ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 14 septembrie 2000privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 26 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Data alegerilor se stabileşte şi se aduce la cunoştinţa publică de către Guvern cu cel puţin 45 de zile înainte de ziua votării şi până la împlinirea a 5 zile de la data la care începe să curgă termenul prevăzut la art. 60 alin. (2) din Constituţie."2. Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(3) Cărţile de alegator neridicate se trimit primarului de către formatiunea de evidenta informatizata a persoanei la care este arondata localitatea, care, cu cel puţin o zi înainte de data alegerilor, le va preda birourilor electorale ale secţiilor de votare pe bază de proces-verbal cuprinzând numărul cărţilor de alegator, numele, prenumele şi domiciliul titularilor."3. Alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"(4) Primării şi secretarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor vor asigura toate datele, informaţiile şi sprijinul necesar pentru îndeplinirea de către prefecţi a obligaţiilor prevăzute la alin. (2)."4. Litera a) a alineatului (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"a) veghează la actualizarea listelor electorale permanente, urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri pe întregul teritoriu al tarii şi asigura interpretarea lor uniforma;"5. Literele f) şi g) ale alineatului (1) al articolului 27 vor avea următorul cuprins:"f) totalizează rezultatul alegerilor de la secţiile de votare şi comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi. Biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti totalizează rezultatul alegerilor transmis de la oficiile electorale şi comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi; g) pe baza constatării Biroului Electoral Central cu privire la partidele, formaţiunile politice sau alianţele acestora care nu întrunesc pragul electoral prevăzut la art. 65 alin. (2) constata rezultatul alegerilor pentru circumscripţia electorală şi eliberează deputaţilor sau, după caz, senatorilor certificatul doveditor al alegerii;"6. Litera a) a articolului 27^2 va avea următorul cuprins:"a) primesc buletinele de vot, ştampila de control şi ştampila cu menţiunea «Votat» de la biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti şi distribuie aceste materiale, împreună cu primării, birourilor electorale ale secţiilor de votare;"7. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"(2) De asemenea, prefectii şi subprefectii nu pot candida în circumscripţiile electorale constituite în unităţile administrativ-teritoriale în care îşi exercită funcţiile după data începerii oficiale a campaniei electorale."8. Alineatul (2) al articolului 41 va avea următorul cuprins:"(2) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscripţie, prin intermediul prefecţilor. Prefectii răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 3 zile înainte de data alegerilor."9. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Buletinele de vot se predau preşedintelui biroului electoral de circumscripţie, care le va distribui preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare cu cel puţin o zi înainte de data alegerilor. În municipiul Bucureşti preşedintele biroului electoral de circumscripţie distribuie, cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor, buletinele de vot preşedinţilor oficiilor electorale, care le vor preda preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare cu cel puţin o zi înainte de data alegerilor. Predarea şi distribuirea buletinelor se fac în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi, pe bază de proces-verbal. (2) Câte doua exemplare din buletinele de vot, vizate şi anulate de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, se vor afişa în preziua alegerilor la sediul judecătoriilor, precum şi la sediul fiecărei secţii de votare."10. Alineatul (3) al articolului 49 va avea următorul cuprins:"(3) Stampilele şi celelalte materiale necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare se predau pe bază de proces-verbal de către primari, împreună cu preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie sau, după caz, ai oficiilor electorale, preşedinţilor secţiilor de votare cu cel puţin o zi înainte de data alegerilor. După preluarea buletinelor de vot şi a stampilelor preşedintele secţiei de votare asigura păstrarea acestora în deplina siguranţa."11. Articolul 64^1 va avea următorul cuprins:"Art. 64^1. - Oficiul electoral, după primirea proceselor-verbale cuprinzând rezultatul numararii voturilor, va încheia, conform art. 62 alin. (1) lit. a)-f), h) şi i), alin. (2), (3) şi (4), separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, câte un proces-verbal cuprinzând totalul voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid sau alianta politica, pe care îl va inainta în termen de 24 de ore biroului electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti."12. Litera l) a articolului 72 va avea următorul cuprins:"l) continuarea propagandei electorale, inclusiv în presa, la posturile de radio sau de televiziune, după încheierea campaniei electorale, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor, în presa, la posturile de radio sau de televiziune, precum şi la sediul secţiilor de votare sau în locurile prevăzute la art. 51 alin. (2), sa voteze sau sa nu voteze un anumit partid, o anumită formaţiune politica, alianta politica sau un candidat independent;"13. Alineatul (2) al articolului 83 va avea următorul cuprins:"(2) Sediul şi dotarea Biroului Electoral Central se asigura de Guvern, ale birourilor electorale de circumscripţie, de către prefecţi şi de preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti, iar ale oficiilor electorale, precum şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, de către primar, împreună cu prefectii."14. Articolul 90 se abroga.15. Articolul 93 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Procesele-verbale predate la Biroul Electoral Central, registrele acestuia, precum şi toate documentele şi materialele de la Biroul Electoral Central, rezultate în urma procesului electoral pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, se păstrează, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, în arhiva Curţii Supreme de Justiţie, separat de celelalte documente ale instanţei."  +  Articolul 2Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Data alegerilor se stabileşte şi se aduce la cunoştinţa publică de către Guvern cu cel puţin 45 de zile înainte de ziua votării şi până la împlinirea a 5 zile de la data expirării mandatului Preşedintelui în funcţie sau, după caz, de la data la care începe să curgă termenul prevăzut la art. 96 alin. (2) din Constituţie."2. Alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(3) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscripţie prin intermediul prefecţilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, care se aplică în mod corespunzător. Prefectii răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 3 zile înainte de data alegerilor."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul funcţiei publice,Vlad Rosca-------