INSTRUCŢIUNI nr. 2.325/C. din 4 octombrie 2000privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 12 octombrie 2000    Ministru de stat, ministrul justiţiei,în temeiul art. 15 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea inscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare,emite următoarele instrucţiuni:  +  Articolul 1 (1) Pentru obţinerea punctajului necesar autorizării ca operator de arhiva persoanele fizice şi persoanele juridice solicitante vor trebui sa îndeplinească criteriile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000. (2) Fiecărui solicitant i se pot acorda maximum 100 de puncte. (3) Autorizaţia va fi acordată fiecărui solicitant care obţine minimum 60 de puncte.  +  Articolul 2Criteriile care stau la baza acordării punctajului sunt următoarele:1. Gradul de răspândire în teritoriu a solicitantului şi existenta unor resurse financiare suficiente pentru desfăşurarea activităţii de operator1.a) Gradul de răspândire în teritoriu a solicitantului maximum 20 de puncte.Pentru îndeplinirea acestui criteriu se va ţine seama de capacitatea de acoperire de către solicitant a municipiilor, oraşelor şi comunelor în care funcţionează instanţe judecătoreşti, prin deschiderea cel puţin a unui birou teritorial.Se va acorda câte un punct pentru fiecare localitate (municipiu, oraş sau comuna în care funcţionează instanţa judecătorească) în care solicitantul va deschide cel puţin un birou teritorial.1.b) Existenta unor resurse financiare suficiente pentru desfăşurarea activităţii de operator - 15 puncteSolicitantul va anexa la cererea de autorizare documentele din care să rezulte ca poseda echipamentul tehnic necesar în vederea desfăşurării activităţii de operator de arhiva (cel puţin două calculatoare conectate la Internet, cel puţin o imprimanta compatibila cu calculatoarele din dotare, telefon şi fax, la toate birourile teritoriale pe care le va deschide).În situaţia în care a desfăşurat activitate, persoana juridică solicitanta va prezenta ultimul bilanţ contabil, vizat de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti.2. Numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de garanţie, în vederea înscrierii în arhiva - maximum 30 de puncteAcest criteriu are în vedere numărul de birouri teritoriale pe care solicitantul se angajează să le deschidă în raza teritorială a municipiilor, oraşelor şi comunelor în care funcţionează instanţe judecătoreşti. În situaţia în care solicitantul înţelege sa desfăşoare activitatea de înscriere a avizelor cu împuternicirea unor agenţi, el va prezenta Autorităţii de Supraveghere documentele care atesta existenta raporturilor juridice dintre el şi persoanele care vor avea calitatea de agent autorizat. Se va acorda câte un punct pentru ficare birou teritorial deschis.De asemenea, solicitanţii, persoane fizice sau persoane juridice, vor trebui sa dovedească existenta în proprietate sau în folosinţă, pentru o durată de cel puţin 3 ani, a spaţiilor în care se va desfăşura activitatea de înscriere a avizelor de garanţie. În situaţia în care solicitantul urmează sa deschidă un birou teritorial într-o clădire cu apartamente ce au destinaţia de locuinta, acesta va prezenta Autorităţii de Supraveghere acordul asociaţiei de proprietari sau al asociaţiei de locatari, după caz, pentru desfăşurarea activităţii de operator în respectiva clădire.3. Existenta unei poliţe de asigurare sau a garanţiei oferite pentru răspunderea profesională, superioară nivelului minim obligatoriu prevăzut la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 - 10 puncte4. Oferirea de servicii de înscriere pentru publicul larg 10 punctePentru obţinerea punctajului aferent acestui criteriu solicitanţii vor trebui sa accepte înscrierea în arhiva a avizelor de garanţie înaintate de orice persoană interesată şi nu numai a celor înaintate de anumite categorii de persoane interesate. Solicitanţii vor anexa în acest sens la cererea de autorizare o declaraţie prin care se angajează să ofere servicii publicului larg la toate birourile teritoriale pe care le vor deschide.5. Capacitatea de a crea facilităţi pentru accesul liber al publicului la informaţiile cuprinse în arhiva - 10 puncteSolicitanţii vor trebui să asigure persoanelor interesate accesul gratuit la informaţiile cuprinse în arhiva prin punerea la dispoziţie publicului a unuia sau mai multor terminale pentru căutarea de informaţii din arhiva (de exemplu: ghisee specializate).În acest sens solicitanţii vor anexa la cererea de autorizare o declaraţie prin care se angajează să asigure în mod gratuit accesul la informaţiile din arhiva, potrivit celor de mai sus.6. Capacitatea de a asigura accesul la arhiva prin tehnologii noi - 5 puncteVor îndeplini acest criteriu solicitanţii care beneficiază de o conexiune la Internet de buna calitate, cu o largime de banda asigurata de minimum 64 kb/s la toate birourile teritoriale pe care urmează să le deschidă.În acest sens solicitanţii vor inainta Autorităţii de Supraveghere copiile de pe contractele încheiate cu furnizorul de servicii Internet, din care să rezulte îndeplinirea acestui standard. În cazul în care solicitantul este el însuşi furnizor de servicii Internet, va anexa la cererea de autorizare o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea acestui standard.  +  Articolul 3 (1) În vederea urgentarii punerii în funcţiune a Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare solicitanţii care vor depune cereri de autorizare ca operator de arhiva până la data de 16 octombrie 2000 vor prezenta Autorităţii de Supraveghere documentele prevăzute la art. 13 şi 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, precum şi scrisoarea de garanţie sau dovada subscrierii poliţei de asigurare, menţionată la art. 19 din ordonanţa. (2) În situaţia în care până la data prevăzută la alin. (1) solicitanţii nu vor putea aduce documentele justificative prevăzute în prezentele instrucţiuni, necesare pentru aprecierea gradului de îndeplinire a criteriilor nr. 1.b), 2, 3 şi 6, cererea de autorizare şi documentele mai sus menţionate vor fi însoţite de o declaraţie pe propria răspundere privind gradul de îndeplinire a criteriilor de autorizare menţionate mai sus. (3) În acest sens declaraţia solicitantului va cuprinde în mod obligatoriu menţiuni referitoare la:- gradul de răspândire în teritoriu a solicitantului, prin menţionarea municipiilor, oraşelor şi comunelor în care funcţionează instanţe judecătoreşti, în care solicitantul va desfăşura activitatea de operator;- numărul de birouri teritoriale pe care le va deschide, menţionând datele de identificare a imobilelor în care va desfăşura activitatea de înscriere a avizelor de garanţie (strada, număr), precum şi natura dreptului pe care îl are asupra imobilului;- numele şi domiciliul persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice, care vor avea calitatea de agent autorizat, în situaţia în care solicitantul doreşte sa desfăşoare activitatea de înscriere a avizelor în arhiva cu împuternicirea unor agenţi;- echipamentul tehnic (calculatoare, imprimanta, telefon, fax) existent la fiecare biroul teritorial care urmează să fie deschis;- viteza de conectare la Internet, cu garantarea canalului de comunicaţie pentru minimum 64 kb/s. (4) Documentele menţionate în prezentele instrucţiuni urmează să fie înaintate Autorităţii de Supraveghere de către solicitanţii care depun cereri de autorizare până la data de 16 octombrie 2000, într-un interval de maximum 30 de zile de la obţinerea autorizaţiei de operator. (5) Pentru îndeplinirea celorlalte criterii prevăzute în prezentele instrucţiuni solicitanţii vor depune declaraţiile prevăzute în acest sens. (6) În situaţia în care Autoritatea de Supraveghere va constata din verificarea documentaţiei depuse ulterior obţinerii autorizaţiei ca operatorul a furnizat informaţii nereale sau că nu a depus în termen aceasta documentaţie, va proceda la retragerea autorizaţiei.  +  Articolul 4Direcţia publicitate, notari publici, executori judecătoreşti şi consilieri juridici din cadrul Ministerului Justiţiei va lua măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor instrucţiuni.p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de stat-----------