LEGE nr. 127 din 6 mai 2021privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 7 mai 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 19 din 21 august 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 22 august 2019, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 3, la articolul 283^3, litera d) și punctul 2 al literei e) ale alineatului (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: d) o trimitere la normele legale în vigoare și la acordurile sau convențiile prevăzute la art. 283^1 alin. (3) lit. a). În cazul în care se aplică mai multe acorduri sau convenții, persoana afectată precizează acordul sau convenția care generează chestiunea litigioasă;........................................................2. detalii privind căile de atac administrative și judiciare exercitate de persoana afectată, procedurile inițiate de persoana afectată în ceea ce privește tranzacțiile relevante, precum și copii ale deciziilor de soluționare a contestației și/sau ale hotărârilor judecătorești pronunțate, după caz, în legătură cu chestiunea litigioasă;2. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 283^7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 283^7(1) În cazul în care comisia consultativă nu este înființată în termenul prevăzut la art. 283^6 alin. (4), persoana afectată poate să adreseze o sesizare pentru înființarea comisiei consultative unei instanțe competente sau oricărui alt organism național împuternicit să facă numiri din statele membre în cauză.3. La articolul I punctul 3, după alineatul (1) al articolului 283^7 se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) În cazul în care A.N.A.F. nu a numit cel puțin o persoană independentă și un supleant al acesteia în comisia consultativă, persoana afectată poate adresa o sesizare organismului național împuternicit să facă numiri pentru a face numirile în comisia consultativă din lista prevăzută la art. 283^9. În România organismul național împuternicit să facă numiri este Ministerul Finanțelor.(1^2) În cazul în care nici A.N.A.F. nu a numit cel puțin o persoană independentă și un supleant al acesteia în comisia consultativă și nici celelalte autorități competente ale statelor membre în cauză nu au făcut acest lucru, persoana afectată poate adresa o sesizare Ministerului Finanțelor, instanțelor competente sau organismelor naționale împuternicite să facă numiri din celelalte state membre pentru a numi cele două persoane independente din lista prevăzută la art. 283^9.4. La articolul I punctul 3, după alineatul (5) al articolului 283^7 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Persoanele independente, desemnate potrivit alin. (1^2), numesc președintele în conformitate cu art. 283^8 alin. (3), prin tragere la sorți din lista persoanelor independente prevăzută la art. 283^9.5. La articolul I punctul 3, la articolul 283^8, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Reprezentanții fiecărei autorități competente și persoanele independente numite potrivit alin. (1) aleg un președinte din lista persoanelor prevăzută de art. 283^9. Cu excepția cazului în care reprezentanții fiecărei autorități competente și persoanele independente convin altfel, președintele este un judecător.6. La articolul I punctul 3, la articolul 283^9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) În situația în care A.N.A.F. are motive întemeiate să formuleze obiecții față de menținerea unei persoane independente pe lista prevăzută la alin. (1) din motive de lipsă de independență, agenția informează Comisia Europeană, oferind elemente de probă adecvate în acest sens. Statul membru care a nominalizat persoana respectivă este informat cu privire la obiecțiile și elementele de probă furnizate de A.N.A.F., prin intermediul Comisiei Europene.7. La articolul I punctul 3, la articolul 283^13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Persoanele independente sau oricare alt membru nominalizat de A.N.A.F. au obligația de a păstra secretul profesional, în temeiul normelor legale în vigoare, în legătură cu informațiile pe care le primesc în calitatea lor de membri ai comisiei consultative sau ai comisiei de soluționare alternativă a litigiilor. Persoanele afectate și, după caz, reprezentanții acestora se angajează să respecte obligația de confidențialitate privind orice informații, inclusiv documente pe care le primesc în timpul lucrărilor comisiei consultative sau ale comisiei de soluționare alternativă a litigiilor. Persoanele afectate și reprezentanții acestora fac o declarație în acest sens la A.N.A.F., atunci când li se solicită acest lucru în cursul lucrărilor.8. La articolul I punctul 3, alineatele (1) și (4) ale articolului 283^15 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 283^15(1) În termen de 180 de zile de la notificarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluționare alternativă a litigiilor, A.N.A.F. împreună cu autoritățile competente ale statelor membre în cauză procedează după cum urmează:a) se pun de acord asupra modului de soluționare a chestiunii litigioase și emit o decizie finală cu respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluționare alternativă a litigiilor;b) se pun de acord asupra modului de soluționare a chestiunii litigioase și emit o decizie finală fără respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluționare alternativă a litigiilor;c) nu se pun de acord asupra modului de soluționare a chestiunii litigioase și emit o decizie finală cu respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluționare alternativă a litigiilor.........................................(4) A.N.A.F. pune în aplicare decizia finală prin modificarea impozitării, indiferent de termenele de prescripție prevăzute de normele legale în vigoare.9. La articolul I punctul 3, după alineatul (4) al articolului 283^15 se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins: (5) În cazul în care decizia finală nu a fost pusă în aplicare de A.N.A.F., persoana afectată poate adresa o sesizare Curții de Apel București pentru a solicita punerea în aplicare a deciziei finale.(6) Prin excepție de la alin. (4), decizia finală nu este pusă în aplicare de A.N.A.F. în cazul în care Curtea de Apel București hotărăște că, potrivit normelor legale în vigoare privind căile de atac și prin aplicarea criteriilor prevăzute la art. 283^8 alin. (4) și (6), a existat o lipsă de independență a persoanelor independente numite de către A.N.A.F. în comisia consultativă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 6 mai 2021.Nr. 127.----