ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 21 septembrie 2000privind organizarea studiilor de masterat din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 28 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Masteratul este un program postuniversitar de studii interdisciplinare, structurat în jurul unei specializări majore, cu durata de 2-4 semestre, care integreaza mai multe domenii de specializare.  +  Articolul 2 (1) Durata studiilor de licenţă sau de diploma, cumulată cu durata studiilor de masterat, nu poate să depăşească 12 semestre. (2) Pentru domeniile de specializare medical şi arhitectura durata cumulată a studiilor de licenţă şi de masterat este de cel mult 14 semestre.  +  Articolul 3 (1) Masteratul poate fi organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau în cadrul şcolilor de studii postuniversitare înfiinţate ca instituţii independente şi acreditate în acest scop. (2) Programele de studii pentru masterat se aproba conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Pentru a putea organiza un program de masterat specializarea majoră trebuie să fie acreditata.  +  Articolul 5 (1) Curriculumul cuprinde un număr de minimum 280 de ore de cursuri şi aplicaţii. (2) Curriculumul poate fi oferit într-o limbă de circulaţie internationala.  +  Articolul 6Cadrele didactice care desfăşoară activităţi în învăţământul de masterat trebuie să fie personalităţi consacrate în domeniu.  +  Articolul 7Programele de masterat pot fi urmate de absolvenţi de studii universitare de lungă durata din ţara şi din străinătate, indiferent de profil sau de specializare. Candidaţii trebuie să facă dovada cunoaşterii a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internationala, pe baza unei metodologii stabilite de senatul universitar.  +  Articolul 8Studiile de masterat se încheie cu susţinerea unei disertatii. Absolvenţii care au promovat disertatia obţin o diploma de master.  +  Articolul 9Sistemele de credite transferabile folosite în cadrul programelor universitare se vor extinde şi la programele de masterat.  +  Articolul 10 (1) Senatele universitatilor care sunt instituţii organizatoare de doctorat decid asupra programelor de masterat care se pot constitui în componente ale programului de doctorat. (2) Pentru doctoranzii care urmează programele de masterat menţionate la alin. (1) universităţile pot echivala rezultatele obţinute în cadrul masterelor cu examenele şi referatele din programul de doctorat, la propunerea conducătorilor de doctorat şi cu aprobarea senatelor universitare.  +  Articolul 11 (1) Universităţile asigura o legătură cat mai strânsă între programele de masterat şi programele de cercetare, astfel încât studenţii care urmează programe de masterat să fie cuprinşi în activitatea de cercetare ştiinţifică. (2) Studenţii care urmează programe de masterat pot desfăşura activităţi didactice corespunzătoare unui preparator universitar, care vor fi remunerate în regim de plată cu ora.  +  Articolul 12Durata studiilor pentru specializările de licenţă prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 535/1999 privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particulare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 7 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se modifica în sensul încadrării în duratele de studii prevăzute la art. 2, fără ca statutul de profil autorizat sau acreditat să fie afectat.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministruleducaţiei naţionale,Adrian Miroiu,secretar de statMinistrul munciişi protecţiei sociale,Liviu Lucian Albu-----