr. 154 din 30 martie 1992pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 10 aprilie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate - prevăzută în anexa la prezenta hotărîre -, elaborata în baza art. 64 alin. 1 lit. b) din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii distribuie carnetele cu certificate de proprietate cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi al serviciilor publice ale ministerelor, organizate la nivel judeţean, şi răspunde de organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul acestei acţiuni.  +  Articolul 3Consiliile locale şi judeţene, Ministerul de Interne, instituţiile financiar - bancare şi societăţile comerciale cu capital de stat vor asigura condiţiile tehnico-materiale şi organizatorice necesare derulării în termen şi în bune condiţii a acţiunii de distribuire, în conformitate cu prevederile din Metodologia de distribuire a carnetelor de proprietate.Consiliile locale şi judeţene şi Ministerul de Interne vor asigura cu prioritate transportul, securitatea în transport şi depozitare, spaţiile necesare şi accesul la mijloacele de comunicaţie pentru desfăşurarea fluenta a acţiunii de distribuire.  +  Articolul 4Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, pe anul 1992, cu suma de 300 milioane lei, pentru acoperirea cheltuielilor de începere a acţiunii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, cu modificarea corespunzătoare a fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, suma ce va fi restituită pînă la terminarea acţiunii.  +  Articolul 5În vederea acoperirii integrale a cheltuielilor pentru distribuire şi a restituirii sumelor alocate de la buget, conform art. 4, se aproba preţul carnetelor cu certificate de proprietate de 100 lei/carnet- inclusiv cheltuielile de distribuire -, ce urmează a fi încasat de la fiecare cetăţean, o dată cu eliberarea carnetului cu certificate de proprietate, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 58/1991.  +  Articolul 6Persoanele care participa la acţiunea de distribuire vor primi, pe timpul în care desfăşoară aceasta activitate, o indemnizaţie bruta, după cum urmează: a) membrii comisiilor judeţene de organizare, a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov (exclusiv cei din secretariatele de lucru) -1.000 lei/şedinţa; b) membrii centrelor de distribuire şi ai secretariatelor de lucru ale comisiilor judeţene de organizare -75 lei/ora, dar nu mai mult de 600 lei/zi.Persoanele prevăzute la alin. 1 vor fi asimilate cu funcţionarii aflaţi în exerciţiul autorităţii de stat. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:----------------Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,Adrian SeverinMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian BerceaSecretari de stat în Departamentul pentruAdministraţia Publică Locală,Doru Viorel Ursu Mircea Theodor Vaida  +  Anexa 1METODOLOGIE 30/03/1992