HOTĂRÎRE nr. 150 din 27 martie 1992
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 3 aprilie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Cu începere de la 1 martie 1992 se indexează cu 12,64% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R., precum şi indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor invalizi de gradul I; b) ajutoarele sociale care se acordă pe baza legislaţiei de pensii; c) pensiile persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi urmaşilor celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi indemnizaţia de îngrijire pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare; d) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991; e) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; f) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; g) ajutorul ocazional care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; h) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi unor familii ori persoane; i) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; j) ajutorul de şomaj pentru somerii aflaţi în plata la 1 martie 1992; k) cuantumul indemnizaţiei lunare pentru fiecare an de detenţie, internare, domiciliu obligatoriu sau strămutare, acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completările ulterioare; l) drepturile prevăzute în art. 1 alin. 1 şi 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevazatorilor.  +  Articolul 2Alocaţiile de stat pentru copii se majorează cu 100 lei pentru fiecare copil.  +  Articolul 3Ajutorul ce se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau pensionarului se stabileşte la 4.500 lei şi la 3.400 lei în cazul decesului unui membru de familie.  +  Articolul 4Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează în limita creşterii preţurilor la produsele alimentare şi sînt cele din anexa nr. 1.  +  Articolul 5Cuantumurile burselor acordate pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărîri, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Protecţia socială, în ceea ce priveşte medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu, se asigura, în continuare, potrivit reglementărilor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 219/1991.  +  Articolul 7Drepturile cuvenite persoanelor care, la data indexării sau în continuare, se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru îngrijirea copilului în vîrsta de pînă la 1 an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza.  +  Articolul 8 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, de la 1 martie 1992, în drepturile la care se referă, obţinîndu-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile indexate. (3) Sumele rezultate în urma indexării conform prezentei hotărîri, cele reprezentind indexarea şi compensarea prevăzute de hotărîrile Guvernului nr. 219/1991, nr. 579/1991, nr. 780/1991 şi nr. 20/1992, precum şi sumele obţinute ca urmare a majorării pensiilor prin Hotărîrea Guvernului nr. 526/1991 nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul de stat, alocaţiile de stat pentru copii, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţiile de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă pensionarilor pentru procurarea de proteze şi orteze şi dreptul la masa la cantinele de ajutor social. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr. 360/1991, în raport de care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sînt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 9Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie stabilite prin negociere cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă, vor fi majorate în limita a 18,5%, reprezentind diferenţa dintre creşterea efectivă şi cea prognozata a preţurilor produselor alimentare.  +  Articolul 10Se recomanda unităţilor cu capital privat majoritar cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cele de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărîre.  +  Articolul 11Nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, conform legii. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANA pentru consumul colectiv, în unităţile sociale de stat
       
    Învăţămînt- lei/zi -
    Copii în grădiniţe cu program prelungit108
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal121
    Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale148
    Elevi şi tineri din casele de copii132
    Elevi şi tineri din unităţile de ocrotire şi învăţămînt special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor157
    Elevi din şcolile speciale de reeducare108
    Elevi din învăţămîntul primar şi gimnazial108
    Elevi din licee110
    Elevi din şcolile profesionale114
    Elevi din şcolile complementare şi de meserii108
    Elevi din şcolile postliceale116
    Studenţi132
    Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din şcolile speciale157
    Concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene, zonale şi finale, participanţilor la olimpiadele internaţionale132
    Copii în tabere, colonii şi excursii132
    Copii în tabere internaţionale157
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare157
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi79
    Copii nou-născuţi prematuri, în maternităţi, secţii sau compartimente*)25
    Copii 0 - 3 ani internaţi în unităţi sanitare79
    Copii 3 - 16 ani internaţi în unităţi sanitare132
    Copii în creşe cu program zilnic79
    Copii în creşe cu program săptămînal121
    Copii în leagăne de copii121
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare208
    Bolnavi în leprozerii264
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare157
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte17
    Donatori de sînge266
    Bolnavii străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie529
    Asistenţă socială  
    Cămine de bătrîni şi pensionari121
    Cămine-spital pentru adulţi148
    Cămine pentru copiii minori cu deficienţe şi centre de primire minori157
    Cantine de ajutor social108
    Activitate sportivă  
    Cuantumurile alocaţiilor zilnice de hrană actuale se determină prin indexarea cu 67% a nivelurilor din luna octombrie 1991.
  Notă *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia noului-născut poate beneficia mama copilului.
   +  Anexa 2 CUANTUMUL burselor de şcolarizare şi de merit ce se atribuie elevilor şi studenţilor
           
    1.Învăţămînt preuniversitar- lei/lună -
      a)Burse de şcolarizare4.130
      b)Burse de merit1.240
      c)Burse pentru elevii din Republica Moldova5.450
    2.Învăţămînt universitar  
      a)Burse de studii categoria I6.120
      b)Burse de studii categoria a II-a5.290
      c)Burse de studii categoria a III-a4.460
      d)Burse de merit1.650
      e)Burse pentru studenţii din Republica Moldova:  
        - burse de studiu6.610
        - burse pentru studii post-universitare, specializare sau doctorat8.260
      f)Burse pentru studenţii străini, bursieri ai statului român:  
        - burse pentru studenţi6.610
        - burse pentru studii post-universitare8.260
   +  Anexa 3 PLAFOANE în raport de care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
       
    Plafoane prevăzute prin Hotărîrea Guvernului nr. 360/1991Plafoane indexate de la 1 martie 1992
    pînă la 12.000pînă la 28.000
    12.001 - 20.00028.001 - 40.500
    peste 20.000peste 40.500
  ----------------