ORDONANTA nr. 131 din 31 august 2000privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 3 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 13 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta ordonanţă se instituie unele măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor. (2) Porturile care beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta ordonanţă, denumite porturi libere, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi cu avizul Ministerului Finanţelor. (3) Porturile libere constituie destinaţie vamală a mărfurilor.  +  Articolul 2În porturile libere, ca destinaţie vamală, se aplică prevederile art. 126 alin. (1) şi (3), ale art. 127, 128, 129, 132, 133 şi ale art. 134 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, şi prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 3 (1) Pentru mărfurile străine care se introduc în porturile libere sau pentru cele aflate în astfel de porturi şi care se scot din ţara nu se depun declaraţii vamale. (2) Pentru mărfurile străine aflate în porturile libere, care urmează să fie introduse în ţara, se depun declaraţii vamale, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Pentru mărfurile româneşti care se introduc în porturile libere şi sunt destinate exportului, consumului sau utilizării în astfel de porturi, se întocmesc formalităţi simplificate de evidenta operativă, stabilite de autoritatea vamală. Aceste mărfuri se pot reintroduce în ţara după efectuarea unor formalităţi simplificate de evidenta operativă similare. (2) Pentru mărfurile româneşti aflate în porturile libere şi care sunt destinate exportului se depun la biroul vamal din port declaraţii vamale de export, după încărcarea acestora pe mijlocul de transport. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) mărfurile româneşti vamuite pentru export la un birou vamal de interior.  +  Articolul 5Mijloacele de transport înmatriculate, străine sau române, de folosinţă personală sau comercială, pot fi introduse în porturile libere sau scoase din acestea fără întocmirea formalităţilor vamale.  +  Articolul 6Prin derogare de la prevederile art. 94 din Legea nr. 141/1997, cu modificările ulterioare, pentru mărfurile străine aflate în porturile libere şi plasate în regim vamal suspensiv, cat şi pentru operaţiunile de transbordare a acestora dintr-un mijloc de transport în altul, autoritatea vamală nu va solicita constituirea de garanţii care să asigure încasarea drepturilor de import ce ar putea fi datorate.  +  Articolul 7Prin derogare de la regimul prevăzut de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, maşinile, utilajele, echipamentele şi instalaţiile de lucru, instalaţiile de dirijare şi control al traficului, aparatele şi instalaţiile de măsurare, control şi reglare, mijloacele de transport, cu excepţia autoturismelor, care reprezintă bunuri ce se constituie în active corporale amortizabile, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu completările ulterioare, importate de către administraţia portului liber sau de către operatorii portuari care prestează serviciile portuare prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b pct. 1, 2, 3, 6 şi 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi, în vederea utilizării exclusive în portul liber, sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 8Administraţia portului liber are obligaţia sa informeze autoritatea vamală, la solicitarea acesteia, despre activităţile care se desfăşoară în port de către agenţii economici cu care are relaţii contractuale.  +  Articolul 9Operatorii portuari care executa servicii portuare de încărcare/descărcare sau depozitare, precum şi ceilalţi agenţi economici care desfăşoară activităţi în porturile libere au obligaţia sa comunice autorităţii vamale mărfurile aflate în port şi care sunt supuse drepturilor de import sau de export sau care fac obiectul unor reglementări privind politica comercială.  +  Articolul 10Operaţiunile de transbordare a mărfurilor dintr-un mijloc de transport în altul se efectuează, în porturile libere, fără prezentarea la autoritatea vamală a permisului de transbordare.  +  Articolul 11Prin derogare de la prevederile art. 94 din Legea nr. 141/1997, cu modificările ulterioare, pentru mărfurile străine care se scot dintr-un port liber sau se introduc în acesta şi sunt transportate pe teritoriul tarii, pe apa sau pe calea ferată, autoritatea vamală acorda regimul de tranzit vamal, fără să solicite constituirea garanţiei care să asigure încasarea drepturilor de import ce ar putea fi datorate.  +  Articolul 12Prevederile art. 2-11 se aplică în limitele portului liber, stabilite prin planurile cadastrale, aprobate de Ministerul Transporturilor potrivit legii, cu excepţia, după caz, a perimetrelor zonelor libere, aflate în limitele portului, instituite şi organizate potrivit prevederilor Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.  +  Articolul 13 (1) În scopul aplicării măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor prevăzute la art. 2-11 şi pentru asigurarea exercitării supravegherii vamale, perimetrul dintre uscat al portului liber, precum şi perimetrele comune cu terenurile cu destinaţie de zona libera trebuie să fie imprejmuite. (2) Imprejmuirile şi punctele de intrare şi ieşire în/din port se realizează de administraţia portului liber, cu avizul prealabil al autorităţii vamale.  +  Articolul 14 (1) Pentru fiecare port liber stabilit prin hotărâre a Guvernului, prevederile art. 2-11 se aplică după realizarea condiţiilor prevăzute la art. 13, iar constatarea îndeplinirii acestora se face, prin decizie, de către Direcţia Generală a Vamilor. (2) Direcţia Generală a Vamilor asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un ziar de circulaţie internationala, într-un ziar central şi în unul local a deciziei de constatare şi a datei de la care se aplică măsurile instituite prin art. 2-11.  +  Articolul 15Direcţia Generală a Vamilor îşi reorganizează activitatea în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 141/1997, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16Mărfurile care se afla pe teritoriul portului liber la data începerii aplicării măsurilor instituite la art. 2-11, stabilită conform prevederilor art. 14, vor fi inventariate de fiecare operator portuar, respectiv agent economic, prevăzuţi la art. 9, şi vor fi comunicate autorităţii vamale, în vederea clarificarii regimului vamal şi a efectuării formalităţilor vamale.  +  Articolul 17În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Direcţia Generală a Vamilor va emite norme metodologice pentru efectuarea formalităţilor vamale privind mărfurile care se introduc sau se scot în/din porturile libere, precum şi norme tehnice privind realizarea supravegherii şi a controlului vamal în port.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca BoagiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------