ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 24 iunie 2021pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021  Având în vedere necesitatea încadrării în limita de deficit bugetar, instituită prin reglementări europene (Sistemul European de Conturi - deficit ESA),luând în considerare impactul bugetar al măsurilor propuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii,ținând cont de faptul că de la bugetul de stat au fost susținute o serie de cheltuieli necesare pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, fapt pentru care resursele financiare sunt insuficiente,ținând cont de faptul că din bugetul anului 2021 trebuie să fie acoperite cheltuielile pentru susținerea măsurilor de redresare economică și de protecție socială pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,în acest context majorarea alocației de stat pentru copii reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii generează un efort bugetar suplimentar de aproximativ 700 milioane lei pentru anul 2021, care, pentru a putea fi susținut, necesită diminuarea altor categorii de cheltuieli de protecție socială pentru susținerea angajaților și angajatorilor în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, ceea ce ar conduce la imposibilitatea de a asigura plata indemnizațiilor destinate combaterii efectelor economice negative generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pentru cei aproximativ 1 milion de angajați și profesioniști care, în prezent, beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.În absența unor prevederi care să asigure o majorare sustenabilă a cuantumului alocației de stat pentru copii, vor fi afectați negativ indicatorii bugetari pentru anul 2021 și următorii, prin creșterea deficitului bugetar; aceste aspecte vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICArticolul 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de:a) 486 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;b) 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3);c) 486 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.2. Alineatul (2) se abrogă.3. Alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației. Rata medie anuală a inflației este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică.4. Alineatele (4), (5) și (6) se abrogă.5. Alineatul (9) va avea următorul cuprins:(9) Dacă din calculul cuantumului alocației de stat pentru copii prevăzut la alin. (3) rezultă fracțiuni în bani, cuantumul se rotunjește la leu în favoarea beneficiarului. În situația în care în urma indexării rezultă un cuantum mai mic decât cel acordat, atunci se menține cuantumul în plată.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 24 iunie 2021.Nr. 56.-----