ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 14 septembrie 2000privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Instituţiile de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale sunt autorizate sa admită peste numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat un număr de studenţi şi cursanţi care accepta sa suporte cheltuielile de şcolarizare din resurse proprii.  +  Articolul 2Numărul de locuri de studiu cu taxa se stabileşte de senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior în funcţie de capacitatea bazei materiale de studiu, cu respectarea standardelor naţionale pentru evaluare şi acreditare academica.  +  Articolul 3Cuantumul taxei anuale de studiu se stabileşte de senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior în funcţie de costurile specifice şcolarizării şi se anunta candidaţilor înainte de începerea admiterii.  +  Articolul 4Studenţii admişi pe locurile de studiu cu taxa se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub media ultimului reuşit pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi pe baza solicitării liber exprimate în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor.  +  Articolul 5 (1) Pentru studenţii admişi începând cu anul universitar 2001/2002 ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat se face după fiecare an de studiu, pe baza rezultatelor obţinute în anul universitar anterior, la care participa toţi studenţii din acelaşi an şi acelaşi program universitar, indiferent dacă sunt şcolarizaţi cu taxe sau fără taxe. (2) Metodologia privind stabilirea criteriilor pentru ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat se aproba prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, cu consultarea senatelor universitare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 6Programele de masterat se pot desfăşura şi în regim de studii cu taxa. Numărul locurilor cu taxa şi cuantumul acestei taxe se stabilesc de senatele universitare în funcţie de costurile specifice şcolarizării, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Instituţiile de învăţământ superior pot permite accesul elevilor performanti la studii universitare începând cu clasa a XI-a. Aceşti elevi pot urma unele cursuri în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi pot obţine credite transferabile care pot fi recunoscute după obţinerea diplomei de bacalaureat şi după admiterea într-o instituţie de învăţământ superior. Cursurile vor fi urmate în paralel cu studiile liceale. (2) Senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior va stabili condiţiile care trebuie îndeplinite, precum şi modalităţile de acces al elevilor performanti la studiile universitare.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxa, în învăţământul superior de stat peste locurile finanţate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 18 august 1998.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Adrian Miroiu,secretar de statMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------