ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 148 din 28 septembrie 2000pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Liniuţa a 5-a, coloana întâi, din Lista cuprinzând produsele şi serviciile ale căror preţuri şi tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 88/1999, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"- Transportul urban de călători cu metroul".  +  Articolul 2Alineatul (4) al articolului 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice în transporturile rutiere şi pe căile navigabile interioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(4) Rutele, condiţiile şi tarifele aferente acestor transporturi se stabilesc de autorităţile competente. Tarifele şi calculatia acestora pentru serviciile publice de transport care beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat vor fi avizate de Oficiul Concurentei, conform prevederilor legale în vigoare."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrulfuncţiei publice,Vlad Roscap. Ministrultransporturilor,Adrian Marinescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesŞeful OficiuluiConcurentei,Dan Ionescu-----