NORMA nr. 9 din 7 septembrie 2000privind capitalul minim al băncilor şi al sucursalelor băncilor străine
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 29 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 alin. 1 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 3 lit. r), ale art. 40 şi 86 din Legea bancară nr. 58/1998, precum şi ale art. 265 lit. a), ale art. 267 şi 285 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Articolul 1 (1) Băncile trebuie să menţină în permanenta capitalul social, precum şi fondurile proprii cel puţin la nivelurile minime stabilite potrivit prezentelor norme. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător sucursalelor băncilor străine.  +  Articolul 2 (1) La înfiinţarea unei bănci vărsămintele în contul capitalului social trebuie efectuate în forma bănească, în totalitate, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o banca, persoana juridică română, sau la o sucursala a unei bănci străine autorizata sa funcţioneze pe teritoriul României. (2) Fiecare acţionar va vărsa integral valoarea acţiunilor subscrise la momentul subscrierii.  +  Articolul 3 (1) La majorarea capitalului social al unei bănci vărsămintele în contul capitalului social se vor efectua integral şi în forma bănească la momentul subscrierii, urmând să se aplice în mod corespunzător prevederile art. 2 alin. (2). (2) Documentaţia care va fi transmisă Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, în vederea aprobării majorării capitalului social potrivit Legii bancare nr. 58/1998, este cea prevăzută de Normele Băncii Naţionale a României nr. 3/1999 privind modificările în situaţia băncilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Fondurile proprii se vor determina pe baza metodologiei de calcul prevăzute de Normele Băncii Naţionale a României privind fondurile proprii ale băncilor.  +  Articolul 5 (1) Limita minima a capitalului social şi cea a fondurilor proprii ale unei bănci se stabileşte la 250 miliarde lei. (2) Băncile autorizate de Banca Naţionala a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor atinge nivelurile prevăzute la alin. (1) în doua etape, acestea trebuind sa dispună începând cu 31 mai 2001 de un capital social şi de fonduri proprii de cel puţin 150 miliarde lei şi începând cu 31 mai 2002, de un capital social şi de fonduri proprii de cel puţin 250 miliarde lei. (3) Băncile prevăzute la alin. (2) trebuie să menţină până la 30 mai 2001 un capital social de cel puţin 100 miliarde lei.  +  Articolul 6Nivelul minim al capitalului social, în cazul cererilor de autorizare de noi bănci, depuse la Banca Naţionala a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, precum şi în cazul cererilor de autorizare depuse în temeiul art. 264 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, se stabileşte la 100 miliarde lei.  +  Articolul 7Prevederile art. 5 alin. (2) se aplică în mod corespunzător, începând cu data înmatriculării băncii în registrul comerţului, atât în cazul băncilor care dispun de aprobarea de constituire eliberata de Banca Naţionala a României, cat şi în cazul băncilor care urmează să obţină aprobarea de constituire, în baza cererii de autorizare depuse la Banca Naţionala a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, şi, respectiv, începând cu data autorizării funcţionarii, în cazul băncilor constituite în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000.  +  Articolul 8 (1) Prevederile art. 5 alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul noilor cereri de autorizare ale sucursalelor băncilor străine. (2) Sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Naţionala a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să dispună de un capital de dotare la nivelul şi în termenele prevăzute la art. 5 alin. (2). (3) Sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Naţionala a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să menţină, până la data de 30 mai 2001, un capital de dotare cel puţin la nivelul prevăzut la art. 5 alin. (3).  +  Articolul 9Nivelul minim al capitalului de dotare, în cazul cererilor de autorizare de noi sucursale ale băncilor străine, depuse la Banca Naţionala a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, se stabileşte la 100 miliarde lei.  +  Articolul 10Prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul sucursalelor băncilor străine care la data intrării în vigoare a prezentelor norme sunt în posesia aprobării de constituire, precum şi în cazul cererilor de autorizare de noi sucursale ale băncilor străine, depuse la Banca Naţionala a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme şi aflate în etapa de aprobare a constituirii.  +  Articolul 11La înfiinţarea unei sucursale a unei bănci străine vărsămintele în contul capitalului de dotare trebuie efectuate în forma bănească, în totalitate, într-un cont deschis la o banca, persoana juridică română, sau la o sucursala a unei bănci străine autorizata sa funcţioneze pe teritoriul României.  +  Articolul 12 (1) Sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine sunt: a) contravaloarea în lei a sumelor în devize, puse la dispoziţie sucursalei, cu caracter permanent, de banca străină de care aparţine; b) rezervele constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilanţ contabil, pe baza aprobării băncii străine de care aparţine; c) rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capital de dotare în valută. (2) Sucursalele băncilor străine vor solicita aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, pentru majorarea capitalului de dotare, şi/sau vor notifica Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere majorarea acestuia, în conformitate cu prevederile Normelor Băncii Naţionale a României nr. 3/1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi 70 din Legea bancară nr. 58/1998.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/1999 privind capitalul social minim al băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 15 aprilie 1999.GUVERNATORULBĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,EMIL IOTA GHIZARI-------------