ORDIN nr. 838 din 3 iunie 2021pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.106/2018
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021  Având în vedere Referatul de aprobare nr. DPSS 174.385 din 10.05.2021 al Direcției politici și strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.106/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.010 din 28 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 12 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) cazierul judiciar, în original, pentru operatorul economic din care să rezulte că operatorul economic nu a fost condamnat pentru fapte privind încălcarea regimului silvic sau pentru fapte de corupție;2. La articolul 16 alineatul (1), litera a2) și punctele 4 și 10 ale literei b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a2) 25.000 mc/an inginer în silvicultură/exploatări forestiere sau inginer colegiu în silvicultură/exploatări forestiere;..........................................4. un tractor, inclusiv articulat, având semiremorcă, cu braț hidraulic cu graifer - 15.000 mc;..........................................10. atelaj cu două animale de povară - 1.000 mc.3. La articolul 21 alineatul (1), literele g), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:g) în condițiile existenței unui raport de control, aprobat de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după caz, prin care se propune retragerea certificatului de atestare pentru operatorii economici ca urmare a încălcării regimului silvic, necontestat în termenul legal prevăzut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau care a fost menținut printr-o hotărâre judecătorească definitivă;h) la solicitarea gărzilor forestiere/structurilor care asigură administrarea sau serviciile silvice, în cazul în care procurorul dispune trimiterea în judecată a operatorului economic, a personalului angajat în cadrul acestuia sau a administratorului pentru tăieri ilegale în parchetele neautorizate și sesizează instanța de judecată, Comisia are obligația luării măsurii de retragere a certificatului de atestare până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată; i) la solicitarea gărzilor forestiere/structurilor care asigură administrarea sau serviciile silvice, în cazul în care procurorul dispune trimiterea în judecată a operatorului economic, a personalului angajat în cadrul acestuia sau a administratorului pentru vătămări ale semințișurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau pentru tăieri ilegale în parchetele autorizate spre exploatare și sesizează instanța de judecată, Comisia are obligația luării măsurii de retragere a certificatului de atestare până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată;4. La articolul 21 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) ca urmare a dispunerii unei măsuri preventive, în cursul urmăririi penale, privind interzicerea desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea, Comisia are obligația luării măsurii de retragere a certificatului de atestare până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată.5. Anexele nr. 1 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  București, 3 iunie 2021.Nr. 838.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la regulament)
  COMPONENȚA
  Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituția
  1.Ion AnghelMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  2.Oana Elena Antonescu StanMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  3.Dan AchimMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  4.Dănuț IacobMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  5.Porzsolt LeventeMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  6.Gheorghiță GheorgheMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  7.George ConstantinescuMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  8.Győző István BárcziMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  9.Bogdan Dan BoghianRegia Națională a Pădurilor - Romsilva
  10.Ciprian Dumitru MuscăAsociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR
  11.Cristian BălănescuAsociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR
  12.Tudor ButnariuAsociația Administratorilor de Păduri din România - AAP
  13.Dorel FecheteAsociația Administratorilor de Păduri din România - AAP
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 la regulament)COMISIA DE ATESTARE A OPERATORILOR ECONOMICI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERĂ care funcționează în cadrul Asociației Forestierilor din România - ASFOR
  CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE
  Seria ........../Nr. ........../................ (anul)
  În urma desfășurării procedurii de atestare potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 1.106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, cu modificările și completările ulterioare,Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră emite prezentul
  CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE
  Operatorul economic ................................................, cu sediul în ......................................................., înregistrat la Oficiul (denumirea și forma juridică) (localitatea, județul, strada numărul etc.) Național al Registrului Comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor/Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice la nr. ...........SE ATESTĂ/REATESTĂpentru o capacitate anuală de exploatare a lemnului în volum brut de ............. m^3 pe picior.Prezentul certificat este însoțit de o anexă care conține ............. file.Prezentul certificat este valabil până la data de ...................... .Dosar nr. ............Președintele Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră,
  ..........................
  L.S./S.S.

  VERSO
  A. Mențiuni cu ocazia revizuirii capacității de atestare
  Nr. crt.Data revizuiriiCapacitatea de exploatare stabilită la revizuire [m^3 masă lemnoasă/an]Semnătura președintelui și ștampila comisiei
  0123
  1
  2
  3
  B. Mențiuni cu ocazia modificării datelor de identificare a operatorului economic
  Nr. crt.Data revizuiriiAlte mențiuniSemnătura președintelui și ștampila comisiei
  0123
  1
  2
  3
   +  ANEXĂla Certificatul de atestare/reatestare
  SITUAȚIA*)
  volumului de lemn pe picior exploatat
  *) Însoțește certificatul de atestare a operatorilor economici și se emite într-un număr de file aferent volumului atestat.Operatorul economic ..............................Certificat de atestare: seria ........ nr. .......... din ................
  Nr. crt.Anul/APV SUMAL 2.0Contractul**) nr. ...... din ..........Volumul autorizat (m^3)Viza ocolului silvic
  TotalRas.FagQv.Alte speciiVolum autorizat cumulat***)Volum exploatat (m^3)****)Volum exploatat cumulat****)Emitentul autorizației de exploatareSemnătura și ștampila
  0123456789101112
  **) În coloana 2, la emiterea autorizației de exploatare, se va menționa tipul contractului și se va nota după cum urmează:– (A) Contract de achiziție masă lemnoasă pe picior;– (PS) Contract de prestări servicii de exploatare forestieră. ***) Se completează la emiterea autorizației de exploatare și rezultă prin cumulul volumului autorizat pentru perioada de valabilitate a certificatului de atestare și nu poate avea un volum mai mare decât volumul cumulat aferent celor 2 ani de valabilitate a certificatului de atestare. ****) Se completează la data reprimirii parchetului. Volumul din coloana 10 rezultă prin cumulul volumului exploatat pentru fiecare an de valabilitate a certificatului de atestare și nu poate avea o valoare mai mare decât capacitatea anuală pentru care a fost emis certificatul de atestare.
  Ștampila comisiei
  .........................
  ----