DECRET nr. 162 din 1 ianuarie 1978privind drepturile şi obligaţiile personalului muncitor trimis în străinătate pentru executări de lucrări şi asistenţa tehnica, contractate de unităţile economice româneşti
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 1 ianuarie 1978    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1 (1) Personalul muncitor trimis în străinătate pentru executări de lucrări de construcţii-montaj, foraj, geologie, îmbunătăţiri funciare, gospodărirea apelor, lucrări de inginerie, proiectare, documentaţii, asistenţa tehnica, "service" şi altele asemenea, legate de livrări de proiecte, maşini, instalaţii, utilaje şi lucrări de construcţii-montaj, contractate de unităţile economice socialiste, beneficiază pe durata trimiterii în străinătate de următoarele drepturi:A. În străinătate a) o indemnizaţie lunară în valută locală reprezentind costul mesei la cantina, cheltuielile personale uzuale şi o cota fixa ce se poate pune la dispoziţie în devize libere, stabilită potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul decret;---------------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate. b) cazare gratuita, în condiţiile prevăzute la art. 2 din prezentul decret, organizată de unităţile care executa lucrările în străinătate, denumite în continuare unităţi trimitatoare; c) transportul gratuit, pe distanta dintre spaţiile de cazare şi locul de muncă, dacă aceasta este mai mare de 1,5 km; d) echipament de protecţie, conform legii; e) asistenţa medicală gratuita potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii; f) servirea mesei contra cost, la cantine organizate de către unităţile trimitatoare.B. În ţara a) o indemnizaţie lunară în lei, echivalenta cu retributia medie realizată pe timpul efectiv lucrat în ultimele 12 luni premergătoare plecării în străinătate şi care cuprinde:- retributia tarifara, la care se adauga majorările, indemnizaţiile şi sporurile care, potrivit dispoziţiilor legale, au caracter de retributie tarifara, cuvenită pe timpul efectiv lucrat în limita programului normal de lucru (8 ore pe zi);- sumele rezultate din diferenţa pentru lucru în acord (la program normal de lucru) atît pentru muncitori, cît şi pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire şi paza;- sumele rezultate din adaosul sau diminuarea la retributia tarifara acordate personalului în regie pentru depăşirea sau nerealizarea indicatorilor, sarcinilor de plan sau a celor proprii la program normal de lucru;- sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate stabilit potrivit legii;- indemnizaţia de conducere, acolo unde este cazul; b) gratificatii în condiţiile prevăzute de Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, nr. 57/1974, în funcţie de rezultatele obţinute de unitatea la care lucrează în străinătate; c) alocaţia de stat pentru copii, calculată în condiţiile legii, în raport cu retributia tarifara de încadrare din luna anterioară plecării în străinătate. (2) Majorările generale ale retributiei tarifare, aplicate în ramura din care provine, în măsura în care nu au fost luate în calculul retributiei medii - atît pentru personalul muncitor aflat în străinătate, cît şi pentru cel care în perioada luată în calcul a avut loc o astfel de majorare -, precum şi trecerea într-o transa superioară de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, modifica corespunzător retributia lunară în lei. (3) Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale în subordinea cărora se afla unităţile trimitatoare pot aproba, cu acordul Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi Ministerului Finanţelor, majorarea cu pînă la 30% a indemnizaţiei lunare în lei, atunci cînd:- personalul muncitor urmează sa îndeplinească o funcţie superioară celei deţinute în ţara;- durata lipsei din ţara este mai mare de 6 luni; în acest caz majorarea se va acorda numai pentru perioada care depăşeşte acest termen.  +  Articolul 2 (1) Unităţile trimitatoare sînt obligate sa organizeze cazarea personalului muncitor în baracamente pe şantier sau în locuinţe închiriate în apropierea santierelor şi lucrărilor respective, în condiţii de economicitate, în situaţia în care cazarea nu se asigura de partenerii externi. În locurile destinate cazarii va locui întregul personal muncitor român, inclusiv personalul de conducere, cu respectarea normelor de spaţiu şi dotare specifice condiţiilor de şantier. (2) Birourile de lucru, camerele în care se asigura cazarea pentru delegaţii care se deplaseaza temporar din ţara, depozitele pentru materiale, precum şi spaţiile pentru alte utilităţi, vor fi organizate la sediul santierelor.  +  Articolul 3 (1) Unităţile trimitatoare sînt obligate sa organizeze cantine sau să asigure condiţii de pregătire a mesei. Cheltuielile aferente se efectuează în limita fondurilor prevăzute cu aceasta destinaţie în documentaţiile ce se întocmesc pentru fiecare contract în parte. (2) Unităţile bancare pot acorda, în condiţiile legii, credite în lei pentru dotarea acestora cu echipamente care se procura din ţara. (3) Aprovizionarea cu alimente se va face din ţara, în toate situaţiile în care aceasta este posibila şi se justifica din punct de vedere economic. (4) Costul mesei se suporta în valută tarii respective de personalul muncitor care ia masa la cantina, în limita plafoanelor prevăzute în anexa la prezentul decret. (5) Echipa de control al oamenilor muncii a fiecărui colectiv de muncă va verifica permanent activitatea personalului cantinei, în scopul realizării unei eficiente sporite în asigurarea mesei.  +  Articolul 4Personalul muncitor român care îşi desfăşoară activitatea în localităţi în care organizarea de cantine nu se justifica din punct de vedere economic beneficiază de drepturile de diurna stabilite pentru delegaţii care se deplaseaza temporar în străinătate, potrivit legii. În acest caz nu se acordă indemnizaţia lunară prevăzută la art. 1 lit. A (a).  +  Articolul 5Unităţile trimitatoare suporta pentru personalul muncitor român trimis în străinătate, în condiţiile art. 1, transportul pînă la locul de muncă din străinătate şi de inapoiere în ţara, precum şi pentru vizitarea familiei după o activitate de minimum 6 luni, o dată într-un an calendaristic, în cadrul concediului de odihnă. De acest drept beneficiază sotia (soţul) aflată în ţara, în situaţia în care sarcinile de serviciu nu permit absenta de la locul de muncă a titularului dreptului. În perioada vizitei se va acorda sotiei (soţului) cazare gratuita, o dată pe an şi pentru cel mult 60 de zile, în condiţiile organizate de unităţile trimitatoare.  +  Articolul 6În caz de boala sau accident, pe timpul incapacităţii temporare de muncă, inclusiv pe perioada spitalizarii, personalul muncitor român din străinătate beneficiază de drepturile ce se acordă în ţara în lei, potrivit legii, de sumele în valută stabilite conform anexei la prezentul decret, precum şi de celelalte drepturi ce se acordă în străinătate.  +  Articolul 7 (1) Ministerele, celelalte organe centrale, vor lua măsuri ca unităţile trimitatoare sa întocmească grafice de executare a lucrărilor şi programe de lucru lunare cuprinzînd cantităţi fizice, termene de realizare şi sarcini pentru întregul personal muncitor. (2) Personalul muncitor care îşi desfăşoară activitatea în străinătate este obligat să execute la timp şi în condiţii de buna calitate lucrările prevăzute în programele de lucru, în vederea realizării indicatorilor de eficienta economică aprobaţi.  +  Articolul 8 (1) Ministerele, celelalte organe centrale şi unităţile trimitatoare vor elabora, pînă la intrarea în vigoare a prezentului decret, cu acordul Ministerului Muncii, Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi Ministerului Finanţelor, metodologia executării lucrărilor de construcţii-montaj în acord global în străinătate pe bază de norme în unităţi fizice. (2) Personalul muncitor care lucrează în acord global primeşte drepturile, în lei şi în valută tarii respective, corespunzător timpului efectiv lucrat, cu respectarea termenului prevăzut în contract. Adaosul de acord se stabileşte proporţional cu reducerea duratei de execuţie sau depăşirea volumului de lucrări, după caz, şi se acordă astfel: 60% din valoarea adaosului calculat în lei şi 40% din valoarea adaosului calculat în valută tarii respective.  +  Articolul 9Unităţile trimitatoare vor plati drepturile în valută şi în lei, precum şi orice alte cheltuieli determinate de trimiterea personalului muncitor în străinătate în condiţiile prezentului decret, în limita sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie şi a termenelor stabilite în documentaţiile ce se întocmesc pentru fiecare contract în parte, aprobate în condiţiile legii.  +  Articolul 10Unităţile de comerţ exterior sînt obligate ca, în contractele ce le încheie cu partenerii externi, sa prevadă clauze asiguratorii cu privire la plata în valută liber convertibilă şi transferul în ţara al sumelor reprezentind contravaloarea manoperei.  +  Articolul 11 (1) Personalul muncitor român care efectuează lucrările prevăzute de art. 1 în tari socialiste beneficiază, pe întreaga durata a deplasarii, de drepturile de diurna stabilite pentru delegaţii care se deplaseaza temporar în străinătate potrivit legii. (2) În situaţia în care pot fi organizate cantine în condiţiile prezentului decret, costul mesei va fi suportat din diurna.  +  Articolul 12 (1) Sumele în valută economisite de către personalul muncitor român în condiţiile prezentului decret se păstrează, pe teritoriul Republicii Socialiste România, în conturi personale deschise la Banca Naţionala a Republicii Socialiste România sau la Banca Română de Comerţ Exterior şi se utilizează potrivit prevederilor legale. (2) Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi Banca Română de Comerţ Exterior pot deschide în evidenta lor conturi colective în valută unităţilor trimitatoare cu un număr mare de dobinditori legali de valuta.  +  Articolul 13 (1) Unităţile trimitatoare sînt obligate sa încheie cu personalul muncitor român angajamente scrise din care să rezulte drepturile şi obligaţiile ce le revin potrivit prezentului decret. Aceste angajamente constituie titlu executoriu. (2) Pentru personalul muncitor român aflat în străinătate, angajamentele scrise se vor încheia în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret.  +  Articolul 14Personalul muncitor român, pe perioada cît lucrează în străinătate în condiţiile prezentului decret, se considera detaşat. Unităţile trimitatoare care folosesc personal muncitor în străinătate vor înştiinţa unităţile economice din ţara de la care provine acest personal cu cel puţin 30 de zile înainte de terminarea misiunii.  +  Articolul 15Pentru personalul muncitor trimis în străinătate în condiţiile prezentului decret, unităţile trimitatoare vor plati contribuţia de asigurări sociale de stat, în lei, în cuantum de 15% .  +  Articolul 16Prezentul decret intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării. Pe aceeaşi dată se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 79/1963 privind drepturile ce se acordă în ţara personalului de specialitate trimis în străinătate pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii, precum şi orice alte dispoziţii contrare.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România----------------