NORMA nr. 4 din 4 septembrie 2000privind autorizarea societăţilor pe acţiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizaţiilor cooperaţiei de credit care au optat pentru funcţionarea ca banca în condiţiile Legii bancare nr. 58/1998
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 11 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 264, 265 şi 285 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit şi ale art. 38 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998, modificată şi completată prin ordonanţele de urgenta ale Guvernului nr. 24/1999 şi nr. 56/2000,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme reglementează condiţiile, documentaţia şi procedura de autorizare de către Banca Naţionala a României a societăţilor pe acţiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizaţiilor cooperaţiei de credit care, în temeiul art. 246 alin. 1 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, au optat pentru funcţionarea ca banca în condiţiile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, denumita în continuare Legea bancară.  +  Articolul 2 (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme au semnificatia prevăzută în Legea bancară. (2) Termenii de mai jos au următoarele semnificatii: a) organizaţiile cooperaţiei de credit - entitatile prevăzute la art. 246 alin. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000; b) act constitutiv - contractul de societate şi statutul ori înscrisul unic purtând aceasta denumire, pe baza căruia se înmatriculează şi funcţionează societatea pe acţiuni rezultată în urma schimbării formei juridice a organizaţiei cooperaţiei de credit care a optat pentru funcţionarea ca banca; c) bilanţ contabil - bilanţul, contul de profit şi pierderi, anexele şi raportul de gestiune.  +  Capitolul 2 Autorizarea  +  Secţiunea 1 Condiţii de autorizare  +  Articolul 3Anterior solicitării autorizării Băncii Naţionale a României organizaţiile cooperaţiei de credit care au optat pentru funcţionarea ca banca în condiţiile Legii bancare vor proceda la schimbarea formei lor juridice şi la înmatricularea ca societăţi pe acţiuni care funcţionează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 31/1990.  +  Articolul 4 (1) Societăţile pe acţiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizaţiilor cooperaţiei de credit pot funcţiona ca banca numai pe baza autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţionala a României, denumita în continuare autorizaţie. (2) Până la obţinerea autorizaţiei societatea pe acţiuni va putea desfăşura numai activităţile derulate de organizaţiile cooperaţiei de credit anterior schimbării formei juridice, în măsura în care acestea erau permise de Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit şi sunt prevăzute în actul sau constitutiv, având obligaţia de a adauga la denumire, în toate actele emise şi în orice formă de publicitate, sintagma "fără autorizaţie emisă de Banca Naţionala a României".  +  Articolul 5 (1) Actul constitutiv va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 şi cu respectarea dispoziţiilor Legii bancare şi ale reglementărilor Băncii Naţionale a României date în aplicarea acesteia. (2) În acest sens dispoziţiile referitoare la denumire, sediu social, acţionari semnificativi, conducătorii băncii, administratori şi cenzori, prevăzute la art. 10, 11, 13-15, 17 şi 18 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor, cu modificările ulterioare, precum şi cele referitoare la persoanele desemnate să asigure conducerea sediilor secundare ale băncii, prevăzute la art. 32 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 3/1999 privind modificările în situaţia băncilor, se aplică şi în cazul societăţilor pe acţiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizaţiilor cooperaţiei de credit.  +  Articolul 6 (1) Obiectul de activitate va fi stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 8 din Legea bancară. (2) În obiectul de activitate pot fi incluse numai acele activităţi pe care, potrivit dispoziţiilor menţionate la alin. (1), băncile le pot efectua în mod direct şi care sunt definitorii pentru scopul în care o banca se constituie şi funcţionează, conform anexei nr. 1 la prezentele norme. (3) Includerea în obiectul de activitate a activităţilor prevăzute la art. 8 din Legea bancară, pentru care, potrivit unor legi speciale, este necesară şi o aprobare prealabilă/un aviz din partea altor autorităţi, se va putea realiza numai după obţinerea acestora.  +  Articolul 7 (1) Până la data depunerii cererii de autorizare capitalul social al societăţii pe acţiuni trebuie subscris şi vărsat integral, în forma bănească, cel puţin la nivelul capitalului minim pentru bănci stabilit de Banca Naţionala a României. (2) Constituirea capitalului social al societăţii pe acţiuni şi eventualele majorări ale acestuia se vor efectua exclusiv prin aporturi în forma bănească. (3) Fiecare acţionar va vărsa integral, la momentul subscrierii, valoarea acţiunilor subscrise, cu excepţia acţiunilor rezultate din transformarea părţilor sociale subscrise şi integral vărsate la capitalul social al organizaţiilor cooperaţiei de credit, în cazul cărora vărsămintele efectuate se asimilează aporturilor în forma bănească. (4) Vărsămintele la capitalul social vor fi efectuate într-un cont deschis în acest scop la o banca, persoana juridică română, sau la o sucursala a unei bănci străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României.  +  Articolul 8 (1) La data depunerii cererii de autorizare solicitantul nu trebuie să se afle în situaţia de a nu-şi fi onorat integral obligaţiile scadente. (2) Indicatorii de prudenta bancară, calculati pe baza datelor înscrise în bilanţul contabil întocmit potrivit prevederilor art. 265 lit. j) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, trebuie să se încadreze în limitele stabilite pentru bănci de Legea bancară şi de reglementările emise de Banca Naţionala a României. (3) Se vor calcula următorii indicatori de prudenta bancară: a) fondurile proprii; b) solvabilitatea; c) expunerea faţă de un singur debitor; d) expunerea agregata; e) poziţia valutară; f) valoarea totală a investiţiilor pe termen lung în valorile mobiliare emise de o societate comercială care nu este angajata în una sau mai multe dintre activităţile financiare prevăzute la art. 8 din Legea bancară; g) valoarea totală a investiţiilor pe termen lung în valorile mobiliare emise de societăţi comerciale care nu sunt angajate în una sau mai multe dintre activităţile financiare prevăzute la art. 8 din Legea bancară; h) valoarea totală a investiţiilor în valori mobiliare, efectuate în nume şi în cont propriu, cu excepţia celor în titluri de stat. (4) Capitalul social existent în sold la data întocmirii bilanţului contabil prevăzut la alin. (2) trebuie să fie cel puţin la nivelul capitalului social minim prevăzut de reglementările Băncii Naţionale a României. (5) La stabilirea nivelului indicatorilor prevăzuţi la alin. (2) se vor lua în calcul, fără a se inregistra efectiv în contabilitate, şi influentele aferente rezervelor minime obligatorii, contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum şi ale provizioanelor specifice de risc stabilite pe baza clasificarii creditelor, plasamentelor şi a dobânzilor neîncasate aferente acestora, existente în sold la data bilanţului contabil prevăzut la alin. (2), determinate în conformitate cu reglementările în materie.  +  Articolul 9 (1) Auditorul independent, numit în conformitate cu art. 61 alin. 1 din Legea bancară, trebuie să fie o societate de expertiza contabila, autorizata sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României şi să aibă experienta în domeniul financiar-bancar. (2) Pot fi numite auditor independent în conformitate cu prevederile art. 265 lit. j) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 numai persoanele care au fost aprobate de Banca Naţionala a României în calitate de auditor independent al unei bănci sau care au exercitat mandatul de cenzor într-o banca.  +  Secţiunea 2 Documentaţia  +  Articolul 10 (1) Dosarul prezentat în susţinerea cererii de autorizare trebuie să cuprindă toate documentele şi informaţiile prevăzute în prezenta secţiune. (2) Banca Naţionala a României poate cere unui solicitant să prezinte orice informaţii şi documente suplimentare. (3) Toate actele înregistrate la Banca Naţionala a României începând cu ziua care preceda intervalul de 30 de zile anterior datei încheierii termenului în care Banca Naţionala a României trebuie să se pronunţe conform art. 268 alin. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 vor fi restituite titularilor cererilor, fără a fi luate în considerare, astfel încât instrumentarea dosarului să se poată încheia cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data şedinţei Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României pe a carei ordine de zi urmează să fie înscris.  +  Articolul 11 (1) În vederea obţinerii autorizaţiei solicitanţii trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României următoarea documentaţie: a) cererea de autorizare (anexa nr. 2 la prezentele norme), semnată de persoanele propuse în calitate de conducător, conform actului constitutiv; b) hotărârea adunării generale a organizaţiei cooperaţiei de credit privind schimbarea formei juridice în societate pe acţiuni în vederea funcţionarii ca banca în condiţiile Legii bancare; c) actul constitutiv şi, dacă este cazul, actele adiţionale prin care acesta a fost modificat, încheiate în forma autentică, în original sau în copie legalizată; d) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare ca societate pe acţiuni, eliberat de oficiul registrului comerţului, precum şi extrasul certificat de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului; e) informare privind repartiţia acţiunilor şi a drepturilor de vot, însoţită, după caz, de scrisoarea din partea băncii prevăzute la art. 7 alin. (4), care să confirme suma vărsată de fiecare acţionar în contul special deschis; f) informaţiile şi documentele prevăzute la art. 20 lit. e) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999 pentru fiecare dintre actionarii semnificativi; g) bilanţul contabil întocmit potrivit prevederilor art. 265 lit. j) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, însoţit de tabelul de corespondenta a conturilor utilizate de organizaţiile cooperaţiei de credit cu cele utilizate de bănci şi de raportul auditorului independent care să cuprindă atât opinia acestuia asupra bilanţului contabil, cat şi calculul indicatorilor de prudenta bancară, prevăzuţi la art. 8 din prezentele norme, efectuat pe formularele prevăzute de normele Băncii Naţionale a României în materie; h) comunicare privind identitatea auditorului independent numit, în conformitate cu prevederile art. 265 lit. j) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, cu precizarea poziţiei sale în Tabloul Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, care să cuprindă şi numele băncilor în care au desfăşurat activitate de audit sau au exercitat mandatul de cenzor, cu indicarea perioadelor respective; i) studiul de fezabilitate, insusit de conducătorii propuşi ai băncii, care va cuprinde cel puţin:- tipul, denumirea şi descrierea principalelor produse şi servicii ce vor fi oferite de banca;- clientela căreia i se va adresa banca şi modalităţile de atragere a acesteia;- segmentul de piaţa în care se intenţionează ca banca să îşi desfăşoare activitatea;- natura resurselor financiare utilizate;- structura organizatorică şi atribuţiile fiecărui compartiment, cu precizarea numărului şi repartiţiei personalului pe funcţii;- ultimul bilanţ contabil al organizaţiei cooperaţiei de credit, înregistrat la autoritatea fiscală, şi balanţa de verificare întocmită la încheierea activităţii acesteia, certificată de un auditor independent;- preliminarea aferentă anului 2000 şi estimarea anuală aferentă perioadei 2001-2003 a bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi şi a situaţiei privind repartizarea rezultatului (profitului), întocmite potrivit normelor metodologice în materie emise de Banca Naţionala a României, însoţite de fundamentarea acestora; j) comunicare privind identitatea conducătorilor propuşi ai băncii, prevăzuţi în actul constitutiv, însoţită de documentele prevăzute la art. 20 lit. g) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999; k) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administraţie şi, dacă este cazul, a membrilor comitetului de direcţie, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 20 lit. h) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999; l) identitatea cenzorilor, însoţită de documentele prevăzute la art. 20 lit. i) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999; m) comunicare privind identitatea auditorului independent al băncii, numit în conformitate cu prevederile art. 61 alin. 1 din Legea bancară; în situaţia în care acesta nu a fost autorizat de Banca Naţionala a României în aceasta calitate la o alta banca, se vor transmite şi documentele prevăzute la art. 22 lit. e) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999; n) declaraţie semnată de toţi membrii consiliului de administraţie, din care să rezulte ca societatea pe acţiuni nu are obligaţii scadente neonorate; o) documentele care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului aferent sediului social, potrivit prevederilor art. 22 lit. c) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999; p) situaţia reţelei de sucursale şi alte sedii secundare, care să cuprindă: tipul sediului secundar, adresa şi identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea acestora; pentru fiecare dintre sediile secundare se vor prezenta dovada înmatriculării sau, după caz, a înregistrării la oficiul registrului comerţului, precum şi curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar pentru fiecare dintre persoanele desemnate să asigure conducerea acestora; r) comunicare privind existenta reglementărilor proprii referitoare la desfăşurarea activităţii în calitate de banca, elaborate cu respectarea prevederilor Legii bancare; s) aprobările prealabile/avizele emise de autorităţile competente pentru efectuarea activităţilor supuse unor legi speciale, dacă este cazul; s) orice alte informaţii pe care solicitantul le considera de natura sa susţină viabilitatea proiectului prezentat; t) orice alte informaţii şi documente solicitate de Banca Naţionala a României. (2) Bilanţul contabil prevăzut la alin. 1 lit. g) se va întocmi în scopul autorizării potrivit modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normelor metodologice pentru întocmirea şi utilizarea acestora.  +  Capitolul 3 Respingerea cererii  +  Articolul 12Banca Naţionala a României va putea respinge o cerere de autorizare a unei societăţi pe acţiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a unei organizaţii a cooperaţiei de credit, în condiţiile prevăzute la art. 269 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000.  +  Articolul 13Hotărârea de respingere a cererii de autorizare se va comunică solicitantului, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, şi se va publică în doua ziare de circulaţie naţionala.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 14Direcţia politici financiar-bancare din cadrul Băncii Naţionale a României va confirma solicitantului primirea cererii de autorizare în termen de 3 zile lucrătoare.  +  Articolul 15 (1) Documentaţia va fi prezentată Băncii Naţionale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea legalizată a acestora. (2) Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de legislaţia română.  +  Articolul 16 (1) Începând cu data eliberării autorizaţiei de către Banca Naţionala a României, banca se supune tuturor prevederilor legale aplicabile băncilor. (2) În termen de 5 zile de la data autorizării banca va transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere reglementările proprii cu privire la desfăşurarea activităţii.  +  Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,EMIL IOTA GHIZARI  +  Anexa 1 ACTIVITĂŢIce pot fi incluse în obiectul de activitate al băncilor cu respectarea dispoziţiilor art. 8 din Legea bancară nr. 58/1998 a) acceptarea de depozite; b) contractarea de credite, operaţiunile de factoring şi scontarea efectelor de comerţ, inclusiv forfetare; c) emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit; d) plati şi decontări; e) transferuri de fonduri; f) emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente; g) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit); h) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu valută; i) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu metale preţioase, obiecte confectionate din acestea, pietre preţioase; j) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu titluri de stat; k) distribuirea de valori mobiliare în cadrul unui grup de vânzare; l) actionarea ca agent custode pentru valori mobiliare*); m) depozitar pentru organismele de plasament colectiv în valori mobiliare*); n) închirierea de casete de siguranţă; o) consultanţa financiar-bancară; p) operaţiuni de mandat**).-------------- Notă *) Cu autorizaţia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. Notă **) Operaţiunile vor fi prevăzute în mod detaliat.  +  Anexa 2 BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEIDomnule Guvernator,Subsemnatul/subsemnaţii ............................./(numele şi prenumele), solicit/solicitam autorizarea funcţionarii ca banca în condiţiile Legii bancare nr. 58/1998 a*1) ............... - S.A., rezultată din schimbarea formei juridice a organizaţiei cooperaţiei de credit*2) ...................... .În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie:- hotărârea adunării generale a organizaţiei cooperaţiei de credit privind schimbarea formei juridice a acesteia în societate pe acţiuni, în vederea funcţionarii ca banca în condiţiile Legii nr. 58/1998;- actul constitutiv şi actele adiţionale prin care acesta a fost modificat;- copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare ca societate pe acţiuni, eliberat de oficiul registrului comerţului, precum şi copia certificată de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului;- informare privind repartiţia acţiunilor şi a drepturilor de vot;- scrisoare din partea băncii la care s-a deschis contul în care s-au efectuat vărsămintele aferente capitalului social*);- chestionarul - anexa nr. 2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999 - pentru fiecare acţionar semnificativ;- dovada înregistrării în registrul comerţului, bilanţurile contabile şi cele mai recente situaţii financiar-contabile pentru fiecare acţionar semnificativ persoana juridică, precum şi pentru societatea a carei filiala este;- curriculum vitae, certificat de cazier judiciar şi declaraţie - anexa nr. 3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999 - pentru fiecare acţionar semnificativ persoana fizica;- bilanţul contabil întocmit potrivit prevederilor art. 265 lit. j) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, însoţit de tabelul de corespondenta a conturilor utilizate de organizaţiile cooperaţiei de credit cu cele utilizate de bănci şi de raportul auditorului independent care cuprinde opinia acestuia asupra bilanţului contabil şi calculul indicatorilor de prudenta bancară;- studiul de fezabilitate;- comunicare privind identitatea auditorului independent numit conform art. 265 lit. j) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, cu precizarea poziţiei sale în Tabloul Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România şi a băncilor şi perioadelor în care a activat ca auditor sau cenzor;- comunicare privind identitatea conducătorilor propuşi;-------------------*1) Denumirea societăţii pe acţiuni pentru care se solicita autorizaţia de funcţionare ca banca.*2) Denumirea organizaţiei cooperaţiei de credit. Notă *) Dacă este cazul.- chestionarul - anexa nr. 4 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999 - şi declaraţia - anexa nr. 5 la aceleaşi norme -, completate de fiecare conducător;- curriculum vitae, copie legalizată de pe actul care atesta licentierea în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător, scrisori de referinţa;- comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie;- curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administraţie;- comunicare privind identitatea cenzorilor;- curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat cu studii superioare şi declaraţia - anexa nr. 6A la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999 -, pentru fiecare cenzor persoana fizica;- copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului şi dovada calităţii de societate de expertiza contabila autorizata sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României pentru fiecare cenzor persoana juridică;- declaraţia - anexa nr. 6B la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999 -, completată de fiecare cenzor persoana juridică, şi declaraţia - anexa nr. 6A la aceleaşi norme -, completată de persoana fizica desemnată de acesta sa îl reprezinte în calitate de cenzor;- comunicare privind identitatea autorului independent numit conform art. 61 alin. 1 din Legea nr. 58/1998;- dovada calităţii de societate de expertiza contabila autorizata sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României a societăţii propuse ca auditor independent, o scurta prezentare a activităţii societăţii, chestionarul - anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999 -, precum şi curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar pentru conducătorul/conducătorii societăţii;- declaraţie, semnată de toţi membrii consiliului de administraţie, din care să rezulte ca societatea pe acţiuni nu are obligaţii scadente neonorate;- dovada deţinerii spaţiului destinat sa constituie sediul social;- situaţia sediilor secundare şi dovada înmatriculării fiecăruia la oficiul registrului comerţului;- curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar pentru fiecare dintre persoanele desemnate să asigure conducerea sediilor secundare;- comunicare privind existenta reglementărilor proprii;- aprobările prealabile/avizele emise de autorităţile competente pentru efectuarea activităţilor supuse unor legi speciale*).Adresa noastră de contact este Telefon ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Telefon .......... Fax ..................Data ............ Semnatura ...............(cererea va fi semnată de persoanelepropuse în calitate de conducător)Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a României----------------- Notă *) Dacă este cazul.---------------